1 VSPH 885/2016-A-41
MSPH 77 INS 29089/2015 1 VSPH 885/2016-A-41

USNESENÍ Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jiřího Goldsteina a ze soudců JUDr. Františka Kučery a JUDr. Ivy Novotné v insolvenční věci dlužníka JET COMPANY, s.r.o., IČO 25642944, sídlem Václavské náměstí 807/64, Praha 1, zast. advokátem JUDr. Filipem Princem, sídlem V Zátiší 520/23, Praha 1, zahájené na návrh České spořitelny, a.s., IČO 45244782, sídlem Olbrachtova 1929/62, Praha 4, o odvolání dlužníka proti usnesení Městského soudu v Praze, č.j. MSPH 77 INS 29089/2015-A-26 ze dne 12. dubna 2016

takto:

Usnesení Městského soudu v Praze č.j. MSPH 77 INS 29089/2015-A-26 ze dne 12. dubna 2016 se v bodě I. výroku p o t v r z u j e.

Odůvodnění:

Městský soud v Praze usnesením č.j. MSPH 77 INS 29089/2015-A-26 ze dne 12.4.2016 rozhodl pod bodem I. výroku o tom, že se zjišťuje úpadek JET COMPANY, s.r.o., (dále jen dlužník), insolvenčním správcem ustanovil JUDr. Václava Mlnáříka, Ph.D. (bod II. výroku), určil, že účinky rozhodnutí nastávají okamžikem zveřejnění tohoto usnesení v insolvenčním rejstříku (bod III. výroku), na den 16.6.2016 nařídil přezkumné jednání, svolal schůzi věřitelů a stanovil její program (body IV. a V. výroku), věřitele, kteří dosud nepřihlásili své pohledávky, vyzval, aby tak učinili do dvou měsíců ode dne zveřejnění rozhodnutí o úpadku, aby dále správci neprodleně sdělily, jaká zajišťovací práva uplatní na majetku dlužníka (body VI. a VII. výroku), uložil povinnosti dlužníkovi a insolvenčnímu správci (body VIII. a IX. výroku), uložil navrhovateli uhradit soudní poplatek (bod X. výroku), konstatoval, že jeho rozhodnutí budou zveřejňována v insolvenčním rejstříku (bod XI. výroku).

V odůvodnění usnesení soud uvedl, že Česká spořitelna, a.s. (dále navrhovatel) se insolvenčním návrhem doručeným soudu prvního stupně dne 23.11.2015 domáhal vydání rozhodnutí o úpadku s tím, že má za dlužníkem pohledávky v celkové výši 4.586.112,02 splatné od 1.9.2015.

Dlužník ve vyjádření k insolvenčnímu návrhu uvedl, že s insolvenčním návrhem nesouhlasí. Jeho podnikání je velmi rizikové a těžko předvídatelné co do zisku a ztrát. V minulosti byl úspěšným obchodníkem, avšak situace se změnila po poslední ekonomické krizi, kdy se snížila cena obchodovaných komodit, nakoupený materiál byl nucen prodat pod cenou. Své závazky vždy řádně plnil, avšak vlivem skutečností, které nemohl ovlivnit, se jeho situace zhoršila. Jedním z nepříznivých vlivů bylo zahájení exekuce na návrh věřitele WPB Capital, spořitelní isir.justi ce.cz družstvo, IČO 25780450, k vymožení pohledávky 1.788.030,39 Kč s příslušenstvím na základě rozhodčího nálezu ze dne 18.11.2014, který však byl Obvodním soudem pro Prahu 8 rozsudkem ze dne 11.5.2015, č.j. 13 C 33/2015-64 zrušen. Dlužník však není oprávněn nakládat s bankovními účty. Dále tvrdil, že jeho majetek tvoří především pohledávky v hodnotě několika miliónu korun, např. za čínskou společností, dále za společností Durafos, Inc. se sídlem Bidan-dong Dongan-gu, Anyang-si Gyeonggi-do, South Korea ve výši 38.883,-Euro na základě odstoupení od kupní smlouvy na čističku vody. Své závazky neplní pouze krátkodobě a dlouhodobě je schopen dle splátkového kalendáře své věřitele uspokojit. Proto navrhoval zamítnutí insolvenčního návrhu a zastavení insolvenčního řízení. Dlužník soudu předložil seznam závazků a seznam zaměstnanců, seznam majetku nepředložil.

Za účelem projednání insolvenčního návrhu nařídil soud prvního stupně na 7.4.2016 jednání, dlužník podáním ze dne 1.4.2016 požádal o odročení jednání z důvodu pracovní neschopnosti jednatele a připojil potvrzení o pracovní neschopnosti ze dne 1.4.2016 vystavené praktickou lékařkou MUDr. Danielou Macháčkovou, ze kterého plyne, že má povolené vycházky od 13,00 do 18,00 hod. Soud vyrozuměl účastníky řízení, že žádosti dlužníka o odročení jednání z důvodu povolených vycházek nevyhovuje; vyrozumění bylo zveřejněno v insolvenční rejstříku dne 4.4.2016 v 16,25 hod, dlužníku bylo vyrozumění doručeno dne 6.4.2016. Soud o insolvenčním návrhu projednal podle ust. § 101 odst. 3 o.s.ř., když dlužník se k jednání nedostavil a neomluvil.

Z nesporných tvrzení navrhovatele a dlužníka soud zjistil, že dlužník má závazek vůči navrhovateli ze Smlouvy o poskytnutí příslibu kontokorentního úvěru č. 298/12/LCD ze dne 16.3.2012 ve znění dodatků a Dohody o splácení závazku se svolením k vykonatelnosti formou notářského zápisu NZ 123/2014, N 173/2014, splatný od 15.9.2015 ve výši 4.454.429,70 Kč (ve výši 4,586.112,02 Kč po splatnosti 90 dnů); přihlášená pohledávka.

Soud dále zjistil z vyjádření věřitele České kanceláře pojistitelů ze dne 4.12.2015, že má za dlužníkem pohledávku ve výši 5.080,-Kč s příslušenstvím splatnou dne 2.9.2012, o povinnosti dlužníka tuto pohledávku uhradit rozhodl platebním rozkazem Obvodní soud pro Prahu 1, č.j. EPR 108216/2014-6; ze dne 9.1.2015, která je exekučně vymáhána. Z vyjádření Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky ze dne 7.12.2015 zjistil, že má pohledávku za dlužníkem ve výši 338.790,-Kč splatnou 16.10.2013 a ve výši 109.486,-Kč splatnou 4.12.2015. Ze seznamu závazků soud zjistil, že dlužník má závazky vůči dalším věřitelům, a to: Gebruder Weis, s.r.o., ve výši 71.000,-Kč, splatný dne 10.3.2013, vykonatelný podle rozsudku Obvodního soudu pro Prahu 1, č.j. 31 C 62/2014-19, ze dne 11.11.2014, Výzkumný ústav pivovarský a sladařský, a.s., IČO 60193697, ve výši 68.400,50 Kč, splatný 11.5.2013, vykonatelný podle rozsudku Obvodního soudu pro Prahu 1, č.j. 20 C 284/2015, ze dne 7.1.2015, Tomos Praha, a.s., IČO 45273561 ve výši 6.352,-Kč splatný 4.3.2015 a 6.776,-Kč, splatný 7.12.2015, Agrofest fyto, s.r.o., ve výši 177.460,-Kč, ALS Czech Republic, s.r.o., ve výši 17.000,-Kč, vykonatelný rozsudku Obvodního soudu č.j. 31 C 118/2014-12, ze dne 5.2.2015, Česká zemědělská univerzita v Praze ve výši 58.080,-Kč, splatný 11.12.2014, vykonatelný podle platebního rozkazu vydaného Obvodním soudem pro Prahu 1, č.j. 42 C 41/2015-17 ze dne 1.10.2015, ERB bank, a.s. ve výši 5.272.994,-Kč, splatný 31.5.2015,

SPEDDITION FEICO, s.r.o., ve výši 9.630,60 Kč, splatný 22.1.2015, GEFCO ČESKÁ REPUBLIKA, s.r.o., ve výši 80.268,-Kč, splatný 24.12.2013, LIPRA PORK, a.s. ve výši 36.750,-Kč, splatný 15.10.2013, JUDr. Michal Voříšek výši 9.000,-Kč, splatný 3.10.2012, Servis dopravní techniky, a.s., ve výši 70.874,-Kč, Zemědělský ústav Kroměříž, s.r.o., ve výši 55.100,-Kč, splatný 11.12.2014.

Z přihlášek pohledávek soud prvního stupně dále zjistil, že věřitelem dlužníka je UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., s vykonatelnou pohledávkou ve výši 5.799.421,66 Kč, splatnou 28.6.2012, Mendelova univerzita v Brně s pohledávkou ve výši 74.000,-Kč, splatnou 2.10.2014, Výzkumný ústav zemědělské techniky, v.v.i. s vykonatelnou pohledávkou ve výši 191.890,-Kč, splatnou 8.7.2014, CZECH INTERNATIONAL, a.s., s vykonatelnou pohledávkou ve výši 31.325,93 Kč, splatnou 6.8.2013.

Na základě těchto zjištění soud prvního stupně v souladu s ust. § 136 insolvenčního zákona dospěl k závěru, že dlužník je v úpadku, protože má více věřitelů a své závazky není schopen plnit pro nedostatek finančních prostředků. Neschopnost plnění peněžitých závazku je dána skutečností, že dlužník je neplní po dobu delší tří měsíců po lhůtě splatnosti a není možné dosáhnout uspokojení některé ze splatných peněžitých pohledávek vůči dlužníku výkonem rozhodnutí nebo exekucí.

Proti tomuto usnesení, a to proti bodu I. výroku, se dlužník včas odvolal a požadoval, aby odvolací soud usnesení v napadeném bodě zrušil a věc vrátil soudu prvního stupně k dalšímu řízení. Argumentoval zejména tím, že rozhodnutí o úpadku nemělo být vydáno. Dlužník své závazky plnil vždy řádně a včas. Situace se změnila vlivem skutečností, které dlužník podrobně popsal ve svém vyjádření k insolvenčnímu návrhu ze dne 10.12.2016 a je přesvědčen o tom, že situace neplnění závazků je pouze krátkodobou záležitostí, kterou dlužník dokáže napravit. Dlužník disponuje pohledávkami v hodnotě několika milionů korun. Dále namítal, že mu nebylo umožněno ze strany soudu prvního stupně zúčastnit se osobně jednání a vyjádřit k návrhu. Jednání bylo soudem nařízeno dne 16.3.2016, předvolání k němu bylo zveřejněno v insolvenčním rejstříku dne 17.3.2016. Dne 1.4.2016 dlužník požádal o odročení jednání ze zdravotních důvodů jednatele dlužníka a předložil rozhodnutí o dočasné pracovní neschopnosti, vydané dne 1.4.2016 MUDr. Danielou Macháčkovou. Soud jeho žádosti však nevyhověl a ani neuvedl, jak by se jednatel dlužníka mohl jednání zúčastnit, když jednání začínalo od 13 hod a jednatel měl povolenu vycházku také od 13 hod. Jednatel dlužníka však dne 5.4.2016, tedy ještě před konáním jednání, doplnil svou žádost o odročení s tím, že jeho zdravotní stav se zhoršil a není schopný žádnou vycházku vykonat. Na doplnění žádosti nebylo ze strany soudu nijak reagováno, a to ani na jednání samotném ani po něm. Výše uvedeným postupem soudu prvního stupně bylo porušeno právo dlužníka zúčastnit se jednání o insolvenčním návrhu.

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací přezkoumal napadené usnesení podle ust. § 212 a § 212a o.s.ř., doplnil a zopakoval dokazování podle ust. § 213 odst. 1 a 2 o.s.ř. a dospěl k těmto zjištěním a závěrům:

Podle ust. § 136 odst. 1 insolvenčního zákona vydá insolvenční soud rozhodnutí o úpadku, je-li osvědčením nebo dokazováním zjištěno, že dlužník je v úpadku nebo že mu úpadek hrozí.

Dlužník je podle ust. § 3 odst. 1 a 3 insolvenčního zákona v úpadku, jestliže má více věřitelů, peněžité závazky po dobu delší 30 dnů po lhůtě splatnosti a tyto závazky není schopen plnit, a je-li právnickou osobou nebo fyzickou osobou-podnikatelem, je v úpadku i tehdy, je-li předlužen, tj. má-li více věřitelů a souhrn jeho závazků převyšuje hodnotu jeho majetku. Z uvedeného plyne, že pojem úpadku je vymezen dvojím způsobem jako úpadek projevující se platební neschopností (insolvencí) dlužníka a jako úpadek projevující se jeho předlužením, přičemž k vydání rozhodnutí o úpadku postačuje zjištění, že dlužník je buď insolventní, nebo že je předlužen, jinými slovy, zjištění úpadku v obou zákonem vymezených formách není nezbytné.

Ust. § 3 odst. 2 insolvenčního zákona vymezuje vyvratitelné právní domněnky, podle nichž se má za to, že dlužník není schopen plnit své peněžité závazky, jestliže zastavil platby podstatné části svých peněžitých závazků, nebo je neplní po dobu delší 3 měsíců po lhůtě splatnosti, nebo není možné dosáhnout uspokojení některé ze splatných peněžitých pohledávek vůči dlužníkovi výkonem rozhodnutí nebo exekucí, nebo dlužník nesplnil povinnost předložit seznamy dle ust. § 104 odst. 1 insolvenčního zákona, kterou mu uložil insolvenční soud. Pokud bude zjištěno naplnění některé z nich, resp. pokud se dlužníkovi nepodaří některou z nich vyvrátit, platí, že je platebně neschopným ve smyslu ust. § 3 odst. 1 insolvenčního zákona.

Podle ust. § 141 odst. 1 a 2 insolvenčního zákona se proti rozhodnutí o úpadku vydanému na základě insolvenčního návrhu věřitele může odvolat pouze dlužník; odvoláním však lze namítat pouze to, že rozhodnutí nemělo být vydáno proto, že úpadek není osvědčen, nebo proto, že tomu brání překážka stanovená v tomto zákoně. Ke skutečnostem, které nastaly nebo vznikly po vydání rozhodnutí soudu prvního stupně, se v odvolacím řízení nepřihlíží. Je-li osvědčen úpadek dlužníka, není důvodem k tomu, aby odvolací soud zrušil nebo změnil rozhodnutí o úpadku skutečnost, že insolvenční navrhovatel nedoložil, že má proti dlužníkovi splatnou pohledávku, ani skutečnost, že insolvenční navrhovatel ztratil v průběhu odvolacího řízení způsobilost být účastníkem řízení.

Odvolací soud z důvodu, že se jednatel dlužníka nemohl zúčastnit jednání před soudem prvního stupně, zopakoval a doplnil dokazování.

Ze seznamu přihlášených pohledávek ze dne 22.6.2016 (B-3) odvolací soud zjistil že do insolvenčního řízení přihlásilo pohledávky celkem třicet jedna věřitelů v celkové výši 29.191.253,28 Kč, z toho vykonatelných ve výši 16.521.529,86 Kč.

Z přihlášky navrhovatele vyplývá, že má za dlužníkem vykonatelnou pohledávku v celkové výši 4.586.112,02 Kč z titulu úvěrové smlouvy č. 298/12/LCD ze dne 16.3.2012 splatná podle notářského zápisu NZ 123/2014, N 173/2014 ke dni 7.9.2015.

Z přihlášky Výzkumného ústavu pivovarnického a sladařského, a.s. vyplývá, že má za dlužníkem pohledávku ve celkové výši 100.114,11 Kč splatnou od 11.5.2013, vykonatelnou podle rozsudku Okresního soudu v Praze sp. zn. 20 C 284/2014 ze dne 7.1.2015 v právní moci od 11.2.2015.

Z přihlášky Gebruder Weis, s.r.o. vyplývá, že má za věřitelem pohledávku v celkové výši 71.000,-Kč, splatnou dne 10.3.2013, vykonatelná podle rozsudku Obvodního soudu pro Prahu 1, č.j. 31 C 62/2014-19, ze dne 11.11.2014.

Z přihlášky Unicredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. vyplývá, že má za dlužníkem pohledávku v celkové výši 5.799.421,66 Kč splatnou 28.6.2012 vykonatelnou podle Exekutorského zápisu 135 EZ 10/2012 ze dne 4.9.2012 sepsaný exekutorem Mgr. Janem Peroutkou v Chomutově.

Z těchto zjištění vyplývá, že navrhovatel doložil, že v době zahájení insolvenčního řízení i v okamžiku vydání napadeného rozhodnutí měl vůči dlužníkovi splatné pohledávky v celkové výši 4.586.112,02 Kč z titulu úvěrové smlouvy č. 298/12/LCD ze dne 16.3.2012 splatné podle notářského zápisu NZ 123/2014, N 173/2014 ke dni 7.9.2015. ke dni 14.7.2014. Věřiteli dlužníka jsou rovněž Výzkumný ústav pivovarnický a sladařský, a.s., Gebruder Weis, s.r.o., Unicredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. Existenci pohledávek těchto věřitelů dlužník nezpochybnil.

V daném případě dospěl i odvolací soud k závěru, že v řízení bylo prokázáno, že dlužník je podle ust. § 3 odst. 1 insolvenčního zákona v úpadku ve formě platební neschopnosti. Stejně jako soud prvního stupně vyšel přitom ze zjištění, že dlužník je po dobu delší tří měsíců v prodlení s plněním svých splatných závazků vůči více věřitelům, přičemž ničím nevyvrátil právní domněnku, že není schopen plnit své peněžité závazky, když neprokázal, že má (a měl) k dispozici dostatek finančních prostředků potřebných na úhradu svých splatných závazků.

V průběhu řízení nebylo možné ověřit, zda rozsah majetku dlužníka, zejména představující pohledávky za jeho věřiteli, umožňuje uspokojit jeho závazky v exekuci, protože dlužník, přes výzvu soudu prvního stupně učiněnou usnesením č.j. MSPH 77 INS 29089/2015-A-7 ze dne 26.11.2015 doručenou 3.12.2015, nepředložil soudu seznam majetku.

Námitka dlužníka, že své závazky neplní pouze krátkodobě, není opodstatněna. Z výše uvedeného dokazování vyplývá, že své závazky neplní již od listopadu 2014, například vůči společnosti Gebruder Weis, s.r.o., a podle seznamu přihlášených pohledávek jsou v rozsahu 16.521.529,86 Kč již vykonatelné. Za tohoto stavu je zřejmé, že dlužník není schopen plnit své peněžité závazky, neboť je neplní po dobu delší tří měsíců po lhůtě splatnosti, proto se nachází v souladu s ust. § 3 odst. 2 insolvenčního zákona v platební neschopnosti.

K tvrzení dlužníka uvedenému ve vyjádření k insolvenčnímu návrhu, na které rovněž odkázal v odvolání, že jeho platební neschopnost vznikla v důvodu neoprávněně vedená exekuce, odvolací soud uvádí že, závěr, že platební neschopnost dlužníka způsobilo protiprávní jednání třetí osoby, lze použít jako důvod zamítnutí insolvenčního návrhu jen tehdy, osvědčí-li dlužník, že takto vzniklou platební neschopnost bude schopen odvrátit do tří měsíců od splatnosti svých peněžitých závazků (v podrobnostech viz usnesení Nejvyššího soudu České republiky sp. zn. 29 NSČR 21/2010), a to dlužník neosvědčil.

Na základě těchto zjištění a veden názory vyjádřenými shora neshledal odvolací soud odvolání dlužníka proti bodu I. výroku napadeného usnesení důvodným, postupoval proto podle ust. § 219 občanského soudního řádu a usnesení insolvenčního soudu v této části jako věcně správné potvrdil.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí j e dovolání přípustné, jestliže dovolací soud dospěje k závěru, že napadené rozhodnutí odvolacího soudu závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak; dovolání lze podat do dvou měsíců od doručení tohoto rozhodnutí k Nejvyššímu soudu ČR prostřednictvím Městského soudu v Praze.

V Praze dne 8. září 2016

JUDr. Jiří G o l d s t e i n, v.r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: Bc. Jiří Slavík