1 VSPH 908/2013-A-11
MSPH 79 INS 12669/2013 1 VSPH 908/2013-A-11

USNESENÍ

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátČ složeném z p edsedy JUDr. Ing. Jaroslava Zelenky, Ph.D. a ze soudc Mgr. Luboše Dörfla a JUDr. Ivy Novotné v insolvenní vČci dlužníka: VIOS CZ, s.r.o., IýO 27546128, se sídlem Na Zámecké 1518/9, 140 00 Praha 4-Nusle, o odvolání dlužníka proti usnesení MČstského soudu v Praze .j. MSPH 79 INS 12669/2013-A-6, ze dne 7. kvČtna 2013,

takto:

Usnesení MČstského soudu v Praze .j. MSPH 79 INS 12669/2013-A-6, ze dne 7. kvČtna 2013, se mČní tak, že se dlužníkovi ukládá povinnost uhradit zálohu na náklady insolvenního ízení ve výši 20.000,-K ve lh tČ 15 dn ode dne právní moci tohoto usnesení.

Od vodnČní:

MČstský soud v Praze nadepsaným usnesením uložil dlužníkovi-navrhovateli VIOS CZ, s.r.o. (dále jen dlužník) povinnost hradit zálohu ve výši 50.000,-K ve lh tČ 3 dn ode dne právní moci usnesení.

V od vodnČní usnesení soud zejména odkázal na § 108 zákona . 182/2006 Sb., o úpadku a zp sobech jeho ešení (dále jen IZ ) s tím, že uložení zálohy je nezbytné pro zajištČní úhrady poáteních oekávaných náklad insolvenního ízení. Její výši stanovil na ástku 50.000,-K vzhledem k tomu, že dlužník v majetek má spoívat v jeho hmotném majetku a pohledávkách, což si vyžádá asovou i odbornou náronost p i jeho zjištČní, zajištČní, posouzení jeho faktické hodnoty, resp. dobytnosti pohledávek a zpenČžení insolvenním správcem.

Proti tomuto usnesení se dlužník vas odvolal a namítal, že eviduje ve svém majetku dva osobní vozy, které lze snadno zpenČžit, a pohledávky. Tvrdil, že z prodeje majetku dlužníka se poda í opat it prost edky pot ebné pro úhradu náklad insolvenního ízení a uložení zálohy je ned vodné. Navrhoval proto, aby odvolací soud rozhodnutí soudu I. stupnČ zrušil. Vyslovil názor, že ukládání povinnosti zaplatit zálohu dlužníku, který nemá volné finanní prost edky, je protismyslné, nebo tak nebude dosaženo úelu insolvenního ízení, tedy uspokojení vČ itel . Vrchní soud v Praze, aniž na izoval jednání (§ 94 odst. 2 IZ), p ezkoumal napadené usnesení i ízení jeho vydání p edcházející, a dospČl p itom k závČru, že odvolání je ástenČ d vodné.

Povinnost navrhovatele uhradit zálohu na náklady insolvenního ízení vyplývá z § 108 odst. 1 až 3 IZ, podle kterého insolvenní soud m že p ed rozhodnutím o insolvenním návrhu uložit insolvennímu navrhovateli, aby ve stanovené lh tČ zaplatil zálohu na náklady insolvenního ízení až do ástky 50.000,-K. Nebude-li záloha na náklady insolvenního ízení ve stanovené lh tČ zaplacena, m že insolvenní soud p ed rozhodnutím o insolvenním návrhu insolvenní ízení zastavit, a neuiní-li tak, m že p ikroit k jejímu vymáhání; o tom musí insolvenního navrhovatele pouit.

Úelem institutu zálohy je p edevším p eklenout nedostatek finanních prost edk , umožnit insolvennímu správci výkon jeho funkce a rovnČž poskytnout záruku úhrady odmČny a hotových výdaj a odmČny insolvenního správce pro p ípad, že by je nebylo možno uhradit z majetkové podstaty (§ 38 odst. 2 IZ). Zálohu na náklady insolvenního ízení soud nepožaduje po insolvenním navrhovateli, který je zamČstnancem dlužníka (§ 108 odst. 1 vČta druhá IZ).

Z insolvenního návrhu dlužníka opat eného p ílohami vyplývá, že dlužník vykazuje ve svém seznamu majetku dva osobní vozy Volkswagen Passat Variant Diesel 1,9 TDI a FORD FOCUS kombi diesel 1.6 zakoupené v roce 2009 a pohledávky v celkové výši p ibližnČ 300.000,-K. PenČžní prost edky v hotovosti a na útech dlužník nevykazuje.

V daném p ípadČ nebude možné ešit dlužník v úpadek jiným zp sobem než konkursem (pop . nepatrným konkursem dle ust. § 314, § 315 IZ), a insolvennímu správci je proto t eba zajistit dostatek prost edk na hotové výdaje související s jeho inností a náklady spojené se zjiš ováním majetkové podstaty (p ípadnČ jejího prodeje). Vzhledem k tomu, že dlužník nedisponuje likvidními prost edky a podmínky pro zamítnutí návrhu pro nedostatek majetku dle ust. § 144 insolvenního zákona v dané vČci splnČny nejsou, postupoval soud I. stupnČ správnČ, pokud rozhodl o uložení povinnosti dlužníku uhradit zálohu na náklady insolvenního ízení

Dlužno též dodat, že dlužník podnikatel je podle § 98 insolvenního zákona (dále jen IZ) povinen podat insolvenní návrh bez zbyteného odkladu poté, co se dozvČdČl nebo p i náležité pelivosti mČl dozvČdČt o svém úpadku ve formČ platební neschopnosti. Pokud dlužník prost edky použil k jinému úelu a v d sledku toho nyní není schopen požadovanou zálohu na náklady tohoto ízení zaplatit, je nutno p iíst tuto okolnost jedinČ k jeho tíži.

V p ípadČ ešení úpadku konkursem náklady insolvenního ízení p edstavují mimo jiné vždy i hotové výdaje a odmČnu insolvenního správce, jež dosahuje dle vyhlášky . 313/2007 Sb. nejménČ 45.000,-K. Odvolací soud je však toho názoru, že je t eba vzít v úvahu konkrétní okolnosti vČci, jimiž jsou majetkové pomČry dlužníka i skutenost, že zpenČžením movitého majetku dlužníka se poda í ást náklad insolvenního ízení uhradit. Proto ke krytí výdaj spojených s výkonem funkce insolvenního správce bude t eba dlužníku uložit zálohu ve výši, která bude k úhradČ zbývající ásti náklad insolvenního ízení postaovat, což je dle odvolacího soudu záloha ve výši 20.000,-K.

Proto postupoval odvolací soud podle § 220 odst. 1 písm. a) obanského soudního ádu (dále jen o.s. .) ve spojení s § 167 odst. 2 o.s. . a napadené usnesení zmČnil, jak je ve výroku uvedeno, a souasnČ prodloužil lh tu k uhrazení zálohy.

Pouení: Proti tomuto rozhodnutí je dovolání p ípustné, jestliže na základČ dovolání podaného do dvou mČsíc od doruení rozhodnutí k Nejvyššímu soudu ýR prost ednictvím MČstského soudu v Praze dovolací soud dospČje k závČru, že napadené rozhodnutí odvolacího soudu závisí na vy ešení otázky hmotného nebo procesního práva, p i jejímž ešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vy ešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílnČ anebo má-li být dovolacím soudem vy ešená právní otázka posouzena jinak (§ 237, § 239 a § 240 odst. 1 o.s. .).

V Praze dne 8. ervence 2013

JUDr. Ing. Jaroslav Zelenka, Ph.D., v. r. p edseda senátu

Za správnost vyhotovení: Brožová Eva