1 VSPH 871/2015-B-12
KSHK 45 INS 19262/2014 1 VSPH 871/2015-B-12

USNESENÍ Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jiřího Goldsteina a soudců JUDr. Františka Kučery a JUDr. Ladislava Derky v insolvenční věci dlužníka Mgr. Radka Kolesy, bytem Spojovací 53, Trutnov, o odvolání Ing. Martina Koubka, sídlem Na Střelnici 39, Olomouc, zast. advokátem JUDr. Kamilem Andree, sídlem Dolní náměstí 43, Olomouc, proti usnesení Krajského soudu v Hradci Králové č.j. KSHK 45 INS 19262/2014-B-6/celk. 3 ze dne 25. března 2015, takto:

Odvolání se o d m í t á .

Odůvodnění:

Krajský soud v Hradci Králové usnesením č.j. KSHK 45 INS 19262/2014-B-6/celk. 3 ze dne 25.3.2015 odvolal z funkce insolvenčního správce Ing. Martina Koubka (dále odvolatel) (bod I. výroku), insolvenčním správcem ustanovil Mgr. Jana Urbana (bod II. výroku), odvolanému insolvenčnímu správci uložil, aby předložil soudu zprávu o své činnosti a vyúčtování odměny, hotových výdajů a nákladů, které mu vznikly v souvislosti se správou a udržováním majetku.

V odůvodnění usnesení soud prvního stupně zejména uvedl, že usnesením č.j. KSHK 45 INS 19262/2014-A-23 ze dne 15.12.2014 zjistil úpadek Mgr. Radka Kolesy (dále jen dlužník), na jeho majetek prohlásil konkurs a insolvenčním správcem ustanovil Ing. Martina Koubka (dále odvolatel).

Přezkumné jednání se konalo dne 3.3.2015, do insolvenčního řízení přihlásilo pohledávky jedenáct věřitelů v celkové výši 2.549.296,25 Kč s tím, že věřitel Česká spořitelna, a.s., uplatnil zajištění ke své pohledávce ve výši 1.496.278,01 Kč. Na následné schůzi věřitelů věřitel Česká spořitelna, a.s., doručil soudu dne 2.3.2015 hlasovací lístek, kterým vyjádřil svou vůli odvolat z funkce insolvenčního správce odvolatele a novým insolvenčním správcem ustanovit Mgr. Jana Urbana. V průběhu schůze věřitelů soud prvního stupně v souladu s ust. § 29 insolvenčního zákona vyhlásil usnesení o tom, že odvolatele odvolal z funkce insolvenčního správce a do funkce místo něho ustanovil Mgr. Jana Urbana.

Proti tomuto usnesení se odvolatel včas odvolal a požadoval, aby je odvolací soud zrušil a věc vrátil soudu prvního stupně k dalšímu řízení. Argumentoval zejména tím, že ač má věřitel Česká spořitelna, a.s. skutečně nadpoloviční většinu hlasů, tak v hlasovacím lístku uvedl, že hlasuje ve výši pohledávky pouze v částce 243.258,67 Kč. Krajský soud v odůvodnění uvádí, že takto byl hlasovací lístek vyplněn pouze nedopatřením. S ohledem na předpisem stanovenou formulářovou podobu hlasovacího lístku, který je takto striktně formální listinou, nepřipadá bez dalšího v úvahu provádět jeho jakoukoliv interpretaci, tak jak to učinil krajský soud.

Odvolací soud se nejdříve, zabýval tím, zda je odvolání proti napadenému usnesení přípustné a dospěl k závěru, že není.

Odvolací soud ze spisu zjistil, že na první schůzi věřitelů konané dne 3.3.2015 soud prvního stupně potvrdil rozhodnutí věřitelů, jímž byl z funkce insolvenčního správce odvolán odvolatel a novým insolvenčním správcem ustanovil Mgr. Jana Urbana. Napadeným usnesením soud prvního stupně rozhodl v souladu s uvedeným rozhodnutím věřitelů.

Podle ust. § 29 insolvenčního zákona na schůzi věřitelů, která nejblíže následuje po přezkumném jednání, se mohou věřitelé usnést, že insolvenčním soudem ustanoveného insolvenčního správce odvolávají z funkce a že ustanovují nového insolvenčního správce. Toto usnesení je přijato, jestliže pro ně hlasovala nejméně polovina všech věřitelů přihlášených ke dni předcházejícímu konání schůze věřitelů, počítaná podle výše jejich pohledávek (odstavec 1). Usnesení o ustanovení insolvenčního správce podle odstavce 1 potvrzuje insolvenční soud; nepotvrdí je pouze tehdy, nesplňuje-li insolvenční správce podmínky uvedené v § 21 až 24; § 54 odst. 1 se nepoužije (odstavec 2). Rozhodnutí podle odstavce 2 vydá insolvenční soud do skončení schůze věřitelů, která usnesení podle odstavce 1 přijala; odvolání je přípustné, jen jestliže insolvenční soud usnesení schůze věřitelů nepotvrdí. Osobou oprávněnou k podání odvolání je pouze věřitel, který na schůzi věřitelů hlasoval pro přijetí usnesení; § 55 odst. 1 platí obdobně (odstavec 3).

Z citovaného ustanovení je zřejmé, že odvolání je přípustné jen proti rozhodnutí, jímž insolvenční soud nepotvrdil usnesení schůze věřitelů o tom, že insolvenčním soudem ustanoveného insolvenčního správce věřitelé odvolávají z funkce a že ustanovují nového insolvenčního správce, přičemž osobou (subjektivně) oprávněnou k podání odvolání je pouze věřitel, který na schůzi věřitelů hlasoval pro přijetí usnesení schůze věřitelů; odvolanému insolvenčnímu správci zákon legitimaci k podání odvolání nepřiznává. Z uvedeného nutně vyplývá i to, že usnesení, jímž insolvenční soud podle § 29 odst. 2 insolvenčního zákona naopak potvrdí usnesení schůze věřitelů o tom, že insolvenčním soudem ustanoveného insolvenčního správce věřitelé odvolávají z funkce a že ustanovují nového insolvenčního správce, má povahu rozhodnutí vydaného v rámci výkonu dohlédací činnosti (§ 11 odst. 1 insolvenčního zákona) a nelze je napadnout odvoláním (§ 91 insolvenčního zákona).

V dané věci směřuje odvolání proti rozhodnutí, proti němuž není odvolání přípustné. Odvolací soud proto postupoval podle § 218 písm. c) o.s.ř. a za použití § 7 insolvenčního zákona odvolání odvolatele odmítl.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e n í dovolání přípustné.

V Praze dne 4. prosince 2015

JUDr. Jiří G o l d s t e i n, v.r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: Helena Kavčiaková