1 VSPH 740/2009-P70-10
KSPL 54 INS 3126/2009 1 VSPH 740/2009-P70-10

Usnesení

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jaroslava Bureše a soudců JUDr. Jindřicha Havlovce a Mgr. Ivany Mlejnkové v insolvenčním řízení dlužníka Inwest Profit velkoobchod, s.r.o. se sídlem v Plzni, Americká 49, identifikační číslo 64358453, o odvolání Karla anonymizovano , anonymizovano , bytem ve Znojmě, Větrná 582/12, proti usnesení Krajského soudu v Plzni č.j. KSPL 54 INS 3126/2009-P70-2 ze dne 12. října 2009

takto:

Usnesení Krajského soudu v Plzni č.j. KSPL 54 INS 3126/2009-P70-2 ze dne 12. října 2009 se potvrzuje.

Odůvodnění:

Krajský soud v Plzni v insolvenčním řízení dlužníka Inwest Profit velkoobchod, s.r.o. (dále jen dlužník) usnesením č.j. KSPL 54 INS 3126/2009-P70-2 ze dne 12.10.2009 rozhodl, že přihláška pohledávky věřitele č. 69 Karla anonymizovano (dále jen odvolatel) se odmítá, a že právní mocí tohoto usnesení účast odvolatele v insolvenčním řízení končí.

V odůvodnění usnesení soud zejména uvedl, že usnesením ze dne 4.9.2009 zjistil úpadek dlužníka a současně vyzval věřitele, kteří dosud nepřihlásili své pohledávky, aby tak učinili na předepsaném formuláři do 30 dnů ode dne zveřejnění rozhodnutí o úpadku. Přitom je dle § 173 odst. 1 insolvenčního zákona (dále jen IZ) poučil o tom, že k opožděně podaným přihláškám soud nepřihlíží a takto uplatněné přihlášky se v insolvenčním řízení neuspokojují. Stanovená lhůta k podání přihlášek by byla zachována, pokud by přihláška byla doručena soudu nebo předána k poštovní přepravě nejpozději dne 5.10.2009. Odvolatelova přihláška pohledávek v celkové výši 5.848,-Kč však byla soudu doručena až dne 9.10.2009, a tedy opožděně. Protože prominutí zmeškání lhůty k podání přihlášky nepřichází v úvahu, soud postupoval podle § 185 IZ a rozhodl, jak uvedeno výše.

Toto usnesení Krajského soudu v Plzni napadl odvolatel včasným odvoláním. Namítal, že dlužník ho měl informovat o zahájení insolvenčního řízení, což neučinil, tuto okolnost neuvedl ani na daňových dokladech, které mu po zahájení řízení zaslal k proplacení. Odvolatel nebyl k přihlášení pohledávky insolvenčním soudem vyzván, a insolvenční správce mu nezaslal dle § 374 odst. 2 IZ rozhodnutí o úpadku a Výzvu k přihlášení pohledávky . O insolvenčním řízení dlužníka se tak odvolatel dozvěděl z vlastní iniciativy až z webových stránek www.justice.cz, a poté ihned přihlášku podal. Stalo se tak po stanoveném termínu, ovšem jen proto, že nebyl o insolvenčním řízení dříve informován.

Vrchní soud v Praze přezkoumal napadené usnesení i řízení jeho vydání předcházející a dospěl k následujícím zjištěním a závěrům:

Podle § 173 odst. 1 IZ věřitelé podávají přihlášky pohledávek u insolvenčního soudu od zahájení insolvenčního řízení až do uplynutí lhůty stanovené rozhodnutím o úpadku. K přihláškám, které jsou podány později, insolvenční soud nepřihlíží a takto uplatněné pohledávky se v insolvenčním řízení neuspokojují.

V rozhodnutí o úpadku insolvenční soud dle § 136 odst. 2 písm. d) IZ vyzve věřitele, kteří dosud nepřihlásili své pohledávky, aby tak učinili ve stanovené lhůtě, a poučí je o následcích jejího zmeškání dle § 173 odst. 1 IZ. Stanovená lhůta k přihlášení pohledávek nesmí být kratší 30 dnů a delší 2 měsíců (§ 136 odst. 3 IZ), a je-li s rozhodnutím o úpadku spojeno rozhodnutí o povolení oddlužení, činí tato lhůta 30 dnů (§ 136 odst. 4 IZ).

Podle § 185 IZ nastala-li v průběhu insolvenčního řízení skutečnost, na základě které se podle tohoto zákona k přihlášce pohledávky nebo k přihlášené pohledávce nepřihlíží, insolvenční soud odmítne přihlášku rozhodnutím, proti kterému je odvolání přípustné a které se doručuje zvlášť přihlášenému věřiteli, dlužníku a insolvenčnímu správci; odvolání proti němu může podat jen přihlášený věřitel. Právní mocí takového rozhodnutí účast tohoto věřitele v insolvenčním řízení končí; o tom insolvenční soud přihlášeného věřitele uvědomí ve výroku rozhodnutí.

Z obsahu spisu vyplývá, že v daném případě soud prvního stupně v rozhodnutí o úpadku ze dne 4.9.2009, jež bylo téhož dne zveřejněno v insolvenčním rejstříku (a tím okamžikem nabylo dle § 89 odst. 1 IZ účinnosti), stanovil věřitelům (v souladu s § 136 odst. 3 IZ) třicetidenní lhůtu k podání přihlášek, a to s řádným poučením o následcích zmeškání této lhůty dle § 173 odst. 1 IZ. Podle § 57 odst. 1 občanského soudního řádu (dále jen o.s.ř.) počala tato lhůta běžet dnem následujícím po zveřejnění rozhodnutí o úpadku (dne 5.9.2009) a její poslední den připadl dle § 57 odst. 2 téhož zákona na pondělí 5.10.2009.

Vzhledem ke skutečnosti, že lhůta k podání přihlášek stanovená dle § 136 odst. 2 písm. d) IZ v rozhodnutí o úpadku je lhůtou procesněprávní, je dle § 57 odst. 3 o.s.ř. zachována, je-li posledního dne lhůty učiněn úkon u soudu nebo podání odevzdáno orgánu, který má povinnost je doručit. Z obsahu spisu plyne, že odvolatel svoji přihlášku odevzdal k poštovní přepravě až dne 8.10.2009, a tedy po uplynutí lhůty, již soud v rozhodnutí o úpadku stanovil.

Závěr soudu prvního stupně o opožděném podání odvolatelovy přihlášky je tedy věcně správný, a odvolatel ostatně tento skutkový závěr ani nezpochybňoval. Namítal pouze, že o insolvenčním řízení ani o rozhodnutí a úpadku a výzvě k podávání přihlášek nebyl nijak zpraven, a to ani insolvenčním správcem, který mu měl podle jeho názoru dle § 374 odst. 2 IZ doručit rozhodnutí o úpadku a Výzvu k přihlášení pohledávky . Takováto argumentace je však zcela nepřípadná a nemá pro posouzení věci významu.

Nutno vyjít z toho, že koncepce insolvenčního zákona je nově založena na informovanosti účastníků a dalších osob o průběhu insolvenčního řízení prostřednictvím insolvenčního rejstříku, který je informačním systémem veřejné správy veřejně přístupným na internetu. Proto i zahájení insolvenčního řízení, od nějž počíná běžet lhůta pro podávání přihlášek (§ 110 IZ), oznamuje insolvenční soud dle § 101 IZ pouze vyhláškou dle § 71 téhož zákona, jež spočívá ve vyvěšení písemnosti (oznámení o zahájení řízení) na úřední desce insolvenčního soudu se současným zveřejněním v insolvenčním rejstříku, s nímž se dle § 74 odst. 1 IZ pojí i účinky doručení písemnosti. V daném případě byla vyhláška oznamující zahájení insolvenčního řízení zveřejněna v insolvenčním rejstříku dne 29.5.2009. Zvlášť soud vyhlášku o zahájení řízení doručuje jen stávajícím účastníkům řízení a dle § 430 IZ známým věřitelům s obvyklým místem pobytu, bydlištěm nebo sídlem v některém z členských států Evropské unie (s výjimkou Dánska), a vyrozumí o ní orgány a instituce uvedené v § 102 IZ. Obdobně i rozhodnutí o úpadku, jímž je stanovena konečná lhůta pro podávání přihlášek do insolvenčního řízení, soud doručuje pouze vyhláškou (dle § 71 IZ), zvlášť je dle § 138 IZ doručuje toliko dlužníku, insolvenčnímu správci, předběžnému správci, insolvenčnímu navrhovateli, osobám, které přistoupily k řízení (dle úvahy soudu i věřitelům, kteří již své pohledávky přihlásili, a jsou tedy již účastníky řízení) a zahraničním věřitelům dle § 430 IZ, a vyrozumí o něm orgány a instituce uvedené v § 139 IZ. Odvolatel poukazoval na postup insolvenčního správce předepsaný v § 374 odst. 1 a 2 IZ. Podle tohoto ustanovení je správce (ve zde stanovené lhůtě) povinen zaslat každému ze známých věřitelů oznámení, v němž ho (mimo jiné) informuje o rozhodnutí o úpadku dlužníka či způsobu jeho řešení, o způsobu podání přihlášky, o lhůtě k tomuto úkonu a o následcích jejího marného uplynutí (odstavec 1); jde-li o věřitele, který sídlí, bydlí, obvykle se zdržuje nebo má ústředí v členském státě Evropské unie nebo jiném státě tvořícím Evropský hospodářský prostor, zašle mu toto oznámení pod hlavičkou Výzva k přihlášení pohledávky. Dodržte lhůty! přeloženou do všech úředních jazyků zmíněných států (odstavec 2). Tento správcův postup se však týká jen úpadku finančních institucí upraveného speciálně v hlavě IV. IZ, a to konkrétně jen případu, kdy dlužníkem je instituce elektronických peněz nebo osoba se sídlem nebo místem podnikání na území České republiky nebo mimo území Evropské unie nebo Evropského hospodářského prostoru oprávněná vydávat elektronické peníze na základě povolení podle zvláštního předpisu. O takového dlužníka se však v posuzované věci nejedná, a tudíž k postupu správce dle § 374 IZ nebylo žádného důvodu.

Je tedy zřejmé, že pokud se odvolatel s řádně zveřejněnou vyhláškou o zahájení insolvenčního řízení ani se zveřejněným rozhodnutím o úpadku a s ním spojenou výzvou k přihlášení pohledávek včas neseznámil, jde tato okolnost jen k jeho tíži. Jelikož prominutí zmeškání lhůty k podání přihlášky do insolvenčního řízení (i pokud by o ně věřitel dle § 58 o.s.ř. včas požádal) není ve smyslu § 83 IZ přípustné, je nezvratný závěr, že odvolatelova přihláška podaná po uplynutí stanovené přihlašovací lhůty nenastolila procesní účinky zákonem s ní spojené, není předmětem daného insolvenčního řízení a nemůže v něm být tedy ani přezkoumána a uspokojována.

Na základě uvedených zjištění dospěl odvolací soud shodně jako soud prvního stupně k závěru, že ohledně opožděně podané přihlášky odvolatele nastal dle § 173 odst. 1 IZ následek, že se k ní v insolvenčním řízení nepřihlíží, a byly tak dány důvody k jejímu odmítnutí dle § 185 IZ. Proto postupoval dle § 219 o.s.ř. a napadené usnesení jako věcně správné potvrdil.

Poučení: Proti tomuto usnesení lze podat dovolání do dvou měsíců od jeho doručení k Nejvyššímu soudu ČR prostřednictvím Krajského soudu v Plzni.

V Praze dne 5. května 2010

JUDr. Jaroslav Bureš, v.r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: Borodáčová