1 VSPH 758/2016-P6-12
KSHK 35 INS 30707/2014 1 VSPH 758/2016-P6-12

USNESENÍ

Vrchní soud v Praze rozhodl jako soud odvolací v senátu složeném z předsedy JUDr. Jiřího Goldsteina a soudců JUDr. Františka Kučery a JUDr. Ladislava Derky v insolvenční věci dlužnice Ivety Fialové, bytem Kumburský Újezd 55, Nová Paka, o odvolání věřitele METAL TRADE COMAX, a.s., IČO 49684442, sídlem Velvary 420, zast. advokátem JUDr. Tomášem Leuchterem, sídlem Na Poříčí 1079/3a, Praha 1, proti usnesení Krajského soudu v Hradci Králové č.j. KSHK 35 INS 30707/2014-P6-6 ze dne 17. února 2016,

takto:

Odvolání se o d m í t á.

Odůvodnění:

Krajský soud v Hradci Králové usnesením ze dne 17.2.2016 změnil usnesení č.j. KSHK 35 INS 30707/2014-P6-3 ze dne 13.8.2015 vydané soudní tajemnicí tak, že ke zpětvzetí zajištění pohledávky se nepřihlíží. Své usnesení odůvodnil tím, že dne 11.6.2015 byl zjištěn úpadek Ivety Fialové (dále dlužnice) a povoleno jeho řešení formou oddlužení. Lhůta pro přihlášení pohledávek uplynula dnem 14.7.2015. Věřitel METAL TRADE COMAX, a.s. (dále odvolatel) přihlásil dne 18.6.2015 do insolvenčního řízení pohledávku v celkové výši 221.243,67 Kč jako zajištěnou majetkem dlužnice specifikovaným v přihlášce. Poté podáním ze dne 4.8.2015, které došlo soudu dne 6.8.2015, provedl změnu přihlášky tak, že pohledávku uplatňuje jako nezajištěnou. Jeho podání bylo označeno jako částečné zpětvzetí pohledávky v rozsahu uplatněného zajištění . Soud odkázal na ust. § 192 odst. 4 insolvenčního zákona a na rozhodnutí odvolacího soudu sp. zn. 3 VSOL 319/2015 ze dne 30.6.2015 s tím, že věřitel má možnost disponovat pořadím přihlášené pohledávky pouze do skončení procesní propadné lhůty k přihlášení pohledávek. Po uplynutí této lhůty může věřitel v souladu s ust. § 192 odst. 4 insolvenčního zákona měnit pouze výši přihlášené pohledávky.

Odvolatel se včas proti tomuto usnesení odvolal a sdělil, že odvolání podává z důvodu špatného právního posouzení věci soudem prvního stupně a doplní jej do 30 dnů. Toto doplnění však soudu nezaslal.

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací se nejdříve zabýval tím, zda je proti napadenému usnesení odvolání přípustné, a dospěl k závěru, že zde tomu tak není. isir.justi ce.cz

Podle ust. § 173 odst. 1 insolvenčního zákona věřitelé podávají přihlášky pohledávek u insolvenčního soudu od zahájení insolvenčního řízení až do uplynutí lhůty stanovené rozhodnutím o úpadku. K přihláškám, které jsou podány později, insolvenční soud nepřihlíží a takto uplatněné pohledávky se v insolvenčním řízení neuspokojují.

Podle ust. § 174 odst. 3 insolvenčního zákona jde-li o pohledávku zajištěnou, musí věřitel v přihlášce uvést, zda uplatňuje právo na její uspokojení ze zajištění a označit druh zajištění a dobu jeho vzniku; nestane-li se tak, má se za to, že právo na uspokojení přihlašované pohledávky ze zajištění v insolvenčním řízení uplatněno nebylo.

Podle ust. § 192 odst. 4 insolvenčního zákona věřitel může až do skončení přezkumného jednání, dokud jeho pohledávka není zjištěna, měnit výši přihlašované pohledávky.

Jestliže v průběhu insolvenčního řízení nastala skutečnost, na základě které se podle tohoto zákona k přihlášce pohledávky nebo k přihlášené pohledávce nepřihlíží, insolvenční soud podle ust. § 185 insolvenčního zákona odmítne přihlášku rozhodnutím, proti kterému je odvolání přípustné a které se doručuje zvlášť přihlášenému věřiteli, dlužníku a insolvenčnímu správci; odvolání proti němu může podat jen přihlášený věřitel. Právní mocí takového rozhodnutí účast tohoto věřitele v insolvenčním řízení končí; o tom insolvenční soud přihlášeného věřitele uvědomí ve výroku rozhodnutí.

Z obsahu spisu vyplývá, že soud prvního stupně usnesením č. j. KSHK 35 INS 30707/2014-A-10 ze dne 11.6.2015 zjistil úpadek dlužnice a povolil jeho řešení oddlužením, zároveň vyzval věřitele, kteří dosud nepřihlásili své pohledávky, aby tak učinili do 30 dnů ode dne zveřejnění usnesení, poslední den lhůty pro podání přihlášek připadl na 14.7.2015. Odvolatel podal dne 18.6.2015 přihlášku pohledávky, kterou označil jako zajištěnou. Podáním doručeným soudu dne 6.8.2015 (tj. po přihlašovací lhůtě) a nazvaným částečné zpětvzetí přihlášky v rozsahu uplatněného zajištění pak změnil svou pohledávku ze zajištěné na nezajištěnou.

Odvolací soud již v usnesení č.j. MSPH 78 INS 8534/2010, 3 VSPH 463/2011-P4-10 ze dne 4.11.2011 vysvětlil, že jestliže věřitel dá najevo, že nadále neuplatňuje právo na uspokojení své pohledávky ze zajištění (tj. vzdá se tohoto práva a nadále požaduje uspokojení pohledávky jako nezajištěné), jde pouze o změnu uplatněného pořadí pohledávky, nikoli o zpětvzetí přihlášky v režimu ust. § 184 insolvenčního zákona (i kdyby věřitel svůj úkon takto-nepřiléhavě-formuloval). Uzavřel přitom, že tuto dispozici s právem na uspokojení ze zajištění může insolvenční soud (ne)reflektovat pouze-a ovšem v zájmu transparentnosti stavu řízení velmi vhodně-dohledovým (deklaratorním) rozhodnutím ve smyslu ust. § 11 insolvenčního zákona.

Podle ust. § 11 odst. 1 insolvenčního zákona rozhoduje insolvenční soud při výkonu dohlédací činnosti o záležitostech, které se týkají průběhu insolvenčního řízení, činí opatření potřebná k zajištění jeho účelu a ukládá povinnosti, týkající se činnosti jednotlivých subjektů řízení. Podle ust. § 91 téhož zákona není proti rozhodnutím, která insolvenční soud učinil při výkonu dohlédací činnosti včetně předběžných opatření, odvolání přípustné, pokud zákon nestanoví jinak.

Z výše uvedeného odvolací soud dovodil, že usnesení, jímž soud prvého stupně rozhodl o tom, že nepřihlíží k podání odvolatele ze dne 4.8.2013 (jímž uplatňoval změnu pořadí přihlášené pohledávky), má povahu (deklaratorního) rozhodnutí vydaného při výkonu dohlédací činnosti, jež nelze napadnout odvoláním (a není tedy usnesením dle ust. § 184 odst. 1 či ust. § 185 insolvenčního zákona, jak nesprávně dovozoval odvolatel resp. insolvenční soud), a poučení dané soudem prvého stupně o možnosti podat proti němu odvolání bylo tudíž nesprávné.

Na základě těchto zjištění a veden názory vyjádřenými shora postupoval odvolací soud podle ust. § 218 písm. c) občanského soudního řádu a odvolání odmítl.

Poučení: Proti tomuto usnesení j e dovolání přípustné k Nejvyššímu soudu, jestliže Nejvyšší soud jako soud dovolací dospěje k závěru, že napadené rozhodnutí odvolacího soudu závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak (§ 237, § 239 a § 240 odst. 1 o. s. ř.). Dovolání se podává u soudu, který rozhodoval v prvním stupni, a to do dvou měsíců od doručení usnesení odvolacího soudu.

V Praze dne 16. září 2016

JUDr. Jiří G o l d s t e i n , v.r. předseda senátu

Za správnost: J. Vlasáková