1 VSPH 842/2016-A-15
KSLB 76 INS 4201/2016 1 VSPH 842/2016-A-15

USNESENÍ Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jiřího Goldsteina a soudců JUDr. Ladislava Derky a JUDr. Františka Kučery v insolvenčním řízení dlužnice Jany Kodrlové, IČO 10406077, bytem Kolínská 2649, Česká Lípa, zahájené na návrh dlužnice, o odvolání dlužnice proti usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem, pobočky v Liberci, č.j. KSLB 76 INS 4201/2016- A-9 ze dne 8. března 2016, takto:

Usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem, pobočka v Liberci č.j. KSLB 76 INS 4201/2016-A-9 ze dne 8. března 2016 se p o t v r z u j e .

Odůvodnění:

Krajský soud v Ústí nad Labem, pobočka v Liberci usnesením č.j. KSLB 76 INS 4201/2016-A-9 ze dne 8.3.2016 rozhodl, že zpětvzetí insolvenčního návrhu dlužnice ze dne 2.3.2016 není účinné.

V odůvodnění usnesení soud uvedl, že na základě insolvenčního návrhu spojeného s návrhem na povolení oddlužení dlužnice bylo zahájeno insolvenční řízení. Usnesením ze dne 3.3.2016, které nabylo právní moci téhož dne, byl zjištěn úpadek dlužnice a bylo rozhodnuto o jeho řešení oddlužením.

Podáním doručeným soudu dne 4.3.2016 vzala dlužnice insolvenční návrh zpět. Protože dlužnice vzala insolvenční návrh zpět, až po právní moci rozhodnutí o úpadku, soud postupoval podle ust. § 130 odst. 3 insolvenčního zákona a rozhodl o neúčinnosti zpětvzetí insolvenčního návrhu.

Proti tomuto usnesení se dlužnice včas odvolala a namítala, že vzhledem ke splacení všech jejích závazků je další pokračování v insolvenčním řízení bezpředmětné.

Vrchní soud v Praze, aniž nařizoval jednání (§ 94 odst. 2 písm. c/ insolvenčního zákona), proto přezkoumal napadené usnesení soudu prvního stupně podle ust. § 212 o.s.ř. a neshledal odvolání dlužnice důvodným.

Podle ust. § 130 odst. 3 insolvenčního zákona platí, byl-li insolvenční návrh vzat zpět až po vydání rozhodnutí o úpadku nebo poté, co jiné rozhodnutí o insolvenčním návrhu již nabylo právní moci, insolvenční soud rozhodne, že zpětvzetí insolvenčního návrhu není účinné. isir.justi ce.cz

Z obsahu spisu plyne, že usnesením ze dne 3.3.2016, které nabylo právní moci téhož dne, byl zjištěn úpadek dlužnice. Podáním doručeným soudu dne 4.3.2016 vzala dlužnice insolvenční návrh zpět. Protože se tak stalo až poté, co soud zjistil její úpadek, nebylo možné zpětvzetí insolvenčního návrhu účinně podat, a proto bude v insolvenčním řízení dlužnice nadále pokračováno. Posouzení tvrzení dlužnice, že již uhradila veškeré své závazky, tedy bude předmětem další fáze insolvenčního řízení.

Ze shora uvedených důvodů odvolací soud napadené usnesení jakožto věcně správné podle ust. § 219 o.s.ř. potvrdil.

Poučení: Proti tomuto usnesení j e dovolání přípustné, jestliže na základě dovolání podaného do dvou měsíců od doručení rozhodnutí k Nejvyššímu soudu prostřednictvím Krajského soudu v Ústí nad Labem, pobočky v Liberci, dospěje dovolací soud k závěru, že napadené rozhodnutí odvolacího soudu závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe odvolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak.

V Praze dne 20. září 2016

JUDr. Jiří G o l d s t e i n, v.r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: I. Bedrníčková