1 VSPH 764/2013-P1-12
KSPA 56 INS 57/2011 1 VSPH 764/2013-P1-12

USNESENÍ Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátČ složeném z p edsedy JUDr. Františka Kuery a soudc JUDr. Ing. Jaroslava Zelenky, Ph.D. a Mgr. Luboše Dörfla v insolvenní vČci dlužníka: Miroslav Novotný, nar. 8. srpna 1968, IýO 64804925, bytem a místem podnikání ýeská T ebová, Za Lávkou 234, o odvolání vČ itele . 1 ACEMA Credit Czech, a.s., IýO 26158761, sídlem Praha 8, ýimická 780/61, zast. JUDr. Petrem Koím, Ph.D., advokátem se sídlem Praha 1, Opletalova 1535/4, o odvolání vČ itele proti usnesení Krajského soudu v Hradci Králové-poboka v Pardubicích .j. KSPA 56 INS 57/2011-P1-7 ze dne 11. b ezna 2013,

takto:

Usnesení Hradci Králové-poboka v Pardubiccích .j. KSPA 56 INS 57/2011-P1-7 ze dne 11. b ezna 2013, se m Č n í tak, že se p ihláška pohledávek vČ itele . 1 ACEMA Credit Czech, a.s. v celkové výši 555.516,-K neodmítají a úast vČ itele se v tomto rozsahu v insolvenním ízení nekoní.

Od vodnČní:

V od vodnČní usnesení soud I. stupnČ uvedl, že k p ihlášce pohledávky P1 vČ itele ACEMA Credit Czech, a.s. ve výši 555.516,-K se nep ihlíží, p ihláška P1 se odmítá (bod II. výroku) a právní mocí tohoto rozhodnutí úast vČ itele v insolvenním ízení koní (bod III. výroku).

V od vodnČní usnesení soud zejména uvedl, že usnesením ze dne 4.5.2011 (A-30) byl zjištČn úpadek dlužníka a na jeho majetek byl prohlášen konkurs. Soud zjistil, že na p ezkumném jednání dne 11.7.2011 byla pohledávka vČ itele v celkové výši 1.340.800,-K p ezkoumána jako nevykonatelná a do výše 963.663,-K byla pop ena, p iemž dne 24.4.2012 byla pohledávka zásti vzata zpČt co do ástky 785.284,-K a dne 5.6.2012 správkynČ dodatenČ uznala ást pop ené pohledávky ve výši 178.379,-K. Incidenní žaloba podaná vČ itelem dne 11.8.2011 byla vzata zpČt.

Protože pohledávka byla zjištČna tak, že její skutená výše iní ménČ než 50 % p ihlášené ástky, k p ihlášené pohledávce se nep ihlíží ani v rozsahu jejího zjištČní, a proto soud rozhodl, jak shora uvedeno.

Proti tomuto usnesení se vČ itel vas odvolal. Namítal, že do ízení p ihlásil dva samostatné nároky-neuhrazenou jistinu úvČru ve výši 377.137,-K s p íslušenstvím ve výši 806.966,-K (úrok z prodlení) a ve výši 56.597,-K (náklady rozhodího ízení), a dále smluvní pokutu ve výši 100.100,-K. SprávkynČ uznala jistinu ve výši 377.137,-K, a následnČ po dohodČ s vČ itelem uznala i na p íslušenství ástku 78.279,-K co úroku z prodlení a celou smluvní pokutu ve výši 100.100,-K, p iemž vČ itel vzal zpČt p ihlášku 785.284,-K.

Dále namítal, že pohledávky mČly být zjištČny v plném rozsahu, protože vČ itel p ihlásil do ízení pohledávky jako vykonatelné na základČ rozhodího nálezu sp.zn. 36751/10 ze dne 8.10.2010 a že incidenní žalobu mČl podat insolvenní správce, vČ itel ji podal toliko z opatrnosti (a poté ji vzal zpČt). Namítal, že rozhodí smlouvu lze prohlásit za neplatnou jen v rámci procesu zkoumání pravomoci rozhodce podle § 8 zákona o rozhodím ízení nebo soudem v rámci p ezkumu rozhodího nálezu. Odkázal na usnesení Vrchního soudu v Olomouci .j. 2 VSOL 44/2011-89 ze dne 1.3.2012 a dospČl k závČru, že v ízení o výkon rozhodího nálezu nelze p ezkoumávat pravomocný rozhodí nález z d vodu neplatnosti rozhodí doložky a neplatnost rozhodí doložky není bez dalšího d vodem nevykonatelnosti rozhodího nálezu, a proto insolvennímu správci nep ísluší vznést námitku neplatnosti rozhodí smlouvy, která je souástí spot ebitelské smlouvy. VČ itel uzav el, že p ihlášené pohledávky byly v celé výši vykonatelné a že incidenní žalobu mČla podat insolvenní správkynČ. Proto vČ itel navrhoval, aby odvolací soud napadené usnesení zrušil a vČc vrátil soudu I. stupnČ k dalšímu ízení.

Vrchní soud v Praze p ezkoumal napadené usnesení i ízení jeho vydání p edcházející a dospČl k tČmto zjištČním a závČr m:

Podle § 198 odst. 1 IZ vČ itelé nevykonatelné pohledávky, která byla pop ena insolvenním správcem, mohou uplatnit své právo žalobou na urení u insolvenního soudu do 30 dn od p ezkumného jednání; tato lh ta však neskoní d íve než uplynutím 15 dn od doruení vyrozumČní podle § 197 odst. 2. Žalobu podávají vždy proti insolvennímu správci. Nedojde-li žaloba ve stanovené lh tČ insolvennímu soudu, k pohledávce pop ené co do pravosti se nep ihlíží; pohledávka pop ená co do výše nebo po adí je v takovém p ípadČ zjištČna ve výši nebo po adí uvedeném p i jejím pop ení.

Podle § 201 odst. 1 IZ je nevykonatelná pohledávka zjištČna a) jestliže ji nepop el insolvenní správce, b) jestliže insolvenní správce, který ji pop el, vezme své pop ení zpČt, nebo c) rozhodnutím insolvenního soudu ve sporu o urení její pravosti, výše nebo po adí.

Podle § 178 IZ bude-li po p ezkoumání postupem podle tohoto zákona p ihlášená pohledávka zjištČna tak, že skutená výše p ihlášené pohledávky iní ménČ než 50 % p ihlášené ástky, k p ihlášené pohledávce se nep ihlíží ani v rozsahu, ve kterém byla zjištČna. VČ iteli, který takovou pohledávku p ihlásil, m že insolvenní soud na návrh insolvenního správce uložit, aby ve prospČch majetkové podstaty zaplatil ástku, kterou urí se z etelem ke všem okolnostem p ihlášení a p ezkoumání pohledávky, nejvýše však ástku, o kterou p ihlášená pohledávka p evýšila rozsah, ve kterém byla zjištČna; jde o incidenní spor.

Jestliže v pr bČhu insolvenního ízení nastala skutenost, na základČ které se podle tohoto zákona k p ihlášce pohledávky nebo k p ihlášené pohledávce nep ihlíží, insolvenní soud podle § 185 IZ odmítne p ihlášku rozhodnutím, proti kterému je odvolání p ípustné a které se doruuje zvláš p ihlášenému vČ iteli, dlužníku a insolvennímu správci; odvolání proti nČmu m že podat jen p ihlášený vČ itel. Právní mocí takového rozhodnutí úast tohoto vČ itele v insolvenním ízení koní; o tom insolvenní soud p ihlášeného vČ itele uvČdomí ve výroku rozhodnutí.

V daném p ípadČ odvolací soud ze spisu zjistil, že p ihláškou ze dne 3.1.2011 (P1-1) p ihlásil vČ itel jako vykonatelnou pohledávku v celkové výši 1.340.800,-K sestávající z jistiny (377.137,-K) s p íslušenstvím a ze smluvní pokuty (100.100,-K).

T eba vysvČtlit, že odvolatel do insolvenního ízení ve skutenosti p ihlásil dva samostatné nároky, a to jistinu úvČru a smluvní pokutu, by jeho nároky soud I. stupnČ považoval za pohledávku jedinou, jak vyplývá z vyplnČného p ihláškového formulá e. Konstantní judikatura se totiž ustálila na názoru, že právo na zaplacení smluvní pokuty je samostatným majetkovým nárokem (právním titulem) s vlastním samostatným skutkovým základem (blíže k tomu viz nap . usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 30.1.1997, sp.zn. 1 Cmo 744/1996 publikované ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek, roník 1998, nebo usnesení Nejvyššího soudu ýR ze dne 22.6.2010, sp.zn. 23 Cdo 5280/2009), p iemž odvolací soud nemá žádný d vod se od uvedeného právního názoru jakkoliv odchylovat jen proto, že odvolatel své (dva samostatné) nároky nesprávnČ p ihlásil jako nárok jediný.

Dále bylo zjištČno, že takto p ihlášené nároky byly za azeny do seznamu p ihlášených pohledávek (nesprávnČ jen jako pohledávka jediná ve výši 1.340.800,-K, a nikoliv jako pohledávky dvČ, jak vysvČtleno shora) a dne 11.7.2011 byly p ezkoumány tak, že insolvenní správce zásti uznal jistinu ve výši 377.137,-K a ve zbytku pop el ástky 100.100,-K a celé p íslušenství ve výši 863.563,-K (B-4). VČ itel podal incidenní žalobu ( ízení vedeno pod sp.zn. 56 ICm 2113/2011), p iemž podáním ze dne 20.6.2012 vzal žalobu v celém rozsahu zpČt, a to z d vodu, že s žalovanou správkyní uzav el dohodu o narovnání, na základČ které vzal vČ itel zpČt pohledávku ve výši 785.284,-K a správkynČ dodatenČ uznala dne 5.6.2012 pohledávku vČ itele ve výši 178.379,-K.

Ustálená judikatura, s níž se odvolací soud rovnČž zcela ztotož uje, již d íve p itakala názoru, že se ustanovení § 178, § 185, § 198 odst. 1 IZ aplikují jednotlivČ na každou p ihlášenou pohledávku a nikoliv na p ihlášku pohledávek jako celek (blíže k tomu viz usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 15.10.2010, sp.zn. KSUL 69 INS 2401/2010, 1 VSPH 892/2010).

I v pomČrech insolvenního ízení se p imČ enČ uplatní stanovisko plynoucí z rozhodnutí Nejvyššího soudu sp. zn. 29 Odo 327/2004, dle kterého prvotní (p edbČžné) posouzení, zda nárok p ihlášený konkursním vČ itelem je vykonatelný, i nikoli, p ísluší právČ správci konkursní podstaty, jenž sv j právní názor vyjád í tím, že p íslušného konkursního vČ itele vyzve, aby sv j nárok nebo jeho výši uplatnil u soudu, nebo že sám uplatní své pop ení. Vyzve-li správce konkursní podstaty vČ itele k uplatnČní nároku nebo jeho výše u soudu, maje-by nesprávnČ-zato, že p ihlášená pohledávka není vykonatelná, je tím dána i aktivní legitimace tohoto vČ itele k podání žaloby ve smyslu § 24 odst. 1 ZKV (v pomČrech insolvenního zákona jde o § 198 odst. 1). Odlišný názor na (ne)vykonatelnost p ihlášené pohledávky tak má pouze ten d sledek, že d kazní b emeno o tom, že uplatnČná pohledávka není pravá nebo že v konkrétním rozsahu není d vodná co do výše, tíží správce konkursní podstaty (akoli v ízení vystupuje jako žalovaný), který navíc je-obdobnČ jako kdyby pop el vykonatelnou pohledávku-vázán d vody, pro které pravost nebo výši pohledávky pop el. Uvedeným závČr m odpovídá i úprava obsažená v § 198 odst. 3 IZ. Blíže viz usnesení Vrchního soudu v Praze .j. 2 VSPH 462/2011-P4-8 ze dne 1.9.2011.

Insolvenní správce m že úinnČ vzít zpČt pop ení pravosti nevykonatelné pohledávky (a ve smyslu ustanovení § 201 odst. 1 písm. b/ IZ tak p ivodit její zjištČní) jen po dobu, po kterou se podle insolvenního zákona k takto pop ené pohledávce v insolvenním ízení p ihlíží. K úinnému zpČtvzetí pop ení pravosti nevykonatelné pohledávky insolvenním správcem tak m že dojít do doby, než marnČ uplyne lh ta stanovená vČ iteli pop ené pohledávky k podání incidenní žaloby u insolvenního soudu a podá-li vČ itel vas žalobu o urení pravosti pop ené nevykonatelné pohledávky, pak do doby, než rozhodnutí insolvenního soudu o této žalobČ nabude právní moci. Blíže viz rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 16.12.2009, sp.zn. MSPH 88 INS 3697/2008, 29 NSýR 18/2009-P5 (R 64/2010).

Ze shora uvedeného dovozuje odvolací soud, že je namístČ respektovat ujednání insolvenní správkynČ, na základČ kterého došlo k ástenému zpČtvzetí pohledávky vČ itele (co do ástky 785.284,-K) a v návaznosti na to i k dodatenému uznání pohledávky ve zbývajícím pop eném rozsahu, takže vČ itel má za dlužníkem veškeré nyní p ihlášené pohledávky v celkové výši 555.516,-K, sestávající z p vodnČ správkyní uznané jistiny (377.137,-K), jakož i z následnČ, na základČ dohody o narovnání, uznaných ástek 78.279,-K (úrok z prodlení) a 100.100,-K (smluvní pokuta). Odvolací soud proto postupoval podle § 220 odst. 1 za použití § 167 odst. 2 o.s. . a napadené usnesení zmČnil, jak shora uvedeno.

Pouení: Proti tomuto rozhodnutí je dovolání p ípustné, jestliže na základČ dovolání podaného do dvou mČsíc od doruení rozhodnutí k Nejvyššímu soudu ýR prost ednictvím Krajského soudu v Hradci Králové-poboka v Pardubicích dovolací soud dospČje k závČru, že napadené rozhodnutí odvolacího soudu závisí na vy ešení otázky hmotného nebo procesního práva, p i jejímž ešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vy ešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílnČ anebo má-li být dovolacím soudem vy ešená právní otázka posouzena jinak (§ 237, § 239 a § 240 odst. 1 o.s. .).

V Praze dne 24. ervna 2013

JUDr. František K u e r a, v. r. p edseda senátu

Za správnost vyhotovení: Brožová Eva