1 VSPH 722/2015-A-27
KSPH 71 INS 10238/2014 1 VSPH 722/2015-A-27

USNESENÍ

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jiřího Goldsteina a soudců JUDr. Františka Kučery a JUDr. Ladislava Derky ve věci dlužnice Jarmily Šponiarové, bytem 17. listopadu 1334, Mladá Boleslav, zahájené na návrh dlužnice, o odvolání dlužnice proti usnesení Krajského soudu v Praze č.j. KSPH 71 INS 10238/2014-A-20 ze dne 16. března 2015

takto:

Usnesení Krajského soudu v Praze č.j. KSPH 71 INS 10238/2014-A-20 ze dne 16. března 2015 se p o t v r z u j e .

Odůvodnění:

Krajský soud v Praze usnesením č.j. KSPH 71 INS 10238/2014-A-20 ze dne 16.3.2015 zastavil insolvenční řízení zahájené na návrh Jarmily Šponiarové (dále jen dlužnice), jenž se domáhala vydání rozhodnutí o úpadku a povolení oddlužení.

V odůvodnění usnesení soud zejména uvedl, že dlužnice se insolvenčním návrhem doručeným soudu dne 11.04.2014 domáhala zjištění úpadku a povolení oddlužení plněním splátkového kalendáře. Usnesením Vrchního soudu v Praze č.j. 2 VSPH 1662/2014-A-16 ze dne 5.1.2015 bylo změněno rozhodnutí soudu zdejšího č.j. KSPH 71 INS 10238/2014-A-11 ze dne 1.8.2014, tak, že dlužnici byla uložena povinnost zaplatit zálohu na náklady insolvenčního řízení ve výši 25.000,-Kč, a to do deseti dnů od právní moci tohoto usnesení. Toto usnesení nabylo právní moci dne 19.1.2015. Dlužnice ve stanovené lhůtě zálohu na náklady insolvenčního řízení neuhradila, proto soud prvního stupně podle ust. § 108 odst. 3 insolvenčního zákona insolvenční řízení zastavil.

Proti tomuto usnesení se dlužnice včas odvolala a požadovala, aby odvolací soud napadené usnesení zrušil a věc vrátil soudu prvního stupně k dalšímu řízení. Argumentovala pouze tím, že zálohu nezaplatila, protože na její úhradu neměla finanční prostředky. Soudu však předložila darovací smlouvu za účelem doložení vyššího příjmu.

Vrchní soud v Praze přezkoumal napadené usnesení včetně řízení jeho vydání předcházejícího a dospěl k těmto zjištěním a závěrům:

Podle ust. § 108 odst. 1 až 3 insolvenčního zákona může insolvenční soud před rozhodnutím o insolvenčním návrhu uložit insolvenčnímu navrhovateli, aby ve stanovené lhůtě zaplatil zálohu na náklady insolvenčního řízení až do částky 50.000,-Kč, je-li to nutné ke krytí nákladů řízení a prostředky k tomu nelze zajistit jinak. Nebude-li záloha na náklady insolvenčního řízení ve stanovené lhůtě zaplacena, může insolvenční soud před rozhodnutím o insolvenčním návrhu insolvenční řízení zastavit, a neučiní-li tak, může přikročit k jejímu vymáhání; o tom musí insolvenčního navrhovatele poučit.

V daném případě odvolací soud ze spisu zjistil, že usnesením A-11 ze dne 1.8.2014 uložil insolvenční soud dlužnici, aby do pěti dnů od právní moci tohoto usnesení zaplatila zálohu na náklady insolvenčního řízení ve výši 40.000,-Kč. K odvolání dlužnice odvolací soud toto usnesení změnil tak, že dlužnici uložil zaplatit zálohu na náklady insolvenčního řízení pouze ve výši 25.000,-Kč ve lhůtě deseti dnů, přičemž dlužnice byla poučena o následcích v případě nesplnění uložené povinnosti. Dlužnice, ač řádně poučena o možných následcích, povinnost uloženou pravomocným soudním rozhodnutím do okamžiku vydání napadeného rozhodnutí nesplnila. Dlužno přitom poznamenat, že ji dle obsahu spisu neuhradila ani dodatečně po jeho vydání.

Na základě těchto zjištění a veden názory vyjádřenými shora neshledal odvolací soud odvolání dlužníka důvodným a napadené usnesení podle ust. § 219 občanského soudního řádu jako věcně správné potvrdil.

Pro úplnost považoval odvolací soud za vhodné upozornit dlužnici na to, že jí po ukončení tohoto řízení nic nebrání v tom, aby podala nový insolvenční návrh spojený s návrhem na povolení oddlužení, pokud to její výdělkové poměry dovolují.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí j e dovolání přípustné, jestliže dovolací soud dospěje k závěru, že napadené rozhodnutí závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak; dovolání lze podat do dvou měsíců od doručení tohoto rozhodnutí k Nejvyššímu soudu ČR prostřednictvím Krajského soudu v Praze.

V Praze dne 10. listopadu 2015

JUDr. Jiří G o l d s t e i n , v. r. předseda senátu Za správnost vyhotovení: Mandáková