1 VSPH 83/2014-A-27
KSPA 56 INS 9588/2013 1 VSPH 83/2014-A-27

USNESENÍ

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Františka Kučery a soudců JUDr. Ing. Jaroslava Zelenky, Ph.D. a JUDr. Jiřího Goldsteina v insolvenčním řízení dlužníka: Daniel Matěcha, nar. 11. března 1972, IČO 14511533, bytem Spojil, Na Okrajích 100, o odvolání dlužníka proti usnesení Krajského soudu v Hradci Králové-pobočka v Pardubicích č.j. KSPA 56 INS 9588/2013-A-21 ze dne 24. září 2013,

takto:

Usnesení Krajského soudu v Hradci Králové-pobočka v Pardubicích

č.j. KSPA 56 INS 9588/2013-A-21 ze dne 24. září 2013 se p o t v r z u j e .

Odůvodnění:

Krajský soud v Hradci Králové-pobočka v Pardubicích nadepsaným usnesením zastavil insolvenční řízení dlužníka Daniela Matěchy (dále jen dlužník).

V odůvodnění usnesení soud zejména uvedl, že dne 5.4.2013 obdržel návrh dlužníka na zahájení insolvenčního řízení a usnesením ze dne 15.7.2013 (A-20) mu uložil povinnost uhradit zálohu na náklady insolvenčního řízení ve výši 15.000,-Kč ve lhůtě 15 dnů ode dne právní moci usnesení a poučil jej o následcích nezaplacení zálohy. Usnesení ze dne 15.7.2013 bylo dlužníkovi doručeno dne 17.8.2013, právní moci nabylo dne 3.9.2013, přičemž dlužník stanovenou zálohu neuhradil. Soud odkázal na § 108 odst. 3 IZ a insolvenční řízení dlužníka zastavil.

Proti tomuto usnesení se dlužník včas odvolal, a protože neuvedl žádný odvolací důvod, byl soudem usnesením ze dne 6.11.2013 (A-23) doručeným 18.11.2013 vyzván k doplnění odvolání, což neučinil.

Vrchní soud v Praze přezkoumal napadené usnesení i řízení jeho vydání předcházející a dospěl k závěru, že odvolání dlužníka není důvodné.

Povinnost navrhovatele uhradit zálohu na náklady insolvenčního řízení vyplývá z § 108 odst. 1 až 3 IZ, podle kterého insolvenční soud může před rozhodnutím o insolvenčním návrhu uložit insolvenčnímu navrhovateli, aby ve stanovené lhůtě zaplatil zálohu na náklady insolvenčního řízení až do částky 50.000,-Kč, je-li to nutné ke krytí nákladů řízení a prostředky k tomu nelze zajistit jinak. Nebude-li záloha na náklady insolvenčního řízení ve stanovené lhůtě zaplacena, může insolvenční soud před rozhodnutím o insolvenčním návrhu insolvenční řízení zastavit, a neučiní-li tak, může přikročit k jejímu vymáhání; o tom musí insolvenčního navrhovatele poučit.

Účelem institutu zálohy je především umožnit insolvenčnímu správci výkon jeho funkce, předejít hrozbě nedostatku finančních prostředků bezprostředně po rozhodnutí o úpadku a poskytnout záruku úhrady alespoň části nároků insolvenčního správce pro případ, že by je nebylo možno uhradit z majetkové podstaty.

Z obsahu spisu odvolací soud shodně jako soud I. stupně zjistil, že dlužníku, který dne 5.4.2013 podal insolvenční návrh spojený s návrhem na prohlášení konkursu, byla usnesením ze dne 15.7.2013 (A-20) uložena povinnost uhradit zálohu na náklady insolvenčního řízení ve výši 15.000,-Kč ve lhůtě 15 dnů ode dne právní moci usnesení. Dlužník se proti tomuto usnesení neodvolal ani dosud uloženou povinnost nesplnil, ačkoli mu bylo uvedené usnesení o uložení povinnosti uhradit zálohu řádně doručeno dne 17.8.2013, jak plyne z doručenky.

Jestliže není ve stanovené lhůtě splněna povinnost zaplatit zálohu na náklady insolvenčního řízení, je na úvaze soudu, zda před rozhodnutím o insolvenčním návrhu řízení zastaví, anebo přikročí k jejímu vymáhání. Vymáhání nezaplacené zálohy zásadně přichází v úvahu tam, kde je insolvenčním navrhovatelem věřitel, tedy osoba od dlužníka odlišná, vůči níž, obecně vzato, může soud být s vymáháním takové pohledávky úspěšný.

Za této situace postupoval soud I .stupně správně, když řízení o insolvenčním návrhu dlužníka zastavil. Protože dlužník ani v průběhu odvolacího řízení zálohu nezaplatil, odvolací soud napadené usnesení z důvodu věcné správnosti podle § 219 o.s.ř. potvrdil.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí j e dovolání přípustné, jestliže na základě dovolání podaného do dvou měsíců od doručení rozhodnutí k Nejvyššímu soudu ČR prostřednictvím Krajského soudu v Hradci Králové-pobočka v Pardubicích dovolací soud dospěje k závěru, že napadené rozhodnutí odvolacího soudu závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak (§ 237, § 239 a § 240 odst. 1 o.s.ř.).

V Praze dne 28. ledna 2014

JUDr. František K u č e r a , v. r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: Kateřina Vaněčková