1 VSPH 697/2015-P16-9
KSPH 71 INS 28556/2014 1 VSPH 697/2015-P16-9

USNESENÍ Vrchní soud v Praze rozhodl jako soud odvolací v senátu složeném z předsedy JUDr. Ladislava Derky a soudců JUDr. Františka Kučery a JUDr. Jiřího Goldsteina v insolvenční věci dlužníků: Bohumír anonymizovano , anonymizovano , a Hana anonymizovano , nar. 14. 1. 1959, oba bytem Mladá Boleslav, Horní Slivno 112, o odvolání věřitele č. 13: MgA. Jiří Gemrot, bytem Praha 7, Kostelní 875/6, zastoupeného advokátem JUDr. Tomášem Bělohlávkem, se sídlem Praha 7, Kostelní 875/6, proti usnesení Krajského soudu v Praze č. j. KSPH 71 INS 28556/2014-P16-4 ze dne 19. března 2015

takto:

Usnesení Krajského soudu v Praze č. j. KSPH 71 INS 28556/2014-P16-4 ze dne 19. března 2015 se z r u š u j e a věc se v r a c í tomuto soudu k dalšímu řízení.

Odůvodnění:

Krajský soud v Praze usnesením z 19. 3. 2015 odmítl přihlášku č. 16 pohledávky věřitele č. 13 MgA. Jiřího Gemrota. Usnesení odůvodnil tím, že věřitel č. 13 přihlásil pohledávku, avšak přihláška byla vadná. Věřitel podáním doručeným soudu dne 20. 1. 2015 přihlášku doplnil a opravil, avšak z podání insolvenčního správce doručeného soudu dne 9. 3. 2015 je zřejmé, že přihláška nebyla náležitě doplněna a opravena dle výzvy správce. Výzva insolvenčního správce k opravě přihlášky byla věřiteli doručena dne 6. 2. 2015 a věřitel byl poučen o následcích nesplnění výzvy. Věřitel přihlášku nedoplnil, tudíž nesplnil výzvu insolvenčního správce. Soud odkázal na ustanovení § 188 odst. 2 a § 185 insolvenčního zákona a předmětnou přihlášku pohledávky odmítl.

Věřitel č. 13 napadl usnesení včas podaným odvoláním, ve kterém navrhl rozhodnutí změnit tak, že se přihláška č. 16 pohledávky neodmítá. Své odvolání podrobně odůvodnil.

Odvolací soud bez nařízení jednání (§ 94 odst. 2 písm. c/ zákona č. 182/2006 Sb. o úpadku a způsobech jeho řešení, dále jen insolvenčního zákona) přezkoumal napadené usnesení soudu prvního stupně podle § 7 insolvenčního zákona a § 212 o. s. ř. a shledal odvolání věřitele opodstatněným z procesního důvodu.

Jak plyne z § 167 odst. 2 a § 157 odst. 2 o. s. ř., usnesení musí obsahovat odůvodnění výroku. V dané věci se nejedná o usnesení uvedená v § 169 odst. 2 o. s. ř., která nemusí být odůvodněna (usnesení, kterým se zcela vyhovuje návrhu na předběžné opatření, návrhu na zajištění důkazu, návrhu na zajištění předmětu důkazního prostředku ve věcech týkajících se práv z duševního vlastnictví nebo jinému návrhu, jemuž nikdo neodporoval, nebo usnesení, které se týká vedení řízení, anebo usnesení podle § 104a o. s. ř.).

Z odůvodnění napadeného usnesení není zřejmé, jaké vady přihláška pohledávky obsahovala a které vady či neúplnost přihlášky pohledávky přetrvávaly i po výzvě insolvenčního správce. Soud pouze paušálně odkázal na to, že insolvenční správce hodnotil přihlášku pohledávky jako vadnou a jako neúplné hodnotil správce i doplnění přihlášky věřitelem. Avšak soud není vázán názorem insolvenčního správce, tudíž nemůže rezignovat na svá vlastní zjištění a právní závěry, jež pochopitelně mohou být zcela odlišné od závěrů insolvenčního správce. V tomto smyslu odvolací soud poukazuje na usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 2. 12. 2009 sp. zn. KSPL 54 INS 3007/2009, 1 VSPH 701/2009-P10, ve kterém odvolací soud učinil závěr, že Pro odmítnutí přihlášky podle § 185 insolvenčního zákona nepostačuje zjištění soudu, že věřitel přihlášku řádně a včas nedoplnil, nýbrž takové rozhodnutí soudu musí být založeno i na posouzení, zda přihláška je skutečně vadná či neúplná, zda insolvenční správce řádně věřitele vyzval k jejímu doplnění či odstranění vadnosti a zda jej poučil, jak při tom postupovat. Názorem insolvenčního správce soud nikterak není vázán.

Napadené usnesení není přezkoumatelné pro nedostatek důvodů, odvolací soud proto v souladu s § 219a odst. 1 písm. b) a § 221 odst. 1 písm. a) o. s. ř. rozhodnutí zrušil a věc vrátil soudu prvního stupně k dalšímu řízení.

Poučení: Proti tomuto usnesení j e dovolání přípustné k Nejvyššímu soudu, jestliže Nejvyšší soud jako soud dovolací dospěje k závěru, že napadené rozhodnutí odvolacího soudu závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak (§ 237, § 239 a § 240 odst. 1 o. s. ř.). Dovolání se podává u soudu, který rozhodoval v prvním stupni, a to do dvou měsíců od doručení usnesení odvolacího soudu.

V Praze dne 4. února 2016

JUDr. Ladislav D e r k a , v. r. předseda senátu Za správnost vyhotovení: Mandáková