1 VSPH 873/2015-B-42
KSPL 54 INS 21142/2012 1 VSPH 873/2015-B-42

USNESENÍ

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jiřího Goldsteina a soudců JUDr. Františka Kučery a JUDr. Ladislava Derky v insolvenčním řízení dlužnice Kateřiny Moravcové, bytem Klostermannova 28, Rokycany, o odvolání KOBLÍŽEK PLZEŇ, s.r.o., IČO 29062543, sídlem Manětínská 1543/69, Plzeň, proti usnesení Krajského soudu v Plzni č.j. KSPL 54 INS 21142/2012-B-34 ze dne 10. dubna 2015,

takto:

Odvolání se o d m í t á .

Odůvodnění:

Krajský soud v Plzni usnesením č.j. KSPL 54 INS 21142/2012-B-34 ze dne 10.4.2015 zamítl návrh, jímž se KOBLÍŽEK PLZEŇ, s.r.o. (dále odvolatel) domáhal zrušení schváleného oddlužení Kateřiny Moravcové (dále dlužnice).

V odůvodnění soud uvedl, že odvolatel návrh na zrušení schváleného oddlužení dlužníka odůvodnil tím, že dlužnice byla rozsudkem Okresního soudu v Rokycanech ze dne 29.10.2013 č.j. 1 T 150/2013-294 pravomocně shledána vinnou z přečinu podvodu podle ust. § 209 odst. 1 trestního zákoníku a přečinu úvěrového podvodu podle ust. § 211 odst. 1 trestního zákoníku. Dlužnice podala insolvenční návrh spojený s návrhem na povolení oddlužení pouhé tři dny poté, co uzavřela smlouvu o spotřebitelském úvěru s navrhovatelem a ve své žádosti o poskytnutí spotřebitelského úvěru zatajila podstatnou část svých závazků. Podáním insolvenčního návrhu dlužnice sledovala nepoctivý záměr. Insolvenční správce k návrhu uvedl, že odvolatel již není přihlášeným věřitelem, jeho účast v řízení byla soudem ukončena usnesením č.j. KSPL 54 INS 21142/2012-P-5-8 ze dne 5.6.2014, které nabylo právní moci dne 21.6.2014. Na základě těchto zjištění soud prvního stupně dovodil, že odvolatel není aktivně legitimován k podání návrhu na zrušení oddlužení dlužnice podle ust. § 418 insolvenčního zákona, protože není účastníkem insolvenčního řízení.

Proti tomuto usnesení se odvolatel včas odvolal a požadoval, aby odvolací soud napadené usnesení zrušil a věc vrátil soudu prvního stupně k dalšímu řízení. Argumentoval zejména tím, že odvolatel nesouhlasí se závěrem soudu prvního stupně, že není účastníkem insolvenčního řízení vedeného ohledně dlužnice. Z insolvenčního spisu je zřejmé, že v okamžiku podání návrhu na zrušení schváleného oddlužení dlužnice, to je dne 9.5.2014, byl účastníkem insolvenčního řízení, a proto byl aktivně legitimován k podání návrhu na zrušení oddlužení. Jeho účast v insolvenčním řízení vznikla na základě přihlášky pohledávky, která byla soudu prvního stupně doručena dne 16.11.2012. K ukončení jeho účasti v insolvenčním řízení došlo až na základě usnesení soudu prvního stupně č.j. KSPL 54 INS 21142/2012-P-5-8 ze dne 5.6.2014, které nabylo právní moci 21.6.2014. Návrh na zrušení schváleného oddlužení, který byl soudu doručen dne 9.5.2014, odvolatel podal především z důvodu nepoctivého úmyslu dlužnice, když dlužnice v žádosti o zápůjčku zatajila své předchozí splatné závazky a v této souvislosti byla rozsudkem Okresního soudu v Rokycanech ze dne 29. 10. 2013 č.j. 1 T 150/2013-294 pravomocně shledána vinnou z přečinu podvodu podle ust. § 209 odst. 1 trestního zákoníku a přečinu úvěrového podvodu podle ust. § 211 odst. 1 trestního zákoníku.

Vrchní soud v Praze se v prvé řadě zabýval otázkou, zda je odvolání proti napadenému usnesení přípustné a zda je odvolatel byl oprávněn podat.

Podle ust. § 201 o.s.ř. může účastník napadnout rozhodnutí okresního soudu nebo rozhodnutí krajského soudu vydané v řízení v prvním stupni odvoláním, pokud to zákon nevylučuje.

Podle ust. § 14 insolvenčního zákona účastníky insolvenčního řízení jsou dlužník a věřitelé, kteří uplatňují své právo vůči dlužníku.

Z dikce ust. § 418 odst. 1 písm. c) a odst. 3 insolvenčního zákona vyplývá, že insolvenční soud schválené oddlužení zruší a současně rozhodne o způsobu řešení dlužníkova úpadku konkursem také tehdy, vyjdou-li po schválení oddlužení najevo okolnosti, na jejichž základě lze důvodně předpokládat, že oddlužením je sledován nepoctivý záměr. Podle čtvrtého odstavce, rozhodnutí podle odstavce prvého a třetího může insolvenční soud vydat, jen dokud nevezme na vědomí splnění oddlužení. Učiní tak po jednání, ke kterému předvolá dlužníka, insolvenčního správce, věřitelský výbor a věřitele, který zrušení oddlužení navrhl, rozhodnutí podle odstavce prvého, písm. a) až c) může insolvenční soud vydat i bez návrhu. Proti tomuto rozhodnutí mohou podat odvolání v souladu s pátým odstavcem pouze osoby uvedené ve čtvrtém odstavci.

Odvolací soud ze spisu ověřil, odvolatel návrh na zrušení schváleného oddlužení dlužnice podal dne 9.5.2014. Jeho účast v insolvenčním řízení byla ukončena usnesením soudu prvního stupně č.j. KSPL 54 INS 21142/2012-P-5-8 ze dne 5.6.2014, které nabylo právní moci 21.6.2014, protože odvolatel nepodal včas žalobu na určení pravosti své přihlášené popřené pohledávky. Napadené usnesení, kterým soud jeho návrh zmítl, soud vydal dne 10.4.2015, v době, kdy odvolatel již nebyl účastníkem insolvenčního řízení ohledně dlužnice.

Z výše uvedených ustanovení logicky plyne, že o zrušení schváleného oddlužení může insolvenční soud rozhodnout jak na návrh, např. insolvenčního správce, věřitelského výboru či některého z insolvenčních věřitelů, tedy věřitelů, kteří uplatňují své právo vůči dlužníku, případně může insolvenční soud rozhodnout i bez návrhu. Z postupu soudu prvního stupně je zřejmé, že návrh odvolatele zamítl z důvodu, že již nebyl aktivně legitimovaný k podání tohoto návrhu.

Proti tomu usnesení jsou oprávněni podat odvolání v souladu s ust. § 418 odst. 4 a 5 insolvenčního zákona pouze dlužník, insolvenční správce, věřitelský výbor a věřitel (tedy věřitel ve smyslu ust. § 14 insolvenčního zákona), který zrušení oddlužení navrhl. Vzhledem k tomu, že proti tomuto usnesení odvolání podal odvolatel, tedy osoba, jež není ve smyslu ust. § 14 insolvenčního zákona účastníkem insolvenčního řízení, odvolací soud postupoval podle ust. § 218 písm. c) o.s.ř. za použití ust. § 7 insolvenčního zákona a odvolání jako nepřípustné odmítl.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí n e n í dovolání přípustné.

V Praze dne 23. listopadu 2015

JUDr. Jiří G o l d s t e i n, v.r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: Helena Kavčiaková