1 VSPH 81/2014-A-12
KSPL 52 INS 30995/2013 1 VSPH 81/2014-A-12

USNESENÍ

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Františka Kučery a ze soudců JUDr. Ing. Jaroslava Zelenky, Ph.D. a JUDr. Jiřího Goldsteina ve věci dlužníka: Michaela Nevečeřalová, nar. 1. ledna 1982, bytem Čejkovice, Na Padělkách 508, adresa pro doručování: Plzeň, Zářijová 2014, o odvolání dlužníka proti usnesení Krajského soudu v Plzni č.j. KSPL 52 INS 30995/2013-A-7 ze dne 8. listopadu 2013,

takto:

Usnesení Krajského soudu v Plzni č.j. KSPL 52 INS 30995/2013-A-7 ze dne 8. listopadu 2013 se m ě n í tak, že se dlužníkovi ukládá povinnost uhradit zálohu na náklady insolvenčního řízení ve výši 20.000,-Kč ve lhůtě 15 dnů ode dne právní moci tohoto usnesení.

Odůvodnění:

Krajský soud v Plzni nadepsaným usnesením uložil dlužníkovi povinnost uhradit zálohu na náklady insolvenčního řízení ve výši 45.000,-Kč ve lhůtě 7 dnů ode dne právní moci rozhodnutí.

V odůvodnění usnesení soud zejména odkázal na § 108 IZ, zjistil, že dlužník vlastní byt, který je předmětem zajištění, pobírá toliko rodičovský příspěvek ve výši 7.600,-Kč, výše jeho závazků činí více než 4 mil. Kč. Soud dodal, že i v případě, že by došlo ke srážkám z příjmu dlužníka, nelze předpokládat, že by šlo o částku, ze které by mohla být zaplacena odměna a náklady insolvenčního správce. Proto soud uložil dlužníkovi povinnost uhradit shora uvedenou zálohu.

Proti tomuto usnesení se dlužník včas odvolal a namítal, že ke složení zálohy nemá finanční prostředky a žádal o prominutí povinnosti uhradit zálohu.

Vrchní soud v Praze přezkoumal napadené usnesení i řízení jeho vydání předcházející a dospěl k těmto zjištěním a závěrům:

Pro posouzení důvodnosti odvolání je však dle odvolacího soudu podstatné, že s účinností ode dne 1.1.2014 byl zákonem č. 294/2013 Sb. (tzv. revizní novela) novelizován IZ, přičemž dle čl. II. přechodných ustanovení tohoto zákona platí, že IZ ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona platí i pro insolvenční řízení zahájená přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, právní účinky úkonů, které v insolvenčním řízení nastaly přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, zůstávají zachovány.

Podle § 108 odst. 1 IZ insolvenční soud může před rozhodnutím o insolvenčním návrhu uložit insolvenčnímu navrhovateli, aby ve stanovené lhůtě zaplatil zálohu na náklady insolvenčního řízení, je-li to nutné ke krytí nákladů řízení a prostředky k tomu nelze zajistit jinak; to platí i tehdy, je-li zřejmé, že dlužník nemá žádný majetek. Tuto zálohu nelze uložit insolvenčnímu navrhovateli-zaměstnanci dlužníka, jehož pohledávka spočívá pouze v pracovněprávních nárocích. Povinnost zaplatit zálohu neuloží insolvenční soud dlužníku, o jehož insolvenčním návrhu může rozhodnout bez zbytečného odkladu tak, že vydá rozhodnutí o úpadku, s nímž spojí rozhodnutí o povolení oddlužení. Výši zálohy může insolvenční soud určit až do částky 50.000,-Kč. Je-li insolvenčních navrhovatelů více, jsou povinni zaplatit zálohu společně a nerozdílně (odst. 2).

Z obsahu spisu odvolací soud zjistil, že dne 4.11.2013 byl soudu I. stupně doručen insolvenční návrh dlužníka spojený s návrhem na prohlášení konkursu. Dlužník má podle insolvenčního návrhu a jeho příloh 17 věřitelů s pohledávkami v celkové výši přes 4 mil. Kč, vlastní byt v hodnotě asi 1,2 mil. Kč, který blíže neoznačil, a pohledávku za Leo Králem v hodnotě 343.500,-Kč.

Soud I. stupně správně vycházel z toho, že v případě řešení úpadku konkursem náklady insolvenčního řízení představují mimo jiné vždy i hotové výdaje a odměnu insolvenčního správce, jež obvykle dosahuje dle vyhlášky č. 313/2007 Sb. nejméně 45.000,-Kč.

Jelikož dosavadní výsledky řízení nasvědčují tomu, že dlužník vlastní majetek-byt, jehož bezprostředním zpeněžením by mohly být získány finanční prostředky postačující k úhradě nákladů insolvenčního řízení, a nevyjádřil se ohledně dobytnosti tvrzené pohledávky za Leo Králem, dospěl odvolací soud k závěru, že soud I. stupně správně posoudil podmínky pro uložení zálohy na náklady insolvenčního řízení, avšak odvolací soud má za to, že pro prvotní úhradu nákladů insolvenčního řízení se jako přiměřená jeví záloha ve výši 20.000,-Kč.

Nutno dodat, že záloha na náklady insolvenčního řízení uložená podle § 108 IZ není soudním poplatkem, proto ustanovení o soudním poplatku obsažená v o.s.ř. ani v zákonu o soudních poplatcích nelze na tuto zálohu ani přiměřeně použít. To platí jak pro postup soudu při ukládání povinnosti zálohu zaplatit, tak pro případ požadavku na osvobození od placení zálohy.

Z výše uvedených důvodů postupoval odvolací soud podle § 220 odst. 1 o.s.ř. ve spojení s § 167 odst. 2 o.s.ř. a napadené usnesení změnil tak, jak shora uvedeno.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí n e n í dovolání přípustné.

V Praze dne 28. ledna 2014

JUDr. František K u č e r a , v. r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: Kateřina Vaněčková