1 VSPH 749/2009-P8-10
KSPL 27 INS 3186/2009 1 VSPH 749/2009-P8-10

USNESENÍ

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Františka Kučery a soudců JUDr. Jaroslava Bureše a Mgr. Ivany Mlejnkové v insolvenčním řízení dlužníka: Josef Škarda, nar. 15. prosince 1949, bytem Lipová 97, o odvolání věřitele ESSOX, s.r.o., identifikační číslo 26764652, se sídlem v Českých Budějovicích, Senovážné nám. 231/7, proti usnesení Krajského soudu v Plzni č.j. KSPL 27 INS 3186/2009-P8-5 ze dne 5. října 2009,

takto :

Usnesení Krajského soudu v Plzni č.j. KSPL 27 INS 3186/2009-P8-5 ze dne 5. října 2009 se zrušuje a věc se vrací tomuto soudu k dalšímu řízení.

Odůvodnění :

Krajský soud v Plzni usnesením č.j. KSPL 27 INS 3186/2009-P8-5 ze dne 5. října 2009 rozhodl, že k pohledávce věřitele ESSOX, s.r.o. (dále jen věřitel) se v částce 41.525,07 Kč nepřihlíží s odůvodněním, že přihláška věřitele v částce 122.706,-Kč byla soudu doručena dne 21. srpna 2009, věřitel byl vyzván k doplnění přihlášky, avšak v částce 41.525,07 Kč přihlášku neodůvodnil. Soud proto s odkazem na § 185 z.č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (dále jen IZ) rozhodl, že k této části přihlášky nebude přihlédnuto.

Proti tomuto usnesení se věřitel včas odvolal a namítal, že oprávněnost své pohledávky řádně doložil, a proto žádal, aby odvolací soud napadené usnesení zrušil a věc vrátil soudu prvního stupně k dalšímu řízení.

Vrchní soud v Praze přezkoumal napadené usnesení ze dne 5. října 2009 a dospěl k závěru, že je nelze potvrdit ani změnit.

Napadené usnesení postrádá náležitosti vymezené v § 157 odst. 2 o.s.ř. Z jeho odůvodnění není zřejmé, jaké vady měla věřitelova přihláška mít či v čem byla neúplná. Nelze proto ani ověřit, zda bylo namístě věřitele vyzývat k její opravě či doplnění, ani zda věřitel vytýkané vady skutečně odstranil.

Z výše uvedených důvodů odvolací soud napadené usnesení podle § 219a odst. 1 písm. b) o.s.ř. zrušil a v souladu s § 221 odst. 1 písm. a) věc vrátil soudu prvního stupně k dalšímu řízení.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není dovolání přípustné.

V Praze dne 16. prosince 2009

JUDr. František Kučera, v. r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: V. Chalupová