1 VSPH 807/2009-B-31
KSUL 44 INS 6764/2009 1 VSPH 807/2009-B-31 1 VSPH 827/2009-B-32

Usnesení

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jaroslava Bureše a soudců JUDr. Jindřicha Havlovce a Mgr. Ivany Mlejnkové v insolvenčním řízení dlužnice Mariany anonymizovano , anonymizovano , bytem v Ústí nad Labem, Masarykova 3085/12, zast. Narcisem Tomáškem, advokátem se sídlem v Děčíně I., Masarykovo náměstí 193/20, o odvolání dlužnice proti usnesením Krajského soudu v Ústí nad Labem č.j. KSUL 44 INS 6764/2009-B-6 ze dne 19. listopadu 2009 a č.j. KSUL 44 INS 6764/2009-B-14 ze dne 8. prosince 2009

takto:

I. Usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem č.j. KSUL 44 INS 6764/2009-B-6 ze dne 19. listopadu 2009 se v bodě I. výroku mění tak, že soud nebere na vědomí zpětvzetí návrhu dlužnice na povolení oddlužení, a v bodech II. až IV. výroku se zrušuje a věc se v tomto rozsahu vrací soudu prvního stupně k dalšímu řízení.

II. Usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem č.j. KSUL 44 INS 6764/2009-B-14 ze dne 8. prosince 2009 se potvrzuje.

Odůvodnění:

Krajský soud v Ústí nad Labem usnesením č.j. KSUL 44 INS 6764/2009-B-6 ze dne 19. listopadu 2009 v bodě I. výroku rozhodl, že bere na vědomí zpětvzetí návrhu na oddlužení dlužnice Mariany anonymizovano (dále jen dlužnice), v bodě II. výroku prohlásil na majetek dlužnice konkurs, v bodě III. výroku rozhodl o tom, že konkurs bude projednáván jako nepatrný, v bodě IV. výroku vyzval osoby, které mají závazky vůči dlužnici, aby napříště neposkytovaly plnění jí, ale insolvenčnímu správci, v bodě V. výroku konstatoval, že účinky prohlášení konkursu nastávají okamžikem zveřejnění usnesení v insolvenčním rejstříku, a v bodě VI. výroku nařídil konání prvního přezkumného jednání na den 22.12.2009, 11,00 hodin.

V odůvodnění usnesení soud zejména uvedl, že v daném insolvenčním řízení zahájeném k návrhu dlužnice usnesením č.j. KSUL 44 INS 6764/2009-A-8 ze dne 7.10.2009 zjistil její úpadek a současně povolil jeho řešení oddlužením. Dne 19.11.2009 se konala schůze věřitelů, na kterou se dlužnice bez omluvy nedostavila, přestože byla v rozhodnutí o úpadku dle § 399 odst. 2 insolvenčního zákona (dále jen IZ) poučena, že pokud se na schůzi bez omluvy nedostaví nebo neshledá-li insolvenční soud její omluvu důvodnou, má se za to, že vzala návrh na oddlužení zpět a soud rozhodne o řešení jejího úpadku konkursem (§ 396 odst. 1 IZ). Ani insolvenčnímu správci se přitom nepodařilo dlužnici dvěma předchozími dopisy kontaktovat. Za této situace soud neomluvenou absenci dlužnice na schůzi věřitelů posoudil tak, že vzala návrh na oddlužení zpět, a proto rozhodl, že toto zpětvzetí 1 VSPH 827/2009 bere na vědomí. Současně prohlásil na majetek dlužnice konkurs a rozhodl, že bude projednáván dle § 314 odst. 1 písm. b) IZ jako nepatrný, když dlužnice neměla v minulém roce žádný obrat, neboť nepodnikala, a nemá více jak 50 věřitelů. Protože první přezkumné jednání bylo odročeno, když dlužnice se k němu nedostavila, ale také jí nebyla doručena výzva dle § 188 odst. 1 IZ, nařídil soud nový termín jeho konání.

Proti rozhodnutím pod body I. a II. výroku tohoto usnesení se dlužnice včas odvolala. Namítala, že v období od 12.10.2009 do 8.11.2009 byla pro respirační potíže na léčebném pobytu v Lázeňské poliklinice Lázně Luhačovice, a.s., jak dokládá připojená propouštěcí zpráva. Dlužnice je osobou vysokého věku a nedovede využívat elektronické způsoby doručování či zjišťovat informace z internetu. Při podání návrhu na povolení oddlužení nepočítala s tím, že insolvenční soud bude ve věci postupovat tak rychle a že rozhodne o jejím návrhu dříve, než se vrátí z lázeňského pobytu. Ten se navíc pro zdravotní komplikace dlužnice ještě nečekaně prodloužil. Z těchto důvodů nemohla rozhodnutí o úpadku spojené s výzvou k účasti na schůzi věřitelů převzít. Proto se domáhá vyslovení neúčinnosti doručení předmětné písemnosti dle § 50d odst. 1 občanského soudního řádu (dále jen o.s.ř.).

Současně s výše uvedeným odvoláním bylo soudu prvního stupně doručeno podání dlužnice ze dne 24.11.2009, jímž se domáhala rozhodnutí, že doručení usnesení o úpadku ze dne 7.10.2009 spojeného s výzvou k dostavení se na schůzi věřitelů je neúčinné, neboť se z omluvitelných důvodů nemohla s touto písemností seznámit. Dlužnice uvedla, že předmětné usnesení se nepodařilo doručujícímu orgánu doručit jí do vlastních rukou, a proto uložil písemnost u odesílajícího soudu. Ten na své úřední desce zveřejnil výzvu k vyzvednutí písemnosti, a to účinkem fikce doručení nastalé desátým dnem od tohoto zveřejnění. Dlužnice zopakovala výše uvedenou odvolací argumentaci s tím, že po návratu z lázní se dne 23.11.2009 dostavila do kanceláře svého právního zástupce (zmocněného k jejímu zastupování téhož dne) a tázala se ho na průběh insolvenčního řízení, o němž dosud nemá žádné zprávy. Právní zástupce z portálu justice.cz zjistil, že na majetek dlužnice byl prohlášen konkurs, a kopii tohoto usnesení i usnesení o úpadku ze dne 7.10.2009 dlužnici opatřil. S tímto usnesením se tedy dlužnice seznámila až dne 23.11.2009.

Usnesením č.j. KSUL 44 INS 6764/2009-B-14 ze dne 8.12.2009 Krajský soud v Ústí nad Labem návrh dlužnice, jímž se domáhala rozhodnutí o neúčinnosti doručení usnesení č.j. KSUL 44 INS 6764/2009-A-8 ze dne 7.10.2009, zamítl. Učinil tak s odůvodněním, že předmětné usnesení, jímž rozhodl o úpadku dlužnice a o povolení oddlužení a jímž nařídil konání přezkumného jednání a schůze věřitelů na den 19.11.2009, bylo dlužnici doručováno tak, že pro nezastižení adresátky byla písemnost uložena a připravena k vyzvednutí dne 9.10.2009 se zanecháním výzvy k vyzvednutí. Na schůzi věřitelů se dlužnice bez omluvy nedostavila, což bylo důvodem pro vydání výše uvedeného napadeného usnesení ze dne 19.11.2009. Argumentaci dlužnice, s níž se dle § 50d odst. 1 o.s.ř. domáhá vyslovení neúčinnosti doručení usnesení ze dne 7.10.2009, neshledal soud opodstatněnou, neboť dlužnice byla podle svého tvrzení v lázních až od 12.10.2009. Mohla se tedy s předmětným usnesením seznámit poprvé již dne 9.10.2009 a požádat soud o odročení jednání nebo se z něj omluvit, což neučinila. 1 VSPH 827/2009

I proti tomuto usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem se dlužnice včas odvolala. Namítala, že v době doručování usnesením ze dne 7.10.2009-v pátek 9.10.2009-se již nezdržovala v místě svého bydliště, ale u dcery v Děčíně; zde se připravovala na cestu do lázní, kam v pondělí 12.10.2009 odjela. Zdůraznila, že v místě svého bydliště má poštovní schránku, o jejíž pravidelné vybírání se po dobu nepřítomnosti dlužnice starala sousedka Marie Hemrová (její výslech dlužnice k důkazu navrhla). Bylo dohodnuto, že jmenovaná bude dlužnici o jakékoli zásilce či oznámení ihned telefonicky informovat. Žádné oznámení o uložení zásilky však sousedka v inkriminované době ve schránce nenalezla, a nenalezla je ani dlužnice po svém návratu domů dne 8.11.2009. Kdyby se v té době o zásilce dozvěděla, mohla si ji ještě včas vyzvednout nebo se o jejím obsahu u soudu informovat. Dlužnici není známo, proč se oznámení o uložení zásilky v místě jejího bydliště nenacházelo, nicméně důsledky, které pro ni tato skutečnost přivodila, jsou zcela zásadní. Lze očekávat, že prohlášený konkurs by byl pro její nemajetnost brzy zrušen, a ocitla by se tak opět v situaci, v jaké se nacházela před podáním návrhu na povolení oddlužení. Léčebný pobyt byl vynucen vysokým věkem dlužnice a jejím špatným zdravotním stavem, ovšem nyní si s ohledem na nastalé okolnosti vyčítá, že na něj vůbec odjela. Domnívá se, že soud měl za popsaného stavu věci o neúčinnosti doručení usnesení ze dne 7.10.2009 rozhodnout, neboť důvody, pro něž přezkumné jednání zmeškala, splňují kriterium omluvitelnosti, jež má § 50d odst. 1 o.s.ř. na mysli.

Vrchní soud v Praze v rozsahu vymezeném odvoláními dlužnice přezkoumal napadená usnesení i řízení jejich vydání předcházející a dospěl k těmto zjištěním a závěrům:

Podle § 399 odst. 2 věty druhé IZ k projednání způsobu oddlužení a hlasování o jeho přijetí dochází na schůzi věřitelů za tím účelem svolané, nebo za podmínek stanovených tímto zákonem mimo schůzi věřitelů. Podle § 399 odst. 2 dlužníku a insolvenčnímu správci doručí insolvenční soud předvolání na schůzi věřitelů do vlastních rukou s poučením o nezbytnosti jejich účasti. Dlužník je povinen se takové schůze zúčastnit osobně a zodpovědět dotazy přítomných věřitelů; jestliže se bez omluvy nedostaví nebo neshledá-li insolvenční soud jeho omluvu důvodnou, má se za to, že vzal návrh na oddlužení zpět. Byl-li návrh na povolení oddlužení vzat zpět dříve, než bylo rozhodnuto o schválení oddlužení, insolvenční soud rozhodnutím vezme toto zpětvzetí na vědomí (§ 394 odst. 2 a 3 IZ). V takovém případě současně rozhodne o způsobu řešení dlužníkova úpadku konkursem (§ 396 odst. 1 IZ).

Soud prvního stupně vycházel při vydání napadeného usnesení č.j. KSUL 44 INS 6764/2009-B-6 ze dne 19.11.2009 z toho, že dlužnice byla dle § 399 IZ na schůzi věřitelů konanou dne 19.11.2009, na níž se bez omluvy nedostavila, usnesením ze dne 7.10.2009 řádně předvolána, přičemž neshledal opodstatněným ani následný návrh dlužnice na vyslovení neúčinnosti doručení usnesení ze dne 7.10.2009 a napadeným usnesením č.j. KSUL 44 INS 6764/2009-B-14 ze dne 8.12.2009 ho zamítl.

Podle § 49 odst. 2 o.s.ř. nezastihl-li doručující orgán adresáta písemnosti doručované do vlastních rukou, písemnost uloží a adresátu zanechá vhodným způsobem písemnou výzvu, aby si písemnost vyzvedl. Nelze-li zanechat výzvu v místě doručování, vrátí doručující orgán písemnost odesílajícímu soudu a uvede, 1 VSPH 827/2009 ve který den nebyl adresát zastižen. Odesílající soud vyvěsí na úřední desce výzvu k vyzvednutí písemnosti u soudu. Pokud není zákonem nebo předsedou senátu vyloučeno náhradní doručení uložením, podle § 49 odst. 4 o.s.ř. platí, že nevyzvedne-li si adresát písemnost ve lhůtě 10 dnů ode dne, kdy byla připravena k vyzvednutí, považuje se písemnost posledním dnem této lhůty za doručenou, i když se adresát o uložení nedozvěděl. Doručující orgán po marném uplynutí této lhůty vhodí písemnost do domovní nebo jiné adresátem užívané schránky, ledaže soud i bez návrhu vyloučí vhození písemnosti do schránky. Není-li takové schránky, písemnost se vrátí odesílajícímu soudu a vyvěsí se o tom sdělení na úřední desce soudu.

Podle § 50d odst. 1 o.s.ř. na návrh účastníka rozhodne odesílající soud, že doručení je neúčinné, pokud se účastník nebo jeho zástupce nemohl z omluvitelného důvodu s písemností seznámit. Návrh je třeba podat do 15 dnů od dne, kdy se s doručovanou písemností seznámil nebo mohl seznámit. V návrhu musí být vedle obecných náležitostí (§ 42 odst. 4) uveden den, kdy se účastník s doručovanou písemností seznámil nebo mohl seznámit, a označení důkazů, jimiž má být včasnost a důvodnost návrhu prokázána. Omluvitelným důvodem nemůže být skutečnost, že se fyzická osoba na adrese pro doručování trvale nezdržuje (§ 50d odst. 4). Rozhodl-li soud o tom, že doručení písemnosti je neúčinné, považuje se písemnost za doručenou dnem právní moci rozhodnutí o neúčinnosti (§ 50d odst. 5).

Z obsahu spisu odvolací soud zjistil, že usnesením č.j. KSUL 44 INS 6764/2009-A-8 ze dne 7.10.2009 soud prvního stupně rozhodl o úpadku dlužnice, povolil jeho řešení oddlužením a nařídil na den 19.11.2009 konání přezkumného jednání a schůze věřitelů, jejímž předmětem mělo být i rozhodnutí věřitelů o způsobu oddlužení. V usnesení soud dlužnici poučil o nezbytnosti její účasti na jednání a o následcích její neomluvené neúčasti dle § 399 odst. 2 a § 396 odst. 1 IZ. Toto usnesení soud doručoval dlužnici (tehdy ještě právně nezastoupené) do vlastních rukou na adresu jejího bydliště, a to bez vyloučení náhradního doručení uložením a bez vyloučení vhození do schránky. Podle údajů vyznačených na doručence připojené k usnesení ze dne 7.10.2009 podepsanou soudní doručovatelkou Jaroslavou Dostálovou nebyla dlužnice v místě bydliště dne 9.10.2009 zastižena, a proto byla písemnost téhož dne uložena a připravena k vyzvednutí, k čemuž byla adresátce zanechána výzva. Doručenka dále obsahuje prohlášení neoznačeného doručovacího orgánu, že nevyzvednutou zásilku nebylo možno po uplynutí 10 dnů vložit do schránky adresátky, a proto byla dne 21.10.2009 vrácena odesílajícímu soudu, který o tom dne 27.10.2009 vyvěsil na své úřední desce sdělení dle § 49 odst. 4 o.s.ř.

Ze spisu se dále podává, že současně s usnesením ze dne 7.10.2009 byla dlužnici na adresu jejího bydliště doručována prostou zásilkou (dle § 50 o.s.ř.) i vyhláška o zahájení insolvenčního řízení ze dne 6.10.2009 (dokument A-3), kterou podle svého prohlášení na doručence soudní doručovatelka Jaroslava Dostálová po nezastižení adresátky dne 9.10.2009 vhodila do schránky. Při následném prostém doručování usnesení ze dne 19.11.2009 (dokument B-5) uskutečněném v místě bydliště dlužnice dne 24.11.2009 podepsaná doručovatelka Martina Beranová na doručence vyznačila, že nezastižené dlužnici nebylo možno písemnost vhodit do její schránky a vrací se soudu, jako důvod uvedla neoznačená schránka . Současně téhož dne táž doručovatelka při doručování prvého napadeného usnesení ze dne 1 VSPH 827/2009

19.11.2009 na příslušné doručence vyznačila, že pro nezastiženou dlužnici byla písemnost určená do vlastních rukou uložena se zanecháním výzvy k vyzvednutí, a po uplynutí úložní doby dne 7.12.2009 vyznačila vhození písemnosti do schránky.

Odvolací soud vycházel při zkoumání doručení usnesení ze dne 7.10.2009 z toho, že při doručování do vlastních rukou je doručující orgán povinen zanechat adresátu písemnou výzvu k vyzvednutí zásilky vhodným způsobem, tj. způsobem, který dává dostatečný předpoklad, že se výzva dostane do dispozice adresáta. Tím je především vložení písemnosti do domovní či jiné schránky, již adresát zjevně používá. Z výše uvedených zjištění lze usuzovat, že výzva k vyzvednutí předmětného usnesení do domovní schránky vložena byla, když téhož dne (9.10.2009) stejná doručovatelka při doručování jiné písemnosti (vyhlášky o zahájení insolvenčního řízení) v místě bydliště dlužnice schránku nalezla a písemnost do ní vložila. Tyto úkony by byly účinné, pokud šlo skutečně o schránku dlužnice, a nikoli o schránku jiné osoby. V tom směru však vzbuzují vážnou pochybnost údaje o následných doručovacích úkonech vůči dlužnici, neboť další doručovatelé uváděli ohledně nalezení adresátčiny schránky rozdílné informace, a jejich konfrontace nasvědčuje tomu, že v rozhodné době nebyla schránka užívaná dlužnicí bezpečně rozpoznatelná. Dlužnice přitom popírá, že by po svém návratu z lázní dne 8.11.2009 (či předtím její sousedka) v příslušné domovní schránce (či jinde) jakoukoli písemnost či výzvu k jejímu vyzvednutí nalezla, tedy tvrdí, že se v její schránce (ani na jiném vhodném místě) nenalézala ani vyhláška o zahájení insolvenčního řízení, ani výzva k vyzvednutí uloženého usnesení ze dne 7.10.2009. V dané souvislosti nelze přehlédnout, že doručení předmětného usnesení mělo pro dlužnici zcela zásadní význam, neboť obsahovalo jak rozhodnutí o jejím úpadku, tak i rozhodnutí o povolení jejího oddlužení s předvolánkou na schůzi věřitelů svolanou též za účelem projednání způsobu oddlužení, a s případným neomluveným zmeškáním této schůze dlužníkem se pojí fatální důsledek fikce zpětvzetí jeho návrhu na povolení oddlužení a prohlášení konkursu. Ten představuje pro dlužnici mnohem nepříznivější řešení jejího úpadku, než oddlužení, a podle všeho na něm nemají zájem ani věřitelé dlužnice (či přinejmenším jsou s jejím oddlužením srozuměni), když se schůze věřitelů konané dne 19.11.2009 nezúčastnili, a tedy neprojevili zájem uplatnit proti navrženému oddlužení námitky jeho nepřípustnosti dle § 403 odst. 2 IZ.

Vzhledem ke všem těmto skutečnostem dospěl odvolací soud k závěru, že za nastalých pochybností o řádném postupu doručujícího orgánu nelze mít k tíži dlužnice doručení usnesení ze dne 7.10.2009 její osobě za prokázané-nelze mít za prokázané, že výzva k vyzvednutí dané písemnosti byla dlužnici řádně zanechána, a v takovém případě není možno pokládat tuto nevyzvednutou písemnost dle § 49 odst. 4 o.s.ř. desátým dnem po jejím uložení za doručenou. Za této situace ovšem nepřichází v úvahu rozhodnutí podle § 50d o.s.ř. o neúčinnosti doručení. Jeho podstatou je totiž dodatečná revize účinků doručení písemnosti vůči účastníku řízení (jeho zástupci) pro případ, že doručení bylo řádné, nicméně byl shledán omluvitelný důvod, pro který se adresát nemohl s písemností seznámit. Jelikož odvolací soud-na rozdíl od soudu prvního stupně-neshledal doručení usnesení ze dne 7.10.2009 dlužnici řádným, nemohl dospět k jinému závěru, než že k podání jejího návrhu na vyslovení neúčinnosti tohoto doručení dle § 50d o.s.ř. nebylo vůbec důvodu. Protože takové zjištění musí vést k zamítnutí předmětného návrhu, shledal odvolací soud napadené usnesení č.j. KSUL 44 INS 6764/2009- 1 VSPH 827/2009

B-14 ze dne 8.12.2009, byť s odlišným odůvodněním, ve výroku věcně správným, a proto je dle § 219 o.s.ř. potvrdil.

Zjištění, že vůči dlužnici nelze mít usnesení č.j. KSUL 44 INS 6764/2009-A-8 ze dne 7.10.2009 za doručené, a že tedy nebyla k projednání způsobu oddlužení na schůzi věřitelů konané dne 19.11.2009 řádně předvolána, nutně implikuje závěr, že s její neomluvenou neúčastí na této schůzi nelze pojit fikci zpětvzetí jejího návrhu na povolení oddlužení dle § 399 odst. 2 věty druhé IZ.

Proto odvolací soud usnesení č.j. KSUL 44 INS 6764/2009-B-6 ze dne 19.11.2009 v napadeném bodě I. výroku dle § 220 odst. 3 o.s.ř. změnil, jak uvedeno výše, a související rozhodnutí pod body II. a III. výroku o prohlášení konkursu a jeho projednávání jakožto konkursu nepatrného, včetně výzvy pod bodem IV. výroku, jež po změně rozhodnutí o akceptaci zpětvzetí návrhu na oddlužení postrádají procesního opodstatnění, podle § 219a odst. 1 písm. a) a § 221 odst. 1 písm. a) o.s.ř. zrušil a věc vrátil soudu prvního stupně k dalšímu řízení.

Poučení: Proti tomuto usnesení není dovolání přípustné.

V Praze dne 29. ledna 2010

JUDr. Jaroslav Bureš, v.r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: Borodáčová