1 VSPH 870/2014-A-14
KSPL 54 INS 1126/2014 1 VSPH 870/2014-A-14

USNESENÍ

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Františka Kučery a soudců JUDr. Jiřího Goldsteina a JUDr. Ing. Jaroslava Zelenky, Ph.D. ve věci dlužníka Pfisterer a spol., společnost s ručením omezeným, Karlovy Vary, IČO 16736338, sídlem ul. 1. máje 27, Karlovy Vary, zast. advokátem JUDr. Jaromírem Malým, sídlem Chebská 355/49, Karlovy Vary, zahájené na návrh Mgr. Petra Vukliševiče, bytem Osadní 1552/45, Praha 7, o odvolání navrhovatele proti usnesení Krajského soudu v Plzni č.j. KSPL 54 INS 1126/2014-A-6 ze dne 3. února 2014 ve znění doplňujícího usnesení č.j. KSPL 54 INS 1126/2014-A-8 ze dne 20. března 2014

takto:

I. Usnesení Krajského soudu v Plzni č.j. KSPL 54 INS 1126/2014-A-6 ze dne 3. února 2014 ve znění doplňujícího usnesení č.j. KSPL 54 INS 1126/2014-A-8 ze dne 20. března 2014 se ve výroku o nákladech řízení potvrzuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů odvolacího řízení.

Odůvodnění:

Krajský soud v Plzni usnesením č.j. KSPL 54 INS 1126/2014-A-8 ze dne 20.3.2014 doplnil své usnesení č.j. KSPL 54 INS 1126/2014-A-6 ze dne 3.2.2014, jímž rozhodl o odmítnutí insolvenčního návrhu Mgr. Petra Vukliševiče (dále navrhovatel) a uložil mu, aby Pfisterer a spol., společnost s ručením omezeným, Karlovy Vary, (dále dlužník) zaplatil 8.228,-Kč na náhradu nákladů řízení.

V odůvodnění usnesení soud uvedl, že usnesením č.j. KSPL 54 INS 1126/2014-A-6 ze dne 3.2.2014 odmítl insolvenční návrh navrhovatele, neboť postrádal vylíčení rozhodujících skutečností, z nichž by bylo možno dovodit, že se dlužník nachází v úpadku podle ust. § 3 zákona č. 182/2006 Sb. insolvenčního zákona. Dlužník, na základě vyhlášky oznámení o zahájení insolvenčního řízení ze dne 20.1.2014, reagoval na podaný insolvenční návrh vyjádřením ze dne 31.1.2014, které bylo insolvenčnímu soudu doručeno dne 3.2.2014, jež se zároveň shoduje s dnem, kdy bylo insolvenčním soudem vydáno rozhodnutí o odmítnutí insolvenčního návrhu navrhovatele. Dlužník ve svém vyjádření k návrhu na zahájení insolvenčního řízení mimo jiné navrhl, aby navrhovateli byla uložena povinnost k náhradě nákladů řízení vzniklých dlužníkovi z důvodu jeho zastoupení, ve výši 8.228,-Kč.

Podle § 146 odst. 3 o.s.ř. ve spojení s ust. § 7 insolvenčního zákona platí, že odmítne-li soud žalobu nebo jiný návrh na zahájení řízení, je navrhovatel povinen nahradit ostatním účastníkům jejich náklady. Insolvenční soud proto uložil navrhovateli, aby zaplatil dlužníkovi na náhradu nákladů řízení částku ve výši 8.228,-Kč sestávající se ze dvou úkonů právní služby (jeden úkon právní služby za převzetí a příprava zastoupení nebo obhajoby, jeden úkon právní služby za písemné podání nebo návrh ve věci samé) a dvakrát režijní paušál po 300,-Kč s připočtením 21% DPH.

Proti tomuto usnesení se navrhovatel včas odvolal a požadoval, aby odvolací soud napadené usnesení změnil tak, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení. Argumentoval zejména tím, že podal řádný insolvenční návrh, který však byl usnesením č.j. KSPL 54 INS 1126/2014-A-6 ze dne 3.2.2014 odmítnut. Podání dlužníka k insolvenčnímu návrhu bylo v insolvenčním rejstříku zveřejněno až den poté, co bylo zveřejněno usnesení o odmítnutí insolvenčního návrhu. Dlužník se tedy k insolvenčnímu návrhu vyjádřil opožděně. Navíc soud prvního stupně pro stanovení výše nákladů řízení vyšel z nesprávných zákonných ustanovení.

Vrchní soud v Praze přezkoumal usnesení soudu prvního stupně v rozsahu napadeném odvoláním i řízení jeho vydání předcházející a dospěl k těmto zjištěním a závěrům:

Ze spisu odvolací soud zjistil, že dne 17.1.2014 byl soudu prvního stupně doručen insolvenční návrh dlužníka ze dne 16.1.2014. Vyhláškou č.j. KSPL 54 INS 1126/2014-A-2 ze dne 20.1.2014, zveřejněnou 21.1.2014 v 21 hod. 23 minut, soud prvního stupně oznámil zahájení insolvenčního řízení vůči dlužníkovi. Podáním ze dne 31.1.2014, které bylo u soudu prvního stupně podáno osobně 3.2.2014 v 13 hod. 10 minut, se dlužník, prostřednictvím svého zástupce, vyjádřil k insolvenčnímu návrhu. Zároveň připojil plnou moc pro zastupování ze dne 29.1.2014 pro advokáta JUDr. Jaromíra Malého. Usnesením č.j. KSPL 54 INS 1126/2014-A-6 ze dne 3.2.2014, zveřejněným dne 3.2.2014 v 21 hod. 44 minut, soud prvního stupně insolvenční návrh z důvodu jeho neúplnosti odmítl. Toto usnesení nabylo právní moci 12.3.2014.

Podle ust. § 7 odst. 1 insolvenčního zákona se pro insolvenční řízení použijí přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu, nestanoví-li tento zákon jinak nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení. Protože insolvenční zákon neupravuje postup insolvenčního soudu při rozhodování o nákladech řízení v případě, kdy je insolvenční řízení zastaveno z důvodu, že insolvenční návrh byl odmítnut, je v takových případech třeba přiměřeně použít příslušná ustanovení občanského soudního řádu.

Podle ust. § 146 odst. 3 o.s.ř. odmítne-li soud žalobu nebo jiný návrh na zahájení řízení, je žalobce (navrhovatel) povinen nahradit ostatním účastníkům jejich náklady.

Ze skutečnosti, že insolvenční návrh byl odmítnut z důvodu jeho vadnosti, je nepochybné, že odmítnutí insolvenčního návrhu zavinil navrhovatel, neboť jeho insolvenční návrh vykazoval vady bránící pokračování v řízení. V tom případě je (bylo) plně odůvodněné, aby navrhovatel dlužníkovi nahradil náklady řízení. Tyto náklady dlužníkovi vznikly v souvislosti s jeho zastoupením, kdy na základě plné moci ze dne 29.1.2014 se prostřednictvím svého zástupce k insolvenčnímu návrhu včas vyjádřil, a to podáním, které soudu došlo dříve, než bylo zveřejněno usnesení o odmítnutí insolvenčního návrhu.

Odměna za jeden úkon je v tomto případě určená podle ust. § 9 odst. 4 písm. c) z tarifní hodnoty 50.000,-Kč činí 3.100,-Kč. Protože zástupce žalovaného provedl v řízení dva úkony-převzetí zastupování a vyjádření k žalobě, náleží mu spolu s náhradou hotových výdajů ve výši 300,-Kč za každý úkon a daně z přidané hodnoty celkem 8.228,-Kč, jak správně uvedl soud prvního stupně.

Z těchto důvodů neshledal odvolací soud odvolání důvodným a usnesení soudu prvního stupně ve výroku o nákladech řízení jako věcně správné podle ust. § 219 o.s.ř. potvrdil.

Výrok o nákladech odvolacího řízení je odůvodněn tím, že v odvolacím řízení úspěšnému žalobci v tomto stadiu řízení náklady nevznikly.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e n í dovolání přípustné.

V Praze dne 4. srpna 2014

JUDr. František K u č e r a , v. r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: Kateřina Vaněčková