1 VSPH 724/2015-A-25
KSCB 25 INS 31071/2013 1 VSPH 724/2015-A-25

USNESENÍ Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jiřího Goldsteina a soudců JUDr. Františka Kučery a JUDr. Ladislava Derky ve věci dlužníka Josefa Webera, bytem Benešov nad Černou 140, zahájené na návrh dlužníka, o odvolání dlužníka proti usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích č.j. KSCB 25 INS 31071/2013-A-18 ze dne 27. března 2015,

takto:

Usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích č.j. KSCB 25 INS 31071/2013-A-18 ze dne 27. března 2015 se p o t v r z u j e .

Odůvodnění:

Krajský soud v Českých Budějovicích usnesením č.j. KSCB 25 INS 31071/2013-A-18 ze dne 27.3.2015 zastavil insolvenční řízení zahájené na návrh Josefa Webera (dále jen dlužník), jenž se domáhal vydání rozhodnutí o úpadku a prohlášení konkursu na jeho majetek.

V odůvodnění usnesení soud zejména uvedl, že usnesením č.j. KSCB 25 INS 31071/2013-A-9 ze dne 3.12.2013 uložil dlužníkovi povinnost zaplatit zálohu na náklady insolvenčního řízení ve výši 50.000,-Kč. K odvolání dlužníka odvolací soud usnesením č.j. 2 VSPH 1218/2014-A-16 ze dne 19.1.2015 uvedené usnesení potvrdil. Usnesení o uložení povinností zaplatit zálohu na náklady insolvenčního řízení nabylo právní moci 4.2.2015. Dlužník ve stanovené lhůtě zálohu na náklady insolvenčního řízení neuhradil, proto soud prvního stupně podle ust. § 108 odst. 3 insolvenčního zákona insolvenční řízení zastavil.

Proti tomuto usnesení se dlužník včas odvolal a požadoval, aby odvolací soud napadené usnesení změnil tak, že se insolvenční řízení nezastavuje. Argumentoval zejména tím, že napadené rozhodnutí je nesprávné a neumožňuje mu být účastníkem insolvenčního řízení. Jeho majetkové poměry a příjmy jsou tak špatné, že není schopen složit požadovanou zálohu na náklady insolvenčního řízení.

Vrchní soud v Praze přezkoumal napadené usnesení včetně řízení jeho vydání předcházejícího a dospěl k těmto zjištěním a závěrům:

Podle ust. § 108 odst. 1 až 3 insolvenčního zákona může insolvenční soud před rozhodnutím o insolvenčním návrhu uložit insolvenčnímu navrhovateli, aby ve stanovené lhůtě zaplatil zálohu na náklady insolvenčního řízení až do částky 50.000,-Kč, je-li to nutné ke krytí nákladů řízení a prostředky k tomu nelze zajistit může insolvenční soud před rozhodnutím o insolvenčním návrhu insolvenční řízení zastavit, a neučiní-li tak, může přikročit k jejímu vymáhání; o tom musí insolvenčního navrhovatele poučit.

V daném případě odvolací soud ze spisu zjistil, že usnesením č.j. KSCB 25 INS 31071/2013-A-9 ze dne 3.12.2013 uložil insolvenční soud dlužníkovi, aby do sedmi dnů od právní moci tohoto usnesení zaplatil zálohu na náklady insolvenčního řízení ve výši 50.000,-Kč. K odvolání dlužníka odvolací soud usnesením č.j. 2 VSPH 1218/2014-A-16 ze dne 19.1.2015 toto usnesení potvrdil. Usnesení o povinnosti zaplatit zálohu ve výši 50.000,-Kč nabylo právní moci 4.2.2015. Dlužník, ač řádně poučen o možných následcích, povinnost uloženou pravomocným soudním rozhodnutím do okamžiku vydání napadeného rozhodnutí nesplnil. Dlužno přitom poznamenat, že ji dle obsahu spisu neuhradil ani dodatečně po jeho vydání.

Na základě těchto zjištění a veden názory vyjádřenými shora neshledal odvolací soud odvolání dlužníka důvodným a napadené usnesení podle ust. § 219 občanského soudního řádu jako věcně správné potvrdil.

Pro úplnost považoval odvolací soud za vhodné upozornit dlužníka na to, že mu po ukončení tohoto řízení nic nebrání v tom, aby podal nový insolvenční návrh spojený s návrhem na povolení oddlužení, pokud to jeho výdělkové poměry dovolují.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí j e dovolání přípustné, jestliže dovolací soud dospěje k závěru, že napadené rozhodnutí závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak; dovolání lze podat do dvou měsíců od doručení tohoto rozhodnutí k Nejvyššímu soudu ČR prostřednictvím Krajského soudu v Českých Budějovicích.

V Praze dne 13. listopadu 2015

JUDr. Jiří G o l d s t e i n, v.r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: Helena Kavčiaková