1 VSPH 826/2010-A-19
KSPL 20 INS 3294/2010 1 VSPH 826/2010-A-19

USNESENÍ Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Františka Kučery a soudců JUDr. Ing. Jaroslava Zelenky, Ph.D. a JUDr. Jiřího Goldsteina v insolvenční věci dlužníka: Bedřich Rumlena, nar. 20. května 1953, bytem v Chebu, Dvořákova 2161/305, o odvolání dlužníka proti usnesení Krajského soudu v Plzni č.j. KSPL 20 INS 3294/2010-A-13 ze dne 30. srpna 2010

takto:

Usnesení Krajského soudu v Plzni č.j. KSPL 20 INS 3294/2010-A-13 ze dne 30. srpna 2010 se v bodech III., IV. a V. výroku zrušuje a věc se v tomto rozsahu vrací tomuto soudu k dalšímu řízení.

Odůvodnění:

Krajský soud v Plzni nadepsaným usnesením v bodě I. výroku zjistil úpadek dlužníka, insolvenčním správcem ustanovil Plzeňskou insolvenční, v.o.s. (bod II. výroku), zamítl návrh na povolení oddlužení a na majetek dlužníka prohlásil nepatrný konkurs (body III., IV. a V. výroku), konstatoval, že účinky prohlášení konkursu nastávají zveřejněním usnesení v insolvenčním rejstříku (bod VI. výroku), vyzval věřitele k přihlášení pohledávek za dlužníkem (bod VII. výroku), dlužníky dlužníka k plnění ve prospěch insolvenčního správce (bod VIII. výroku) a ke sdělení práv uplatněným na věcech a právech dlužníka (bod IX. výroku), na 19.10.2010 nařídil přezkumné jednání a následně svolal schůzi věřitelů (body X. a XI. výroku), správci uložil do 4.10.2010 předložit soudu zprávu o hospodářské situaci dlužníka ke dni prohlášení konkursu (bod XII. výroku) a konstatoval, že rozhodnutí soudu budou zveřejněna v insolvenčním rejstříku a na úřední desce soudu (bod XIII. výroku).

V odůvodnění usnesení soud zejména uvedl, že dne 31.3.2010 mu byl doručen insolvenční návrh spojený s návrhem na povolení oddlužení, přičemž dle zjištění soudu nebude dlužník schopen věřitelům uhradit ani minimální zákonem stanovenou výši 30% hodnoty jejich pohledávek. Další výroky usnesení plynuly z § 136 odst. 2 IZ.

Proti tomuto usnesení se dlužník včas odvolal a žádal, aby bylo vydáno nové rozhodnutí a povoleno oddlužení plněním splátkového kalendáře. Uvedl, že disponuje dostatečným příjmem a doložil smlouvy o důchodu uzavřené se svými dětmi, které se mu zavázaly měsíčně přispívat částkou celkem 5.000,-Kč. Doplnil, že s oddlužením mu bude pomáhat manželka, jejíž čistý příjem měsíčně činí asi 1 VSPH 826/2010 13.000,-Kč. Uzavřel, že plněním splátkového kalendáře bude schopen svým věřitelům uhradit více než 30% hodnoty pohledávek.

Z obsahu odvolání plyne, že jím dlužník brojí proti rozhodnutí o zamítnutí návrhu na povolení oddlužení a o prohlášení konkursu na jeho majetek (tedy proti bodům III., IV. a V. výroku) a jen v tomto rozsahu se domáhá jeho zrušení či změny. Vrchní soud v Praze proto přezkoumal napadené usnesení i řízení jeho vydání předcházející jen ve vztahu k odvoláním napadeným výrokům a dospěl k závěru, že soud I. stupně rozhodoval v nesprávném obsazení.

Podle § 38a o.s.ř. zvláštní zákon stanoví, ve kterých jednoduchých věcech mohou samostatně rozhodovat a ve kterých dalších věcech mohou samostatně provádět jednotlivé úkony vyšší soudní úředníci. Tento zvláštní zákon stanoví též kvalifikační a další předpoklady pro výkon funkce vyššího soudního úředníka.

Zvláštní zákon č. 121/2008 Sb., o vyšších soudních úřednících a vyšších úřednících státního zastupitelství a o změně souvisejících zákonů v § 10 a § 11 uvádí výčet úkonů, které může provádět vyšší soudní úředník v civilním řízení. Odstavec třetí tohoto ustanovení písm. p) uvádí výjimky z pravomoci vyššího soudního úředníka v insolvenčním řízení, kdy je mu zapovězeno rozhodovat o tom, že je dlužník v úpadku a rovněž je mu zapovězeno prohlásit na majetek dlužníka konkurs.

Jestliže zákon připouští samostatné rozhodování vyšších soudních úředníků či asistentů v insolvenčním řízení, pak nesprávný výklad zákona, jenž se projeví v tom, že vyšší soudní úředník či asistent soudce rozhodne o otázce, o níž přísluší rozhodnout soudci (předsedovi senátu), nemůže vést k jiným důsledkům než ke zjištění zmatečnostní vady. Podá-li pak účastník řádně a včas přípustný opravný prostředek, je takové zjištění zmatečnostní vady podle okolností důvodem pro zrušení rozhodnutí soudu I. stupně odvolacím soudem podle § 219a odst. 1 písm. a) o.s.ř.

Odvolací soud z obsahu napadeného usnesení zjistil, že o zjištění úpadku a prohlášení konkursu na majetek dlužníka rozhodoval vyšší soudní úředník-Mgr. Jitka Rozporková a napadené usnesení tedy bylo vydáno v obsazení-vyšším soudním úředníkem-které zákon nepřipouští, protože o úpadku a prohlášení konkursu musí v insolvenčním řízení rozhodnout soudce. Odvolací soud upozorňuje, že rovněž pověření asistenta a vyšší soudní úřednice založené v insolvenčním rejstříku (A-4) je z tohoto hlediska v rozporu s výše uvedeným zákonem, neboť v pověření je mimo jiné uvedeno oprávnění těchto osob rozhodovat úpadku a o povolení oddlužení. V tomto ohledu takové pověření jako normativní právní akt působící v rámci soudu nemůže mít navenek žádné právní účinky pro rozpor se zákonem o vyšších soudních úřednících.

Z výše uvedených důvodů odvolací soud usnesení v rozsahu napadeném odvoláním podle § 219a odst. 1 písm. a) o.s.ř. zrušil a věc v souladu s § 220 odst. 1 písm. a) o.s.ř. vrátil soudu I. stupně k dalšímu řízení.

Pro potřeby dalšího řízení pokládá odvolací soud za vhodné poukazovat na závěry plynoucí z jeho usnesení ze dne 20.9.2010, č.j. KSLB 57 INS 2902/2010, 1 VSPH 826/2010 3 VSPH 554/2010-B-15, dle kterých stanovisko insolvenčního soudu o nesplnění podmínek pro oddlužení může být předčasné za situace, kdy dlužníkovi nebylo předestřeno, že předpoklady pro schválení oddlužení nesplňuje a že v tom případě nelze řešit jeho úpadek jinak než konkursem. Insolvenční soud by měl dlužníka o těchto možných důsledcích poučit a vysvětlit mu, za jakých podmínek by mohl naplnit předpoklady stanovené v § 395 odst. 1 písm. b) IZ-že by se tak mohlo stát i za pomoci třetí osoby-jejím přistoupením k závazkům dlužníka či závazkem poskytnout peněžní důchod (viz rozhodnutí Vrchního soudu v Praze sp. zn. KSPL 27 INS 5321/2010, 3 VSPH 720/2010-A). Pokud dlužník, domáhající se oddlužení, o řešení své situace formou konkursu vzhledem k okolnostem případu neměl důvod uvažovat, může být rozhodnutí o zamítnutí návrhu na povolení oddlužení a prohlášení konkursu pro něj překvapivé a za takového stavu věci se jeví jako porušení dlužníkových procesních práv nedat mu možnost nepříznivý výsledek insolvenčního řízení odvrátit.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není dovolání přípustné.

V Praze dne 4. října 2010

JUDr. František Kučera, v. r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: V. Chalupová