1 VSPH 78/2018-B
č. j. MSPH 95 ms 26868/2012 1 VSPH 78 /2018-B 9O

USNESENÍ

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. jiřího Karety a soudců JUDr. Františka Kučery a JUDr. Jiřího Goldsteina ve věci dlužnice: VIOLA plus, 8. r. 0., IČO 25719726 sídlem Laglerové 1075/4, 161 00 Praha 6 zastoupená advokátem Mgr. Petrem Veselým sídlem Široká 5, 110 00 Praha 1, o odvolání insolvenčního správce: JUDr. Jan Kubálek, IČO 71345574, sídlem Rybářská 225, 373 82 Boršov nad Vltavou proti usnesení Městského soudu v Praze č. j. MSPH 95 INS 26868/2012 B-65 ze dne 28. července 2016 takto: Usnesení Městského soudu v Praze č. j. MSPH 95 INS 26868/2012-Bw65 ze dne

28. července 2016 se potvrzuje.

Odůvodnění:

Městský soud vPraze usnesením č. j. MSPH 95 INS 26868/2012mB 65 ze dne 28. 7. 2016 vinsolvenčnéím řízení vedeném na majetek VIOLA plus, 5. r. 0. (dále jen dlužnice) uložil insolvenčnímu správci JUDr. Janu Kubálkovi (dále je správce) pořádkovou pokutu ve výši 2 000 Kč.

V odůvodnění usnesení soud uvedl, že usnesením ze dne 9. 12. 2015 (č. d. 13 57) správci uložil, aby mu do 5 dnů předložil soupis majetkové podstaty dlužnice, a současně ho poučil o možnosti uložení pořádkové pokuty v případě nesplnění uložené povinnosti; usnesení bylo správci doručeno do datové schránky dne 10. 12. 2015. Podáním ze dne 30. 12. 2015 odkázal správce na své předchozí zprávy ze dne 13. 2. 2015 a 20. 5. 2015 s tím, že mu dlužnice stále nepředala kompletní účetní dokumentaci, a opětovně navrhl předvolání jednatele dlužnice lng. Andreye Zayakina k výslechu a prohlášení o majetku. Protože správce dosud nepředložil soupis majetkové podstaty dlužnice, čímž významně ztěžuje další postup řízení, uložil mu soud pořádkovou pokutu ve výši 2.000 Kč.

Proti tomuto usnesení Městského soudu v Praze se správce včas odvolal a požadoval, aby je odvolací soud zrušil. Vodvolání namítal, že již dne 6. 2. 2013 rozeslal vybraným bankám, spořitelnám, záložnám, fondům a investičním společnostem, pojišťovnám, subjektu evidence cenných papírů, telekomunikačním operátorům, Ceské poště, s.p., Ceskému úřadu zeměměřičskému a katastrálnímu, odboru dopravy, příslušnému finančnímu úřadu a příslušné správě sociálního zabezpečení žádosti o poskytnutí součinnosti při zjišťování majetku dlužníce a výsledky zjišťování majetku dlužnice uvedl ve zprávě ze dne 2. 4. 2013 (č. d. 35), z níž plyne, že u Citibank Europe plc. a Ceskoslovenské obchodní banky, a. s., jsou vedeny účty dlužnice, jež mají záporný zůstatek. Požádal o prominutí pořádkové pokuty, neboť na základě jím zaslaných výzev k součinnosti nebyl zjištěn žádný majetek dlužníce, který by bylo možné zapsat do soupisu

Shodu s prvopisem potvrzuje Jana Vlasáková. majetkové podstaty a dne 28. 7. 2016, tedy týž den, kdy mu soud uložil pořádkovou pokutu, navíc zaslal soudu zprávu, jejíž přílohou byl soupis majetkové podstaty dlužnice. Poukázal na to, že v řízení postupuje svědomitě a s odbornou péčí, a zdůraznil, že příslušným institucím zaslal výzvu k součinnosti při zjišťování majetku dlužnice a o této skutečnosti informoval insolvenční soud. Na základě zjištění z těchto výzev však nebylo možné pořídit soupis majetkové podstaty dlužnice. Podotkl, že do soupisu majetkové podstaty zapsal zálohu na náklady insolvenčního řízení a vymožená plnění, jež byla plněna do majetkové podstaty na základě jeho výzev k zaplacení, které zaslal dlužníkům dlužnice vycházeje ze seznamu majetku předloženého dlužnicí při podání insolvenčního návrhu. Tvrdil, že nemůže přikročit k vymáhání pohledávek dlužnice z důvodu nepředání podkladů k těmto pohledávkám dlužníci, jak již uvedl ve svých předchozích zprávách z let 2013 až 2015. Uzavřel na tom, že vzhledem k nepředání kompletní účetní dokumentace dlužníci a nevyhovění jeho žádosti o předvolání jednatele dlužnice k výslechu a prohlášení o majetku, nelze postavit najisto, jaký další majetek náleží do majetkové podstaty dlužnice.

Vrchní soud v Praze přezkoumal napadené usnesení i řízení jeho vydání předcházející a dospěl k těmtozjištěním a závěrům: Podle ust. $ 81 odst. 2 insolvenčního zákona může insolvenční soud uložit insolvenčnímu správci, který nesplnil povinnost uloženou mu soudem nebo řádně neplní jiné své povinnosti, pořádkovou pokutu, a to i opakovaně, nejvýše však do úhrnné částky 200.000 Kč.

Smysl uložení pořádkové pokuty spočívá ve výchovném působení na toho, komu je ukládána s cílem, aby se činnost, jednání nebo opomenutí osoby, která jí byla sankcionována, v budoucnu neopakovala. Ve vztahu kinsolvenčnímu správci j pořádková pokuta procesním nástrojem insolvenčního soudu sloužícím k vynucení řádného výkonu funkce insolvenčního správce ve smyslu ust. S 36 insolvenčního zákona, tj. především ke splnění jeho povinností vyplývajících ze zákona anebo uložených insolvenčním soudem při výkonu jeho dohlédací činnosti dle ust. 5 11 insolvenčního zákona. Uložení pořádkové pokuty přichází vúvahu především vpřípadě, kdy pochybení správce mohou ve svém důsledku ztížit další postup insolvenčního řízení či dosažení jeho účelu nebo kdy zjištěná závada v postupu správce již takový nežádoucí důsledek nastolila, a přitom nejde o pochybení natolik závažné či opakované, aby odůvodňovalo zproštění funkce dle ust. $ 32 insolvenčního zákona. Výše uložené pokuty musí odpovídat rozsahu a závažnosti porušení povinností správce.

Odvolací soud souhlasí se soudem prvního stupně v tom, že pokud mu správce nepředložil po více než třech a půl letech od ustanovení do funkce soupis majetkové podstaty dlužnice, řádně neplní své povinnosti a zásadně ztěžuje další postup insolvenčního řízení, za což ho byl insolvenční soud oprávněn postihnout pořádkovou pokutou. Soudu prvního stupně, jenž za této situace rozhodl o uložení pořádkové pokuty při dolní hranici zákonného rozpětí, proto nelze vytknout žádné pochybení.

Na výše uvedeném nic nemění ani skutečnost, že po vydání napadeného usnesení předložil správce soudu zprávu o průběhu řízení ze dne 4. 8. 2016, jejíž přílohou je listina označená jako soupis majetkové podstaty dlužníka , jež však neodpovídá požadavkům kladeným na soupis majetkové podstaty, neboť majetek vní sepsaný ( vymožené plnění na účtu majetkové podstaty ) není označen způsobem, který umožňuje jeho identifikaci. Je rovněž s podivem, jak mohl správce vymáhat plnění po dlužnících dlužnice, aniž by měl k dispozici soupis majetkové podstaty, jehož sepsání je podmínkou pro vymáhání pohledávek dlužníka. K argumentaci správce, že není možné sepsat soupis majetkové podstaty dlužnice bez doložení kompletního účetnictví dlužnice, považoval odvolací soud za vhodné podotknout, že správce měl již od počátku řízení k dispozici seznam majetku dlužnice předložený dlužnicí spolu s insolvenčním

: návrhem a vyjádření jednatele dlužnice ohledně jejího majetku ze dne 14. 3. 2013; sepsání soupisu majetkové podstaty dlužnice tak dle názoru odvolacího soudu nic nebránilo.

Shodu s prvopisem potvrzuje Jana Vlasáková.

1 VSPH 78 / 2018

9. Na základě těchto zjištění a veden názory vyjádřenými shora neshledal odvolací soud odvolání správce důvodným a napadené usnesení podle ust. Š 219 občanského soudního řádu jako věcně správné potvrdil.

Poučení:

Proti tomuto usnesení není dovolání přípustné.

Praha 22. února 2018JUDr. Jiří Kareta v. r. předseda senátu

Shodu s prvopisem potvrzuje jana Vlasáková.

/