1 VSPH 766/2014-B-67
KSLB 76 INS 3074/2009 1 VSPH 766/2014-B-67

USNESENÍ

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Františka Kučery a soudců JUDr. Jiřího Goldsteina a JUDr. Ing. Jaroslava Zelenky, Ph.D. v insolvenčním řízení dlužníka Libela, s.r.o., sídlem Zámecká 41/4, Český Dub, o odvolání insolvenčního správce KONKURS ČR, v.o.s., IČO 25496174, sídlem Ruprechtická 122/125a, Liberec, proti usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem, pobočky v Liberci, č.j. KSLB 76 INS 3074/2009-B-60 ze dne 11. března 2014

takto:

Usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem, pobočky v Liberci, č.j. KSLB 76 INS 3074/2009-B-60 ze dne 11. března 2014 se m ě n í v bodě I. výroku tak, že se KONKURS ČR, v.o.s. nezprošťuje funkce insolvenčního správce a v bodě II. výroku tak, že Ing. Petera Režnický se neustanovuje novým insolvenčním správcem.

Odůvodnění:

Ve výroku uvedeným usnesením Krajský soud v Ústí nad Labem, pobočka v Liberci, zprostil společnost KONKURS ČR, v.o.s., funkce insolvenčního správce dlužníka (bod I. výroku), ustanovil Ing. Petera Režnického insolvenčním správce dlužníka (bod II. výroku), uložil zproštěnému insolvenčnímu správci řádně informovat nového insolvenčního správce o své dosavadní činnosti a předat mu všechny doklady související s výkonem funkce insolvenčního správce, dále podat zprávu o své činnosti, zejména o stavu majetku, který spravoval, a aby vyúčtoval odměnu, hotové výdaje a náklady, které mu vznikly v souvislosti se správou a udržováním majetku (body III. a IV. výroku), Ing. Peterovi Režnickému uložil, aby podal insolvenčnímu soudu novou zprávu o stavu majetkové podstaty a dosavadní činnosti (bod V. výroku).

V odůvodnění soud uvedl, že usnesením č.j. KSLB 76 INS 3074/2009-A-20 ze dne 22.7.2009 byl zjištěn úpadek dlužníka a na jeho majetek byl prohlášen konkurs, insolvenčním správcem byla ustanovena společnost KONKURS ČR, v.o.s. Dne 19.9.2009 proběhlo přezkumné jednání. Přestože majetek dlužníka činí pouze nemovitost, nebylo doposud insolvenční řízení ukončeno a insolvenční správce ani nenavrhl způsob zpeněžení majetku. Ze zpráv vyplývá, že insolvenčnímu správci vznikají náklady, které však nejsou vysvětleny a není zřejmé, zda jsou -2-KSLB 76 INS 3074/2009 odůvodnitelné. Přípisem ze dne 10.6.2013 vyzval soud insolvenčního správce, aby se ke zproštění funkce vyjádřil. Dne 29.7.2013 soud obdržel zprávu, která však všechny pochybnosti soudu neodstranila. Zejména není zřejmé, zda vysoké náklady jsou odůvodnitelné a zda byl předem učiněn souhlas věřitelského výboru a zajištěného věřitele. Soud tedy nařídil jednání o slyšení správce na den 23.1.2014. Insolvenční správce, který se jednání zúčastnil, uvedl, že své povinnosti řádně plní, učinil úkony týkající se dokončení výroby, rozvázal pracovní poměry zaměstnanců dlužníka apod. Dále bylo u jednání zjištěno, že není ve spise založen znalecký posudek, jehož zpracování insolvenční správce objednal. Rovněž nebylo možné ze spisu ověřit tvrzení insolvenčního správce, že spolupracuje s exekutorem na ukončení vymáhání pohledávek dlužníka. Insolvenční správce u jednání uvedl, že vyúčtování dosavadních nákladů a příjmů doplní ve lhůtě třiceti dnů, stejně jako další listiny, jejichž potřeba předložení vznikla v průběhu jednání. Dne 24.2.2014 soud obdržel žádost insolvenčního správce o prodloužení lhůty z důvodu hospitalizace. Soud rovněž zjistil, že zajištěný věřitel-Česká spořitelna, a.s., učinil pokyn ke zpeněžení až dne 25.3.2013. Insolvenční správce na základě tohoto pokynu chtěl uzavřít smlouvu s dražebníkem Eurodražby, ale zajištěný věřitel tento postup odmítl. Zajištěný věřitel potvrdil, že odmítl uzavření smlouvy s dražebníkem, protože o podpis smlouvy byl požádán už v době, kdy bylo nařízeno jednání o zproštění insolvenčního správce funkce, a proto již neměl zájem na tom, aby insolvenční správce v činnosti pokračoval.

Na základě uvedených zjištění soud bez návrhu insolvenčního správce zprostil jeho funkce, protože se nepodařilo zpeněžit nemovitost dlužníka, a to téměř po dobu pěti let. Je pravdou, že nemovitost je obtížně zpeněžitelná, avšak z dosavadních zpráv insolvenčního správce nevyplývá, že by tento činil kroky, které by ke zpeněžení nemovitosti mohly vést. Z dosud předložených zpráv nelze zjistit, jaké konkrétní činnosti insolvenční správce po tuto dobu výkonu funkce vykonal a nelze ani zjistit, jaké jsou příjmy a výdaje majetkové podstaty. Toto soud přičítá především skutečnosti, že všechny osoby jednající ze KONKURS ČR, v.o.s., jsou vyššího věku, což představuje zdravotní komplikace a tím i prodlevy v plnění informačních povinností vůči soudu.

Proti tomuto usnesení se dosavadní insolvenční správce (dále insolvenční správce) včas odvolal a požadoval, aby je odvolací soud zrušil a věc vrátil soudu prvního stupně k dalšímu řízení. Argumentoval zejména tím, že řádně plní svoje povinnosti a postupuje s odbornou péčí při správě majetku dlužníka. Tvrzení soudu prvního stupně, že po dobu tří let neučinil žádné kroky ke zpeněžení majetkové podstaty, neodpovídá skutečnosti, neboť insolvenční správce za celou dobu trvání insolvenčního řízení jednal s více než čtyřiceti potencionálními kupci o zpeněžení majetkové podstaty a všechny vyjmenoval. Obtížnost zpeněžení nemovitosti zapsané v soupisu majetkové podstaty spočívá jednak v lokalitě, kde je umístěna, a dále z jejího stavu. Zajištěný věřitel se přezkumného jednání nezúčastnil a věřitelský výbor po dobu insolvenčního řízení žádnou aktivitu neprojevil. Insolvenční soud v průběhu dohlédací činnosti žádné výhrady a nespokojenost s činností insolvenčního správce neshledal. Insolvenční správce, v souladu s návrhem zajištěného věřitele, oslovil dražební společnost EURODRAŽBY.CZ, a.s. za účelem zpeněžení nemovitosti dlužníka. Zajištěný věřitel však na insolvenčním správcem předloženou smlouvu o provedení dražby přes další výzvy nereagoval a neposkytl žádnou součinnost. Dále insolvenční správce specifikoval náklady insolvenčního řízení. Nesouhlasil s tvrzením soudu prvního stupně, že osoby, -3-KSLB 76 INS 3074/2009 které jednají za insolvenčního správce, jsou vyššího věku a z důvodu jejich zdravotních komplikací vznikají i prodlevy.

Vrchní soud v Praze přezkoumal napadené usnesení i řízení jeho vydání předcházející a dospěl k následujícím zjištěním a závěrům:

Podle § 32 odst. 1 insolvenčního zákona může insolvenční soud zprostit insolvenčního správce funkce proto, že neplní řádně své povinnosti nebo nepostupuje při výkonu své funkce s odbornou péčí anebo závažně porušil důležitou povinnost uloženou mu zákonem nebo soudem. O odvolání z funkce i o zproštění funkce může insolvenční soud rozhodnout na návrh věřitelského orgánu nebo dlužníka anebo i bez návrhu.

Za relevantní důvody, pro něž může insolvenční soud zprostit správce funkce, považuje odvolací soud zejména skutečnost, že při výkonu své funkce řádně neplní povinnosti vyplývající pro něj z § 36 insolvenčního zákona, liknavě provádí soupis majetkové podstaty, zpeněžuje majetek podstaty v rozporu s § 225 odst. 4 nebo § 226 odst. 5 insolvenčního zákona, nesplní povinnost uzavřít smlouvu o pojištění odpovědnosti za škodu, která by mohla vzniknout v souvislosti s výkonem funkce správce, nebo ve věci postupuje nekvalifikovaně. Důležitým důvodem pro zproštění funkce správce může být také skutečnost, že bezdůvodně nesplní závazný pokyn insolvenčního soudu nebo zajištěného věřitele anebo vykonatelný rozsudek týkající se vyloučení majetku z majetkové podstaty. V závislosti na míře a intenzitě pochybení správce může vést soud i zjištění ojedinělého, leč závažného porušení důležité povinnosti stanovené zákonem nebo uložené soudem k tomu, že rozhodne o jeho zproštění funkce, ale-obvykle jedná-li se o pochybení méně závažné-omezuje se na to, že využije svého oprávnění uložit správci pořádkovou pokutu.

Ze spisu odvolací soud zjistil, že dne 3.9.2009 insolvenční správce předal soudu seznam přihlášených přihlášek, dne 18.9.2009 se konalo přezkumném jednání a schůze věřitelů, dále odvolatel podal zprávu o průběhu insolvenčního řízení a soupis majetkové podstaty dlužníka. Dne 5.2.2010 insolvenční správce podal zprávu o průběhu insolvenčního řízení a opětovně 26.5.2010, kdy soud informoval o průběhu zpeněžování majetkové podstaty. Opětovně podal soudu zprávu o průběhu insolvenčního řízení dne 1.10.2010, 26.1.2011, 18.3.2011, 19.7.2011, 30.11.2011, 6.4.2012, 13.8.2012, 21.12.2012, 29.7.2013, 17.1.2014. Po celou dobu insolvenčního řízení insolvenční soud insolvenčnímu správci nevytýkal žádné pochybení a neuložil mu žádnou pořádkovou pokutu z důvodu, že by řádně neplnil svoje povinnosti.

Odvolací soud předně konstatuje, že důvodem pro zproštění insolvenčního správce z jeho funkce, kterou vykonává veřejná obchodní společnost, nemůže být to, že osoby, které za ní jednají, jsou snad vyššího věku. Nehledě na skutečnost, že toto tvrzení soud prvního stupně žádným způsobem nedoložil, se tento postup jeví diskriminačním přičemž osoby, které jednají za insolvenčního správce, nelze diskriminovat z důvodu jejich věku. Pokud by z důležitých důvodů, které nemají původ v porušení povinností insolvenčního správce, nemohl insolvenční správce vykonávat své povinnosti, přicházel by v úvahu postup podle ust. § 31 insolvenčního zákona, než podle ust. § 32 insolvenčního zákona, jak učinil soud prvního stupně. -4-KSLB 76 INS 3074/2009

Z výše uvedených zjištění odvolací soud nezjistil, že by insolvenční správce prováděl liknavě soupis majetkové podstaty, ten byl předložen již 18.9.2009, ani, že by zpeněžoval majetek podstaty v rozporu s § 225 odst. 4 nebo § 226 odst. 5 insolvenčního zákona, nebo že by nesplnil povinnost uzavřít smlouvu o pojištění odpovědnosti za škodu, která by mohla vzniknout v souvislosti s výkonem funkce správce, či, že ve věci postupuje nekvalifikovaně. Rovněž se z insolvenčního spisu nepodává, že by insolvenční správce bezdůvodně nesplnil závazný pokyn insolvenčního soudu. Ostatně, jak vyplývá z uvedených zjištění, na výzvu soudu řádně předkládal zprávy o průběhu insolvenčního řízení. Zajištěný věřitel-Česká spořitelna, a.s. přes výzvu insolvenčního správce neučinil žádný pokyn ke zpeněžení zajištěného majetku a tedy neumožnil mu dále postupovat ve zpeněžování majetkové podstaty.

Odvolací soud za tohoto stavu, na rozdíl od soudu prvního stupně, nezjistil takový důvod, který by v souladu s ust. § 32 insolvenčního zákona mohl vést ke zproštění insolvenčního správce jeho funkce. Jestliže došlo v průběhu insolvenčního řízení k ojedinělému porušení závažné povinnosti (i když ze spisu není zřejmé, že by insolvenční soud insolvenčního správce na konkrétní porušení povinnosti v rámci dohlédací povinnosti upozornil), mohl využít své oprávnění a insolvenčnímu správci uložit pořádkovou pokutu.

Na základě těchto zjištění a veden názory vyjádřenými shora shledal odvolací soud odvolání správkyně i zástupce věřitelů důvodnými, postupoval proto podle ust. § 220 odst. 1 za použití ust. § 167 odst. 1 o.s.ř., napadené usnesení změnil a rozhodl o tom, že se insolvenční správce funkce nezprošťuje a že se nový insolvenční správce neustanovuje.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí j e dovolání přípustné, jestliže dovolací soud dospěje k závěru, že napadené rozhodnutí odvolacího soudu závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak; dovolání lze podat do dvou měsíců od doručení tohoto rozhodnutí k Nejvyššímu soudu ČR prostřednictvím Krajského soudu v Ústí nad Labem, pobočky v Liberci.

V Praze dne 18. srpna 2014

JUDr. František K u č e r a , v. r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: Kateřina Vaněčková