1 VSPH 735/2011-B-416
MSPH 60 INS 628/2011 1 VSPH 735/2011-B-416

USNESENÍ

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Františka Kučery a soudců JUDr. Ing. Jaroslava Zelenky, Ph.D. a JUDr. Ivy Novotné v insolvenční věci dlužníka SAZKA, a.s., sídlem Praha 9, K Žižkovu 851, zast. JUDr. Jaromírem Císařem, advokátem, sídlem Praha 4, Hvězdova 1716/2b, o odvolání věřitele E-INVEST, a.s., sídlem Praha 1, Václavské náměstí 773/4, zast. JUDr. Rostislavem Dolečkem, advokátem, sídlem Praha 3, Seifertova 9, proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 27. května 2011, č.j. MSPH 60 INS 628/2011-B-245,

takto:

Odvolání se odmítá.

Odůvodnění:

Městský soud v Praze usnesením ze dne 27.5.2011, č.j. MSPH 60 INS 628/2011-B-245, odmítl návrh ze dne 24.5.2011, jímž se insolvenční věřitel E-INVEST, a.s. (dále jen odvolatel) domáhal nařízení předběžného opatření, jímž by soud uložil insolvenčnímu správci SAZKA, a.s. (dále jen dlužník) JUDr. Josefu Cupkovi (dále jen správce) zdržet se přezkoumávání podaných přihlášek pohledávek dle § 188 odst. 1 insolvenčního zákona (dále jen IZ), a to až do pravomocného rozhodnutí o návrhu dlužníka na zproštění správce jeho funkce.

V odůvodnění usnesení soud I. stupně především uvedl, že odvolatel nesložil jistotu podle § 75a odst. 1 o.s.ř. ani neosvědčil spolu s návrhem na nařízení předběžného opatření, že jsou u něj splněny podmínky pro osvobození od soudních poplatků. Dalším důvodem pro odmítnutí návrhu shledal též to, že dne 26.5.2011 proběhlo přezkumné jednání. Proto soud I. stupně postupoval podle § 75b odst. 2 o.s.ř. a návrh na nařízení předběžného opatření odmítl, když neshledal podmínky pro jeho nařízení bez návrhu dle § 82 IZ.

Proti tomuto usnesení se odvolatel včas odvolal a požadoval, aby je odvolací soud změnil tak, že se návrh na nařízení předběžného opatření neodmítá, případně aby je zrušil a věc vrátil soudu I. stupně k dalšímu řízení. Uváděl, že je na rozdíl od soudu I. stupně, jenž v poučení o opravných prostředcích uvedl, že proti usnesení není odvolání přípustné, toho názoru, že odvolání proti němu přípustné je, neboť se nejedná o rozhodnutí učiněné při výkonu dohlédací činnosti. Předběžné opatření, jehož nařízení odvolatel navrhl, mohl přitom soud nařídit i bez návrhu v souladu s § 82 odst. 1 IZ, a odvolatel tudíž nebyl povinen složit jistotu podle ust. § 75 odst. 2 o.s.ř.

Vzhledem k poučení o nepřípustnosti opravných prostředků uvedeném v napadeném usnesení a odlišnému názoru odvolatele považoval odvolací soud za nutné uvést, že napadené usnesení zjevně nenáleží mezi usnesení učiněná insolvenčním soudem při výkonu jeho dohlédací činnosti, a zastává názor, že odvolání proti němu je přípustné.

Vzhledem k dikci § 82 odst. 1 IZ, podle něhož může insolvenční soud nařídit v insolvenčním řízení předběžné opatření i bez návrhu, nestanoví-li zákon jinak, a vzhledem k tomu, že taková odlišnost nemá v případě návrhu podaného odvolatelem oporu v zákoně, nezbylo odvolacímu soudu než přisvědčit i názoru odvolatele v tom, že v daném případě nebyl důvod k odmítnutí jeho návrhu na nařízení předběžného opatření, neboť neměl povinnost složit jistotu.

Pro rozhodnutí o odvolání je však podstatné to, že se přezkumné jednání, na němž byly přezkoumány pohledávky uplatněné v insolvenčním řízení, již dne 26.5.2011 konalo a byly na něm podané přihlášky vůči dlužníkovi přezkoumány. Odvolání proti napadenému usnesení, jímž byl odmítnut návrh odvolatele na nařízení předběžného opatření, jímž bude správci uložena povinnost zdržet se přezkoumání podaných přihlášek, je tak bezpředmětným. Odvolací soud proto podle § 218 písm. c) o.s.ř. odvolání odmítl.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není dovolání přípustné.

V Praze dne 21. června 2011

JUDr. František K u č e r a , v.r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: Vladimíra Chalupová