1 VSPH 868/2016-B-60
MSPH 76 INS 13809/2012 1 VSPH 868/2016-B-60

USNESENÍ

Vrchní soud v Praze rozhodl jako soud odvolací v senátu složeném z předsedy JUDr. Františka Kučery a soudců JUDr. Jiřího Goldsteina a JUDr. Ladislava Derky v insolvenční věci dlužnice: Jitka Tomešová, nar. 14. července 1966, bytem Praha 8, V Zahradách 878/20, o odvolání věřitele Moneta holding, s.r.o., IČO 28660463, sídlem Ostrava, Nádražní 1294/27, proti usnesení Městského soudu v Praze č.j. MSPH 76 INS 13809/2012-B-49 ze dne 14. ledna 2016,

takto:

Odvolání se o d m í t á .

Odůvodnění:

Městský soud v Praze nadepsaným usnesením v bodě I. výroku schválil konečnou zprávu ze dne 29.7.2015 ve znění ze dne 5.10.2015 a určil odměnu insolvenčního správce a odvolaného insolvenčního správce v tomto členění: a) příjmy z podstaty: 2.121.208,41 Kč b) výdaje z podstaty: 2.147.484,-Kč z toho činí: -výtěžek ze zpeněžení zajištění věřiteli č. 1, Moneta Holding s.r.o.: 1.807.111,68 Kč -odměna insolvenčního správce Mgr. Radima Kubici: 180.489,92 Kč včetně DPH -hotové výdaje insolvenčního správce Mgr. Radima Kubici: 6.987,80 Kč -odměna odvolaného správce Mgr. Martiny Stínkové: 21.000,-Kč včetně DPH -hotové výdaje odvolaného správce Mgr. Martiny Stínkové: 1.484,-Kč -náklady spojené se správou a údržbou majetkové podstaty: 130.410,60. Zůstatek k rozdělení: 0,-Kč, v bodě II. výroku rozhodl o vrácení částky 23.724,41 Kč insolvenčnímu navrhovateli jako zbývající části zálohy, částka 26.275,59 Kč ze zálohy bude použita na částečné pokrytí odměny správce, v bodě III. výroku uložil insolvenčnímu správci Mgr. Radimu Kubicovi do tří dnů od právní moci usnesení vrátit insolvenčními navrhovateli částku 23.724,41 Kč ze zálohy složené ve výši 50.000,-Kč, v bodě IV. výroku uložil insolvenčnímu správci Mgr. Radimu Kubicovi do tří dnů ode dne právní moci usnesení vyplatit odvolanému insolvenčnímu správci Mgr. Martině Stínkové částku 22.484,-Kč ze zálohy, v bodě V. výroku zrušil konkurs prohlášený na majetek dlužnice, protože majetek dlužnice je pro uspokojení věřitelů nepostačující a v bodě VI. výroku insolvenčnímu správci uložil do pěti dnů ode dne právní moci usnesení písemně oznámit soudu splnění shora uvedených isir.justi ce.cz povinností, dále, aby předal dlužníku potřebné účetní záznamy, zajistil evidenční a archivační činnosti a další činnosti související se zrušením konkursu.

V odůvodnění usnesení soud zejména uvedl, že usnesením ze dne 15.10.2012 (A-18) byl k návrhu věřitele Moneta holding, s.r.o. zjištěn úpadek dlužnice. Dlužnice nepodala návrh na povolení oddlužení, úpadek byl řešen nepatrným konkursem. Majetek dlužnice představovala částka 21.208,41 Kč a nemovitost, která byla k pokynu zajištěného věřitele zpeněžena mimo dražbu za 2,1 mil. Kč. Podáním ze dne 29.7.2015 ve znění ze dne 5.10.2015 předložil insolvenční správce konečnou zprávu o zpeněžování majetku a vyúčtování odměny a výdajů. Soud konečnou zprávu přezkoumal, zveřejnil vyhláškou a poučil účastníky řízení o možnosti podat do konečné zprávy ve stanovené lhůtě námitky, které však žádný z účastníků nepodal. Soud proto konečnou zprávu schválil a rozhodl o zrušení konkursu podle § 308 odst. 1 písm. d) IZ.

Proti tomuto usnesení se odvolal věřitel Moneta holding, s.r.o. do bodu I. výroku a namítal, že měla být určena toliko jedna odměna insolvenčního správce, která měla být mezi oba správce rozdělena, že soud I. stupně určil odměnu nad rámec zákonného ustanovení vyhlášky č. 313/2007 Sb., a proto navrhoval, aby bylo napadené usnesení zrušeno.

Vrchní soud v Praze přezkoumal napadené usnesení i řízení jemu předcházející a dospěl přitom k následujícím zjištěním a závěrům:

Podle § 304 odst. 1 IZ insolvenční soud přezkoumá konečnou zprávu insolvenčního správce a jeho vyúčtování a odstraní po slyšení insolvenčního správce chyby a nejasnosti v ní obsažené. O konečné zprávě insolvenčního správce po její úpravě uvědomí insolvenční soud účastníky řízení tím, že ji zveřejní vyhláškou. Současně je uvědomí o tom, že do 15 dnů od zveřejnění konečné zprávy v insolvenčním rejstříku mohou proti ní podat námitky; námitky se podávají u insolvenčního soudu dvojmo s tím, že jedno vyhotovení se doručuje insolvenčnímu správci k vyjádření (odst. 2). K projednání konečné zprávy insolvenčního správce a jeho vyúčtování nařídí insolvenční soud jednání. Termín a místo tohoto jednání zveřejní insolvenční soud vyhláškou; předvolání k tomuto jednání insolvenční soud zvlášť doručí insolvenčnímu správci, dlužníku, věřitelům a státnímu zastupitelství, kteří podali námitky proti konečné zprávě, a věřitelskému výboru (odst. 3). Na jednání o konečné zprávě a vyúčtování insolvenčního správce projedná insolvenční soud námitky, které byly proti ní vzneseny. Na základě toho rozhodne buď tak, že a) schválí předloženou konečnou zprávu a vyúčtování, nejsou-li námitky vůči nim důvodné, b) nařídí doplnění nebo změnu konečné zprávy nebo vyúčtování, jestliže shledá, že některé z námitek proti nim jsou důvodné, avšak nemění její základní obsah, c) odmítne přijmout konečnou zprávu, shledá-li že námitky proti ní vznesené důvodně zpochybňují zprávu jako celek; v tomto případě uloží insolvenčnímu správci, aby předložil novou konečnou zprávu ve lhůtě, kterou určí (odst. 4). Nebyly-li podány námitky proti konečné zprávě, může insolvenční soud vydat rozhodnutí podle odstavce 4 i bez nařízení jednání (odst. 5). Rozhodnutí podle odstavců 4 a 5 doručí insolvenční soud insolvenčnímu správci, dlužníku a věřitelům, o jejichž námitkách bylo rozhodováno. Odvolání proti těmto

rozhodnutím mohou podat insolvenční správce a věřitelé a dlužník, jejichž námitkám nebylo vyhověno (odst. 6).

Z obsahu spisu plyne, že dne 12.11.2015 bylo v insolvenčním rejstříku zveřejněno vyrozumění určené pro účastníky řízení týkající se možnosti podání námitek proti konečné zprávě, vyúčtování odměny a hotových výdajů insolvenčního správce a to ve lhůtě 15 dnů ode dne zveřejnění konečné zprávy v insolvenčním rejstříku, přičemž konečná zpráva byla v insolvenčním rejstříku zveřejněna dne 12.11.2015.

Námitky proti konečné zprávě podal odvolatel až podáním doručeným do datové schránky soudu I. stupně dne 7.1.2016, tedy zjevně po uplynutí lhůty uvedené ve vyrozumění ze dne 12.11.2015 (B-45).

Odvolací soud proto dospěl k závěru, že námitky proti konečné zprávě byly podány opožděně, a proto k nim nebylo možno přihlédnout. Jestliže nebyly včas podány námitky proti konečné zprávě, pak nelze dovodit aktivní legitimaci odvolatele k podání odvolání proti napadenému usnesení o schválení konečné zprávy, a o nepřípustnosti odvolání v tomto směru ostatně účastníky řízení v napadeném usnesení poučil i soud I. stupně.

Proto odvolací soud postupoval podle § 218 písm. b) o.s.ř. a odvolání odmítl.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí n e n í dovolání přípustné.

V Praze dne 1. června 2016

JUDr. František K u č e r a , v.r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: Jana Berná