1 VSPH 798/2016-A-14
KSPL 53 INS 1678/2016 1 VSPH 798/2016-A-14

USNESENÍ

Vrchní soud v Praze rozhodl jako soud odvolací v senátu složeném z předsedy JUDr. Jiřího Goldsteina a soudců JUDr. Františka Kučery a JUDr. Ladislava Derky v insolvenční věci dlužníka Jaromíra Pyntíře, bytem Želivského 1857, Tachov, zahájené návrhem dlužníka, o odvolání dlužníka proti usnesení Krajského soudu v Plzni č.j. KSPL 53 INS 1678/2016-A-7 ze dne 8. března 2016,

takto:

Usnesení Krajského soudu v Plzni č.j. KSPL 53 INS 1678/2016-A-7 ze dne

8. března 2016 se m ě n í tak, že se insolvenční návrh dlužníka neodmítá.

Odůvodnění:

Krajský soud v Plzni usnesením č.j. KSPL 53 INS 1678/2016-A-7 ze dne 8. 3. 2016 odmítl insolvenční návrh Jaromíra Pyntíře (dále dlužník).

V odůvodnění soud uvedl, že dlužník se insolvenčním návrhem doručeným soudu prvního stupně dne 26. 1.2016 domáhal zjištění úpadku a povolení jeho řešení oddlužením. Vzhledem k tomu, že dlužník nevylíčil v přílohách insolvenčního návrhu (seznamu závazků) všechny zákonem vyžadované náležitosti, konkrétně neuvedl data splatnosti všech svých závazků, vyzval ho usnesením ze dne 2.2.2016 k doplnění jeho insolvenčního návrhu, což dlužník neučinil s tím, že v seznamu závazků data splatnosti uvedená jsou. Soud proto v souladu s § 128 odst. 2 insolvenčního zákona insolvenční návrh dlužníka odmítl.

Proti tomuto usnesení se dlužník včas odvolal a požadoval, aby odvolací soud napadené usnesení zrušil a věc vrátil soudu prvního stupně k dalšímu řízení. Argumentoval zejména tím, že v doplnění insolvenčního návrhu uvedl všechny skutečnosti, které byl povinen doplnit, mimo splatnosti dvou závazků z kreditních karet, které dosud nebyly zesplatněny. isir.justi ce.cz

Vrchní soud v Praze, aniž nařizoval jednání (ust. § 94 odst. 2 písm. c/ insolvenčního zákona), přezkoumal napadené usnesení soudu prvního stupně podle ust. § 212 o. s. ř. a shledal odvolání dlužníka důvodným.

Podle ust. § 3 odst. 1 insolvenčního zákona Dlužník je v úpadku, jestliže má a) více věřitelů a b) peněžité závazky po dobu delší 30 dnů po lhůtě splatnosti a c) tyto závazky není schopen plnit (dále jen "platební neschopnost").

Podle ust. § 128 odst. 1 insolvenčního zákona Insolvenční návrh, který neobsahuje všechny náležitosti nebo který je nesrozumitelný anebo neurčitý, insolvenční soud odmítne, jestliže pro tyto nedostatky nelze pokračovat v řízení; učiní tak neprodleně, nejpozději do 7 dnů poté, co byl insolvenční návrh podán. Ustanovení § 43 občanského soudního řádu se nepoužije.

Náležitosti insolvenčního návrhu vymezuje ust. § 103 odst. 1 a 2 insolvenčního zákona. Kromě požadavku, aby obsahoval obecné náležitosti podání, musí insolvenční návrh obsahovat označení insolvenčního navrhovatele a dlužníka, musí v něm být uvedeny rozhodující skutečnosti, které osvědčují úpadek dlužníka nebo jeho hrozící úpadek, skutečnosti, ze kterých vyplývá oprávnění podat návrh, není-li insolvenčním navrhovatelem dlužník, musí být označeny důkazy, kterých se insolvenční navrhovatel dovolává, a musí z něj být patrno, čeho se jím insolvenční navrhovatel domáhá.

Náležitosti seznamů, jež je dlužník povinen k návrhu přiložit, pak vymezuje ust. § 104 insolvenčního zákona. V odstavci 1 určuje, že je dlužník povinen k návrhu připojit a) seznam svého majetku včetně svých pohledávek s uvedením svých dlužníků, b) seznam svých závazků s uvedením svých věřitelů a c) seznam svých zaměstnanců, v odstavci 2, 3 a 4 konkrétně vyjmenovává náležitosti jednotlivých seznamů a v odst. 4 větě poslední určuje, že dlužník musí předložené seznamy podepsat a výslovně o nich uvést, že jsou správné a úplné. Odvolací soud zdůrazňuje zvláště třetí větu odst. 3 ust. § 104 Dlužník v seznamu závazků uvede údaj o výši a splatnosti jednotlivých závazků a stručně uvede, které z pohledávek svých věřitelů popírá co do důvodu nebo co do výše a proč.

Pro rozhodnutí o odvolání je v daném případě podstatné, že dlužník podal insolvenční návrh s využitím formuláře návrhu na povolení oddlužení, když ve dvou rámečcích v bodě 7 formuláře křížkem vyznačil, že návrh na povolení oddlužení podává současně jako insolvenční návrh a požaduje, aby soud rozhodl o jeho úpadku. Uvedl čtyři věřitele, vůči nimž má šest závazků, přesnou lhůtu jejich splatnosti neuvedl. V bodě č. 17 uvedl pět závazků, jejich výši a označil věřitele, lhůtu splatnosti neuvedl, v bodě č. 19 uvedl jeden zajištěný závazek, lhůtu splatnosti neuvedl. V připojeném seznamu závazků rovněž přesnou lhůtu splatnosti neuvedl.

Na základě těchto zjištění a veden názory vyjádřenými shora neshledal odvolací soud odvolání dlužníka důvodným a podle ust. § 219 občanského soudního řádu napadené usnesení jako věcně správné potvrdil.

Pro úplnost považoval odvolací soud za vhodné připomenout, že pravomocné o odmítnutí insolvenčního návrhu, jímž se insolvenční řízení končí, nebrání tomu, aby dlužník insolvenční návrh opatřený všemi předepsanými náležitostmi znovu podal a aby spolu s ním podal na předepsaném formuláři i řádný návrh na povolení oddlužení.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí j e dovolání přípustné, jestliže dovolací soud dospěje k závěru, že napadené rozhodnutí odvolacího soudu závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak; dovolání lze podat do dvou měsíců od doručení tohoto rozhodnutí k Nejvyššímu soudu ČR prostřednictvím Krajského soudu v Plzni.

V Praze dne 21. září 2016

JUDr. Jiří G o l d s t e i n, v.r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: Bc. Jiří Slavík