1 VSPH 71/2014-A-22
KSCB 25 INS 5140/2013 1 VSPH 71/2014-A-22

USNESENÍ

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátČ složeném z p edsedy JUDr. Ing. Jaroslava Zelenky, Ph.D. a ze soudc JUDr. Františka Kuery a JUDr. Ji ího Goldsteina ve vČci dlužnice Libuše anonymizovano , anonymizovano , bytem Tachov 1, Školní 1351, adresa pro doruení: Strakonice, Erbenova 854, zahájené na návrh dlužnice, o odvolání dlužnice proti usnesení Krajského soudu v ýeských BudČjovicích ze dne 7. íjna 2013, .j. KSCB 25 INS 5140/2013-A-16,

takto:

Usnesení Krajského soudu v ýeských BudČjovicích ze dne 7. íjna 2013, .j. KSCB 25 INS 5140/2013-A-16, se v bodČ I. výroku p o t v r z u j e ; v bodČ II. výroku se z r u š u j e .

Od vodnČní:

Ve výroku uvedeným usnesením Krajský soud v ýeských BudČjovicích odmítl insolvenní návrh podaný Libuší anonymizovano (dále jen dlužnice; bod I. výroku) a vyslovil, že žádný z úastník nemá právo na náhradu náklad ízení (bod II. výroku).

V od vodnČní usnesení soud I. stupnČ zejména uvedl, že se dlužnice domáhala insolvenním návrhem podaným dne 26.2.2013 zjištČní svého úpadku a povolení oddlužení. Protože dlužnice k návrhu nep ipojila ádný seznam svého majetku, vyzval ji soud I. stupnČ usnesením ze dne 29.5.2013 (A-13), jež jí bylo dorueno dne 3.6.2013, aby o nČ insolvenní návrh doplnila. Protože dlužnice uvedené výzvČ nevyhovČla a d íve p edložený seznam majetku shledal soud I. stupnČ neúplným, postupoval podle § 128 odst. 2 insolvenního zákona (dále jen IZ) a insolvenní návrh odmítl.

Proti tomuto usnesení Krajského soudu v ýeských BudČjovicích se dlužnice vas odvolala a požadovala, aby odvolací soud celou vČc zhodnotil a nČjakým zp sobem do ešil . Soudu I. stupnČ vytýkala, že vše jí bylo zasláno a datumováno dne 7.6.2013 , že jí soud až za 4 mČsíce napsal takový dopis o odmítnutí a že celou tuto dobu spis jen z ejmČ nČkde ležel .

Na výzvu soudu I. stupnČ ze dne 18.10.2013 (A-18), aby své odvolání doplnila o odvolací d vody a odvolací návrh, dlužnice nereagovala. Vrchní soud v Praze p esto p ezkoumal napadené usnesení i ízení jeho vydání p edcházející a dospČl k tČmto zjištČním a závČr m:

Z § 97 odst. 1 a 3 IZ plyne, že insolvenní ízení lze zahájit jen na návrh, který je oprávnČn podat dlužník nebo jeho vČ itel, a jde-li o hrozící úpadek, m že insolvenní návrh podat jen dlužník. Náležitosti insolvenního návrhu stanoví § 103 odst. 1 a 2 IZ, p iemž podá-li insolvenní návrh dlužník, dle § 104 odst. 1 IZ je povinen k nČmu p ipojit seznam svého majetku vetnČ svých pohledávek s uvedením svých dlužník (dále jen seznam majetku ), seznam svých závazk s uvedením svých vČ itel (dále jen seznam závazk ), seznam svých zamČstnanc , listiny, které dokládají úpadek nebo hrozící úpadek.

V seznamu majetku je dlužník povinen oznait jednotlivČ sv j majetek, vetnČ specifikace svých pohledávek a vyjád ení k jejich dobytnosti, a uvést informaci o soudních i jiných ízeních, jež ohlednČ jeho majetku probČhla i dosud probíhají (§ 104 odst. 2 IZ).

V seznamu závazk je dlužník povinen jako své vČ itele oznait všechny osoby, o kterých je mu známo, že v i nČmu mají pohledávky nebo jiná majetková práva, nebo které v i nČmu pohledávky nebo jiná majetková práva uplat ují, oddČlenČ uvést vČ itele, kte í proti nČmu mají právo na uspokojení ze zajištČní nebo toto právo proti nČmu uplat ují, vetnČ specifikace p edmČtu tohoto zajištČní a d vodu jeho vzniku, a musí také uvést, které z pohledávek vČ itel popírá co do d vodu nebo co do výše i v jakém rozsahu popírá právo na uspokojení ze zajištČní a z jakého d vodu (§ 104 odst. 3 IZ). Všechny osoby uvedené v seznamech musejí být oznaeny zp sobem uvedeným v § 103 odst. 1 IZ (tedy jménem a p íjmením, p ípadnČ obchodní firmou, dále bydlištČm i sídlem a identifikaním íslem, dále je t eba rovnČž uvést výši závazku). Nemá-li dlužník žádné zamČstnance nebo žádné dlužníky, uvede to v seznamech výslovnČ. P edložené seznamy musí dlužník podepsat a výslovnČ v nich uvést, že jsou správné a úplné (§ 104 odst. 4 IZ).

Základem pro rozhodnutí o úpadku dlužníka je pouze srozumitelný a uritý insolvenní návrh opat ený náležitostmi dle § 103 IZ a zákonem požadovanými p ílohami obsahujícími údaje uvedené v § 104 IZ.

Podle § 128 odst. 2 IZ nejsou-li k insolvennímu návrhu p ipojeny zákonem požadované p ílohy, nebo neobsahují-li tyto p ílohy stanovené náležitosti, urí insolvenní soud navrhovateli lh tu k doplnČní insolvenního návrhu. Tato lh ta nesmí být delší než 7 dn ; to neplatí, jde-li o insolvenní návrh podle § 98 odst. 1. Nebude-li insolvenní návrh ve stanovené lh tČ doplnČn, insolvenní soud jej odmítne.

Z obsahu spisu plyne, že dlužnice spojila insolvenní návrh s návrhem na povolení oddlužení podaným na p edepsaném formulá i, v nČmž v kolonce . 6 vyznaila, že se domáhá vydání rozhodnutí o úpadku, a že ádnČ vylíila rozhodující okolnosti svého úpadku. K návrhu dlužnice p ipojila mj. seznam svého majetku (A-3/2 až A-3/3), jenž podepsala a výslovnČ o nČm prohlásila, že je správný a úplný, avšak v nČm již neuvedla své nemovitosti, jejichž je vlastnicí podle kupní smlouvy ze dne 19.11.2012, . 7055671231 (A-3/1 až A-3/13). Bylo zjištČno, že pod bodem I. výroku usnesení ze dne 29.5.2013 (A-13), jež jí bylo dorueno dne 3.6.2013 (vhozením do domovní schránky), vyzval soud I. stupnČ dlužnici k doplnČní insolvenního návrhu o úplný seznam jejího majetku, v nČmž by byly uvedeny též její nemovitosti. Dlužnice výzvČ soudu I. stupnČ zjevnČ nevyhovČla, když mu podáním ze dne 6.6.2013 (A-15) opakovanČ zaslala jen shora uvedenou kupní smlouvu a písemný pokyn svého zamČstnavatele ze dne 7.3.2013.

Na základČ zjištČní, že dlužnice, a k tomu byla soudem I. stupnČ ádnČ vyzvána, nesplnila povinnost dle § 104 IZ a insolvenní návrh o ádný seznam svého majetku, jenž je jeho obligatorní p ílohou, nedoplnila ani za trvání odvolacího ízení, postupoval odvolací soud podle § 219 o.s. . a napadené usnesení v bodČ I. výroku jako vČcnČ správné potvrdil.

Pokud jde o bod II. výroku, odvolací soud jej zrušil, nebo v ízení, jehož se úastní jen dlužnice (1 úastník), postrádá smyslu rozhodovat o náhradČ náklad ízení (to zákon p edpokládá jen v ízení s vícero úastníky).

Jen pro úplnost považuje odvolací soud za vhodné poukázat, že pravomocné odmítnutí insolvenního návrhu, jímž se insolvenní ízení koní, nebrání tomu, aby dlužnice insolvenní návrh znovu podala.

Pouení: Proti tomuto rozhodnutí je dovolání p ípustné, jestliže na základČ dovolání podaného do dvou mČsíc od doruení rozhodnutí k Nejvyššímu soudu ýR prost ednictvím Krajského soudu v ýeských BudČjovicích dovolací soud dospČje k závČru, že napadené rozhodnutí odvolacího soudu závisí na vy ešení otázky hmotného nebo procesního práva, p i jejímž ešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vy ešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílnČ anebo má-li být dovolacím soudem vy ešená právní otázka posouzena jinak (§ 237, § 239 a § 240 odst. 1 o.s. .).

V Praze dne 13. ledna 2014

JUDr. Ing. Jaroslav Zelenka, Ph.D., v. r. p edseda senátu

Za správnost vyhotovení: Brožová Eva