1 VSPH 815/2009-P16-7
KSUL 45 INS 5443/2009 1 VSPH 815/2009-P16-7

USNESENÍ Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jaroslava Bureše a soudců JUDr. Jindřicha Havlovce a Mgr. Ivany Mlejnkové v insolvenční věci dlužnice Ivany anonymizovano , anonymizovano , bytem Sídliště Za Chlumem 785, 418 01 Bílina, zast. obecným zmocněncem Borisem Jančíkem, bytem Hluboká cesta 518, 439 81 Kryry, o odvolání věřitele Eduarda Filipa, bytem Vrchlického 29, 419 01 Duchcov, proti usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 24. listopadu 2009, č.j. KSUL 45 INS 5443/2009-P16-2,

takto:

Usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 24. listopadu 2009, č.j. KSUL 45 INS 5443/2009-P16-2, se p o t v r z u j e .

Odůvodnění:

Krajský soud v Ústí nad Labem usnesením ze dne 24.11.2009, č.j. KSUL 45 INS 5443/2009-P16-2, v bodě I. výroku odmítl přihlášku pohledávky věřitele Eduarda Filipa (dále jen věřitel) ve výši 447.256,-Kč a v bodě II. výroku ho uvědomil o tom, že jeho účast v řízení končí.

V odůvodnění svého usnesení soud prvního stupně uvedl, že usnesením o zjištění úpadku dlužníka č.j. KSUL 45 INS 5443/2009-A-11 ze dne 7.9.2009 vyzval soud věřitele, kteří dosud nepřihlásili své pohledávky, aby tak učinili ve lhůtě 30 dnů ode dne rozhodnutí o úpadku, tj. do středy 7.10.2009 a současně je poučil, že k opožděně podaným přihláškám soud nepřihlíží.

Věřitel podal přihlášku k poštovní přepravě dne 13.11.2009, tedy opožděně. Soud ji proto podle § 185 IZ odmítl.

Proti tomuto usnesení se dlužník včas odvolal a namítal, že dluh pochází z podnikatelské činnosti dlužnice. Přihlášku pohledávky podal dne 13.11.2009, tedy v obvyklé lhůtě 30 dnů od rozhodnutí o prohlášení konkursu.

Vrchní soud v Praze, aniž nařizoval jednání, přezkoumal napadené usnesení i řízení jeho vydání předcházející, a dospěl k závěru, že odvolání není opodstatněno.

Podle § 173 odst. 1 IZ věřitelé podávají přihlášky pohledávek u insolvenčního soudu od zahájení insolvenčního řízení až do uplynutí lhůty stanovené rozhodnutím o úpadku. K přihláškám, které jsou podány později, insolvenční soud nepřihlíží a takto uplatněné pohledávky se v insolvenčním řízení neuspokojují. V rozhodnutí o úpadku insolvenční soud dle § 136 odst. 2 písm. d) IZ vyzve věřitele, kteří dosud nepřihlásili své pohledávky, aby tak učinili ve stanovené lhůtě, a poučí je o následcích jejího zmeškání dle § 173 odst. 1 IZ. Stanovená lhůta k přihlášení pohledávek nesmí být kratší 30 dnů a delší 2 měsíců (§ 136 odst. 3 IZ), a je-li s rozhodnutím o úpadku spojeno rozhodnutí o povolení oddlužení, činí tato lhůta 30 dnů (§ 136 odst. 4 IZ).

Podle § 185 IZ nastala-li v průběhu insolvenčního řízení skutečnost, na základě které se podle tohoto zákona k přihlášce pohledávky nebo k přihlášené pohledávce nepřihlíží, insolvenční soud odmítne přihlášku rozhodnutím, proti kterému je odvolání přípustné a které se doručuje zvlášť přihlášenému věřiteli, dlužníku a insolvenčnímu správci; odvolání proti němu může podat jen přihlášený věřitel. Právní mocí takového rozhodnutí účast tohoto věřitele v insolvenčním řízení končí; o tom insolvenční soud přihlášeného věřitele uvědomí ve výroku rozhodnutí.

Koncepce insolvenčního zákona je založena na informovanosti účastníků a dalších osob o průběhu insolvenčního řízení prostřednictvím insolvenčního rejstříku. Rejstřík je informačním systémem veřejné správy veřejně přístupným na internetu a díky tomu poskytuje všem osobám klíčové informace o rozhodnutích soudu i dalších písemnostech obsažených v insolvenčním spisu. Se zřetelem k tomu, zákon též stanoví jako zásadu doručování soudních rozhodnutí (předvolání, vyrozumění či jiných písemností) tzv. zveřejněním v insolvenčním rejstříku. Tyto písemnosti se zásadně doručují pouze vyvěšením na úřední desce insolvenčního soudu s jejich současným zveřejněním v insolvenčním rejstříku, s nímž se pojí účinky doručení (§ 71 odst. 1 a 2 IZ-tzv. doručení vyhláškou). Uvedené platí, i když písemnost byla doručována zvlášť ve smyslu § 75 IZ (proto, že tak stanoví zákon anebo proto, že tak rozhodl insolvenční soud). Rozhodnutí vydaná insolvenčním soudem v insolvenčním řízení ovšem nabývají účinnosti již okamžikem jejich zveřejnění v insolvenčním rejstříku (§ 89 odst. 1 IZ).

Věřitelé jsou oprávněni přihlašovat své pohledávky za dlužníkem nikoli až v průběhu lhůty stanovené v rozhodnutí o úpadku, která představuje konečnou (propadnou) lhůtu k podání přihlášek, nýbrž již od zahájení insolvenčního řízení, a to, i kdyby insolvenční soud ještě nezveřejnil výzvu k podávání přihlášek (§ 110 odst. 1, § 173 odst. 1 IZ). Zahájení insolvenčního řízení insolvenční soud oznamuje dle § 101 IZ vyhláškou zveřejněnou na jeho úřední desce a v insolvenčním rejstříku, již doručuje zvlášť jen stávajícím účastníkům řízení, známých věřitelů s obvyklým místem pobytu, bydlištěm nebo sídlem v některém z členských států Evropské unie (s výjimkou Dánska) dle § 430 IZ, a vyrozumí o ní orgány a instituce uvedené v § 102 IZ. Obdobně i rozhodnutí o úpadku soud doručuje pouze vyhláškou postupem dle § 71 odst. 1 IZ; zvlášť je dle § 138 IZ doručuje pouze dlužníku, insolvenčnímu správci, předběžnému správci, insolvenčnímu navrhovateli a osobám, které přistoupily k řízení (podle úvahy soudu i věřitelům, kteří již své pohledávky přihlásili, a jsou tedy již účastníky řízení) a zahraničním věřitelům dle § 430 IZ, a vyrozumí o něm orgány a instituce uvedené v § 139 IZ.

Z obsahu spisu vyplývá, že v daném případě soud prvního stupně v rozhodnutí o úpadku ze dne 7.9.2009, č.j. KSUL 45 INS 5443/2009-A-11, jež bylo téhož dne řádně zveřejněno v insolvenčním rejstříku a rovněž vyvěšeno na úřední desce soudu, stanovil věřitelům (v souladu s § 136 odst. 3 IZ) třicetidenní lhůtu k podání přihlášek pohledávek. Z této výzvy a připojeného poučení je zřejmé, že v insolvenčním řízení nelze uspokojit pohledávky, jež budou uplatněny v přihláškách podaných po stanovené lhůtě, a že pro počátek běhu této lhůty je určující den vydání rozhodnutí o úpadku, ke kterému bylo zveřejněno v insolvenčním rejstříku a ve smyslu § 89 odst. 1 IZ nabylo účinnosti.

Lhůta stanovená pro přihlášky pohledávek počala běžet dle § 57 odst. 1 občanského soudního řádu (dále jen o.s.ř.) následujícího dne po nabytí účinnosti rozhodnutí o úpadku, tj. dne 8.9.2009, a její poslední den připadl na 7.10.2009. Vzhledem k tomu, že tato lhůta je lhůtou procesněprávní, je ve smyslu § 57 odst. 3 o.s.ř. zachována, je-li posledního dne lhůty učiněn úkon u soudu nebo podání odevzdáno orgánu, který má povinnost je doručit. Ze spisu však plyne, že věřitelova přihláška pohledávky ve výši 447.256,-Kč byla předána k poštovní přepravě až dne 13.11.2009, zcela zjevně po uplynutí lhůty, již soud v rozhodnutí o úpadku stanovil, tedy opožděně.

Věřitel tak nese sám ve svých poměrech následky spojené s tím, že nevyužil možnosti přihlásit své pohledávky hned po zahájení insolvenčního řízení, a učinil tak až po marném uplynutí lhůty stanovené v rozhodnutí o úpadku.

Závěr soudu prvního stupně, že věřitel podal přihlášku pohledávky opožděně je správný. S přihláškou podanou po uplynutí stanovené lhůty se nepojí zákonem stanovené účinky, proto nemůže být v insolvenčním řízení ani přezkoumána, a též ani uspokojena. Ohledně opožděně podané přihlášky nastal následek dle § 173 odst. 1 IZ, totiž že se k ní v insolvenčním řízení nepřihlíží. Rozhodnutí soudu prvního stupně je tedy věcně správné a odvolací soud je potvrdil podle § 219 o.s.ř.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení lze podat dovolání do dvou měsíců od jeho doručení k Nejvyššímu soudu ČR prostřednictvím Krajského soudu v Ústí nad Labem.

V Praze dne 27. ledna 2010

JUDr. Jaroslav B u r e š , v. r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: V. Chalupová