1 VSPH 77/2018-5
č. j. KSPA 48 INS 13653/2011 1 VSPH 77/2018-5 42

USNESENÍ

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy jUDr. jiřího Karety a soudců JUDr. Františka Kučery a_jUDr. Jiřího Goldsteina v insolvenční věci dlužníků: a) Antonín anonymizovano , anonymizovano , bytem Retová 59, 561 41 Retová b) Dagmar anonymizovano , narozená 3. (i. 1953, bytem Retová 59, 561 41 Retová o odvolání insolvenční správkyně Mgr. Ing. Michaely Jedličkově, sídlem Vítězslava Nováka 109, 539 73 Skuteč proti usnesení Krajského soudu v Hradci Králové, pobočky v Pardubicích, č. j. KSPA 48 INS 13653/2011nB 36 ze dne 18. prosince 2017 takto:

Usnesení Krajského soudu v Hradci Králové, pobočky v Pardubicích, &. j KSPA 48 INS 13653/2011-B-36 ze dne 18. prosince 2017 se v bodech III. a V. výroku potvrzuje.

Odůvodnění:

Krajský soud v Hradci Králové, pobočka v Pardubicích usnesením ze dne 18.12.2017, č.j. vtsm 48 INS 13653/20114336 vzal vbodě I. výroku na vědomí splnění oddlužení manželů .-'\ntoníiia a Dagmar anonymizovano (dále jen dlužníci), přiznal insolvenční správkyni Mgr. lng. Michaele _jedličkové (dále jen správkyně) odměnu za dobu trvání schváleného oddlužení plněním splátkového kalendáře ve výši 5145750 Kč a náhradu jejich hotových výdajů ve výši 1029150 Kč a odměnu za dobu od rozhodnutí o úpadku do doby rozhodnutí o schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře ve výši 3.630 Kč a náhradu hotových výdajů za toto období ve s-fýši 563 Kč, vše včetně daně z přidané hodnoty, tj. celkem 65.942 Kč (bod ll. výroku), rozhodl o tom, že se správkyni odměna za dobu od rozhodnutí o úpadku do doby rozhodnutí o schválení oddlužení co do výše 9,875 Kč nepřiznává (bod 111. výroku), zprostil ji funkce (bod IV. výroku), uložil jí, aby dlužníkům vrátila přeplatek na odměně a náhradě hotových výdajů ve výši 8.407 Kč a srážky z mezd či jiných příjmů dlužníků, které jí byly či budou poukázány po šedesáté splátce (bod V. výroku), a osvobodil dlužníky od placení pohledávek zahrnutých do oddlužení v rozsahu, v němž dosud nebyly uspokojeny (bod Vl. výroku).

V odůvodnění usnesení soud uvedl, že usnesením ze dne 2? 9. 2011 (č. d. A-10) zjisol úpadek dlužníků, povolil jeho řešení oddluženim a ustanovil správkyni do funkce; následně usnesením ze dne 12.10.2012 (č.d. B-T) schválil oddlužení dlužníků plněním splátkového kalendáře. Celková výše zjištěných pohledávek nezajištěných věřitelů zahrnutých do splátkového kalendáře činila 510.655,92 Kč. Ze zprávy správkyně ze dne 16.11.2017 plyne, že dlužníci uhradili v průběhu oddlužení nezajištěným věřitelům 287.830 Kč, což odpovídá 56 % jejich pohledávek.

Shodu s prvopisem potvrzuje Tereza Kulštrunková.

(i. z nova 45 n\is 15055 /2U11

Podáním ze dne 1. 12. 2017 požádali dlužníci o osvobození od placení pohledávek. Vzhledem k uvedenému vzal soud splnění oddlužení dlužníků na vědomí, a protože neshledal žádné skutečnosti, pro něž by neměl dlužníkům přiznat r_isvobození, rozhodl současně podle ust. Š 414 insolvenčního zákona o osvobození dlužníků od placení zbytku pohledávek.

Co se týče odměny správkyně za období trvání účinků schváleného oddlužení plněním splátkového kalendáře, dospěl soud kzávěru, že jí náleží za každý započatý měsíc odměna ve výši 750 Kč a náhrada hotových výdajů ve výši 150 Kč, tj. celkem za 60 měsíců (31.749 Kč včetně daně z přidané hodnoty (19 z 750 a 41 z 750 + 21 %; 19 z 150 a 41 z. 150 + '21 lží) _, přičemž jak vyplývá ze Zprávy správkyně tato částka byla dlužníky uhrazena. O nároku správkyně na odměnu a náhradu hotových výdajů za činnost vykonávanou před schválením oddlužení rozhodl soud podle ust. $ 5 vyhlášky č. 313/2007 Sb. (dále jen vyhláška). S přihlédnutím k délce doby, rozsahu a náročnosti vykonávané činnosti správkyně jí přiznal odměnu ve výši 3.630 Kč včetně daně z přidané hodnoty, jež dle názoru soudu odpovídá činnosti, již správkyně vtéto dobé vykonala. Co do výše 9.075 Kč jí požadovanou odměnu nepřiznal. Náhradu hotových výdajů jí přiznal ve vyúčtovaně výši 565 Kč představující cestovné za jednu cestu ze Skutče do Pardubic a zpět za účelem účasti na přezkumném jednání a schůzi věřitelů. '

Proti tomuto usnesení Krajského soudu v Hradci Králové, pobočky v Pardubicích, a to výslovně proti bodům III. a V. výroku, se správkyně včas odvolala a požadovala, aby je odvolací soud změnil v bodě Ill. výroku tak, že jí přizná odměnu ve výši 9.0?5 Kč včetně daně zpřidaně hodnoty, a v bodě V. výroku je zruší. V odvolání namítala, že je soudem přiznaná částka na její odměnu za uvedené období nepřiměřená, nebot soud nevzal v potaz, že připravenírn podkladů pro přezkumné jednání a samotnou účastí na něm činnost insolvenčního správce nekončí. Po přezkumném jednání dlužníci často kontaktují ínsolveněního správce a konzultují s ním svoje praktické problémy a dopady úpadku na svou životní situaci. Přiznaná odměna ve výši 3.630 Kč není odměnou za 4 měsíce, ale za celou dobu od rozhodnutí o úpadku do doby rozhodnutí o schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře tedy za 14 měsíců, což představuje pouze 259 Kč za měsíc pro vysokoškolsky vzdělaného insolvenčního správce. Za spravedlivou považuje odměnu ve výši 750 Kč měsíčně + daň z přidané hodnoty, Měla za to, že pro podporu její argumentace svědčí i skutečnost, že s účinností od 1. 1. 2014 náleží insolvenčnímu správci odměna již od rozhodnutí o povolení oddlužení.

Vrchní soud v Praze přezkoumal usnesení soudu prvního stupně v rozsahu napadeném odvoláním včetně řízení jeho vydání předcházejícího a dospěl k těmto zjištěním a závěrům:

Podle ust. $ 38 insolvenčního zákona má insolvenční správce právo na odměnu a náhradu hotových výdajů. V případě konkursu se výše odměny určí z počtu přezkoumaných přihlášek pohledávek a z výtěžku zpeněžení určeného k rozdělení mezi věřitele. Je li insolvenční správce plátcem daně z přidané hodnoty, náleží mu k odměně a k náhradě hotových výdajů částka odpovídající této dani, kterou je insolvenční správce povinen z odměny a z náhrady horor-rých výdajů odvést podle zvláštního právního předpisu (odst. 1). Odměna a náhrada hotových výdajů insolvenčního správce se uspokojují z majetkové podstaty, a pokud k tomu nestačí, ze zálohy na náklady insolvenčního řízení; není li jejich uspokojení z těchto zdrojů možné, hradí je stát, nejvýše však 50.000 Kč na odměně insolvenčního správce a 50.000 Kč na náhradě hotových výdajů insolvenčního správce (odst. 2). Vyúčtování odměny a hotových výdajů provede insolvenční správce v konečné zprávě, a není li jí, ve zprávě o své činnosti. Insolvenční soud může podle okolností případu po projednání s věřitelským výborem odměnu insolvenčního správce přiměřeně zvýšit nebo snížit. Důvodem ke snížení odměny je zejména skutečnost, že insolvenční správce porušil některou ze svých pos-firmostí nebo že nenavrhl provedení částečného rozvrhu, ačkoliv to stav zpeněžení majetkové podstaty umožňoval

Shodu s prvopisem potvrzuje 'llereza ísíulštrunková.

10,

11.

12.

1 voru ffi/zum

(odst. 3). Způsob určeni odměny, některých hotových výdajů insolvenčního správce a způsob jejich úhrady státem stanoví prováděcí právní předpis (odst. 6).

Pro posouzení odměny a náhrady hotových výdajů je v daném případě rozhodující právní úprava vyhlášky ve znění účinném do 31. 12. 2012 vzhledem ktomu, že před tímto datem bylo rozhodnuto o způsobu řešení úpadku (dle článku ll. přechodných ustanovení vyhlášky č. 488/2012 Sb.).

Podle ust. Š 3 písm, b) vyhlášky činí odměna insolvenčního správce při oddlužení plněním splátkového kalendáře 750 Kč za každý započatý kalendářní měsíc trvání účinků schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře a podle ust. Š ? odst. 4 vyhlášky mu vsouvislosti s výkonem jeho činnosti při oddlužení plněním splátkového kalendáře náhrada náleží hotových výdajů ve výši 150 Kč za každý započatý kalendářní měsíc trvání účinků schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře.

Insolvenční správce má dle judikatury zdejšího soudu právo na odměnu a na náhradu hotových výdajů, jež účelně vynaložil při řádném výkonu funkce, též za období od rozhodnutí o úpadku (a povolení oddlužení) do rozhodnutí o schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře, nebot) tyto nároky nejsou kryty paušálními částkami stanovenými v ust. $ 3 písm. b) a Š ? odst. 4 vyhlášky. 0 odměně insolvenčního správce za výkon jeho činnosti, jež nepředstavuje realizaci splátkového kalendáře, tj. za činnost vykonanou v období předcházejícím schválení oddlužení splátkovým kalendářem, rozhoduje soud dle ust, $ 5 vyhlášky, tj. určuje tuto odměnu s přihlédnutím zejména k délce doby, rozsahu a náročnosti správcem vykonané činnosti. Vyúčtovanou náhradu hotových výdajů spojených s touto činností přiznává insolvenčnímu správci v prokázané (důvodně vynaložené) výši s limity dle ust. 0 7 odst. 1 až 3 vyhlášky (k tomu viz např. usnesení Vrchního soudu v Praze č. j 3 VSPl l 1239f2010 B-27 ze dne 19. 5. 2011).

Z obsahu spisu odvolací soud ověřil, že usnesením ze dne 27. 9. 2011 (č. d. lít 10) zjistil soud úpadek dlužníků, povolil jeho řešení oddlužením a ustanovil správkyni do funkce. Podáním doručeným dne 10. 11. 2011 (č, d. BFS) předložila správkyně soudu soupis majetkové podstaty, zprávu o své činnosti a seznam přihlášených pohledávek. Přezkumné jednání se konalo za účasti správkyně dne 15. 11. 2011, správkyně přezkoumala 11 přihlášek pohledávek a 2 z nich popřela. Usnesením ze dne 12. 10. 2012 (č. d. BJ) schválil soud oddlužení dlužníků plněním splátkového kalendáře. Správkyně za činnost konanou od ustanovení do funkce do schválení oddlužení ve formě splátkového kalendáře, tj. od září 2011 do října 2012, požadovala přiznat odměnu ve výši odpovídající paušální odměně náležející insolvenčnímu správci po dobu trvání schváleného oddlužení ve výši 750 Kč měsíčně.

Odvolací soud je (ve shodě se soudem prvního stupně) toho názoru, že vuvedené době jak vyplývá i z obsahu spisu konala správkyně standardní činnost odpovídající dané fázi řízení následující poté, co byla s rozhodnutím o úpadku dlužníků a povolením oddlužení ustanovena do funkce: po seznámení se stavem dané insolvenční věci kontaktovala dlužníky, prověřila jejich osobní, majetkové a výdělkové poměry, jakož i případné odporovatelné úkony a podmínky pro schválení jejich oddlužení, provedla a předložila soudu (se zprávou o své činnosti) soupis majetkové podstaty, přezkoumala přihlášené pohledávky podle 11 přihlášek a předložila soudu jejich seznam a zúčastnila se přezkumněho jednání konaného dne 15. 11. 2011. K tomuto datu byly vykonány všechny činnosti insolvenčního správce nutné k přezkoumání přihlášených pohledávek i k provedení schůze věřitelů a rozhodnutí o schválení oddlužení dlužníka.

Soud prvního stupně proto postupoval správně, když v souladu s ust, $ 5 vyhlášky určil správkyni odměnu ve výši 5.630 Kč včetně daně z přidané hodnoty, nebot? v období od konání přezkumného jednání do schválení splátkového kalendáře, jež trvalo (bez zavinění dlužníků) téměř 11 měsíců, neučinila žádné jiné úkony. Stanovená odměna tak odpovídá rozsahu a náročnosti správkyní vykonané činnosti.

Shodu s prvopisem potvrzuje Tereza Kulštrunková.

4 mezi 48 n\ls 15653/2011

13. Na základě těchto zjištění a veden názory vyjádřenými shora neshledal odvolací soud odvolání správkyně důvodným a podle ust. Š 219 občanského soudního řádu napadené usnesení jako věcně správné potvrdil.

Poučení:

Proti tomuto usnesení je dovolání přípustné, jestliže napadené rozhodnutí závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praze dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak, dovolání lze podat do dvou měsíců od doručení tohoto rozhodnutí k Nejvyššímu soudu ČR prostřednictvím Krajského soudu v Hradci Králové, pobočky v Pardubicích.

Toto rozhodnutí se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku; lhůta pro podání dovolání začíná běžet ode dne, kdy bylo rozhodnutí doručeno adresátu zvláštním způsobem.

Praha 29. ledna 2018

JUDr. Jiří Kareta v. r. předseda senátuShodu s prvopisem potvrzuje Tereza Kulštrunková, Mďá/