1 VSPH 855/2016-P56-7
KSPH 62 INS 21028/2015 1 VSPH 855/2016-P56-7

USNESENÍ Vrchní soud v Praze rozhodl jako soud odvolací v senátu složeném z předsedy JUDr. Ladislava Derky a soudců JUDr. Františka Kučery a JUDr. Jiřího Goldsteina v insolvenční věci dlužníka: Stavokonstrukce Český Brod, a. s., IČO 45148392, se sídlem Sportovní 501, 282 45 Český Brod, o odvolání věřitele č. 53: ČEZ Distribuce, a. s., IČO 24729035, se sídlem Teplická 874, 405 02 Děčín, proti usnesení Krajského soudu v Praze č. j. KSPH 62 INS 21028/2015-P56-2 ze dne 7. dubna 2016,

takto:

Usnesení Krajského soudu v Praze č. j. KSPH 62 INS 21028/2015-P56-2 ze dne 7. dubna 2016 se p o t v r z u j e.

Odůvodnění:

Krajský soud v Praze usnesením ze 7. 4. 2016 v bodu I. výroku odmítl přihlášku pohledávky věřitele č. 53 ČEZ Distribuce, a. s. pro opožděnost a rozhodl, že se k této přihlášce dále nepřihlíží. V bodu II. výroku dále rozhodl, že právní mocí rozhodnutí končí v insolvenčním řízení účast uvedeného věřitele. Usnesení odůvodnil tím, že dne 3. 2. 2016 byl zjištěn úpadek dlužníka a prohlášen na jeho majetek konkurs. V rozhodnutí o úpadku byli věřitelé vyzváni, aby do 2 měsíců od zveřejnění usnesení v insolvenčním rejstříku přihlásili své pohledávky s tím, že k opožděně podaným přihláškám soud nepřihlíží a takto uplatněné pohledávky se neuspokojují. Soud odkázal na § 173 odst. 1 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenčního zákona) a konstatoval, že věřitel č. 53 (dále jen Věřitel) podal ve lhůtě přihlášku své pohledávky u Městského soudu v Praze, který není v této věci insolvenčním soudem. Dne 5. 4. 2016, tedy po uplynutí lhůty k podání přihlášek, Městský soud v Praze odeslal tuto přihlášku do datové schránky Krajského soudu v Praze. Přihláška Věřitele tedy byla k insolvenčnímu soudu podána opožděně a skutečnost, že Věřitel tuto přihlášku podal jinému než insolvenčnímu soudu ve lhůtě, nemá na tento závěr vliv. S ohledem na výše uvedené soud v souladu s § 185 insolvenčního zákona přihlášku pohledávky Věřitele odmítl a rozhodl o skončení účasti Věřitele v insolvenčním řízení.

Věřitel napadl usnesení včas podaným odvoláním, ve kterém navrhl rozhodnutí změnit tak, že se přihláška pohledávky neodmítá a účast Věřitele v insolvenčním řízení pokračuje. Odvolání odůvodnil tím, že přihlášku podal sice nepříslušnému soudu, avšak včas a s dostatečným předstihem. Přihlášku pohledávky, která je podána jinému než insolvenčnímu soudu, je tento soud povinen odevzdat tomuto soudu neprodleně, tzn. dle názoru Věřitele v rozmezí několika hodin či následující den, nikoliv až 5 dní po podání přihlášky. isir.justi ce.cz

Odvolací soud bez nařízení jednání (§ 94 odst. 2 písm. c/ insolvenčního zákona) přezkoumal napadené usnesení soudu prvního stupně podle § 212 o. s. ř. a neshledal odvolání Věřitele důvodným.

Podle § 173 odst. 1 první a druhé věty insolvenčního zákona Věřitelé podávají přihlášky pohledávek u insolvenčního soudu od zahájení insolvenčního řízení až do uplynutí lhůty stanovené rozhodnutím o úpadku. K přihláškám, které jsou podány později, insolvenční soud nepřihlíží a takto uplatněné pohledávky se v insolvenčním řízení neuspokojují.

V rozhodnutí o úpadku insolvenční soud dle § 136 odst. 2 písm. d) insolvenčního zákona vyzve věřitele, kteří dosud nepřihlásili své pohledávky, aby tak učinili ve lhůtě 2 měsíců, a poučí je o následcích jejího zmeškání dle § 173 odst. 1 insolvenčního zákona.

Podle § 173 odst. 4 insolvenčního zákona Přihláška pohledávky má pro běh lhůty k promlčení nebo pro zánik práva stejné účinky jako žaloba či jiné uplatnění práva u soudu, a to ode dne, kdy došla insolvenčnímu soudu. Přihlášku pohledávky, která je podána u jiného soudu, postoupí tento soud neprodleně soudu insolvenčnímu, aniž o tom vydává rozhodnutí; účinky spojené s podáním takové přihlášky nastávají dnem, kdy přihláška dojde insolvenčnímu soudu.

Podle § 185 insolvenčního zákona Jestliže v průběhu insolvenčního řízení nastala skutečnost, na základě které se podle tohoto zákona k přihlášce pohledávky nebo k přihlášené pohledávce nepřihlíží, insolvenční soud odmítne přihlášku rozhodnutím, proti kterému je odvolání přípustné a které se doručuje zvlášť přihlášenému věřiteli, dlužníku a insolvenčnímu správci; odvolání proti němu může podat jen přihlášený věřitel. Právní mocí takového rozhodnutí účast tohoto věřitele v insolvenčním řízení končí; o tom insolvenční soud přihlášeného věřitele uvědomí ve výroku rozhodnutí.

Podle § 83 insolvenčního zákona Prominutí zmeškání lhůty v insolvenčním řízení není přípustné; totéž platí, jde-li o zmeškání soudního jednání, včetně zmeškání schůze věřitelů nebo přezkumného jednání.

Odvolací soud v souladu se skutkovými závěry soudu prvního stupně zjistil, že dne 3. 2. 2016 bylo v insolvenčním rejstříku zveřejněno usnesení o úpadku z téhož dne, které obsahovalo výzvu, aby věřitelé do 2 měsíců od zveřejnění usnesení podali přihlášky svých pohledávek, a poučení, že k přihláškám, které budou podány později, insolvenční soud nepřihlíží a takto uplatněné pohledávky se v insolvenčním řízení neuspokojují. Uvedená 2měsíční lhůta tedy skončila dne 4. 4. 2016. Věřitel odeslal dne 31. 3. 2016 svou přihlášku prostřednictvím datové schránky Městskému soudu v Praze. Ten, jakožto nepříslušný soud, tuto přihlášku odeslal insolvenčnímu soudu do datové schránky dne 5. 4. 2016, tedy po lhůtě určené k přihlášení pohledávek.

Odvolacímu soudu nepřísluší hodnotit, zda Městský soud v Praze postoupil neprodleně přihlášku pohledávky Krajskému soudu v Praze, neboť tato okolnost nemá vliv na opožděnost podané přihlášky. I kdyby odpovídalo skutečnosti tvrzení odvolatele, že Městský soud v Praze neodeslal předmětné podání Věřitele neprodleně Krajskému soudu v Praze, nic by to neměnilo na skutečnosti, že přihláška pohledávky byla odeslána Krajskému soudu v Praze až po uplynutí lhůty 2 měsíců pro její podání.

Soud prvního stupně řádně a úplně poučil Věřitele o podmínkách podávání přihlášek a o následcích, které opožděné podání přihlášky vyvolá. Pochybení Věřitele, který v rozporu s tímto poučením podal přihlášku pohledávky u jiného než insolvenčního soudu, nelze přičítat ani insolvenčnímu soudu, ani Městskému soudu v Praze, nýbrž pouze a jen Věřiteli a jeho nesprávnému postupu.

Vzhledem k výše uvedenému tedy soud prvního stupně postupoval po právu a odvolací soud proto v souladu s § 219 o. s. ř. potvrdil napadené usnesení jako věcně správné.

Poučení: Proti tomuto usnesení j e dovolání přípustné k Nejvyššímu soudu, jestliže Nejvyšší soud jako soud dovolací dospěje k závěru, že napadené rozhodnutí odvolacího soudu závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak (§ 237, § 239 a § 240 odst. 1 o. s. ř.). Dovolání se podává u soudu, který rozhodoval v prvním stupni, a to do dvou měsíců od doručení usnesení odvolacího soudu.

Toto rozhodnutí se považuje za doručené okamžikem jeho zveřejnění v insolvenčním rejstříku (§ 71 odst. 2 insolvenčního zákona); lhůta k podání dovolání začíná běžet ode dne, kdy bylo rozhodnutí doručeno adresátu zvláštním způsobem (§ 74 odst. 2 insolvenčního zákona).

V Praze dne 25. října 2016

JUDr. Ladislav D e r k a, v.r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: Bc. Jiří Slavík