1 VSPH 716/2016-A-28
KSUL 44 INS 20474/2015 1 VSPH 716/2016-A-28

USNESENÍ

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Františka Kučery a soudců JUDr. Jiřího Goldsteina a JUDr. Ladislava Derky v insolvenční věci dlužníka Jiřího anonymizovano , anonymizovano , bytem v Ústí nad Labem, Ladova 2531/4, zast. JUDr. Filipem Štípkem, advokátem se sídlem v Ústí nad Labem, Hradiště 96-6-8, zahájené na návrh věřitele KHYLAPO, s.r.o. se sídlem v Praze 8, Ke Štvanici 379/6, o odvolání dlužníka proti usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 22. ledna 2016, č.j. KSUL 44 INS 20474/2015-A-20

takto:

Odvolání s e o d m í t á.

Odůvodnění:

Napadeným usnesením soud prvního stupně v bodě I. výroku zjistil úpadek dlužníka, v bodě II. ustanovil insolvenčního správce, v bodu III. vyslovil, že účinky rozhodnutí nastanou zveřejněním rozhodnutí v insolvenčním rejstříku a dále (v bodech IV. až XIII.) rozhodl o procesních záležitostech a o povinnostech souvisejících s rozhodnutím o úpadku.

Proti tomuto usnesení se dlužník podáním ze dne 1. 2. 2016 odvolal s tím, že odvolání odůvodní do deseti dnů.

Soud prvního stupně dlužníka usnesením ze dne 29. 2. 2016 (událost A-23) vyzval, aby své odvolání doplnil ve lhůtě 10 dnů o uvedení rozhodnutí, proti kterému odvolání a v jakém rozsahu směřujte, o uvedení odvolacích důvodů a odvolacího návrhu. Následně ho k témuž vyzval i odvolací soud (událost A-26), jenž současně dlužníka poučil, že nebude-li jeho odvolání ve lhůtě pěti dnů doplněno, odvolací soud toto odvolání odmítne. Tato výzva byla zástupci dlužník doručena 21. 4. 2016.

Na uvedenou výzvu dlužník nereagoval.

Podle § 205 odst. 1 o.s.ř. musí být v odvolání vedle obecných náležitostí (§ 42 odst. 4 o.s.ř.) uvedeno, proti kterému rozhodnutí směřuje, v jakém rozsahu se napadá, v čem je spatřována nesprávnost tohoto rozhodnutí nebo postupu soudu (odvolací důvod) a čeho se odvolatel domáhá (odvolací návrh).

Podle § 212a odst. 1 o.s.ř. není-li dále stanoveno jinak, rozhodnutí soudu prvního stupně lze přezkoumat i z důvodů, které nebyly v odvolání uplatněny

(§ 205 odst. 2). Podle § 212a odst. 2 o.s.ř. rozsudek nebo usnesení, jímž bylo rozhodnuto ve věci samé, nelze přezkoumat podle odstavce 1, neobsahuje-li odvolání přes výzvu soudu (§ 43 a § 209) žádné odvolací důvody.

Podle § 43 odst. 2 o.s.ř. není-li přes výzvu předsedy senátu podání řádně opraveno nebo doplněno a v řízení nelze pro tento nedostatek pokračovat, soud usnesením podání, kterým se zahajuje řízení, odmítne. K ostatním podáním soud nepřihlíží, dokud nebudou řádně opravena nebo doplněna. O těchto následcích musí být účastník poučen.

Z obsahu dlužníkova odvolání lze zjistit pouze to, že směřuje proti usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 22. ledna 2016, č.j. KSUL 44 INS 20474/2015-A-20. Není z něj zřejmé, zda směřuje proti všem částem výroku tohoto rozhodnutí, které dlužník napadnout odvoláním může (body I. a II. výroku), nebo jen proti některému z nich a kterému. Postrádá uvedení jakéhokoli odvolacího důvodu a odvolacího návrhu. Přes výzvu soudů a poskytnuté poučení o následcích neodstranění vad podání ve stanovené lhůtě dlužník své odvolání nedoplnil. Jelikož absence identifikace výroku napadeného rozhodnutí, proti kterému odvolání směřuje, a neuvedení odvolacích důvodů odvolání brání dalšímu pokračování v odvolacím řízení (§ 212a odst. 2 o.s.ř.), odvolací soud odvolání dlužníka podle § 43 odst. 2 o.s.ř. za použití § 211 téhož zákona odmítl.

P o u č e n í : Proti tomuto rozhodnutí n e n í dovolání přípustné.

V Praze dne 10. května 2016

JUDr. František K u č e r a, v.r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: Bc. Jiří Slavík