1 VSPH 874/2013-P6-8
KSCB 28 INS 818/2013 1 VSPH 874/2013-P6-8

USNESENÍ Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátČ složeném z p edsedy JUDr. Františka Kuery a soudc Mgr. Luboše Dörfla a JUDr. Ing. Jaroslava Zelenky, Ph.D. v insolvenní vČci dlužníka Tomáše Da ka, r.. 890203/1622, bytem Budovatelská 1901, 397 01 Písek, o odvolání vČ itele Agentura ýeská inkasní, s.r.o., IýO 28370210, se sídlem Chodovská 3/228, 141 00 Praha 4, proti usnesení Krajského soudu v ýeských BudČjovicích ze dne 17. kvČtna 2013, .j. KSCB 28 INS 818/2013-P6-3,

takto:

Usnesení Krajského soudu v ýeských BudČjovicích ze dne 17. kvČtna 2013, .j. KSCB 28 INS 818/2013-P6-3, se m Č n í tak, že se p ihláška pohledávky vČ itele Agentura ýeská inkasní, s.r.o. neodmítá.

Od vodnČní:

Krajský soud v ýeských BudČjovicích usnesením ze dne 17. kvČtna 2013, .j. KSCB 26 INS 10715/2013-P6-3, odmítl p ihlášku pohledávky vČ itele Agentura ýeská inkasní, s.r.o. (dále jen vČ itel) a vyslovil, že právní mocí tohoto usnesení úast vČ itele v insolvenním ízení koní.

V od vodnČní usnesení soud uvedl, že usnesením .j. KSCB 28 INS 818/2013-A-6 ze dne 11.2.2013 rozhodl o zjištČní úpadku dlužníka a povolení oddlužení. Úinky rozhodnutí o úpadku nastaly dne 11.2.2013 v 7,23 hod. zve ejnČním tohoto usnesení v insolvenním rejst íku. SouasnČ soud vyzval vČ itele, kte í dosud nep ihlásili své pohledávky, aby tak uinili ve lh tČ 30 dn ode dne zve ejnČní rozhodnutí o úpadku. Zárove je pouil o tom, že k p ihláškám, které jsou podány pozdČji, insolvenní soud nep ihlíží a takto uplatnČné pohledávky se v insolvenním ízení neuspokojují. P edmČtné usnesení nabylo právní moci dne 15.3.2013. Lh ta k p ihlášení pohledávek tedy zaala bČžet (v návaznosti na úinky usnesení o úpadku) dne 12.2.2013 a konec lh ty p ipadl na 13.3.2013. P ihláška pohledávky vČ itele byla soudu doruena dne 7.5.2013 (na poštu podáno dne 6.5.2013), tedy po uplynutí 30ti denní lh ty k podání p ihlášek.

Protože soud I. stupnČ dospČl k závČru, že p ihláška pohledávky byla podána vČ itelem opoždČnČ, postupem podle ust. § 185 insolvenního zákona (dále jen IZ) p ihlášku odmítl. Proti tomuto usnesení se vČ itel vas odvolal a namítal, že soud prvního stupnČ vČc nesprávnČ posoudil, protože pohledávka se podle § 24 odst. 4 zák. . 168/1999 Sb., o pojištČní odpovČdnosti za škodu zp sobenou provozem vozidla ve spojení s ust. § 165 odst. 2 IZ, považuje za p ihlášenou. D vodem vzniku regresní pohledávky je plnČní p vodního vČ itele ýeské kancelá e pojistitel za škodu zp sobenou provozem vozidla, jehož vlastníkem a provozovatelem je dlužník, který k datu vzniku škody nemČl uzav eno povinné smluvní pojištČní odpovČdnosti za škodu zp sobenou provozem vozidla a který škodnou událost zavinil. Taková pohledávka má postavení pohledávky p ihlášené ex lege, a vČ itel proto nebyl povinen uplatnit pohledávku p ihláškou, a nelze tedy zkoumat ani vasnost p ihlášení pohledávky. Proto navrhoval, aby odvolací soud napadené usnesení zmČnil tak, že p ihláška vČ itele se neodmítá.

Vrchní soud v Praze p ezkoumal napadené rozhodnutí i ízení jemu p edcházející a dospČl k následujícím zjištČním a závČr m:

Z obsahu spisu odvolací soud zjistil, že spolu s p ihláškou vČ itel uvČdomil insolvenní soud v podání ze dne 3.5.2013 oznaeném jako Oznámení existence pohledávky dle ust. § 165 odst. 2 IZ , že uplat uje v insolvenním ízení pohledávku celkem ve výši 45.691 K, jež mu byla postoupena smlouvou ze dne 7.11.2011 p vodním vČ itelem ýeskou kancelá í pojistitel . Ke vzniku pohledávky vČ itel uvedl, že dne 2.5.2011 zp sobil Václav DanČk vozidlem CITROEN AX, SPZ 3C8 1553, jehož provozovatelem byl dlužník, škodu na vozidle VOLKSWAGEN POLO, SPZ 4C1 7772 ve výši 41.140,-K, p iemž dlužník k datu vzniku škody nemČl uzav eno povinné smluvní pojištČní odpovČdnosti za škodu zp sobenou provozem vozidla. Za plnČní vyplacené poškozenému podle § 24 odst. 2 písm. b) zákona . 168/1999 Sb. dlužník žádnou regresní náhradu postupiteli neposkytl.

Podle ust. § 165 IZ vČ itelé, kte í své pohledávky uplat ují podáním p ihlášky, se uspokojují v závislosti na zp sobu ešení úpadku, a to rozvrhem p i konkursu, plnČním reorganizaního plánu p i reorganizaci nebo plnČním p i oddlužení, nestanoví-li zákon jinak (odstavec 1). Zákon m že stanovit, že podle odstavce 1 se uspokojují i nČkte í vČ itelé, kte í nepodávají p ihlášku pohledávky, spl ují-li zákonem stanovené podmínky (odstavec 2).

Citované ust. § 165 odst. 2 IZ výslovnČ p edpokládá možnost speciální právní úpravy, jíž insolvenní zákon i jiný zákon ustanoví, že vČ itelé uritých pohledávek, které jinak náleží mezi pohledávky, jež mohou být v insolvenním ízení dle ust. § 165 odst. 1 IZ uspokojovány, jen jsou-li ádnČ uplatnČny p ihláškou, mají právo na takové uspokojení bez toho, že by byly do insolvenního ízení postupem dle ust. § 173 a násl. IZ p ihlašovány-jejich p ihlášky se nepodávají a bez dalšího jim p ísluší postavení pohledávek p ihláškou uplatnČných. Takový speciální režim zákon vztahuje nap . na pohledávky vČ itel vyplývající z úetnictví dlužníka, je-li jím banka nebo spo itelní a úvČrní družstvo anebo poboka zahraniní banky podle ust. § 367 odst. 1 písm. f), které se podle ust. § 373 odst. 1 IZ pokládají (okamžikem prohlášení konkursu) za p ihlášené podle insolvenního zákona, a obdobnČ tak iní zákon o pojištČní odpovČdnosti z provozu vozidla ohlednČ odvolatelem uplat ovaného nároku na náhradu za plnČní dle ust. § 24 odst. 2 písm. b) téhož zákona. Ten v ust. § 24 odst. 4 vČtČ druhé prohlašuje p edmČtnou regresní pohledávku za pohledávku, která se podle insolvenního zákona (tj. ve smyslu ust. § 165 odst. 2 IZ) považuje za p ihlášenou.

Protože výše uvedená ustanovení insolvenního zákona nestanoví, že by se režim pohledávky p ihlášené ex lege vztahoval jen na situaci, kdy pohledávka vznikla až po zahájení insolvenního ízení, lze konstatovat, že pohledávka ýeské kancelá e pojistitel na náhradu za plnČní dle ust. § 24 odst. 2 písm. b) zákona o pojištČní odpovČdnosti z provozu vozidla se považuje v insolvenním ízení za p ihlášenou bez ohledu na to, kdy vznikla.

To platí pro každou fázi insolvenního ízení právČ i s ohledem na to, že pohledávce tohoto druhu (ani kdyby vznikla až po rozhodnutí o úpadku) nep iznává zákon povahu pohledávky za majetkovou podstatou nebo pohledávky postavené jí na rove (viz výet pohledávek tohoto po adí v ust. § 168 a 169 IZ), jež se dle ust. § 203 IZ v insolvenním ízení p ihláškou neuplat ují, a proto se tato pohledávka, bez ohledu na dobu svého vzniku (a bez p ihlášky) uspokojuje v insolvenním ízení (dle ust. § 165 odst. 1 IZ) jako ostatní nep ednostní pohledávky téhož po adí.

Odvolací soud je p esvČden o tom, že stejný režim se uplatní i tam, kde ýeská kancelá pojistitel takovouto pohledávku postoupí t etí osobČ, nebo podle ust. § 524 odst. 2 obanského zákoníku (dále jen OZ) s postoupenou pohledávkou p echází i všechna práva s ní spojená. Stanoví-li tvrtý odstavec ust. § 24 zákona . 168/1999 Sb., že pohledávka kancelá e na náhradu za plnČní podle odstavce 2 písm. b), c), g) se považuje za pohledávku, na kterou se podle zvláštního p edpisu (jímž je mínČn insolvenní zákon) hledí jako na p ihlášenou, nem že postoupením t etí osobČ této své vlastnosti konkrétní pohledávka pozbýt, tedy i p i singulární sukcesi je postupník oprávnČn pohledávku tohoto druhu uplatnit až poté, kdy ostatním vČ itel m marnČ uplyne lh ta stanovená v rozhodnutí o úpadku (ust. § 136 odst. 2 písm. d/ IZ).

P evedeno shora eené na souzenou vČc to znamená, že vČ itel nebyl povinen postoupený nárok (plnČní poskytnuté postupitelem podle ust. § 24 odst. 2 písm. b/ zákona . 168/1999 Sb.) p ihlásit ve lh tČ pro p ihlášení pohledávek, tj. do 13.3.2013. Shodný názor ostatnČ Vrchní soud v Praze zaujal již ve svém usnesení ze dne 30.4.2009 sp.zn. KSPA 48 INS 2744/2008, 1 VSPH 33/2009-B, když uvedl, že pohledávka ýeské kancelá e pojistitel na náhradu za plnČní dle ust. § 24 odst. 2 písm. b) zákona o pojištČní odpovČdnosti z provozu vozidla se dle ust. § 24 odst. 4 vČty druhé téhož zákona ve znČní úinném od 1.1.2008 ve spojení s ust. § 165 odst. 2 IZ považuje v insolvenním ízení za p ihlášenou (a má dle § 165 odst. 1 IZ v insolvenním ízení právo na uspokojení jako ostatní pohledávky podléhající p ihlášení) bez ohledu na to, kdy vznikla. To však jedinČ za p edpokladu, že v insolvenním ízení byla vČ itelem uplatnČna, pop . že vČ itel v požadavek na její úhradu dlužníkem vyšel v ízení jinak najevo, a musí se tak vždy stát zp sobem umož ujícím zaujmout kvalifikované stanovisko k pravosti a výši této pohledávky p i jejím p ezkoumání. ObdobnČ Vrchní soud v Praze posuzoval i otázku charakteru pohledávky ýeské kancelá e pojistitel na náhradu za plnČní dle ust. § 24 odst. 2 písm. b) zákona o pojištČní odpovČdnosti z provozu vozidla v usnesení ze dne 14.7.2010 sp.zn. KSUL 43 INS 287/2008, 1 VSPH 393/2010-P19, v nČmž zaujal názor, podle nČhož se postoupením nemČní charakter pohledávky, na kterou se hledí jako na p ihlášenou a postupník m že úspČšnČ takovou pohledávku v insolvenním ízení uplatnit i poté, kdy ostatním vČ itel m marnČ uplyne lh ta k p ihlášení pohledávek. Vycházeje takto ze své ustálené praxe, postupoval odvolací soud podle ust. § 220 odst. 1 písm. a) obanského soudního ádu a napadené usnesení zmČnil, jak uvedeno výše.

P o u e n í : Proti tomuto rozhodnutí je dovolání p ípustné, jestliže na základČ dovolání podaného do dvou mČsíc od doruení rozhodnutí k Nejvyššímu soudu ýR prost ednictvím Krajského soudu v ýeských BudČjovicích dovolací soud dospČje k závČru, že napadené rozhodnutí odvolacího soudu závisí na vy ešení otázky hmotného nebo procesního práva, p i jejímž ešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vy ešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílnČ anebo má-li být dovolacím soudem vy ešená právní otázka posouzena jinak (§ 237, § 239 a § 240 odst. 1 o.s. .).

V Praze dne 20. ervna 2013

JUDr. František K u e r a, v. r. p edseda senátu

Za správnost vyhotovení: Brožová Eva