1 VSPH 77/2011-A-45
KSPL 54 INS 7179/2010 1 VSPH 77/2011-A-45

USNESENÍ Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Františka Kučery a soudců JUDr. Ing. Jaroslava Zelenky, Ph.D. a JUDr. Ivy Novotné v insolvenční věci dlužníka: MUDr. Ivan Poustka, nar. 6. prosince 1960, identifikační číslo 47697989, Bulharská 740/5, 360 01 Karlovy Vary, zahájené na návrh UniCredit Bank Czech Republic, a.s., sídlem Na Příkopě 858, 111 21 Praha 1, o odvolání dlužníka proti usnesení Krajského soudu v Plzni č.j. KSPL 54 INS 7179/2010-A-27 ze dne 14. října 2010

takto:

Usnesení Krajského soudu v Plzni č.j. KSPL 54 INS 7179/2010-A-27 ze dne 14. října 2010 se zrušuje a věc se vrací tomuto soudu k dalšímu řízení.

Odůvodnění:

Krajský soud v Plzni nadepsaným usnesením v bodě I. výroku zjistil úpadek dlužníka, insolvenčním správcem ustanovil Ing. Petra Bendla (bod II. výroku), účinky rozhodnutí vztáhnul k okamžiku zveřejnění usnesení v insolvenčním rejstříku (bod III. výroku), vyzval věřitele k přihlašování pohledávek a ke sdělení zajištění váznoucího na majetku dlužníka (body IV. a VI. výroku), dlužníky dlužníka vyzval k plnění ve prospěch insolvenčního správce (bod V. výroku), nařídil konání přezkumného jednání a schůze věřitelů na 15.12.2010 (body VII. a VIII. výroku) a uzavřel, že rozhodnutí insolvenčního soudu budou zveřejňována v insolvenčním rejstříku (bod IX. výroku).

V odůvodnění usnesení soud zejména uvedl, že dne 25.6.2010 podal insolvenční návrh JUDr. Martin Tocik, který však podáním doručeným soudu dne 2.8.2010 vzal návrh zpět, a soud proto usnesením ze dne 6.8.2010 (A-15) rozhodl o částečném zastavení řízení.

Dne 30.7.2010 byl soudu doručen insolvenční návrh věřitele UniCredit Bank Czech Republic, a.s. Dne 22.9.2004 uzavřel dlužník s právním předchůdcem tohoto navrhovatele (Živnostenskou bankou, a.s.) smlouvu o poskytnutí hypotečního úvěru ve výši 8 mil. Kč, jež byl zajištěn zástavním právem k nemovitosti dlužníka a jeho manželky. Jako další navrhovatele banka označila JUDr. Martina Tocika, Finanční úřad v Karlových Varech, Českou pojišťovnu, a.s. a Citibank Europe plc. Dlužníku byl zaslán stejnopis insolvenčního návrhu s výzvou k vyjádření a předložení seznamu majetku, na který dlužník nereagoval. Na nařízené jednání se dlužník nedostavil. Soud dospěl na základě osvědčení splatných pohledávek navrhovatele k závěru o existenci úpadku dlužníka dle § 3 odst. 2 písm. b) IZ.

Proti tomuto usnesení se dlužník včas odvolal, nesouhlasil se zjištěním svého úpadku dle § 3 odst. 2 písm. c) a odst. 3 IZ, namítal, že původně byl insolvenčním navrhovatelem JUDr. Tocik, přičemž insolvenční řízení zahájené k jeho návrhu bylo usnesením zveřejněným v insolvenčním rejstříku dne 12.8.2010 zastaveno. V protokolu z jednání zveřejněném v insolvenčním rejstříku dne 6.9.2010 byl uveden stále JUDr. Tocík a dále UniCredit Bank Czech Republic, a.s. s odvoláním na datum 30.7.2010, k tomuto datu nebylo z dokumentů v insolvenčním rejstříku patrno, že by UniCredit Bank Czech Republic, a.s. podala návrh na vstup do řízení. Dovozoval, že tímto pochybením nedošlo ke zveřejnění nejdůležitějšího dokumentu. Tím, že nebyla UniCredit Bank Czech Republic, a.s. uvedena v insolvenčním rejstříku jako přistoupivší věřitel, očekával, že nabude právní moci usnesení z 12.8.2010. Proto se ani na nařízené jednání nedostavil.

K okolnostem svědčícím o tvrzeném úpadku uvedl, že jeho firma řádně platí mzdu svým 3 zaměstnancům, řádně platí nájemné ordinace ve Žluticích, do jeho majetku spadá kompletně vybavená ordinance, dále druhá ordinace v Karlových Varech, kde zároveň bydlí. Z obou ordinací má měsíční příjem asi 160.000,-Kč. Dále dlužníku patří dva osobní automobily, pozemek a objekt k bydlení v Karlových Varech, kde bydlí a zároveň má dva nájemní byty, přičemž měsíční výnos z bytů je asi 110.000,-Kč. Cena nemovitosti je asi 15 mil. Kč. Příjmy dlužníka tvoří i úvazek v Krajské nemocnici v Karlových Varech ve výši asi 40.000,-Kč. Své závazky z titulu ručení za směnku a právní služby a vysokého překlenovacího úvěru nezpochybnil, uvedl však, že pohledávka Ing. Rolence byla zčásti splacena v částce 150.000,-Kč, zbytek je zadržen u zaměstnavatele na základě exekučního příkazu. Faktura ČEZ ve výši 66.000,-Kč byla uhrazena, stejně jako pohledávky vůči JUDr. Tocikovi a společnosti Grato. V současnosti je na firemních účtech asi 750.000,-Kč, k zajištění pohledávky UniCredit Bank Czech Republic, a.s. a Finančního úřadu byl v Komerční bance předjednán a připraven k podpisu hypoteční úvěr ve výši 9 mil. Kč, který dluh zajistí v plné výši.

Vrchní soud v Praze přezkoumal napadené usnesení i řízení jemu předcházející a dospěl k následujícím zjištěním a závěrům:

Podle § 107 odst. 1 IZ další insolvenční návrh podaný na majetek téhož dlužníka dříve, než insolvenční soud vydá rozhodnutí o úpadku, se považuje za přistoupení k řízení. Od okamžiku, kdy takový návrh dojde insolvenčnímu soudu, u kterého probíhá řízení o původním insolvenčním návrhu, se osoba, která jej podala, považuje za dalšího insolvenčního navrhovatele. Stejnopis dalšího insolvenčního návrhu podaného jinou osobou než dlužníkem se doručuje pouze dosavadnímu insolvenčnímu navrhovateli a dlužníku, a to do vlastních rukou (odst. 5).

Z obsahu spisu se podává, že původní insolvenční navrhovatel JUDr. Tocik vzal podáním ze dne 30.7.2010 insolvenční návrh zpět pro uspokojení své pohledávky. Stalo se tak ale až poté, co soud I. stupně usnesením A-8 ze dne 29.7.2010 nařídil konání jednání ke zjištění úpadku dlužníka, přičemž toto usnesení spolu s usnesením o zahájení řízení a výzvou k předložení seznamu majetku zaslal dlužníku.

Byť tedy soud dlužníka k jednání ve věci obeslal, v zásilce byl uveden jako navrhovatel jen JUDr. Tocik, jemuž v mezidobí pohledávku uhradil, nebyl dlužník o vstupu nového věřitele do řízení informován ani vyzván k tomu, aby se k návrhu tohoto věřitele vyjádřil, čímž došlo k narušení principu rovnosti stran v řízení. S ohledem na skutečnost, že insolvenční návrh věřitele UniCredit Bank Czech Republic, a.s. nebyl dlužníku před napadeným rozhodnutím soudu doručen, bylo řízení postiženo vadou, která mohla mít za následek nesprávné rozhodnutí, přičemž za odvolacího řízení již z povahy věci nemohla být zjednána náprava.

Z výše uvedených důvodů postupoval odvolací soud dle § 219a odst. 1 písm. a) o.s.ř., napadené usnesení zrušil a věc dle § 221 odst. 1 písm. a) o.s.ř. vrátil soudu I. stupně k dalšímu řízení.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není dovolání přípustné.

V Praze dne 14. února 2011

JUDr. František Kučera, v.r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: V. Chalupová