1 VSPH 733/2015-B-49
KSPH 65 INS 11928/2014 1 VSPH 733/2015-B-49

USNESENÍ

Vrchní soud v Praze rozhodl jako soud odvolací v senátu složeném z předsedy JUDr. Ladislava Derky a soudců JUDr. Františka Kučery a JUDr. Jiřího Goldsteina v insolvenční věci dlužníka: ANTILAPO SERVICE, s.r.o., se sídlem Olšanská 55/5, Praha 3, IČO 27422658, zahájené na návrh věřitelů: a) Vít anonymizovano , anonymizovano , bytem U Kapličky 972, 735 14 Orlová-Lutyně, b) Karolina anonymizovano , anonymizovano , IČO 02035391, se sídlem Žlutická 1653/52, 323 00 Plzeň, c) TVIN CZ, s.r.o., se sídlem Na Skalkách 1779, 250 01 Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, IČO 027220575, d) Petr anonymizovano , anonymizovano , bytem U Kapličky 972, 735 15 Orlová-Lutyně, e) Petr Pavlas, IČO 74096478, se sídlem Pod Chlumkem 818, 370 06 Srubec, zast. Mgr. Michalem Pavlasem, advokátem NEUBAUER & PARTNER, s.r.o., advokátní kancelář, se sídlem Na Sadech 4/3, České Budějovice, f) Masokombinát Jičín, spol. s r. o., Konecchlumského 1075, 506 01 Jičín, IČO 48168408, g) Břetislav anonymizovano , anonymizovano , Vnější 765/4, 735 35 Horní Suchá, h) Raiffeisenbank, a.s., se sídlem Hvězdova 1716/2b, 140 78 Praha 4, IČO 49240901, zast. Mgr. Janem Hrazdirou, advokátem HKDW Legal, s.r.o., advokátní kancelář se sídlem Na Příkopě 583/15, 110 00 Praha 1, i) Jaroslav anonymizovano , anonymizovano , bytem Horní Bludovice 445, 739 37 Horní Bludovice, o odvoláních věřitele č. 54 NS retail, s.r.o., se sídlem Oldřichova 247/5, Praha 2, IČO 25923951 a věřitele č. 58 NS Invest, a.s., se sídlem Tolstého 51/12, Praha 10, proti usnesení Krajského soudu v Praze č.j. KSPH 65 INS 11928/2014-B-25 ze dne 16. března 2015,

takto:

Usnesení Krajského soudu v Praze č.j. KSPH 65 INS 11928/2014-B-25 ze dne 16. března 2015 se p o t v r z u j e .

Odůvodnění:

Krajský soud v Praze usnesením z 16.3.2015 zamítl návrh věřitelů č. 54, č. 57 a č. 58 na odvolání VPI CZ, v.o.s., se sídlem Sokolovská 5/49, Praha 8, IČO 03007740 z funkce insolvenčního správce z důvodu její podjatosti. Usnesení odůvodnil tím, že usnesením z 2.12.2014 (A-54) rozhodl o úpadku dlužníka ANTILAPO SERVICE, s.r.o., prohlásil konkurs na majetek dlužníka a insolvenčním správcem dlužníka ustanovil VPI CZ, v.o.s., IČO 03007740. Na přezkumném jednání dne 24.2.2015 vznesl zástupce věřitelů č. 54, č. 57 a č. 58 návrh na zproštění insolvenčního správce jeho funkce z důvodu podjatosti, kdy uvedl, že Společník společnosti VPI CZ, v.o.s., který vykonává funkci IS v tomto řízení, kdy společnost HJF insolvenční, s.r.o. je zakládajícím společníkem společnosti citované shora, a tato společnost je dceřinou společností advokátní kanceláře Hartmann, Fráňa,

Jelínek a partneři. A JUDr. Milan Jelínek je příbuzným Mgr. Hrazdíry, který je právním zástupcem jednoho z věřitelů a to v postavení, kdy pan JUDr. Jelínek je manželem maminky Mgr. Hrazdíry. Uvedení věřitelé pak svou námitku blíže specifikovali ve svých sděleních soudu ze dne 27. února 2015, 28. února 2015 a 2. března 2015, zveřejněných v insolvenčním rejstříku pod č.l. B-17, B-18 a B-19, kde mimo jiné uvedli, že tato podjatost insolvenčního správce vedla právě k nepřezkoumání přihlášky jejich pohledávek.

Soud dále uvedl, že insolvenční správce na přezkumném jednání dne 24.2.2015 k námitce zástupce uvedených věřitelů uvedl, že vztah mezi JUDr. Jelínkem a Mgr. Hrazdirou nevylučuje, je pravdou, že JUDr. Jelínek je stále partnerem advokátní kanceláře HFJ, avšak minoritním, protože odešel do důchodu. Insolvenční správce se k námitce své podjatosti blíže vyjádřil ve svém podání ze dne 13. března 2015, ve kterém potvrdil, že Advokátní kancelář Hartmann, Jelínek, Fráňa a partneři, s.r.o. je skutečně mateřskou společností zakládajícího společníka společnosti VPI CZ, v.o.s. Jejím zakládajícím společníkem pak je HJF Insolvenční, s.r.o. Dlouholetým partnerem a zakládajícím členem Advokátní kanceláře Hartmann, Jelínek, Fráňa a partneři, s.r.o. skutečně byl JUDr. Milan Jelínek. Zároveň však uvedl, že JUDr. Milan Jelínek již nyní výrazně utlumil svoji činnost v advokátní kanceláři z důvodu důchodového věku, což se projevilo na jeho obchodním podílu v Advokátní kanceláři Hartmann, Jelínek, Fráňa a partneři, s.r.o., který je již nyní pouze symbolický (1 %). Ohlášený společník insolvenčního správce VPI CZ, v.o.s. JUDr. Jan Malý dále uvedl, že JUDr. Milan Jelínek je vlastním otcem Mgr. Jana Hrazdiry, právního zástupce jednoho z věřitelů a potvrdil tak příbuzenský vztah těchto osob. Ohlášený společník insolvenčního správce také uvedl, že Mgr. Hrazdiru nezná, osobně se s ním nikdy nesetkal a pouze v jednom případě se proti němu soudil v rámci incidenčního sporu v insolvenčním řízení dlužníka Sazka, a.s. Insolvenční správce tak dle svého vyjádření nevidí žádný důvod své podjatosti.

Soud odkázal na § 31 a § 24 odst. 1 insolvenčního zákona. Ztotožnil se s konstantní judikaturou odvolacího soudu vyjádřenou i v usnesení č.j. 1 VSPH 1280/2014-A-29 z 12.9.2014, podle kterého důvodem pochybnosti o nepodjatosti insolvenčního správce může být skutečnost, že správce je vůči dlužníkovi osobou blízkou, tj. osobou ve vztahu založeném příbuzenským nebo jiným obdobným vztahem, přátelským či nepřátelským nebo vztahem závislosti, věřitelem dlužníka nebo dlužníkem dlužníka či ručitelem dlužníka, nebo současným či bývalým společníkem, statutárním orgánem či zaměstnancem dlužníka. Dalším důvodem může být způsob podnikání insolvenčního správce, jež dopadá na poměry účastníků insolvenčního řízení. Pokud jde o poměr k věci, rozumí se jím především přímý právní zájem na projednávané věci a to, že insolvenční správce má předem o věci poznatky, které by měl získat až v průběhu řízení a kterou mohou ovlivnit jeho nestrannost. Závěr o podjatosti insolvenčního správce musí být založen na objektivním posouzení, nikoliv subjektivních pocitech zúčastněných.

Soud neshledal, že by byl insolvenční správce podjatý. Skutečnost, že společnost HJF insolvenční s. r. o. je zakládajícím společníkem VPI CZ, v.o.s., a HJF insolvenční, s.r.o. je dceřinou společností advokátní kanceláře Hartmann, Jelínek, Fráňa a partneři, s.r.o., přičemž JUDr. Milan Jelínek je otcem Mgr. Hrazdiry, který je právním zástupcem jednoho z věřitelů, podle insolvenčního soudu nevede k pochybnostem o nepodjatosti osoby insolvenčního správce pro nestranný výkon jeho funkce. Uvedený příbuzenský vztah daných osob je natolik nepřímý a vzdálený, že insolvenční soud má za to, že zde nemůže docházet k ovlivňování insolvenčního řízení a vzhledem pak také ke skutečnosti, že JUDr. Milan Jelínek již výrazně utlumil svou činnost v advokátní kanceláři Hartmann,

Jelínek, Fráňa a partneři, s.r.o. z důvodu důchodového věku, nemá důvody pochybovat o nepodjatosti insolvenčního správce VPI CZ, v.o.s. Soud proto zamítl návrh na odvolání uvedené společnosti z funkce insolvenčního správce.

Věřitelé NS retail, s.r.o. a NS Invest, a.s. napadli usnesení včas podanými samostatnými odvoláními, ve kterých navrhli rozhodnutí zrušit a insolvenčního správce odvolat z jeho funkce. Svá odvolání odůvodnili tím, že při přezkumném jednání insolvenční správce-ohlášený společník v.o.s. JUDr. Jan Malý-popřel pohledávky obou věřitelů, byť pro popření nebyly dány žádné důvody.

Odvolací soud bez nařízení jednání (§ 94 odst. 2 písm. c) zákona č. 182/2006 Sb. o úpadku a způsobech jeho řešení, dále jen insolvenčního zákona) přezkoumal napadené usnesení soudu prvního stupně podle § 212 o. s. ř. a neshledal odvolání důvodnými.

Podle § 24 odst. 1 insolvenčního zákona Insolvenční správce je z insolvenčního řízení vyloučen, jestliže se zřetelem na jeho poměr k věci nebo k osobám účastníků je tu důvod pochybovat o jeho nepodjatosti; to neplatí v případě uvedeném v § 34. Jakmile se ustanovený insolvenční správce dozví, že jsou zde důvody pro jeho vyloučení, je povinen oznámit to neprodleně insolvenčnímu soudu. Podle odst. 2 Veřejná obchodní společnost, která je ustanovena insolvenčním správcem, oznámí insolvenčnímu soudu neprodleně, kdo z jejích společníků, prostřednictvím kterých vykonává činnost insolvenčního správce60), bude jejím jménem funkci insolvenčního správce vykonávat; odstavec 1 platí pro tohoto společníka obdobně. Poznámka 60) odkazuje na § 5 odst. 1 písm. d) zákona č. 312/2006 Sb. o insolvenčních správcích.

Odvolací soud dodává, že citovaná právní úprava upravuje podmínky pro závěr o podjatosti insolvenčního správce shodně s podmínkami stanovenými pro podjatost soudce, které jsou obsažené v § 14 o. s. ř. V odst. 4 tohoto ustanovení je uvedeno, že Důvodem k vyloučení soudce (přísedícího) nejsou okolnosti, které spočívají v postupu soudce (přísedícího) v řízení o projednávané věci nebo v jeho rozhodování v jiných věcech. Toto ustanovení je analogicky aplikovatelné i na insolvenční správce-je i z povahy věci zřejmé, že procesní postup insolvenčního správce ať již v projednávané věci nebo v jiných věcech, na který má věřitel jiný názor, nemůže být nikdy důvodem podjatosti insolvenčního správce. V obou odvoláních vyjadřují odvolatelé názor, že insolvenční správce je vůči nim podjatý s ohledem na to, že popřel jejich přihlášené pohledávky. Sama tato okolnost, jak plyne z výše uvedeného, nemůže nikdy zakládat podjatost insolvenčního správce.

Insolvenčním správcem byla ustanovena v.o.s., proto by ve smyslu § 24 odst. 2 insolvenčního správce a § 5 odst. 1 písm. d) zákona č. 312/2006 Sb. musel platit důvod podjatosti pro ohlášeného společníka, jímž je v daném případě JUDr. Jan Malý. Vůči osobě JUDr. Jana Malého nebylo nic namítnuto, důvody možné podjatosti směřovaly k JUDr. Milanu Jelínkovi. Odvolací soud se ztotožnil s právními závěry vyjádřenými v usnesení odvolacího soudu č.j. 1 VSPH 1280/2014-A-29 z 12.9.2014, na které odkázal soud prvního stupně. Příbuzenský vztah mezi JUDr. Milanem Jelínkem a právním zástupcem jednoho z věřitelů nemůže založit pochybnost o nepodjatosti insolvenčního správce. JUDr. Milan Jelínek není společníkem insolvenčního správce, je poukazováno na to, že dceřiná společnost advokátní kanceláře Hartmann, Jelínek, Fráňa a partneři, s.r.o., a to HJF insolvenční, s.r.o., je zakládajícím společníkem insolvenčního správce, společnosti VPI CZ, v.o.s. Jak správně uvedl soud prvního stupně, vztah daných osob je natolik nepřímý a vzdálený, že nemůže mít vliv na chod insolvenčního řízení a není dán důvod k pochybnostem o nepodjatosti insolvenčního správce.

Nebyly zjištěny skutečnosti, které by svědčily o vztahu insolvenčního správce k odvolatelům či jinému věřiteli (právnímu zástupci věřitele), vzbuzujícím pochybnosti o nepodjatosti správce. Odvolací soud proto v souladu s § 219 o. s. ř. potvrdil usnesení jako věcně správné.

Poučení: Proti tomuto usnesení j e dovolání přípustné k Nejvyššímu soudu, jestliže Nejvyšší soud jako soud dovolací dospěje k závěru, že napadené rozhodnutí odvolacího soudu závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak (§ 237, § 239 a § 240 odst. 1 o. s. ř.). Dovolání se podává u soudu, který rozhodoval v prvním stupni, a to do dvou měsíců od doručení usnesení odvolacího soudu.

V Praze dne 2. července 2015

JUDr. Ladislav D e r k a , v. r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: Kateřina Vaněčková