1 VSPH 82/2014-B-19
KSPA 56 INS 11014/2013 1 VSPH 82/2014-B-19

USNESENÍ

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Františka Kučery a soudců JUDr. Ing. Jaroslava Zelenky, Ph.D. a JUDr. Jiřího Goldsteina v insolvenčním řízení dlužníka: Viktor Jančar, nar. 7. srpna 1947, bytem Lanškroun-Ostrovské Předměstí, Opletalova 390, o odvolání dlužníka proti usnesení Krajského soudu v Hradci Králové-pobočka v Pardubicích č.j. KSPA 56 INS 11014/2013-B-12 ze dne 19. listopadu 2013,

takto:

Odvolání se o d m í t á .

Odůvodnění:

Krajský soud v Hradci Králové-pobočka v Pardubicích nadepsaným usnesením pod bodem I. výroku schválil oddlužení dlužníka zpeněžením majetkové podstaty, v bodě II. výroku specifikoval jednotlivé položky majetkové podstaty, které mají být zpeněženy, a v bodě III. výroku určil, že odměna a náhrada hotových výdajů insolvenční správkyně budou uspokojeny z výtěžku zpeněžení majetkové podstaty.

V odůvodnění usnesení soud zejména uvedl, že dne 19.4.2013 bylo zahájeno insolvenční řízení dlužníka, usnesením ze dne 15.8.2013 (A-10) byl zjištěn úpadek dlužníka a povoleno oddlužení. Při přezkumném jednání konaném dne 14.10.2013 byly popřeny pohledávky věřitelů Komerční banka, a.s. (pohledávka č. 2 co do částky 104.121,24 Kč na jistině, 348,14 Kč na příslušenství), ČEZ Prodej, s.r.o., PROFI CREDIT Czech, a.s. a Provident Financial, s.r.o.

Ze soupisu majetkové podstaty ze dne 23.9.2013 plyne, že dlužník vlastnil movité věci v hodnotě 1.000,-Kč a nemovitosti v hodnotě 1,1 mil. Kč. Pohledávky věřitelů činily celkem 415.847,02 Kč.

Věřitelé nevyužili možnosti hlasovat o způsobu oddlužení, toliko Komerční banka, a.s. hlasovala pro své zvolení do funkce zástupce věřitelů.

Soud zhodnotil příjmové poměry dlužníka a dospěl k závěru, že plněním splátkového kalendáře by věřitelé dosáhli uspokojení toliko v rozsahu asi 58 %, a proto rozhodl o schválení oddlužení zpeněžením majetkové podstaty, kde je předpoklad plného uspokojení věřitelů i zapravení odměny a náhrady hotových výdajů insolvenčního správce. Proto insolvenční soud schválil oddlužení zpeněžením majetkové podstaty.

Proti tomuto usnesení se včas odvolal dlužník a namítal, že jeho manželce Marii Jančarové bylo sděleno, že pokud budou řádně placeny splátky Komerční bance, a.s., nebude mít Komerční banka, a.s. důvod žádat o zpeněžení bytu. Tvrdil,

že soud chce z paní Jančarové udělat bezdomovce, ačkoli ona není účastníkem řízení, a že řádně Komerční bance, a.s. splácela. Namítal, že v průběhu insolvenčního řízení mu Česká spořitelna, a.s. pozastavila vyplácení důchodu na běžném účtu, nesouhlasil s částkou ocenění nemovitostí v hodnotě 500.000,-Kč, a dále namítal, že neměl možnost s věřiteli o oddlužení jednat.

Vrchní soud v Praze se nejprve zabýval tím, zda dlužník je osobou oprávněnou k podání odvolání, a dospěl k závěru, že v souzené věci tomu tak není.

Podle § 406 odst. 4 IZ odvolání proti rozhodnutí o schválení oddlužení může podat pouze věřitel, který hlasoval proti přijetí schváleného způsobu oddlužení, nebo věřitel, jehož námitkám uplatněným podle § 403 odst. 2 IZ insolvenční soud nevyhověl. Proti rozhodnutí o schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře může podat odvolání také dlužník, jehož žádosti o stanovení jiné výše měsíčních splátek insolvenční soud nevyhověl, nebo věřitel, který nesouhlasí se stanovením jiné výše měsíčních splátek a který proti tomu hlasoval.

Subjektivní legitimace k podání odvolání proti rozhodnutí soudu prvního stupně svědčí v prvé řadě účastníku řízení, pokud to zákon nevylučuje (§ 201 o.s.ř.). Z § 406 odst. 4 IZ však plyne, že právo odvolání proti rozhodnutí o schválení oddlužení má jen vymezený okruh účastníků. Podáním návrhu na povolení oddlužení přitom dlužník dává najevo, že souhlasí s oddlužením jedním ze dvou zákonem stanovených způsobů, o čemž rozhodují věřitelé (§ 402 odst. 3 IZ), a nepřijmou-li rozhodnutí, pak insolvenční soud (§ 402 odst. 5 a § 406 odst. 1 IZ). To, že dlužník upřednostňuje oddlužení plněním splátkového kalendáře před oddlužením zpeněžením majetkové podstaty, které zvolili věřitelé (respektive insolvenční soud), jeho právo podat odvolání proti usnesení o schválení oddlužení zpeněžením majetkové podstaty nezakládá (v podrobnostech viz usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 22.5.2013, sen.zn. 29 NSČR 35/2013).

Ze shora uvedených důvodů Vrchní soud v Praze jako soud odvolací podané odvolání odmítl podle § 218 písm. b) o.s.ř.

Poučení: Proti tomuto usnesení n e n í dovolání přípustné.

V Praze dne 27. ledna 2014

JUDr. František K u č e r a , v. r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: Borodáčová