1 VSPH 833/2009-A-33
KSPL 20 INS 7145/2009 1 VSPH 833/2009-A-33 Usnesení Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jaroslava Bureše a soudců JUDr. Jindřicha Havlovce a Mgr. Ivany Mlejnkové v insolvenčním řízení dlužníka Strunal CZ, a.s., sídlem Bezručova 730, Luby u Chebu, identifikační číslo 27150747, zahájeném k návrhu a) dlužníka, b) Doc. RNDr. Josefa Římánka, CSc., bytem 2174 Beaufort Way, Hope Island, QLD 4112, Austrálie, zast. Mgr. Michaelem Münsterem, advokátem se sídlem Občanská 18, Slezská Ostrava, c) Ing. Zdeňka anonymizovano , anonymizovano , bytem V. Vacka 6045, Ostrava-Poruba, o odvolání dlužníka a navrhovatelů b) a c) proti usnesení Krajského soudu v Plzni č.j. KSPL 20 INS 7145/2009-A-6 ze dne 22. října 2009 takto:

I. Odvolací řízení o odvolání dlužníka a navrhovatele Doc. RNDr. Josefa Římánka, CSc. se zastavuje.

II. Usnesení Krajského soudu v Plzni č.j. KSPL 20 INS 7145/2009-A-6 ze dne 22. října 2009 se mění tak, že se insolvenční řízení zastavuje jen ve vztahu k dlužníku co insolvenčnímu navrhovateli.

Odůvodnění:

Krajský soud v Plzni usnesením č.j. KSPL 20 INS 7145/2009-A-6 ze dne 22. října 2009 zastavil řízení o insolvenčním návrhu, jímž se dlužník Strunal CZ, a.s. (dále jen dlužník) domáhal rozhodnutí o svém úpadku.

V odůvodnění usnesení soud uvedl, že mu byl dne 19.10.2009 doručen insolvenční návrh dlužníka, který vzal dlužník podáním ze dne 21.10.2009 zcela zpět. Jelikož dosud nebylo vydáno rozhodnutí o úpadku dlužníka ani jiné rozhodnutí o insolvenčním návrhu (§ 129 odst. 1 insolvenčního zákona-dále jen IZ), postupoval soud podle § 130 odst. 1 IZ a insolvenční řízení zastavil.

Proti tomuto usnesení podal dlužník včasné odvolání, které však podáním ze dne 27.10.2009 vzal v plném rozsahu zpět.

V průběhu odvolacího řízení podal insolvenční návrh směřující proti dlužníku Doc. RNDr. Josef Římánek, CSc., který tak dle § 107 odst. 1 IZ okamžikem doručení návrhu soudu (ke dni 29.10.2009) jako další insolvenční navrhovatel (navrhovatel b) přistoupil k danému (dosud pravomocně neukončenému) insolvenčnímu řízení zahájenému k návrhu dlužníka. Protože insolvenční návrh navrhovatele b) byl podán v době, kdy insolvenční soud již rozhodl o původním insolvenčním návrhu (návrhu dlužníka) jinak než rozhodnutím o úpadku (napadeným unesením ze dne 22.10.2009 insolvenční řízení zastavil), avšak toto rozhodnutí dosud dosavadnímu účastníku-dlužníku nedoručil (bylo mu doručeno až dne 30.10.2009), insolvenční soud dle § 107 odst. 3 IZ doručil toto usnesení i navrhovateli b), a to dne 20.11.2009. Nato i navrhovatel b) napadl usnesení ze dne 22.10.2009 odvoláním, jež ovšem vzal podáním ze dne 3.2.2010 zcela zpět.

Insolvenčním návrhem došlým soudu dne 27.11.2009 (po doručení rozhodnutí o původním insolvenčním návrhu) pak přistoupil k danému insolvenčnímu řízení jako další navrhovatel (navrhovatel c) Ing. Zdeněk Tryba. Rovněž tento navrhovatel napadl usnesení ze dne 22.10.2009 odvoláním, jež učinil u soudu dne 7.12.2009 v prosté elektronické podobě a jež dle § 42 odst. 3 občanského soudního řádu v zákonné třídenní lhůtě (dne 8.12.2009) doplnil podáním shodného znění učiněným dle § 42 odst. 5 téhož zákona v elektronické podobě se zaručeným elektronickým podpisem, tedy podáním, jež má účinky originálního písemného podání. Toto odvolání bylo dle § 107 odst. 3 věty druhé IZ podáno včas, neboť bylo podáno u soudu posledního dne lhůty běžící k podání odvolání navrhovateli b)-poslednímu z dosavadních účastníků k tomuto odvolání oprávněných. Navrhovatel c) v odvolání požadoval, aby odvolací soud napadené usnesení zrušil a věc vrátil soudu prvního stupně k dalšímu řízení. Namítal, že zpětvzetí insolvenčního návrhu učinila za dlužníka jako předsedkyně představenstva Ivana Stolařová, která k tomu nebyla oprávněna. Na zasedání dozorčí rady dlužníka konaném dne 20.10.2009 totiž-v rozporu s čl. XV. odst. 3 stanov společnosti založených ve Sbírce listin pod B 1175/SL 57-nebyla přítomna členka dozorčí rady Ing. Dušánková (podle zápisu byla přítomna na telefonu ). Proto na tomto zasedání nemohl být navrhovatel c) platně odvolán z představenstva, a tudíž nemohlo dne 21.10.2009 zasednout ani představenstvo a zvolit I. Stolařovou do uvedené funkce, když navrhovatel c) nebyl k jednání představenstva předvolán, a proto se ho nezúčastnil. Podle navrhovatelova názoru by proto insolvenční návrh dlužníka, jejž za něj podal, měl být řádně projednán.

Na odvolání navrhovatele c) reagoval dlužník vyjádřením podepsaným členem jeho představenstva Ing. Josefem Kučerou, v němž označil navrhovatelova tvrzení o okolnostech jeho odvolání z funkce člena a předsedy představenstva za nepřesná a zkreslená. Uvedl, že k jeho odvolání a ke jmenování nových členů představenstva došlo zcela v souladu se stanovami dlužníka, a to usnesením dozorčí rady přijatým dne 20.10.2009, které má v tom směru konstitutivní účinky (zápis předmětných skutečností v obchodním rejstříku má pouze deklaratorní povahu). Uvedeného dne proběhla 2 zasedání dozorčí rady. Již usnesení přijaté na prvém zasedání uskutečněném v 11.45 hodin bylo zjevně platné, neboť dle čl. XV. odst. 3 stanov společnosti je dozorčí rada schopná rozhodovat, jsou-li na jejím zasedání přítomni všichni členové, anebo dojde k hlasování písemnému nebo za pomocí prostředků sdělovací techniky mimo zasedání, pokud návrh rozhodnutí byl odeslán všem jejím členům, což se v daném případě stalo. Přesto-v zájmu právní jistoty-bylo téhož dne v 17.30 hodin zasedání dozorčí rady (s týmž programem) zopakováno. Nedopatřením pak byl do Sbírky listin založen jen zápis z prvého jednání dozorčí rady. Onen druhý zápis byl předán navrhovateli c) dne 11.11.2009. Z tohoto zápisu vyplývá, že na jednání dozorčí rady dlužníka, konaném dne 20.10.2009 od 17,30 hodin, za účasti všech členů dozorčí rady-Ing. Václav Hnilička, Eliška Křesťanová a Ing. Jarmila Dušková, bylo jednomyslně přijato usnesení, jímž byl s účinností ode dne 20.10.2009 navrhovatel c) odvolán z funkce předsedy představenstva dlužníka a jeho novými členy jmenováni Ing. Josef Kučera a Jiřina Michlová.

Z důvodu zpětvzetí odvolání dlužníka a navrhovatele b) Vrchní soud v Praze postupoval ve smyslu § 7 odst. 1 IZ dle § 207 odst. 2 občanského soudního řádu a odvolací řízení o těchto odvoláních zastavil. Z podnětu odvolání navrhovatele c) pak přezkoumal napadené usnesení, včetně řízení jeho vydání předcházejícího, a dospěl k těmto zjištěním a závěrům:

Podle § 129 odst. 1 IZ může insolvenční navrhovatel vzít insolvenční návrh zpět až do vydání rozhodnutí o úpadku nebo do právní moci jiného rozhodnutí o insolvenčním návrhu. Podle věty první § 130 odst. 1 IZ je-li insolvenční návrh vzat zpět, insolvenční soud řízení zastaví. Z odstavce druhého téhož ustanovení pak vyplývá, že je-li insolvenčních navrhovatelů více a insolvenční návrh vezme zpět jen některý z nich, insolvenční soud řízení zastaví jen ve vztahu k navrhovateli, který vzal návrh zpět.

V daném případě, jak již výše řečeno, po vydání napadeného usnesení, avšak dříve než nabylo právní moci, podali insolvenční návrhy směřující proti témuž dlužníku navrhovatelé b) a c). Dle § 107 odst. 1 IZ přistoupily tyto osoby okamžikem doručení návrhu soudu jako další insolvenční navrhovatelé k insolvenčnímu řízení zahájenému na návrh dlužníka a staly se jeho účastníky se všemi procesními právy a povinnostmi, včetně práva podat (za podmínek stanovených v § 107 odst. 3 IZ) odvolání proti již vydanému usnesení ze dne 22.10.2009. To také oba přistoupivší navrhovatelé (stejně jako dlužník) včas učinili. Po zpětvzetí odvolání ze strany dlužníka a navrhovatele b) zůstalo předmětné usnesení napadeno jen odvoláním navrhovatele c).

Ze spisu odvolací soud zjistil, že insolvenční návrh dlužníka ze dne 16.10.2009, jenž za něj co tehdejší předseda představenstva podal navrhovatel c), byl podáním ze dne 21.10.2009 vzat zcela zpět dříve, než o něm insolvenční soud jakkoli rozhodl. Zpětvzetí návrhu učinila za dlužníka Ivana Stolařová podepsaná jako předsedkyně jeho představenstva. Z výpisu z obchodního rejstříku vyplývá, že funkce předsedy představenstva dlužníka byla u navrhovatele c) vymazána ke dni 3.11.2009 a pro Ivanu Stolařovou byla zapsána dne 10.11.2009, přičemž od 9.8.2005 do 3.11.2009 byla jmenovaná zapsána jako členka dlužníkova představenstva. Jelikož podle dalších údajů obchodního rejstříku zapsaných od 19.8.2009 je oprávněn jednat za společnost (dlužníka) samostatně jak předseda představenstva, tak kterýkoli jeho člen, je zřejmé, že Ivana Stolařová byla oprávněna učit za dlužníka dne 21.10.2009 úkon zpětvzetí insolvenčního návrhu (a vzít dne 27.10.2009 zpět odvolání dlužníka) bez ohledu na to, zda již v té době byla ve funkci předsedkyně jeho představenstva, nebo zda byla stále jen jeho členem. Nutno však konstatovat, že předložený zápis z druhého jednání dozorčí rady dlužníka konaného dne 20.10.2009 v zásadě vyvrací námitky navrhovatele c), jimiž v odvolání řádné zvolení I. Stolařové do funkce předsedkyně představenstva zpochybňoval.

Za popsané situace soud prvního stupně postupoval správně, když na základě zpětvzetí tehdy jediného insolvenčního návrhu (návrhu dlužníka) insolvenční řízení zastavil. V době rozhodování odvolacího soudu je však insolvenčních navrhovatelů více a jejich insolvenční návrhy jsou podkladem pro zkoumání podmínek pro rozhodnutí o úpadku dlužníka, jehož se domáhají. Za tohoto stavu věci s ohledem na § 130 odst. 2 IZ nejsou dány podmínky pro zastavení insolvenčního řízení jako celku, ale pouze pro zastavení řízení ve vztahu k původnímu navrhovateli -dlužníku, jenž vzal insolvenční návrh zpět. Z těchto důvodů postupoval odvolací soud podle § 220 odst. 3 občanského soudního řádu a napadené usnesení změnil, jak uvedeno shora.

Poučení: Proti tomuto usnesení není dovolání přípustné.

V Praze dne 27. května 2010

JUDr. Jaroslav Bureš, v.r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: Borodáčová