1 VSPH 699/2014-P55-8
KSPL 52 INS 23899/2013 1 VSPH 699/2014-P55-8

USNESENÍ

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Ing. Jaroslava Zelenky, Ph.D. a soudců JUDr. Jiřího Goldsteina a JUDr. Františka Kučery ve věci dlužníka EPIAG LOFIDA-PORCELÁN CZ, s.r.o., IČO: 26325021, sídlem Hlavní 30, Dalovice, o odvolání Evgenye Kamaletdinova, bytem Na Vyhlídce 454/52, Karlovy Vary, proti usnesení Krajského soudu v Plzni č.j. KSPL 52 INS 23899/2013-P55-2 ze dne 18. prosince 2013

takto:

Usnesení Krajského soudu v Plzni č.j. KSPL 52 INS 23899/2013-P55-2 ze dne 18. prosince 2013 se p o t v r z u j e .

Odůvodnění:

Krajský soud v Plzni usnesením č.j. KSPL 52 INS 23899/2013-P55-2 ze dne 18.12.2013 rozhodl, že se přihláška pohledávky Evgenye Kamaletdinova (dále jen odvolatel) odmítá a právní mocí tohoto usnesení jeho účast v insolvenčním řízení končí.

V odůvodnění usnesení soud uvedl, že insolvenční řízení bylo zahájeno vyhláškou č.j. KSPL 52 INS 23899/2013-A-2 zveřejněnou v insolvenčním rejstříku dne 28.8.2013 a usnesením č.j. KSPL 52 INS 23899/2013-A-25 ze dne 6.11.2013 byl zjištěn úpadek dlužníka a věřitelé vyzváni k přihlášení pohledávek ve lhůtě do třiceti dnů ode dne rozhodnutí o úpadku, přičemž byli poučeni o tom, že k přihláškám, které jsou podány později, insolvenční soud nepřihlíží a takto uplatněné pohledávky se v insolvenčním řízení neuspokojují. Toto rozhodnutí bylo zveřejněno v insolvenčním rejstříku dne 6.11.2013 v 22 hod. 58 min. Lhůta k podání přihlášek uplynula dnem 6.12.2013. Vzhledem k tomu, že přihláška pohledávky byla soudu doručena dne 11.12.2013 po uplynutí lhůty k přihlášení pohledávek, postupoval soud podle ust. § 185 insolvenčního zákona a přihlášku pohledávky odmítl.

Toto usnesení Krajského soudu v Plzni napadl odvolatel včasným odvoláním, ve kterém pouze uvedl, že odůvodnění odvolání bude doplněného do 30.1.2014. Na usnesení soudu prvního stupně KSPL 52 INS 23899/2013-P55-4 ze dne 20.2.2014, kterým byl vyzván k doplnění svého podání a soud ho zároveň řádně poučil, jak má doplnění provést, odvolatel nereagoval.

Vrchní soud v Praze přezkoumal napadené usnesení i řízení jeho vydání předcházející a dospěl k následujícím zjištěním a závěrům:

Podle ust. § 173 odst. 1 insolvenčního zákona podávají věřitelé přihlášky pohledávek u insolvenčního soudu od zahájení insolvenčního řízení až do uplynutí lhůty stanovené rozhodnutím o úpadku. K přihláškám, které jsou podány později, insolvenční soud nepřihlíží a takto uplatněné pohledávky se v insolvenčním řízení neuspokojují.

V rozhodnutí o úpadku insolvenční soud podle ust. § 136 odst. 2 písm. d) insolvenčního zákona vyzve věřitele, kteří dosud nepřihlásili své pohledávky, aby tak učinili ve stanovené lhůtě, a poučí je o následcích jejího zmeškání podle ust. § 173 odst. 1 insolvenčního zákona. Stanovená lhůta k přihlášení pohledávek nesmí být kratší 30 dnů a delší 2 měsíců (ust. § 136 odst. 3 insolvenčního zákona), a je-li s rozhodnutím o úpadku spojeno rozhodnutí o povolení oddlužení, činí tato lhůta 30 dnů (ust. § 136 odst. 4 insolvenčního zákona).

Podle ust. § 185 insolvenčního zákona nastala-li v průběhu insolvenčního řízení skutečnost, na základě které se podle tohoto zákona k přihlášce pohledávky nebo k přihlášené pohledávce nepřihlíží, insolvenční soud odmítne přihlášku rozhodnutím, proti kterému je odvolání přípustné a které se doručuje zvlášť přihlášenému věřiteli, dlužníku a insolvenčnímu správci; odvolání proti němu může podat jen přihlášený věřitel. Právní mocí takového rozhodnutí účast tohoto věřitele v insolvenčním řízení končí; o tom insolvenční soud přihlášeného věřitele uvědomí ve výroku rozhodnutí.

Z obsahu spisu odvolací soud zjistil, že v daném případě soud prvního stupně v rozhodnutí o úpadku č.j. KSPL 52 INS 23899/2013-A-25 ze dne 6.11.2013 stanovil věřitelům lhůtu k podání přihlášek do třiceti dnů ode dne rozhodnutí o úpadku, a to s řádným poučením o následcích zmeškání dané lhůty podle ust. § 173 odst. 1 insolvenčního zákona. Toto usnesení bylo zveřejněno v insolvenčním rejstříku dne 6.11.2013 v 22 hod. 58 min., kdy dle ust. § 89 odst. 1 insolvenčního zákona nabylo účinnosti. Minimální zákonná třicetidenní lhůta k podávání přihlášek (ust.§ 136 odst. 3 insolvenčního zákona) počala ve smyslu ust. § 57 odst. 1 o.s.ř. běžet následujícího dne ve středu 7.11.2013 a její poslední den připadl na sobotu 7.12.2013, proto poslední den, kdy mohl odvolatel podat přihlášku pohledávky bylo pondělí 9.12.2013. Vzhledem k tomu, že tato lhůta je lhůtou procesněprávní, je podle ust. § 57 odst. 3 o.s.ř. zachována, je-li posledního dne lhůty učiněn úkon u soudu nebo podání odevzdáno orgánu, který má povinnost je doručit.

Z přihlášky odvolatele ze dne 10.12.2011 odvolací soud zjistil, že u soudu byla podána osobně dne 11.12.2013, tedy po uplynutí lhůty, již soud v rozhodnutí o úpadku stanovil. Jeho závěr o opožděném podání přihlášky je tedy věcně správný, a odvolatel ho ostatně ani nezpochybňoval.

Na základě těchto zjištění a veden názory vyjádřenými shora neshledal odvolací soud odvolání důvodným a napadené usnesení podle ust. § 219 o.s.ř. jako ve výroku věcně správné potvrdil.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí j e dovolání přípustné, jestliže dovolací soud dospěje k závěru, že napadené rozhodnutí odvolacího soudu závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak; dovolání lze podat do dvou měsíců od doručení tohoto rozhodnutí k Nejvyššímu soudu ČR prostřednictvím Krajského soudu v Plzni.

V Praze dne 7. srpna 2014

JUDr. Ing. Jaroslav Z e l e n k a , Ph.D., v. r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: Kateřina Vaněčková