1 VSPH 808/2015-P13-8
KSPH 72 INS 604/2015 1 VSPH 808/2015-P13-8

USNESENÍ Vrchní soud v Praze rozhodl jako soud odvolací v senátu složeném z předsedy JUDr. Ladislava Derky a soudců JUDr. Františka Kučery a JUDr. Jiřího Goldsteina v insolvenční věci dlužníka: Jakub anonymizovano , anonymizovano , IČO: 70796742, bytem Tišice-Chrást, PSČ 277 15, Všetatská 70, o odvolání věřitele č. 13: Eva anonymizovano , nar. 3. 8. 1978, bytem Neratovice, PSČ 277 11, Kojetická 1021, proti usnesení Krajského soudu v Praze č. j. KSPH 72 INS 604/2015-P13-2 ze dne 30. března 2015

takto:

Usnesení Krajského soudu v Praze č. j. KSPH 72 INS 604/2015-P13-2 ze dne 30. března 2015 se p o t v r z u j e .

Odůvodnění:

Krajský soud v Praze usnesením ze dne 30. 3. 2015 v bodu I. výroku odmítl přihlášku pohledávky věřitele č. 13 Evy anonymizovano pro opožděnost a dále rozhodl, že se k této přihlášce dále nepřihlíží. V bodu II. výroku rozhodl, že právní mocí rozhodnutí končí v insolvenčním řízení účast uvedeného věřitele. Usnesení odůvodnil tím, že usnesením z 22. 1. 2015 (č. d. A-9) byl zjištěn úpadek dlužníka, povoleno oddlužení a téhož dne bylo usnesení zveřejněno v insolvenčním rejstříku. V rozhodnutí o úpadku byli věřitelé vyzváni, aby do 30 dnů od zveřejnění usnesení v insolvenčním rejstříku přihlásili své pohledávky s tím, že k opožděně podaným přihláškám pohledávek soud nepřihlíží a takto uplatněné pohledávky se neupokojují. Soud odkázal na § 173 odst. 1 insolvenčního zákona a konstatoval, že přihláška pohledávky věřitele č. 13 (dále jen Věřitele) byla soudu doručena dne 24. 3. 2015 (odeslána poštou byla dne 23. 3. 2015). Eva anonymizovano požádala o zařazení přihlášky z mimořádných důvodů-pravidelně na stránce www.justice.cz kontrolovala, zda její bývalý manžel nepodal návrh na oddlužení a po zadání jména a příjmení se jako počet nalezených dlužníků vždy ukázala nula. O zahájení insolvenčního řízení se dozvěděla z e-mailu dlužníka z 6. 2. 2015. Po obdržení této zprávy Věřitel opět prověřoval stránku www.justice.cz, avšak se stejným výsledkem. Věřitel k žádosti připojil výsledek lustrace insolvenčního rejstříku z 12. 3. 2015.

Soud uvedl, že Věřitel byl včas (ve lhůtě pro podávání přihlášek) vyrozuměn samotným dlužníkem. Z předloženého výstupu z insolvenčního rejstříku je zřejmé, že Věřitel zadal nesprávně vyhledávací kritéria-do kolonky Příjmení/název zadal nejen příjmení, ale i křestní jméno dlužníka, byť pro křestní jméno je kolonka Jméno fyzické osoby . Soud ověřil, že při správném zadání vyhledávacích kritérií (příjmení dlužníka) je vyhledáno insolvenční řízení dlužníka, nejednalo se tedy o závadu na straně insolvenčního rejstříku.

Věřitelova přihláška byla odeslána po uplynutí lhůty k přihlášení pohledávek stanovené v usnesení o úpadku, tedy opožděně. Soud proto v souladu s § 173 odst. 1 insolvenčního zákona k přihlášce pohledávky nepřihlédl s tím, že tato pohledávka nebude v insolvenčním řízení uspokojena. S ohledem na § 185 insolvenčního zákona soud přihlášku pohledávky Věřitele odmítl.

Věřitel napadl usnesení včas podaným odvoláním, ve kterém navrhl rozhodnutí změnit a přihlášku pohledávky akceptovat. Odvolání odůvodnil tím, že ve skutečnosti e-mail bývalého manžela obdržel až dne 6. 3. 2015 (Věřitel původně omylem uvedl datum 6. 2. 2015), tudíž se o zahájení insolvenčního řízení včas nedozvěděl. Dlužník je podnikatel, proto by měl být označován příjmením a jménem. Soud prvního stupně měl prominout předmětné zmeškání lhůty.

Odvolací soud bez nařízení jednání (§ 94 odst. 2 písm. c/ zákona č. 182/2006 Sb. o úpadku a způsobech jeho řešení, dále jen insolvenčního zákona) přezkoumal napadené usnesení soudu prvního stupně podle § 7 insolvenčního zákona a § 212 o. s. ř. a neshledal odvolání Věřitele důvodným.

Podle § 173 odst. 1 první a druhé věty insolvenčního zákona Věřitelé podávají přihlášky pohledávek u insolvenčního soudu od zahájení insolvenčního řízení až do uplynutí lhůty stanovené rozhodnutím o úpadku. K přihláškám, které jsou podány později, insolvenční soud nepřihlíží a takto uplatněné pohledávky se v insolvenčním řízení neuspokojují.

V rozhodnutí o úpadku insolvenční soud dle § 136 odst. 2 písm. d) insolvenčního zákona vyzve věřitele, kteří dosud nepřihlásili své pohledávky, aby tak učinili ve lhůtě 2 měsíců, a poučí je o následcích jejího zmeškání dle § 173 odst. 1 insolvenčního zákona. Je-li s rozhodnutím o úpadku spojeno rozhodnutí o povolení oddlužení, činí tato lhůta 30 dnů (§ 136 odst. 3 insolvenčního zákona).

Podle § 173 odst. 4 insolvenčního zákona Přihláška pohledávky má pro běh lhůty k promlčení nebo pro zánik práva stejné účinky jako žaloba či jiné uplatnění práva u soudu, a to ode dne, kdy došla insolvenčnímu soudu. Přihlášku pohledávky, která je podána u jiného soudu, postoupí tento soud neprodleně soudu insolvenčnímu, aniž o tom vydává rozhodnutí; účinky spojené s podáním takové přihlášky nastávají dnem, kdy přihláška dojde insolvenčnímu soudu.

Podle § 185 insolvenčního zákona Jestliže v průběhu insolvenčního řízení nastala skutečnost, na základě které se podle tohoto zákona k přihlášce pohledávky nebo k přihlášené pohledávce nepřihlíží, insolvenční soud odmítne přihlášku rozhodnutím, proti kterému je odvolání přípustné a které se doručuje zvlášť přihlášenému věřiteli, dlužníku a insolvenčnímu správci; odvolání proti němu může podat jen přihlášený věřitel. Právní mocí takového rozhodnutí účast tohoto věřitele v insolvenčním řízení končí; o tom insolvenční soud přihlášeného věřitele uvědomí ve výroku rozhodnutí.

Podle § 83 insolvenčního zákona Prominutí zmeškání lhůty v insolvenčním řízení není přípustné; totéž platí, jde-li o zmeškání soudního jednání, včetně zmeškání schůze věřitelů nebo přezkumného jednání.

Odvolací soud se ztotožnil se skutkovými i právními závěry soudu prvního stupně ohledně opožděnosti předmětné přihlášky pohledávky Věřitele. Dne 22. 1. 2015 bylo v insolvenčním rejstříku zveřejněno usnesení z téhož dne, které v bodu VII. výroku obsahovalo výzvu, aby věřitelé do 30 dnů od zveřejnění usnesení podávali přihlášky svých pohledávek a obsahovalo i poučení, že k přihláškám, které budou podány později, insolvenční soud nepřihlíží a takto uplatněné pohledávky se v insolvenčním řízení neuspokojují. Toto usnesení bylo v souladu s § 71 odst. 1 a 2 insolvenčního zákona doručeno též Věřiteli zveřejněním usnesení v insolvenčním rejstříku dne 22. 1. 2015 a nebylo způsobeno žádnou technickou závadou na straně insolvenčního rejstříku, že se Věřitel nedozvěděl o tomto usnesení. Třicetidenní lhůta uvedená v usnesení byla stanovena v souladu s § 136 odst. 3 insolvenčního zákona, neboť v bodu II. výroku soud povolil řešení úpadku dlužníka oddlužením. Uvedená 30denní lhůta běžící od 23. 1. 2015 skončila v souladu s § 57 odst. 2 druhé věty o. s. ř. v pondělí 23. 2. 2015. Věřitel odeslal insolvenčnímu soudu svou přihlášku pohledávky dne 23. 3. 2015, tedy pozdě. Soud prvního stupně ani odvolací soud nemůže vyhovět návrhu na prominutí zmeškání lhůty s ohledem na zákaz promíjení zmeškaných lhůt stanovený v § 83 insolvenčního zákona.

V souladu s § 173 odst. 1 druhé věty insolvenčního zákona nelze k předmětné přihlášce pohledávky přihlížet a tato pohledávka se v insolvenčním řízení neuspokojí. Soud prvního stupně postupoval po právu, když dle § 185 insolvenčního zákona přihlášku pohledávky Věřitele odmítl, vyslovil, že k této přihlášce se nepřihlíží a dále rozhodl, že právní mocí rozhodnutí končí účast Věřitele v insolvenčním řízení ohledně předmětné přihlášky pohledávky. Odvolací soud proto v souladu s § 219 o. s. ř. potvrdil napadené usnesení jako věcně správné.

Poučení: Proti tomuto usnesení j e dovolání přípustné k Nejvyššímu soudu, jestliže Nejvyšší soud jako soud dovolací dospěje k závěru, že napadené rozhodnutí odvolacího soudu závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak (§ 237, § 239 a § 240 odst. 1 o. s. ř.). Dovolání se podává u soudu, který rozhodoval v prvním stupni, a to do dvou měsíců od doručení usnesení odvolacího soudu.

V Praze dne 8. února 2016

JUDr. Ladislav D e r k a , v. r. předseda senátu Za správnost vyhotovení: Mandáková