1 VSPH 804/2010-B-41
KSCB 27 INS 2203/2010 1 VSPH 804/2010-B-41

USNESENÍ Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Františka Kučery a soudců JUDr. Ing. Jaroslava Zelenky, Ph.D. a JUDr. Ivy Novotné v insolvenční věci dlužníka CB KOROSTENSKI, s.r.o. se sídlem v Českých Budějovicích, Rudolfovská 71, identifikační číslo 48244856, o prohlášení konkursu na majetek dlužníka, o odvolání dlužníka proti usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích č.j. KSCB 27 INS 2203/2010-B-31 ze dne 20. srpna 2010

takto:

Usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích č.j. KSCB 27 INS 2203/2010-B-31 ze dne 20. srpna 2010 se p o t v r z u j e .

Odůvodnění:

Krajský soud v Českých Budějovicích nadepsaným usnesením prohlásil konkurs na majetek dlužníka CB KOROSTENSKI, s.r.o.

V odůvodnění napadeného usnesení soud zejména uvedl, že usnesením ze dne 5.5.2010 (A-19) byl zjištěn úpadek dlužníka, přičemž žádný z věřitelů ani dlužník ve stanovených lhůtách neučinili návrh na určení způsobu jeho řešení. Dne 8.7.2010 se konala schůze věřitelů, v rámci které insolvenční správce navrhl řešení úpadku konkursem s ohledem na to, že dlužník nesplňuje podmínky pro povolení reorganizace dle § 316 odst. 4 IZ a dlužník nepředložil ve lhůtě 15 dnů po zjištění úpadku reorganizační plán dle § 316 odst. 5 IZ. Na schůzi se přítomní věřitelé vyjádřili shodně s insolvenčním správcem. Za této situace insolvenční soud postupoval v souladu s návrhem insolvenčního správce a stanoviskem věřitelů vyjádřeném na schůzi věřitelů a rozhodl o řešení úpadku konkursem.

Proti tomuto usnesení se včas odvolal dlužník a namítal, že několikrát žádal o odložení insolvenčního řízení z důvodu pracovní neschopnosti po dopravní nehodě, přičemž po nehodě nemohl zpracovat reorganizační plán, s věřiteli se snažil dohodnout o možnosti splácení, se všemi věřiteli vyjma Oberbank, a.s. se dohodl. Namítal možnost areál pronajímat a z nájmů hradit závazky. Dodal, že správce má o areál velký zájem. Dlužník nesouhlasil s tím, že bylo rozhodnuto v jeho nepřítomnosti o prohlášení konkursu.

Vrchní soud v Praze přezkoumal napadené usnesení včetně řízení jeho vydání předcházejícího a dospěl k těmto zjištěním a závěrům:

Z obsahu odvolání dlužníka odvolací soud dovodil, že nesouhlasil se způsobem řešení jeho úpadku a domáhal se zrušení či změny napadeného usnesení.

Podle § 149 odst. 1 insolvenčního zákona platí, že nejde-li o případ podle § 148 téhož zákona, rozhodne insolvenční soud o způsobu řešení úpadku samostatným rozhodnutím vydaným do 3 měsíců po rozhodnutí o úpadku; nesmí však rozhodnout dříve než po skončení schůze věřitelů svolané rozhodnutím o úpadku.

Podle § 150 insolvenčního zákona má-li insolvenční soud rozhodnout o způsobu řešení úpadku podle § 149 odst. 1 téhož zákona, schůze věřitelů svolaná rozhodnutím o úpadku může též přijmout usnesení o způsobu řešení dlužníkova úpadku. Usnesení schůze věřitelů o způsobu řešení úpadku je podle § 152 insolvenčního zákona přijato, jestliže z věřitelů přihlášených ke dni předcházejícímu konání schůze věřitelů a) pro ně hlasovala nejméně polovina všech přítomných zajištěných věřitelů počítaná podle výše jejich pohledávek a nejméně polovina všech přítomných nezajištěných věřitelů počítaná podle výše jejich pohledávek, nebo b) pro ně hlasovalo nejméně 90% přítomných věřitelů, počítáno podle výše pohledávek. Přijme-li schůze věřitelů usnesení podle § 150 insolvenčního zákona, rozhodne insolvenční soud o způsobu řešení úpadku podle tohoto usnesení. To neplatí, je-li v době přijetí usnesení o způsobu řešení úpadku dlužníkem osoba, u které zákon tento způsob řešení úpadku vylučuje, nebo je-li přijaté usnesení v rozporu s reorganizačním plánem přijatým všemi skupinami věřitelů, který dlužník předložil insolvenčnímu soudu po rozhodnutí o úpadku; § 54 odst. 1 se nepoužije.

Podle § 316 odst. 4 insolvenčního zákona je reorganizace přípustná, jestliže celkový obrat dlužníka podle zvláštního právního předpisu za poslední účetní období předcházející insolvenčnímu návrhu dosáhl alespoň částku 100.000.000,-Kč, nebo zaměstnává-li dlužník nejméně 100 zaměstnanců v pracovním poměru. Výjimka z této podmínky je v § 316 odst. 5 insolvenčního zákona, kdy platí, že jestliže dlužník společně s insolvenčním návrhem nebo nejpozději do 15 dnů po rozhodnutí o úpadku předložil insolvenčnímu soudu reorganizační plán schválený alespoň polovinou všech zajištěných věřitelů počítanou podle výše jejich pohledávek a alespoň polovinou všech nezajištěných věřitelů počítanou podle výše pohledávek, omezení podle odstavce 4 se nepoužije.

Z obsahu insolvenčního spisu se podává, že soud I. stupně opakovaně odročil konání přezkumného jednání k žádosti dlužníka. Z jeho opakovaných žádostí o odročení však neplyne, že by se domáhal změny termínu konání schůze věřitelů.

Pokud jde o namítanou pracovní neschopnost dlužníka po dopravní nehodě, odvolací soud se domnívá, že soud I. stupně pro ni vyjádřil dostatečné pochopení, když dvakrát odročil konání přezkumného jednání tak, aby se jej mohl zúčastnit i dlužník a mohl na ní účinně hájit svá práva a vyjadřovat se k přihlášeným pohledávkám věřitelů.

S ohledem na to, že zákon požaduje, aby o způsobu řešení úpadku dlužníka bylo rozhodnuto do tří měsíců ode dne zjištění úpadku, přičemž úpadek dlužníka byl zjištěn dne 5.5.2010 (usnesení A-19), nebylo možno s rozhodnutím o způsobu řešení úpadku dlužníka otálet, zvláště, když dlužník ani rámcově nenavrhl, jak by jeho reorganizace měla vypadat. Insolvenční zákon přitom stanoví pro podání dlužnického návrhu na povolení tzv. předjednané reorganizace lhůtu 15 dnů po rozhodnutí o úpadku, již dlužník zjevně nedodržel. S ohledem na to, že věřitelé se kvalifikovaně k otázce způsobu řešení úpadku dlužníka v rámci schůze nevyjádřili, správně o způsobu řešení úpadku rozhodl soud, který shledal, že dle insolvenčního zákona nebyly splněny předpoklady § 316, a protože jiný sanační způsob řešení úpadku insolvenční zákon neskýtá, rozhodl o řešení úpadku konkursem.

Z výše uvedených důvodů postupoval odvolací soud podle § 219 o.s.ř. a napadené usnesení jako věcně správné potvrdil.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není dovolání přípustné, ledaže na základě dovolání podaného proti potvrzujícímu výroku do dvou měsíců od doručení rozhodnutí k Nejvyššímu soudu ČR prostřednictvím Krajského soudu v Českých Budějovicích dospěje dovolací soud k závěru, že napadené rozhodnutí má ve věci samé po právní stránce zásadní význam.

V Praze dne 20. září 2010

JUDr. František Kučera, v. r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: V. Chalupová