1 VSPH 802/2014-A-12
KSHK 45 INS 5276/2014 1 VSPH 802/2014-A-12

USNESENÍ

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Františka Kučery a soudců JUDr. Jiřího Goldsteina a JUDr. Ing. Jaroslava Zelenky, Ph.D. ve věci dlužníka D-floor, s.r.o. v likvidaci, IČO 64053326, sídlem Antonína Dvořáka 326, Turnov, zahájené na návrh navrhovatelky Mgr. Miroslavy Fedákové, bytem Slezská 27, Praha 3, zast. advokátkou JUDr. Katarzynou Žák Krzyžankovou, sídlem Botičská 1936/4, Praha 2, o odvolání navrhovatelky proti usnesení Krajského soudu v Hradci Králové č.j. KSHK 45 INS 5276/2014-A-4/celk.2 ze dne 5. března 2014,

takto:

Usnesení Krajského soudu v Hradci Králové č.j. KSHK 45 INS 5276/2014-A-4/celk.2 ze dne 5. března 2014 se m ě n í tak, že se insolvenční řízení nezastavuje.

Odůvodnění:

Krajský soud v Hradci Králové nadepsaným usnesením zastavil insolvenční řízení ohledně insolvenčního návrhu Mgr. Miroslavy Fedákové (dále navrhovatelka) pro nedostatek podmínek řízení.

V odůvodnění usnesení soud zejména uvedl, že k datu podání insolvenčního návrhu navrhovatelky na zahájení insolvenčního řízení vůči společnosti D-floor, s.r.o. v likvidaci (dále jen dlužník) bylo již insolvenční řízení zahájeno na základě předchozího insolvenčního návrhu navrhovatelky. Z tohoto důvodu soud prvního stupně postupoval podle ust. § 104 odst. 1 o.s.ř. a insolvenční řízení zastavil.

Proti tomuto usnesení se navrhovatelka včas odvolala a požadovala, aby odvolací soud napadené usnesení zrušil a věc vrátil soudu prvního stupně k dalšímu řízení. Argumentovala zejména tím, že řízení o předchozím insolvenčním návrhu navrhovatelky bylo zastaveno usnesením soudu prvního stupně KSHK 45 INS 35077/2013-A-16/celk.1 ze dne 28.1.2014, kdy soud prvního stupně nerozhodl o náhradě nákladů řízení. Z tohoto důvodu bylo uvedené usnesení napadeno odvoláním, a to pouze v rozsahu nákladů řízení. Nový insolvenční návrh byl podán poté, kdy výrok o zastavení insolvenčního řízení zahájeného na základě předchozího insolvenčního návrhu nabyl právní moci. -2-KSHK 45 INS 5276/2014

Vrchní soud v Praze přezkoumal napadené rozhodnutí i řízení jemu předcházející a dospěl k následujícím zjištěním a závěrům:

Odvolací soud zjistil, ze spisu vedeném pod sp. zn. KSHK 45 INS 35077/2013, že soud ohledně insolvenčního návrhu navrhovatelky, který mu byl doručen 6.12.2013, usnesením č.j. KSHK 45 INS 35077/2013-A-16/celk.1 ze dne 28.1.2014 rozhodl tak, že se insolvenční řízení zastavuje. Toto usnesení bylo doručeno navrhovatelce i dlužníkovi dne 31.1.2014. Odvoláním proti tomuto usnesení se navrhovatelka domáhala, aby soud rozhodl o nákladech řízení, výrok o zastavení řízení nebyl napaden. Insolvenčním návrhem, který je předmětem tohoto řízení, doručeným soudu prvního stupně 27.2.2014, se navrhovatelka opětovně domáhala zjištění úpadku dlužníka. Soud prvního stupně z důvodu litispendence insolvenční řízení napadeným usnesením zastavil.

Podle § 142 písm. b) insolvenčního zákona soud rozhodne o zastavení řízení pro nedostatek podmínky řízení, který nelze odstranit nebo který se nepodařilo odstranit, nebo pro zpětvzetí insolvenčního návrhu.

Podle § 83 odst. 1 o.s.ř. zahájení řízení brání tomu, aby o téže věci probíhalo u soudu jiné řízení.

Podle § 104 odst. 1 o.s.ř. jde-li o takový nedostatek podmínky řízení, který nelze odstranit, soud řízení zastaví. Nespadá-li věc do pravomoci soudů nebo má-li předcházet jiné řízení, soud postoupí věc po právní moci usnesení o zastavení řízení příslušnému orgánu; právní účinky spojené s podáním žaloby (návrhu na zahájení řízení) zůstávají přitom zachovány.

O stejnou věc jde tehdy, jde-li v pozdějším řízení o tentýž nárok nebo stav, o němž již bylo zahájeno jiné řízení, a týká-li se stejného předmětu řízení a stejných osob.

Podle ust. § 206 odst. 2 a 3 o.s.ř. bylo-li však rozhodnuto o několika právech se samostatným skutkovým základem nebo týká-li se rozhodnutí několika účastníků, z nichž každý jedná v řízení sám za sebe (§ 91 odst. 1) a odvolání se výslovně vztahuje jen na některá práva nebo na některé účastníky, není právní moc výroku, který není napaden, odvoláním dotčena. To neplatí v případech, kdy na rozhodnutí o napadeném výroku je závislý výrok, který odvoláním nebyl výslovně dotčen, nebo jestliže z právního předpisu vyplývá určitý způsob vypořádání poměru mezi účastníky. Právní moc ostatních výroků není dotčena také tehdy, jestliže odvolání směřuje pouze proti výroku o nákladech řízení, o příslušenství pohledávky, o lhůtě k plnění nebo o předběžné vykonatelnosti rozsudku.

Z výše uvedených zjištění vyplývá, že řízení o předchozím insolvenčním návrhu bylo zastaveno usnesením č.j. KSHK 45 INS 35077/2013-A-16/celk.1 ze dne 28.1.2014, které bylo doručeno účastníkům v pátek 31.1.2014. Vzhledem k tomu, že výrok o zastavení řízení žádný z účastníků nenapadl odvoláním (odvoláním bylo napadeno toto usnesení z důvodu chybějícího výroku o nákladech řízení, ve své podstatě šlo o požadavek na vydání doplňujícího usnesení) nabylo toto usnesení ve čtvrtek 15.1.2014 právní moci. Insolvenční návrh navrhovatelky, jímž bylo -3-KSHK 45 INS 5276/2014 zahájeno předmětné insolvenční řízení, došel soudu prvního stupně dne 27.2.2014, tedy v době, kdy usnesení o zastavení předchozího insolvenčního řízení nabylo právní moci, a proto nemůže být překážkou pro zahájení tohoto insolvenčního řízení.

Na základě těchto zjištění a veden názory vyjádřenými shora postupoval odvolací soud podle § 220 odst. 1 za použití § 167 odst. 2 o.s.ř. a napadené usnesení změnil tak, že se insolvenční řízení nezastavuje.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí j e dovolání přípustné, jestliže dovolací soud dospěje k závěru, že napadené rozhodnutí odvolacího soudu závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak; dovolání lze podat do dvou měsíců od doručení tohoto rozhodnutí k Nejvyššímu soudu ČR prostřednictvím Krajského soudu v Hradci Králové.

V Praze dne 4. srpna 2014

JUDr. František K u č e r a , v. r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: Kateřina Vaněčková