1 VSPH 80/2016-A-12
KSCB 41 INS 26804/2015 1 VSPH 80/2016-A-12

USNESENÍ

Vrchní soud v Praze rozhodl jako soud odvolací v senátu složeném z předsedy JUDr. Ladislava Derky a soudců JUDr. Františka Kučery a JUDr. Ivy Novotné v insolvenční věci dlužníka: František Kamír, nar. 18. ledna 1981, IČO 73480177, bytem Zubčice 9, 382 32 Zubčice, zahájené na návrh dlužníka, o odvolání dlužníka proti usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích č. j. KSCB 41 INS 26804/2015-A-7 ze dne 10. prosince 2015,

takto:

Usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích č. j. KSCB 41 INS 26804/2015-A-7

ze dne 10. prosince 2015 se p o t v r z u j e.

Odůvodnění:

Krajský soud v Českých Budějovicích usnesením z 10. 12. 2015 odmítl insolvenční návrh dlužníka Františka Kamíra. Rozhodnutí bylo odůvodněno tím, že dne 27. 10. 2015 byl soudu doručen insolvenční návrh dlužníka spojený s návrhem na povolení oddlužení. Soud odkázal na § 104 a § 128 odst. 2 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (dále jen insolvenčního zákona) a uvedl, že dlužník nedoložil k insolvenčnímu návrhu seznam majetku a seznam závazků. Soud proto vyzval dlužníka, aby ve lhůtě do 7 dnů od doručení usnesení doplnil tyto seznamy, přičemž ho poučil o tom, jak toto doplnění provést. Dlužník doplnil dne 23. 11. 2015 pouze seznam majetku (který nebyl bezvadný, neboť neobsahoval prohlášení o správnosti a úplnosti), nikoliv však seznam závazků. Soud proto postupoval dle § 128 odst. 2 insolvenčního zákona a insolvenční návrh odmítl.

Dlužník napadl usnesení včas podaným odvoláním, ve kterém opětovně zaslal seznam majetku bez prohlášení o správnosti a úplnosti, a uvedl, že jako řidič mezinárodní kamionové dopravy nestačil během krátkého času stráveného v České republice zaslat všechny soudem požadované dokumenty v k tomu určené lhůtě. isir.justi ce.cz

Vrchní soud v Praze, aniž nařizoval jednání (§ 94 odst. 2 písm. c/ insolvenčního zákona), přezkoumal napadené usnesení soudu prvního stupně podle § 212 o. s. ř. a neshledal odvolání dlužníka důvodným.

Podle § 3 odst. 1 insolvenčního zákona Dlužník je v úpadku, jestliže má a) více věřitelů a b) peněžité závazky po dobu delší 30 dnů po lhůtě splatnosti a c) tyto závazky není schopen plnit (dále jen "platební neschopnost").

Podle § 128 odst. 1 insolvenčního zákona Insolvenční návrh, který neobsahuje všechny náležitosti nebo který je nesrozumitelný anebo neurčitý, insolvenční soud odmítne, jestliže pro tyto nedostatky nelze pokračovat v řízení; učiní tak neprodleně, nejpozději do 7 dnů poté, co byl insolvenční návrh podán. Ustanovení § 43 občanského soudního řádu se nepoužije. Podle odst. 2 Nejsou-li k insolvenčnímu návrhu připojeny zákonem požadované přílohy, nebo neobsahují-li tyto přílohy stanovené náležitosti, určí insolvenční soud navrhovateli lhůtu k doplnění insolvenčního návrhu. Tato lhůta nesmí být delší než 7 dnů; to neplatí, jde-li o insolvenční návrh podle § 98 odst. 1. Nebude-li insolvenční návrh ve stanovené lhůtě doplněn, insolvenční soud jej odmítne.

Náležitosti insolvenčního návrhu vymezuje ustanovení § 103 odst. 1 a 2 insolvenčního zákona. Kromě požadavku, aby obsahoval obecné náležitosti podání, musí insolvenční návrh obsahovat označení insolvenčního navrhovatele a dlužníka, musí v něm být uvedeny rozhodující skutečnosti, které osvědčují úpadek dlužníka nebo jeho hrozící úpadek, skutečnosti, ze kterých vyplývá oprávnění podat návrh, není-li insolvenčním navrhovatelem dlužník, musí být označeny důkazy, kterých se insolvenční navrhovatel dovolává, a musí z něj být patrno, čeho se jím insolvenční navrhovatel domáhá.

Náležitosti seznamů, jež je dlužník povinen k návrhu přiložit, pak vymezuje ustanovení § 104 insolvenčního zákona. V odstavci 1 určuje, že je dlužník povinen k návrhu připojit a) seznam svého majetku včetně svých pohledávek s uvedením svých dlužníků, b) seznam svých závazků s uvedením svých věřitelů a c) seznam svých zaměstnanců, v odstavci 2, 3 a 4 konkrétně vyjmenovává náležitosti jednotlivých seznamů a v odst. 4 větě poslední určuje, že dlužník musí předložené seznamy podepsat a výslovně o nich uvést, že jsou správné a úplné.

Dlužník v rozporu s § 104 odst. 1 písm. a) a b) insolvenčního zákona nepřipojil ke svému insolvenčnímu návrhu seznam majetku a seznam závazků. Soud prvního stupně proto v souladu s § 128 odst. 2 insolvenčního zákona vyzval dlužníka k předložení těchto seznamů ve lhůtě 7 dnů od doručení usnesení a poučil dlužníka o následcích nesplnění této výzvy. Předmětné usnesení bylo dlužníkovi doručeno vhozením do domovní schránky dne 13. 11. 2015. Právní moci nabylo dne 1. 12. 2015. Lhůta k doplnění tedy uplynula dne 8. 12. 2015. Dlužník zaslal soudu ve stanovené lhůtě seznam majetku, nikoliv však seznam závazků. Nadto seznam majetku neobsahoval prohlášení o správnosti a úplnosti tohoto seznamu.

Soud prvního stupně proto rozhodl po právu dle § 128 odst. 2 insolvenčního zákona, když insolvenční návrh dlužníka odmítl. Z uvedených důvodů odvolací soud v souladu s § 219 o. s. ř. potvrdil napadené usnesení jako věcně správné.

Poučení: Proti tomuto usnesení j e dovolání přípustné k Nejvyššímu soudu, jestliže Nejvyšší soud jako soud dovolací dospěje k závěru, že napadené rozhodnutí odvolacího soudu závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak (§ 237, § 239 a § 240 odst. 1 o. s. ř.). Dovolání se podává u soudu, který rozhodoval v prvním stupni, a to do dvou měsíců od doručení usnesení odvolacího soudu.

V Praze dne 29. srpna 2016

JUDr. Ladislav D e r k a, v.r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: Bc. Jiří Slavík