1 VSPH 70/2015-A-14
MSPH 95 INS 30551/2014 1 VSPH 70/2015-A-14

USNESENÍ

Vrchní soud v Praze rozhodl jako soud odvolací v senátě složeném z předsedy JUDr. Ladislava Derky a soudců JUDr. Františka Kučery a JUDr. Jiřího Goldsteina v insolvenční věci dlužníka: Fridrich anonymizovano , anonymizovano , bytem Praha 9, Dygrýnova 829, zahájené návrhem dlužníka, o odvolání dlužníka proti usnesení Městského soudu v Praze č.j. MSPH 95 INS 30551/2014-A-7 ze dne 18. listopadu 2014,

takto:

Usnesení Městského soudu v Praze č.j. MSPH 95 INS 30551/2014-A-7 ze dne 18. listopadu 2014 se p o t v r z u j e .

Odůvodnění:

Městský soud v Praze usnesením z 18.11.2014 v bodu I. výroku odmítl insolvenční návrh dlužníka z 27.10.2014 a v bodu II. výroku rozhodl, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení. Rozhodnutí bylo odůvodněno tím, že podáním z 27.10.2014 na předepsaném formuláři se dlužník domáhal zjištění svého úpadku a povolení oddlužení. V návrhu uvedl, že má 7 peněžitých závazků, které není schopen splácet. K insolvenčnímu návrhu nebyl připojen seznam majetku, závazků a zaměstnanců.

Soud odkázal na § 103, 104, 106, 391 odst. 2 zákona č. 182/2006 Sb. o úpadku a způsobech jeho řešení (dále jen insolvenčního zákona) a učinil závěr, že dlužník nevylíčil rozhodné skutečnosti osvědčující jeho úpadek. V insolvenčním návrhu nejsou uvedeny konkrétní okolnosti o existenci dlužníkova úpadku, byť tato skutková tvrzení jsou povinnou náležitostí iniciace insolvenčního řízení a bez těchto náležitostí nelze návrh věcně posoudit. S ohledem na tyto nedostatky nelze v řízení pokračovat, soud proto v souladu s § 128 odst. 1 insolvenčního zákona návrh odmítl. Výrok o náhradě nákladů řízení soud odůvodnil ustanovením § 146 odst. 3 o.s.ř.

Dlužník napadl usnesení včas podaným odvoláním, ve kterém navrhl rozhodnutí zrušit. Odvolání odůvodnil tím, že k návrhu na povolení oddlužení připojil seznam majetku a závazků. Nikdy neměl žádné zaměstnance, což uvedl i v návrhu. Zastává proto názor, že dostatečným způsobem vylíčil rozhodné skutečnosti osvědčující jeho úpadek.

Odvolací soud bez nařízení jednání (§ 94 odst. 2 písm. c/ insolvenčního zákona) přezkoumal napadené usnesení soudu prvního stupně podle § 7 insolvenčního zákona a § 212 o. s. ř. a neshledal odvolání dlužníka důvodným.

Podle § 3 odst. 1 insolvenčního zákona Dlužník je v úpadku, jestliže má a) více věřitelů a b) peněžité závazky po dobu delší 30 dnů po lhůtě splatnosti a c) tyto závazky není schopen plnit (dále jen "platební neschopnost").

Podle § 128 odst. 1 insolvenčního zákona Insolvenční návrh, který neobsahuje všechny náležitosti nebo který je nesrozumitelný anebo neurčitý, insolvenční soud odmítne, jestliže pro tyto nedostatky nelze pokračovat v řízení; učiní tak neprodleně, nejpozději do 7 dnů poté, co byl insolvenční návrh podán. Ustanovení § 43 občanského soudního řádu se nepoužije.

Náležitosti insolvenčního návrhu vymezuje ustanovení § 103 odst. 1 a 2 insolvenčního zákona. Kromě požadavku, aby obsahoval obecné náležitosti podání, musí insolvenční návrh obsahovat označení insolvenčního navrhovatele a dlužníka, musí v něm být uvedeny rozhodující skutečnosti, které osvědčují úpadek dlužníka nebo jeho hrozící úpadek, skutečnosti, ze kterých vyplývá oprávnění podat návrh, není-li insolvenčním navrhovatelem dlužník, musí být označeny důkazy, kterých se insolvenční navrhovatel dovolává, a musí z něj být patrno, čeho se jím insolvenční navrhovatel domáhá.

Náležitosti seznamů, jež je dlužník povinen k návrhu přiložit, pak vymezuje ustanovení § 104 insolvenčního zákona. V odstavci 1 určuje, že je dlužník povinen k návrhu připojit a) seznam svého majetku včetně svých pohledávek s uvedením svých dlužníků, b) seznam svých závazků s uvedením svých věřitelů a c) seznam svých zaměstnanců, v odstavci 2, 3 a 4 konkrétně vyjmenovává náležitosti jednotlivých seznamů a v odst. 4 větě poslední určuje, že dlužník musí předložené seznamy podepsat a výslovně o nich uvést, že jsou správné a úplné. Odvolací soud zdůrazňuje zvláště třetí větu odst. 3 § 104 insolvenčního zákona Dlužník v seznamu závazků uvede údaj o výši a splatnosti jednotlivých závazků a stručně uvede, které z pohledávek svých věřitelů popírá co do důvodu nebo co do výše a proč.

Odvolací soud považuje v této souvislosti za nutné zdůraznit závěry soudní praxe (viz usnesení Nejvyššího soudu ČR č.j. KSBR 31 INS 1583/2008, 29 NSČR 7/2008-A-16 ze dne 26.2.2009), podle nichž-vzhledem k závažnosti dopadů, jež může i vadný insolvenční návrh vyvolat v poměrech dlužníka nebo třetích osob-je insolvenční navrhovatel povinen splnit zákonem předepsanou povinnost, tj. v insolvenčním návrhu vylíčit rozhodující skutečnosti, které osvědčují úpadek dlužníka nebo jeho hrozící úpadek, tj. mimo jiné uvést i konkrétní údaje o věřitelích, kteří mají za dlužníkem splatnou pohledávku. Na této povinnosti je nutno trvat i v případě návrhu podávaného dlužníkem, ledaže dlužník spolu s návrhem předložil řádný seznam svého majetku a závazků. Jinak řečeno, co do povinných rozhodných tvrzení o dlužníkově úpadku či hrozícím úpadku, jež jeho insolvenční návrh postrádá, lze vzít v potaz (jako součást tvrzení o úpadku akceptovat) údaje o věřitelích dlužníka a jejich pohledávkách a o majetkových poměrech dlužníka obsažené v seznamech majetku a závazků, které spolu s insolvenčním návrhem (co jeho obligatorní přílohu) předložil; to však jen za předpokladu, že tyto seznamy jsou řádné, tj. opatřené náležitostmi předepsanými v § 104 odst. 2 až 4 insolvenčního zákona, a že tedy k nim lze (i v uvedeném směru) přihlížet.

Shodný závěr vyjádřil Nejvyšší soud ČR i v usnesení sp. zn. KSPL 27 INS 1784/2009, 29 NSČR 22/2009 ze dne 20.5.2010, ve kterém dovodil, že dlužník, který neopatří předložený seznam majetku, seznam závazků a seznam zaměstnanců jím podepsaným prohlášením, že jde o seznam správný a úplný, povinnost předložit seznam spolu s insolvenčním návrhem řádně nesplnil a údajů obsažených v takovém seznamu" se nemůže dovolávat ani pro účely posouzení, zda splnil povinnost vylíčit v insolvenčním návrhu rozhodující skutečnosti, které osvědčují jeho úpadek nebo hrozící úpadek.

Odvolací soud zdůrazňuje, že dlužník ve svém insolvenčním návrhu spojeném s návrhem na povolení oddlužení netvrdil, kdy byly jeho závazky vůči věřitelům splatné. V tomto směru nebylo možné tyto údaje získat ze seznamu závazků, neboť dlužník nepředložil žádný seznam majetku, seznam závazků a seznam zaměstnanců. Tyto seznamy nepřiložil ke svému insolvenčnímu návrhu a neučinil tak ani později. V tomto směru tedy neodpovídá skutečnosti tvrzení dlužníka, že uvedené seznamy řádně připojil.

Dlužník nedostál své povinnosti uvést v insolvenčním návrhu rozhodující skutečnosti osvědčující jeho úpadek, přičemž tyto skutečnosti nelze dovodit ani ze seznamu majetku a závazků. Absence zákonem požadovaných náležitostí brání pokračování v řízení, přičemž použití výzvy k odstranění vad insolvenčního návrhu dle § 43 odst. 1 o.s.ř. je v insolvenčním řízení vyloučeno (viz § 128 odst. 1 věta druhá o.s.ř.). Soud prvního stupně proto rozhodl po právu dle § 128 odst. 1 insolvenčního zákona, když insolvenční návrh dlužníka odmítl a o náhradě nákladů řízení rozhodl dle § 146 odst. 3 o.s.ř. v neprospěch dlužníka. Odvolací soud proto v souladu s § 219 o.s.ř. potvrdil napadené usnesení jako věcně správné.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení j e dovolání přípustné k Nejvyššímu soudu ČR, jestliže Nejvyšší soud ČR jako soud dovolací dospěje k závěru, že napadené rozhodnutí odvolacího soudu závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak (§ 237, § 239 a § 240 odst. 1 o.s.ř.). Dovolání se podává u soudu, který rozhodoval v prvním stupni, a to do dvou měsíců od doručení usnesení odvolacího soudu.

V Praze dne 24. července 2015

JUDr. Ladislav D e r k a , v.r. předseda senátu Za správnost vyhotovení: Jana Berná