1 VSPH 786/2016-A-28
MSPH 96 INS 785/2016 1 VSPH 786/2016-A-28

USNESENÍ

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Františka Kučery a ze soudců JUDr. Jiřího Goldsteina a JUDr. Ladislava Derky v insolvenčním řízení dlužníka: CE Media, s.r.o., IČO 03286592, sídlem Praha 1, Klimentská 1746/52, zahájeném k návrhu věřitele: T SERVIS, s.r.o., IČO 26702070, sídlem Dolní Jirčany, Jesenická 816, zast. JUDr. Viktorem Rossmannem, advokátem se sídlem Praha 1, Senovážné nám. 1464/6, o odvolání věřitele Pavleye Artist Management And Production, s.r.o., IČO 28438647, sídlem Praha 1, Biskupský dvůr 1152, zast. Rudolfem Leškou, advokátem se sídlem Praha 1, Voršilská 130/10, proti usnesení Městského soudu v Praze č.j. MSPH 96 INS 785/2016-A-13 ze dne 16. března 2016,

takto:

I. Usnesení Městského soudu v Praze č.j. MSPH 96 INS 785/2016-A-13

ze dne 16. března 2016 se p o t v r z u j e.

II. Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Městský soud v Praze nadepsaným usnesením v bodě I. výroku zastavil insolvenční řízení ve věci dlužníka CE Media, s.r.o. (dále jen dlužník ), vrátil navrhovateli část uhrazeného soudního poplatku ve výši 1.000,-Kč (bod II. výroku) a rozhodl, že žádný z účastníků řízení nemá právo na náhradu nákladů řízení (bod III. výroku).

V odůvodnění usnesení soud zejména uvedl, že insolvenční navrhovatel T SERVIS, s.r.o. se podáním ze dne 14.1.2016 domáhal zjištění úpadku dlužníka, isir.justi ce.cz podáním ze dne 14.3.2016 vzal však insolvenční návrh zpět, a soud proto insolvenční řízení podle § 130 odst. 1 insolvenčního zákona č. 182/2006 Sb. (dále též IZ) zastavil.

Proti tomuto usnesení se včas odvolal Pavleye Artist Management And Production, s.r.o. a namítal, že dne 18.3.2016 přistoupil k insolvenčnímu řízení, a proto vůči němu nelze insolvenční řízení zastavit a odkázal na usnesení Vrchního soudu v Olomouci č.j. 2 VSOL 521/2015-A-20. Navrhoval tedy, aby odvolací soud napadené usnesení změnil tak, že se insolvenční řízen zastavuje jen ve vztahu k věřiteli T SERVIS, s.r.o.

Vrchní soud v Praze přezkoumal napadené usnesení i řízení jeho vydání předcházející a dospěl k těmto zjištěním a závěrům:

Podle § 142 IZ jinými rozhodnutími o insolvenčním návrhu jsou a) odmítnutí insolvenčního návrhu pro vady nebo pro zjevnou bezdůvodnost, b) zastavení řízení pro nedostatek podmínky řízení, který nelze odstranit nebo který se nepodařilo odstranit, nebo pro zpětvzetí insolvenčního návrhu, c) zamítnutí insolvenčního návrhu.

Podle § 146 odst. 2 IZ v řízení o odvolání proti rozhodnutí podle § 142 se nepřihlíží ke skutečnostem, které nastaly nebo vznikly po vydání rozhodnutí soudu prvního stupně.

Z obsahu spisu plyne, že podáním doručeným soudu I. stupně dne 14.3.2016 vzal insolvenční navrhoval T SERVIS, s.r.o. insolvenční návrh zpět. Napadeným usnesením z 16.3.2016, zveřejněným téhož dne v insolvenčním rejstříku (A-13) soud řízení zastavil. Podáním ze dne 18.3.2016 doručeným soudu I. stupně téhož dne k řízení přistoupil odvolatel, který proti napadenému usnesení o zastavení řízení podal odvolání.

Protože odvolatel netvrdil žádné skutečnosti, které by svědčily o nesprávnosti napadeného usnesení, toliko namítal skutečnost, že svým insolvenčním návrhem k řízení přistoupil, má odvolací soud za to, že napadené usnesení je věcně správné s ohledem na skutečnost, že vlastní právní jednání účastníka řízení-navrhovatele (T SERVIS, s.r.o.), tedy zpětvzetí insolvenčního návrhu, nebylo ze strany odvolatele zpochybněno, a samotné přistoupení k insolvenčnímu návrhu navrhovatele T SERVIS, s.r.o. (po vydání napadeného usnesení) ve smyslu citovaného § 146 odst. 2 IZ nezakládá relevantní odvolací důvod, pro který by bylo lze v odvolacím řízení napadené usnesení zrušit, případně změnit.

Ze shora uvedených důvodů postupoval odvolací soud podle § 219 o.s.ř. a napadené usnesení jako věcně správné potvrdil.

O nákladech odvolacího řízení bylo rozhodnuto dle § 224 odst. 1 a 142 odst. 1 o.s.ř. a contrario, vzhledem k tomu, že procesně úspěšnému dlužníku takové náklady nevznikly.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí j e dovolání přípustné, jestliže dovolací soud dospěje k závěru, že napadené rozhodnutí odvolacího soudu závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak; dovolání lze podat do dvou měsíců od doručení tohoto rozhodnutí k Nejvyššímu soudu ČR prostřednictvím Městského soudu v Praze.

V Praze dne 11. května 2016

JUDr. František K u č e r a , v.r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: Jana Berná