1 VSPH 801/2014-P11-10
KSHK 45 INS 32907/2013 1 VSPH 801/2014-P11-10

USNESENÍ

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Ing. Jaroslava Zelenky, Ph.D. a soudců JUDr. Jiřího Goldsteina a JUDr. Františka Kučery ve věci dlužníka Milana Hladíka, IČO 73572535, bytem Chyjice 8, o odvolání Českomoravské stavební spořitelny, a.s., IČO 49241397, sídlem Vinohradská 3218/169, Praha 10, proti usnesení Krajského soudu v Hradci Králové č.j. KSHK 45 INS 32907/2013-P11-2/celk.2 ze dne 4. března 2014

takto:

Usnesení Krajského soudu v Hradci Králové č.j. KSHK 45 INS 32907/2013-P11-2/celk.2 ze dne 4. března 2014 se zr u š u j e a věc se v r a c í soudu prvního stupně k dalšímu řízení.

Odůvodnění:

Krajský soud v Hradci Králové usnesením č.j. KSHK 45 INS 32907/2013-P11-2/celk.2 ze dne 4.3.2014 rozhodl, že se přihláška pohledávky Českomoravské stavební spořitelny, a.s. (dále jen odvolatel) odmítá a právní mocí tohoto usnesení jeho účast v insolvenčním řízení končí.

V odůvodnění usnesení soud uvedl, že insolvenční řízení bylo zahájeno vyhláškou č.j. KSHK 45 INS 32907/2013-A-2 zveřejněnou v insolvenčním rejstříku dne 20.11.2013 a usnesením č.j. KSHK 45 INS 32907/2013-A-6 ze dne 31.12.2013 byl zjištěn úpadek dlužníka a věřitelé vyzváni k přihlášení pohledávek ve lhůtě do třiceti dnů ode dne rozhodnutí o úpadku, přičemž byli poučeni o tom, že k přihláškám, které jsou podány později, insolvenční soud nepřihlíží a takto uplatněné pohledávky se v insolvenčním řízení neuspokojují. Toto rozhodnutí bylo zveřejněno v insolvenčním rejstříku dne 31.12.2013 v 20 hod. 53 min. Lhůta k podání přihlášek uplynula dnem 30.1.2014. Vzhledem k tomu, že přihláška pohledávky byla soudu doručena prostřednictvím datové schránky dne 27.2.2014 po uplynutí lhůty k přihlášení pohledávek, postupoval soud podle ust. § 185 insolvenčního zákona a přihlášku pohledávky odmítl.

Toto usnesení Krajského soudu v Hradci Králové napadl odvolatel včasným odvoláním a požadoval, aby odvolací soud napadené usnesení zrušil a věc vrátil soudu prvního stupně k dalšímu řízení. Argumentoval zejména, že přihlášku pohledávky zaslal soudu prvního stupně prostřednictvím datové schránky již 23.1.2014. Přihláška však nebyla podána na předepsaném formuláři, o této skutečnosti ho soud prvního stupně vyrozuměl dopisem č.j. 2 Nc 531/2014 ze dne 25.2.2014. Proto podanou přihlášku doplnil podáním na předepsaném formuláři doručným soudu dne 27.2.2014.

Vrchní soud v Praze přezkoumal napadené usnesení i řízení jeho vydání předcházející a dospěl k následujícím zjištěním a závěrům:

S účinností ode dne 1.1.2014 byl zákonem č. 294/2013 Sb. (tzv. revizní novela) novelizován insolvenční zákon, přičemž dle článku II. přechodných ustanovení tohoto zákona platí insolvenční zákon v novelizovaném znění i pro insolvenční řízení zahájená přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, přičemž právní účinky úkonů, které v insolvenčním řízení nastaly přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, zůstávají zachovány. Při posouzení důvodnosti odvolání proti napadenému usnesení proto odvolací soud postupoval podle insolvenčního zákona ve znění účinném do 31.12.2013.

Podle ust. § 173 odst. 1 insolvenčního zákona podávají věřitelé přihlášky pohledávek u insolvenčního soudu od zahájení insolvenčního řízení až do uplynutí lhůty stanovené rozhodnutím o úpadku. K přihláškám, které jsou podány později, insolvenční soud nepřihlíží a takto uplatněné pohledávky se v insolvenčním řízení neuspokojují.

V rozhodnutí o úpadku insolvenční soud podle ust. § 136 odst. 2 písm. d) insolvenčního zákona vyzve věřitele, kteří dosud nepřihlásili své pohledávky, aby tak učinili ve stanovené lhůtě, a poučí je o následcích jejího zmeškání podle ust. § 173 odst. 1 insolvenčního zákona. Stanovená lhůta k přihlášení pohledávek nesmí být kratší 30 dnů a delší 2 měsíců (ust. § 136 odst. 3 insolvenčního zákona), a je-li s rozhodnutím o úpadku spojeno rozhodnutí o povolení oddlužení, činí tato lhůta 30 dnů (ust. § 136 odst. 4 insolvenčního zákona).

Podle ust. § 185 insolvenčního zákona nastala-li v průběhu insolvenčního řízení skutečnost, na základě které se podle tohoto zákona k přihlášce pohledávky nebo k přihlášené pohledávce nepřihlíží, insolvenční soud odmítne přihlášku rozhodnutím, proti kterému je odvolání přípustné a které se doručuje zvlášť přihlášenému věřiteli, dlužníku a insolvenčnímu správci; odvolání proti němu může podat jen přihlášený věřitel. Právní mocí takového rozhodnutí účast tohoto věřitele v insolvenčním řízení končí; o tom insolvenční soud přihlášeného věřitele uvědomí ve výroku rozhodnutí.

Z obsahu spisu odvolací soud zjistil, že v daném případě soud prvního stupně v rozhodnutí o úpadku č.j. KSHK 45 INS 32907/2013-A-6 ze dne 31.12.2013 stanovil věřitelům lhůtu k podání přihlášek do třiceti dnů ode dne rozhodnutí o úpadku, a to s řádným poučením o následcích zmeškání dané lhůty podle ust. § 173 odst. 1 insolvenčního zákona. Toto usnesení bylo zveřejněno v insolvenčním rejstříku dne 31.12.2013 v 20 hod. 53 min., kdy dle ust. § 89 odst. 1 insolvenčního zákona nabylo účinnosti. Minimální zákonná třicetidenní lhůta k podávání přihlášek (ust.§ 136 odst. 3 insolvenčního zákona) počala ve smyslu ust. § 57 odst. 1 o.s.ř. běžet následujícího dne ve středu 7.11.2013 a její poslední den připadl na sobotu 7.12.2013, proto poslední den, kdy mohl odvolatel podat přihlášku pohledávky byl čtvrtek 30.1.2014. Vzhledem k tomu, že tato lhůta je lhůtou procesněprávní, je podle ust. § 57 odst. 3 o.s.ř. zachována, je-li posledního dne lhůty učiněn úkon u soudu nebo podání odevzdáno orgánu, který má povinnost je doručit. Z tvrzení odvolatele vyplývá, že přihlášku pohledávky soudu prvního stupně doručil prostřednictvím datové schránky dne 23.1.2014. Vzhledem k tomu, že nebyla podána na předepsaném formuláři, upozornil ho soud na tuto skutečnost podáním č.j. 2 Nc 531/2014 ze dne 25.2.2014 (které není založeno v insolvenčním spise). Odvolatel proto podáním doručným soudu prvního stupně 27.2.2014 přihlášku doplnil na předepsaném formuláři.

Za této popsané situace, kdy z tvrzení odvolatele vyplývá, že přihlášku pohledávky podal včas již 23.1.2014, ale nikoliv na předepsaném formuláři (tomu by napovídala skutečnost, že měl být na tento nedostatek upozorněn podáním soudu č.j. 2 Nc 531/2014 ze dne 25.2.2014), je nutné, aby se soud zabýval tím, zda z podání odvolatele doručeného soudu prvního stupně 23.1.2014, lze dovodit, že se jednalo přihlášku pohledávky do insolvenčního řízení dlužníka, či zda se jednalo o jiné podání, které pro jeho neúplnost nebylo možné identifikovat a založit ho k příslušnému spisu. Teprve s ohledem na výsledky šetření bude možné rozhodnout o tom, zda odvolatel podal přihlášku pohledávky včas.

Pro úplnost odvolací soud připomíná právní závěry vyjádřené v konstantní judikatuře, od níž není důvod se odchylovat a podle kterých:

Procesní úkon-podání, které je dle svého obsahu přihláškou pohledávky, avšak není podáno na předepsaném formuláři, je podáním vadným ve smyslu § 188 odst. 1 insolvenčního zákona, nikoliv procesně bezúčinným.

K odstranění této vadnosti přihlášky je určen postup dle § 188 odst. 2 insolvenčního zákona; insolvenční správce výslovně uvede, v čem její vadnost spočívá, tedy zde v nedodržení předepsané formy, vyzve věřitele, aby vytčený nedostatek v zákonné lhůtě odstranil, a současně ho poučí o tom, jak postupovat, a jaký následek je s případným nesplněním této výzvy spojen.

Podání, které je vadné pro nedostatek předepsané formy a které je jednoznačně identifikovatelné co do svého obsahu, má ty právní následky, které zákon spojuje s podáním bezvadným (zde s přihláškou řádně podanou na formuláři) za předpokladu, že bylo své vadnosti zbaveno. Přitom současně platí, že postup podle § 43 odst. 2 OSŘ (resp. v poměrech insolvenčního zákona podle § 188 odst. 2 insolvenčního zákona) vede k tomu, že podání, jehož vady byly odstraněny, má zákonem předvídané účinky ke dni, kdy bylo vůči soudu učiněno. (Viz usnesení

Vrchního soudu v Praze ze dne 8.10.2008 sp. zn. KSCB 27 INS 1466/2008, 1 VSPH 180/2008-P51).

Vada přihlášky spočívající v nedodržení předepsané formy je odstranitelná předložením řádně vyplněné přihlášky na předepsaném formuláři nejpozději do uplynutí lhůty určené věřiteli insolvenčním správcem ve výzvě k odstranění vad přihlášky. (Viz usnesení Nejvyššího soudu České Republiky ze dne 29.2.2012, sp. zn. 29 NSČR 17/2012).

Vzhledem ke shora popsaným vadám zmatečnostní povahy vylučujícím posouzení věcné správnosti napadeného rozhodnutí v odvolacím řízení postupoval odvolací soud podle ust. § 219a odst. 1 písm. a) a b) a § 221 odst. 1 písm. a) občanského soudního řádu, napadené usnesení zrušil a věc vrátil soudu prvního stupně k dalšímu řízení.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí j e dovolání přípustné, jestliže dovolací soud dospěje k závěru, že napadené rozhodnutí odvolacího soudu závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak; dovolání lze podat do dvou měsíců od doručení tohoto rozhodnutí k Nejvyššímu soudu ČR prostřednictvím Krajského soudu v Hradci Králové.

V Praze dne 5. srpna 2014

JUDr. Ing. Jaroslav Z e l e n k a , Ph.D., v. r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: Kateřina Vaněčková