1 VSPH 815/2013-P4-11
KSPL 29 INS 23459/2012 1 VSPH 815/2013-P4-11

USNESENÍ

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Františka Kučery a soudců Mgr. Luboše Dörfla a JUDr. Ing. Jaroslava Zelenky, Ph.D. v insolvenční věci dlužníka: Václav anonymizovano , anonymizovano , bytem Strašice 446, 338 45 Strašice, o odvolání věřitele č. 3 Snadná půjčka, s.r.o., IČO 24248584, sídlem Wolkerova 2766, 272 01 Kladno-Kročehlavy, proti usnesení Krajského soudu v Plzni č.j. KSPL 29 INS 23459/2012-P4-3, ze dne 25. dubna 2013,

takto:

Usnesení Krajského soudu v Plzni č.j. KSPL 29 INS 23459/2012-P4-3, ze dne 25. dubna 2013, se mění tak, že se přihláška věřitele neodmítá a jeho účast v insolvenčním řízení se nekončí.

Odůvodnění:

Ve výroku uvedeným usnesením Krajský soud v Plzni rozhodl, že se odmítá přihláška věřitele č. 3 Snadná půjčka, s.r.o. (dále jen odvolatel) ve výši 23.600,-Kč a účast odvolatele v insolvenčním řízení končí.

V odůvodnění usnesení soud zejména uvedl, že odvolatel podal dne 22.10.2012 v insolvenčním řízení dlužníka Václava anonymizovano (dále jen dlužník) včasnou přihlášku pohledávky ve výši 23.600,-Kč (P4-1). Následně jej insolvenční správkyně Mgr. Naďa Herrmannová přípisem ze dne 6.3.2013 vyzvala, aby ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení výzvy opravil a doplnil svoji přihlášku pohledávky tak, že uvede právní důvod pohledávky, jejíž zaplacení bylo zajištěno blankosměnkou, a uvedl všechny rozhodné skutečnosti, na nichž se přihláška pohledávky zakládá, dále aby doložil listinné důkazy prokazující existenci a výši pohledávky zajištěné blankosměnkou, směnečné vyplňovací prohlášení a aby specifikoval skutečnost, na základě které byla blankosměnka vyplněna a uplatněna. Protože byla výzva odvolateli doručena dne 8.3.2013 a do uplynutí stanovené lhůty svoji přihlášku pohledávky odvolatel nedoplnil, rozhodl soud o jejím odmítnutí dle § 185 insolvenčního zákona (dále jen IZ) a o ukončení účasti odvolatele v insolvenčním řízení.

Proti tomuto usnesení se odvolatel včas odvolal a namítal, že soud I. stupně nevzal v úvahu to, že svoji přihlášku na základě výzvy insolvenční správkyně opravil a doplnil podáním ze dne 12.3.2013 předaným dne 22.3.2013 k poštovní přepravě na adresu insolvenční správkyně.

Vrchní soud v Praze přezkoumal napadené rozhodnutí i řízení jemu předcházející a dospěl k následujícím zjištěním a závěrům:

Z obsahu spisu odvolací soud zjistil, že přihláška odvolatele byla podána dne 22.10.2012 na předepsaném formuláři, jako důvod přihlášky je označena blankosměnka vlastní ze dne 18.9.2012 na částku 23.600,-Kč splatná dne 25.9.2012. Jako příloha přihlášky byla připojena kopie směnky, jejíž originál byl uložen u insolvenčního soudu dne 20.2.2013. Dne 8.3.2013 byla odvolateli doručena výzva insolvenční správkyně Mgr. Nadi Herrmannové k opravě a doplnění přihlášky ve lhůtě 15 dnů od jejího doručení. Doplnění přihlášky odvolatele s přílohami bylo podáno na poště dne 22.3.2013 a doručeno na adresu insolvenční správkyně dne 25.3.2013.

Podle ust. § 173 odst. 1 IZ věřitelé podávají přihlášky pohledávek u insolvenčního soudu od zahájení insolvenčního řízení až do uplynutí lhůty stanovené rozhodnutím o úpadku. K přihláškám, které jsou podány později, insolvenční soud nepřihlíží a takto uplatněné pohledávky se v insolvenčním řízení neuspokojují.

Dále podle § 174 odst. 2 IZ přihláška pohledávky musí kromě obecných náležitostí podání obsahovat důvod vzniku a výši přihlašované pohledávky. Důvodem vzniku přihlašované pohledávky se rozumí uvedení skutečností, na nichž se pohledávka zakládá.

Podle ust. § 188 odst. 2 IZ nelze-li přihlášku pohledávky přezkoumat pro její vady nebo neúplnost, vyzve insolvenční správce věřitele, aby ji opravil nebo doplnil do 15 dnů, nestanoví-li lhůtu delší. Současně jej poučí, jak je nutné opravu a doplnění provést. Přihlášky pohledávek, které nebyly včas a řádně doplněny nebo opraveny, předloží insolvenční správce insolvenčnímu soudu k rozhodnutí o tom, že se k přihlášce pohledávky nepřihlíží; o tomto následku musí být věřitel poučen.

Jestliže v průběhu insolvenčního řízení nastala skutečnost, na základě které se podle tohoto zákona k přihlášce pohledávky nebo k přihlášené pohledávce nepřihlíží, insolvenční soud podle § 185 (dále jen IZ) odmítne přihlášku rozhodnutím, proti kterému je odvolání přípustné, a které se doručuje zvlášť přihlášenému věřiteli, dlužníku a insolvenčnímu správci; odvolání proti němu může podat jen přihlášený věřitel. Právní mocí takového rozhodnutí účast tohoto věřitele v insolvenčním řízení končí; o tom insolvenční soud přihlášeného věřitele uvědomí ve výroku rozhodnutí.

V projednávaném případě odvolací soud především předesílá, že rozhodnutí soudu I. stupně je založeno na argumentaci vztahující se toliko k nesplnění výzvy k opravě a doplnění vadné přihlášky zaslané odvolateli insolvenční správkyní. Nevypořádává se s otázkou, zda přihláška odvolatele byla skutečně vadná nebo neúplná. Odvolací soud však zastává názor (srov. např. usnesení Vrchního soudu v Praze ve věci sp.zn. KSPL 54 INS 3007/2009, 1 VSPH 701/2009-P10, ze dne 2.12.2009), že pro odmítnutí přihlášky podle § 185 IZ nepostačuje zjištění soudu, že věřitel přihlášku řádně a včas nedoplnil, nýbrž takové rozhodnutí soudu musí být založeno i na posouzení, zda přihláška je skutečně vadná či neúplná, zda insolvenční správce řádně věřitele vyzval k jejímu doplnění či odstranění vadnosti a zda jej poučil, jak při tom postupovat. Názorem insolvenčního správce soud nikterak není vázán.

Odvolací soud je toho názoru, že přihláška pohledávky podaná odvolatelem nebyla vadná, a nebylo proto nutné odvolatele vyzývat k odstranění jejích vad a k jejímu doplnění.

K tomuto závěru dospěl odvolací soud, když zhodnotil ten fakt, že přihláška byla odvolatelem jednoznačně přihlášena z titulu směnky vystavené dlužníkem, kopie této směnky byla k přihlášce pohledávky připojena a následně byl do soudního spisu založen i její originál.

Požadavek na skutkové tvrzení podané přihlášky dle shora cit. § 174 odst. 2 IZ spočívá v uvedení důvodu vzniku a výše přihlašované pohledávky. Jedná-li se o pohledávku směnečnou, postačuje k uvedení důvodu přihlašované pohledávky tvrdit rozhodné skutečnosti vztahující se k vystavené směnce a tuto směnku u insolvenčního soudu předložit (obdobně jako u směnečné žaloby). V této fázi insolvenčního řízení tak není rozhodné, na základě jaké kauzy byla směnka vystavena nebo to, zda se jedná o původní směnku zajišťovací, nebo blanketní. Pokud je směnka, na základě které svůj nárok věřitel přihlásil, insolvenčnímu soudu věřitelem předložena, mohou být výhrady insolvenčního správce směřující proti náležitostem nebo kauze směnky uplatněny až v rámci přezkumu směnečné pohledávky. Výzva insolvenční správkyně k odvolateli proto neměla v projednávaném případě směřovat k odstranění vad přihlášky pohledávky odvolatele, ale k doložení takových podkladů, které by umožňovaly insolvenční správkyni zaujmout stanovisko k pravosti této směnečné pohledávky při přezkumném jednání.

Protože odvolací soud dospěl po zhodnocení zjištěného skutkového stavu k závěru, že přihláška odvolatele má požadované obsahové náležitosti pro přihlášení směnečné pohledávky, posoudil přihlášku odvolatele jako včasnou a podanou ve lhůtě pro přihlášení pohledávek stanovené insolvenčním soudem v rozhodnutí o úpadku dlužníka (A-13).

Proto postupoval odvolací soud podle ust. § 220 odst. 1 písm. a) ve spojení s § 167 odst. 2 občanského soudního řádu a napadené usnesení změnil, jak uvedeno výše.

Pouče ní: Proti tomuto rozhodnutí je dovolání přípustné, jestliže na základě dovolání podaného do dvou měsíců od doručení rozhodnutí k Nejvyššímu soudu ČR prostřednictvím Krajského soudu v Plzni dovolací soud dospěje k závěru, že napadené rozhodnutí odvolacího soudu závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak (§ 237, § 239 a § 240 odst. 1 o.s.ř.).

V Praze dne 25. června 2013 JUDr. František K u č e r a , v. r. předseda senátu Za správnost vyhotovení: Borodáčová