1 VSPH 909/2013-A-24
KSCB 28 INS 1326/2013 1 VSPH 909/2013-A-24

USNESENÍ Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátČ složeném z p edsedy JUDr. Ing. Jaroslava Zelenky, Ph.D. a soudc Mgr. Luboše Dörfla a JUDr. Ivy Novotné v insolvenní vČci dlužníka: Pavel Hejduk, r..: 680407/0416, bytem Paseky 59, 398 11, Protivín, zahájené na návrh: Hypotení banka a.s., IýO 13584324, sídlem Radlická 333/150, Praha 5, o odvolání dlužníka proti usnesení Krajského soudu v ýeských BudČjovicích .j. KSCB 28 INS 1326/2013-A-12 ze dne 2. kvČtna 2013,

takto:

Usnesení Krajského soudu v ýeských BudČjovicích .j. KSCB 28 INS 1326/2013-A-12 ze dne 2. kvČtna 2013, se v bodČ I. výroku p o t v r z u j e .

Od vodnČní:

Ve výroku uvedeným usnesením Krajský soud v ýeských BudČjovicích pod bodem I. výroku zjistil úpadek Pavla Hejduka (dále jen dlužník), pod bodem II. výroku prohlásil konkurs na majetek dlužníka, pod bodem III. výroku ustanovil insolvenním správcem JUDr. Ji ího Švihlu, sídlem Nám. P emysla Otakara II. 32, ýeské BudČjovice, pod bodem IV. výroku konstatoval, že úinky rozhodnutí o úpadku nastávají okamžikem zve ejnČní v insolvenním rejst íku, pod body V., VI. výroku vyzval vČ itele k p ihlášení pohledávek za dlužníkem a ke sdČlení zajiš ovacích práv, jež uplat ují na vČcech, právech, pohledávkách a jiných majetkových hodnotách dlužníka, pod bodem VII. výroku vyzval osoby, které mají závazky v i dlužníkovi, aby plnČní neposkytovaly dlužníkovi, ale insolvennímu správci, pod bodem VIII. výroku na ídil konání p ezkumného jednání a pod bodem IX. výroku svolal sch zi vČ itel , pod bodem X. výroku uložil insolvennímu správci povinnost p edložit soudu zpracovaný seznam p ihlášených pohledávek, pod bodem XI. výroku stanovil, že rozhodnutí insolvenního soudu budou zve ej ována v insolvenním rejst íku a v bodČ XII. výroku rozhodl o poplatkové povinnosti navrhovatele.

V od vodnČní usnesení soud I. stupnČ zejména uvedl, že navrhovatel se svým insolvenním návrhem domáhal rozhodnutí o úpadku dlužníka a tvrdil, že má za dlužníkem splatnou pohledávku z titulu poskytnutého hypoteního úvČru v celkové výši 484.883,18 K. Tvrdil, že tyto závazky jsou zajištČné zástavním právem na nemovitostech ve vlastnictví dlužníka. Jako další vČ itele dlužníka oznail ESSOX, s.r.o. a ýeskou podnikatelskou pojiš ovnu, a.s. s vykonatelnými pohledávkami splatnými od r. 2011, resp. 2012. Protože se dlužník k podanému insolvennímu návrhu ani p es výzvu soudu nevyjád il a nep edložil soudu seznamy svého majetku a svých závazk , vycházel soud I. stupnČ ze zjištČní obsažených v insolvenním spisu, zejména z listin p edložených navrhovatelem, dále z vyjád ení vČ itele dlužníka ESSOX, s.r.o. a z vyjád ení vČ itele Podnikatelská pojiš ovna, a.s., z nichž zjistil, že dlužník má kromČ osvČdené pohledávky navrhovatele též závazky v i spolenosti ESSOX, s.r.o. ve výši 10.778,-K s p íslušenstvím, ve výši 19.861,-K s p íslušenstvím a ve výši 75.012,40 K s p íslušenstvím splatné nejpozdČji do konce roku 2011 a v i spolenosti Podnikatelská pojiš ovna, a.s. a ve výši 1.888,-K s p íslušenstvím a ve výši 1.757,-K s p íslušenstvím splatné nejpozdČji od ervence 2012. Proto dospČl soud I. stupnČ k závČru, že navrhovatel doložil svoji pohledávku i pohledávky dalších vČ itel splatné déle než 30 dn po lh tČ splatnosti, které není schopen plnit a nachází se v úpadku dle § 3 odst. 1 písmeno b) insolvenního zákona z d vodu platební neschopnosti. Soud proto rozhodl o úpadku dlužníka a souasnČ rozhodl o zp sobu ešení jeho úpadku konkursem, nebo jiný zp sob ešení úpadku již v úvahu nep ichází, když dlužník v zákonem stanovené lh tČ nenavrhl jako zp sob ešení svého úpadku oddlužení. Toto rozhodnutí bylo p ijato bez projednání vČci dle § 133 odst. 1 písm. a) insolvenního zákona, nebo dlužník podanému návrhu neodporoval.

Proti výše uvedenému usnesení se dlužník v rozsahu bodu I. výroku, tedy proti rozhodnutí o úpadku, vas odvolal a namítal, že své závazky ádnČ splácí. Upozor oval na skutenost, že úhrada jeho dlužných závazk je provádČna exekuními srážkami z jeho mzdy, a více není schopen svým vČ itel m poskytnout.

Vrchní soud v Praze p ezkoumal usnesení v napadeném rozsahu i ízení jeho vydání p edcházející a dospČl k následujícím zjištČním a závČr m:

Podle ust. § 105 insolvenního zákona podá-li insolvenní návrh vČ itel, je povinen doložit, že má proti dlužníkovi splatnou pohledávku, a k návrhu p ipojit její p ihlášku.

Podle ust. § 136 odst. 1 insolvenního zákona vydá insolvenní soud rozhodnutí o úpadku, je-li osvČdením nebo dokazováním zjištČno, že dlužník je v úpadku nebo že mu úpadek hrozí.

Z p ihlášek vČ itel , protokolu o p ezkumném jednání ze dne 16.7.2013 a z doplnČného seznamu p ihlášek pohledávek vyplývá, že kromČ p ihlášky navrhovatele a jím oznaených vČ itel ESSOX, s.r.o. a ýeská podnikatelská pojiš ovna, a.s. p ihlásilo své pohledávky ještČ 7 dalších vČ itel a celková výše p ihlášených pohledávek iní celkem 934.745,85 K. Pohledávky všech vČ itel se považují za zjištČné, nebo je ani dlužník ani insolvenní správce p i p ezkumném jednání nepop eli. Jedná se takto nap . o pohledávku GE Money Bank, a.s. ze smlouvy o revolvingovém úvČru . 2455971471 v celkové výši 40.884,66 K splatnou od 23.1.2010 a vykonatelnou na základČ rozsudku Okresního soudu v Písku .j. 15 EC 531/2011 ze dne 1.12.2012, , dále o pohledávku AB 4 B.V. Soukromá, s.r.o. sídlem Strawinskylaan 933, 1077XX Amsterdam, Nizozemsko ze smlouvy o úvČru ze dne 21.11.2007 ve výši 138. 248,68 K splatnou od 10.12.2009 (p vodní vČ itel Home Credit, a.s.) a o pohledávky dalších vČ itel s pohledávkami splatnými déle než 90 dn po lh tČ splatnosti.

P edmČtem insolvenního ízení, jež se zahajuje insolvenním návrhem, je rozhodnutí o úpadku (i hrozícím úpadku dlužníka). V p ípadČ insolvenního návrhu podaného vČ itelem je pak osvČdení jeho splatné pohledávky za dlužníkem p edevším pr kazem jeho legitimace požadovat, aby insolvenní soud tvrzený úpadek dlužníka zkoumal (aktivní legitimace). V daném p ípadČ je z ejmé, že závČr soudu o tom, že navrhovatel prokázal existenci své splatné pohledávky za dlužníkem listinami, konkrétnČ smlouvou o poskytnutí hypoteního úvČru . 3200/162670-01-001/00/R ze dne 25.5.2007, výzvami k úhradČ dlužné ástky a výzvou k okamžitému jednorázovému splacení úvČru ze dne 5.12.2012, je správný.

Dlužník je podle § 3 odst. 1 a 3 insolvenního zákona v úpadku, jestliže má více vČ itel , penČžité závazky po dobu delší 30 dn po lh tČ splatnosti a tyto závazky není schopen plnit, a je-li právnickou osobou nebo fyzickou osobou-podnikatelem, je v úpadku i tehdy, je-li p edlužen, tj. má-li více vČ itel a souhrn jeho závazk p evyšuje hodnotu jeho majetku. Z uvedeného plyne, že pojem úpadku je vymezen dvojím zp sobem jako úpadek projevující se platební neschopností (insolvencí) dlužníka a jako úpadek projevující se jeho p edlužením, p iemž k vydání rozhodnutí o úpadku postauje zjištČní, že dlužník je buć insolventní, nebo že je p edlužen, jinými slovy, zjištČní úpadku v obou zákonem vymezených formách není nezbytné.

Z výše uvedeného vyplývá, že soud I. stupnČ postavil sv j závČr o zjištČní úpadku dlužníka ve formČ insolvence na tom, že v i dlužníkovi mají vedle navrhovatele splatné penČžité pohledávky další vČ itelé ESSOX, s.r.o. a ýeská podnikatelská pojiš ovna, a.s. KromČ uvedených zjištČní soudu I. stupnČ zjistil odvolací soud z jím doplnČného dokazování, že za dlužníkem p ihlásili své splatné pohledávky další (nap . i shora uvedení) vČ itelé, jejichž pohledávky jsou splatné déle než 90 dn po lh tČ splatnosti.

Ustanovení § 3 odst. 2 IZ vymezuje vyvratitelné právní domnČnky, podle nichž se má za to, že dlužník není schopen plnit své penČžité závazky, jestliže zastavil platby podstatné ásti svých penČžitých závazk , nebo je neplní po dobu delší 3 mČsíc po lh tČ splatnosti, nebo není možné dosáhnout uspokojení nČkteré ze splatných penČžitých pohledávek v i dlužníkovi výkonem rozhodnutí nebo exekucí, nebo dlužník nesplnil povinnost p edložit seznamy uvedené v § 104 odst. 1 IZ, kterou mu uložil insolvenní soud. Pokud bude zjištČno naplnČní nČkteré z nich, resp. pokud se dlužníkovi nepoda í nČkterou z nich vyvrátit, platí, že je platebnČ neschopným ve smyslu § 3 odst. 1 IZ.

Pokud jde o úpadek dlužníka ve formČ platební neschopnosti, má ho odvolací soud shodnČ se závČry soudu prvního stupnČ za osvČdený z toho, že navrhovatel doložil své splatné pohledávky za dlužníkem a souasnČ byly zjištČny shora popsané pohledávky vČ itel ESSOX, s.r.o., ýeská podnikatelská pojiš ovna, a.s., GE Money Bank, a.s., AB 4 B.V. Soukromá, s.r.o. a dalších.

Dlužník existenci splatných pohledávek shora uvedených vČ itel nerozporoval, p ezkumného jednání se neúastnil, a jeho obrana spoívala toliko v tvrzení, že prost ednictvím probíhajících exekucí na jeho mzdu plní ze svých závazk maximum možného. Z toho ovšem vyplývá, že obrana dlužníka není d vodná. Skutenost, že dlužník splácí (nČkteré) ze svých závazk v rámci probíhajícího exekuního ízení totiž neznamená, že dlužník s plnČním tČchto závazk není v prodlení. Naopak z provedených zjištČní i ze samotného seznamu p ihlášených pohledávek je z ejmé, že dlužník své závazky splatné déle než 3 mČsíce schopen plnit není. ZávČrem shrnuto, soud prvního stupnČ mČl úpadek dlužníka správnČ osvČden podle § 3 odst. 1 insolvenního zákona (z d vodu existence splatných pohledávek navrhovatele a dalších známých vČ itel dlužníka) a lze na nČj usuzovat i podle § 3 odst. 2 písm. b) insolvenního zákona (z d vodu, že tyto své závazky neplní po dobu delší 3 mČsíc po lh tČ splatnosti), když dlužník zákonnou domnČnku své platební neschopnosti nijak nevyvrátil.

KromČ toho odvolací soud dopl uje, že dlužník nesplnil výzvu soudu k p edložení seznamu svého majetku, závazk a zamČstnanc v usnesení ze dne 25.1.2013 (A-6), která mu byla doruena dne 11.2.2013. Neschopnost dlužníka plnit své závazky je proto podpo ena i naplnČním další právní domnČnky dle § 3 odst. 2 písm. d) insolvenního zákona.

Na základČ tČchto zjištČní a veden názory vyjád enými shora dospČl též odvolací soud k závČru, že v ízení bylo prokázáno, že dlužník je v úpadku ve formČ insolvence, nebo je po dobu delší 30 dn po lh tČ splatnosti v prodlení s plnČním svých splatných závazk v i více vČ itel m, neplní je po dobu delší 3 mČsíc po lh tČ splatnosti a nep edložil ádný seznam svého majetku ani p es výzvu soudu.

Protože úpadek dlužníka ve formČ insolvence byl nepochybnČ osvČden, zatímco žádná p ekážka bránící vydání rozhodnutí o úpadku zjištČna nebyla, postupoval odvolací soud proto podle ust. § 219 obanského soudního ádu a usnesení insolvenního soudu v napadeném bodČ I. výroku jako vČcnČ správné potvrdil.

Pouení: Proti tomuto rozhodnutí je dovolání p ípustné, jestliže na základČ dovolání podaného do dvou mČsíc od doruení rozhodnutí k Nejvyššímu soudu ýR prost ednictvím Krajského soudu v ýeských BudČjovicích dovolací soud dospČje k závČru, že napadené rozhodnutí odvolacího soudu závisí na vy ešení otázky hmotného nebo procesního práva, p i jejímž ešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vy ešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílnČ anebo má-li být dovolacím soudem vy ešená právní otázka posouzena jinak (§ 237, § 239 a § 240 odst. 1 o.s. .).

V Praze dne 4. zá í 2013

JUDr. Ing. Jaroslav Zelenka, Ph.D., v. r. p edseda senátu

Za správnost vyhotovení: Brožová Eva