1 VSPH 758/2015-B-37
KSCB 28 INS 9858/2013 1 VSPH 758/2015-B-37

USNESENÍ Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jiřího Goldsteina a soudců JUDr. Františka Kučery a JUDr. Ladislava Derky v insolvenčním řízení dlužníků Pavla Krajčoviče a Radky Krajčovičové, oba bytem Sídliště 9. května 708, Suchdol nad Lužnicí, o odvolání věřitele CCRB a.s., IČO 24723576, sídlem, Olivova 948/6, Praha 1, zast. advokátem Mgr. Martinem Strakou, sídlem Londýnská 674/55, Praha 2, proti usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích č.j. KSCB 28 INS 9858/2013-B-32 ze dne 31. března 2015,

takto:

Usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích č.j. KSCB 28 INS 9858/2013-B-32 ze dne 31. března 2015 se potvrzuje.

Odůvodnění:

Krajský soud v Českých Budějovicích usnesením č.j. KSCB 28 INS 9858/2013-B-32 ze dne 31.3.2015 zamítl návrh CCRB a.s. (dále odvolatel), kterým se domáhal, aby jeho přihlášená pohledávka byly zařazena do splátkového kalendáře.

V odůvodnění soud prvního stupně uvedl, že podáním ze dne 27.3.2015 doručeným soudu téhož dne, odvolatel navrhl, aby soud prvního stupně opravil usnesení č.j. KSCB 28 INS 9858/2013-B-29 ze dne 23.03.2015 tak, že do bodu II. výroku zařadí jeho pohledávku ve výši 366.544,14 Kč. Při posouzení tohoto návrhu soud prvního stupně vyšel ze zjištění, že dne 9.4.2013 bylo ohledně Pavla Krajčoviče a Radky Krajčovičové (dále dlužníci) zahájeno insolvenční řízení, usnesením č.j. KSCB 28 INS 9858/2013-A-8 ze dne 3.6.2013 rozhodl o spojení obou řízení ke společnému projednání, usnesením č.j. KSCB 28 INS 9858/2013-A-10 ze dne 14.6.2013 zjistil úpadek dlužníků a povolil jeho řešení oddlužením, zároveň věřitele, kteří dosud nepřihlásili své pohledávky, aby tak učinili ve lhůtě třiceti dnů ode dne rozhodnutí o úpadku. Lhůta pro přihlášení pohledávek uplynula dne 15.7.2013. Přihláškou pohledávky č. P20 doručenou soudu dne 16.7.2013 odvolatel včas přihlásil do insolvenčního řízení zajištěnou a vykonatelnou pohledávku ve výši 366.544,14 Kč. Podáním ze dne 16.8.2013 doručeného soudu téhož dne, vzal věřitel zpět uplatněné zajištění pohledávky. Usnesením č.j. KSCB 28 INS 9858/2013-B-29 ze dne 23.3.2015 soud rozhodl o schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře, do něhož nebyla pohledávka odvolatele zařazena. Na základě těchto zjištění soud prvního stupně v souladu s ust. § 398 odst. 3 insolvenčního zákona návrh odvolatele na zařazení pohledávek do splátkového kalendáře zamítl, protože jeho pohledávka přihlášená do insolvenčního řízení zůstává přihlášená jako zajištěná, neboť vzdání se uplatněného práva na uspokojení ze zajištění učiněné po uplynutí přihlašovací lhůty nemá právní účinky.

Proti tomuto usnesení se odvolatel včas odvolal a požadoval, aby odvolací soud napadené usnesení změnil tak, že jeho návrhu vyhoví, případně napadené usnesení zrušil a věc vrátil soudu prvního stupně k dalšímu řízení.

Argumentoval zejména tím, že přihláškou ze dne 15.7.2013 přihlásil do insolvenčního řízení ohledně dlužníků pohledávku v celkové výši 366.544,14 Kč jako zajištěnou. Podáním ze dne 16.8.2013 vzal zpět její zajištění a změnil tak pořadí přihlášené pohledávky ze zajištěné na nezajištěnou. Zpětvzetí zajištění pohledávky bylo učiněno v souladu s ust. § 184 insolvenčního zákona. Jestliže odvolatel dal najevo, že nadále neuplatňuje právo na uspokojení své pohledávky ze zajištění (tj. vzdá se tohoto práva a nadále požaduje uspokojení pohledávky jako nezajištěné), jde pouze o změnu uplatněného pořadí pohledávky podle ust. § 192 insolvenčního zákona. V tomto případě odvolatel učinil zpětvzetí zajištění ještě před přezkumným jednáním, tj. dříve než byla jeho pohledávka zjištěna a insolvenční soud měl toto zpětvzetí vzít na vědomí rozhodnutím.

Vrchní soud v Praze proto přezkoumal napadené usnesení i řízení jeho vydání předcházející a dospěl k následujícím zjištěním a závěrům:

Z insolvenčního spisu odvolací soud ověřil, že usnesením č.j. KSCB 28 INS 9858/2013-A-10 ze dne 14.6.2013 zjistil úpadek dlužníků a povolil jeho řešení oddlužením, zároveň věřitele, kteří dosud nepřihlásili své pohledávky, aby tak učinili ve lhůtě třiceti dnů ode dne rozhodnutí o úpadku. Lhůta pro přihlášení pohledávek tak uplynula dnem 15.7.2013. Přihláškou P-20, podanou na poště dne 15.7.2013, doručenou soudu v přihlašovací lhůtě dne 16.7.2013, odvolatel přihlásil do insolvenčního řízení ohledně dlužnice pohledávku ve výši 366.544,14 Kč zajištěnou nemovitostmi ve vlastnictví dlužnice. Podáním ze dne 16.8.2013 odvolatel soudu prvního stupně sdělil, že bere svoji pohledávku co do jejího zajištění zpět s tím, nadále bude tato pohledávka přihlášena jako nezajištěná. Usnesením č.j. KSCB 28 INS 9858/2013-B-29 ze dne 23.3.2015 soud rozhodl o schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře, do něhož nebyla pohledávka odvolatele zařazena.

Odvolací soud konstatuje, že v případě povoleného oddlužení věřitel podáním přihlášky, v níž se dovolává zajištění, volí budoucí způsob uspokojování své pohledávky mimo splátkový kalendář. Proto i omezení přihlášky takového věřitele v rozsahu požadovaného zajištění je třeba chápat jako změnu přihlášky, která již není po uplynutí přihlašovací lhůty dle ust. § 192 odst. 4 insolvenčního zákona přípustná. Toto ustanovení je tak podle názoru odvolacího soudu třeba vykládat restriktivně, a to s ohledem na další souvislosti insolvenčního řízení, v němž bylo povoleno oddlužení, neboť další průběh insolvenčního řízení je typický zejména krátkou lhůtou pro přezkum pohledávek a povinností soudu před přezkumem zveřejnit seznam přihlášených pohledávek korespondující právu ostatních účastníků řízení pohledávku popřít (a tedy získat o pohledávce odpovídající informace z insolvenčního rejstříku) či rozhodováním věřitelů o schválení oddlužení na schůzi věřitelů bezprostředně následující po přezkumu. Změnil-li tedy odvolatel přihlášku své pohledávky ze zajištěné na nezajištěnou až po přihlašovací lhůtě, není možné k takové změně přihlášky podle ust. § 173 a § 192 odst. 4 insolvenčního zákona přihlížet, přestože odvolatel tak učinil ještě před přezkumným jednáním, neboť změna pohledávky je po uplynutí lhůty k jejímu přihlášení podle ust. § 192 odst. 4 insolvenčního zákona nepřípustná. Za tohoto stavu soud prvního stupně postupoval správně, když uvedenou pohledávku nezařadil do splátkového kalendáře.

Z uvedených důvodů soud prvního stupně postupoval správně, když návrh odvolatele, aby jeho pohledávka ve výši 366.544, 14 Kč, kterou v přihlašovací lhůtě přihlásil jako pohledávku zajištěnou, zařadil do splátkového kalendáře, zamítl.

Na základě těchto zjištění a veden názory vyjádřenými shora dospěl odvolací soud k závěru, že odvolání není důvodné, a proto usnesení podle ust. § 219 o.s.ř. jako věcně správné potvrdil.

Soud prvního stupně proto důvodně návrhu odvolatele na zařazení jeho pohledávky do splátkového kalendáře nevyhověl a odvolací soud proto věcně správné rozhodnutí soudu prvního stupně potvrdil podle § 219 o.s.ř.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí j e dovolání přípustné, jestliže na základě dovolání podaného do dvou měsíců od doručení rozhodnutí k Nejvyššímu soudu ČR prostřednictvím Krajského soudu v Českých Budějovicích dovolací soud dospěje k závěru, že napadené rozhodnutí odvolacího soudu závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak (§ 237, § 239 a § 240 odst. 1 o.s.ř.).

V Praze dne 3. prosince 2015

JUDr. Jiří G o l d s t e i n, v.r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: Helena Kavčiaková