1 VSPH 685/2015-P5-8
KSPL 56 INS 26871/2014 1 VSPH 685/2015-P5-8

USNESENÍ

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jiřího Goldsteina a soudců JUDr. Františka Kučery a JUDr. Ladislava Derky v insolvenční věci dlužnice Šárky Babkové, IČO: 76208443, bytem Šťáhlavy, Šťáhlavice 100, 332 04 Nezvěstice, o odvolání Ivany Ulrichové, bytem Loudů 1022, 334 41 Dobřany, proti usnesení Krajského soudu v Plzni č.j. KSPL 56 INS 26871/2014-P5-3 ze dne 4. března 2015

takto:

Usnesení Krajského soudu v Plzni č.j. KSPL 56 INS 26871/2014-P5-3 ze dne 4. března 2015 se m ě n í tak, že se nebere na vědomí zpětvzetí přihlášky

Ivany Ulrichové a její účast v insolvenčním řízení nekončí.

Odůvodnění:

Krajský soud v Plzni v insolvenčním řízení Šárky Babkové (dále dlužnice) usnesením č.j. KSPL 56 INS 26871/2014-P5-3 ze dne 4.3.2015 vzal na vědomí zpětvzetí přihlášky Ivany Ulrichové (dále věřitelka č. 5) a rozhodl, že právní mocí tohoto rozhodnutí se končí její účast v insolvenčním řízení.

V odůvodnění soud prvního stupně uvedl, že věřitelka č. 5 podáním došlým soudu prvního stupně vzala zpět přihlášku své pohledávky ve výši 370.818,70 Kč. Z tohoto důvodu vzal soud toto zpětvzetí přihlášky na vědomí a rozhodl o ukončení účasti věřitelky č. 5 v insolvenčním řízení.

Proti tomuto usnesení se věřitelka č. 5 včas odvolala a požadovala, aby je odvolací soud zrušil a věc vrátil soudu prvního stupně k dalšímu řízení. Argumentovala zejména tím, že v insolvenčním rejstříku bylo zveřejněno podání, podle něhož měla vzít svoji přihlášku zpět. Přitom žádnou takovou listinu nepodepsala a zpětvzetí přihlášky k soudu nepodala. Naopak trvá na tom, aby byla i nadále účastnicí insolvenčního řízení.

Vrchní soud v Praze přezkoumal napadené usnesení i řízení jeho vydání předcházející a dospěl k závěru, že odvolání je důvodné.

Podle ust. § 185 insolvenčního zákona nastala-li v průběhu insolvenčního řízení skutečnost, na základě které se podle tohoto zákona k přihlášce pohledávky nebo k přihlášené pohledávce nepřihlíží, insolvenční soud odmítne přihlášku rozhodnutím, proti kterému je odvolání přípustné a které se doručuje zvlášť přihlášenému věřiteli, dlužníku a insolvenčnímu správci; odvolání proti němu může podat jen přihlášený věřitel. Právní mocí takového rozhodnutí účast tohoto věřitele v insolvenčním řízení končí; o tom insolvenční soud přihlášeného věřitele uvědomí ve výroku rozhodnutí.

Odvolací soud z obsahu spisu zjistil, že usnesením č.j. KSPL 56 INS 26871/2014-A-10 ze dne 11.11.2014 byl zjištěn úpadek dlužnice. Věřitelka č. 5 přihláškou doručenou soudu prvního stupně dne 10.12.2014 přihlásila do insolvenčního řízení pohledávky v celkové výši 370.818,70 Kč. K přihlášce připojila podpis v této podobě . Dne 13.2.2015 bylo soudu prvního stupně doručeno podání, podle něhož věřitelka č. 5 vzala přihlášku pohledávky v celém rozsahu zpět. Ke zpětvzetí přihlášky byl připojen podpis věřitelky č. 5 v této podobě .

S ohledem na tvrzení věřitelky č. 5, která uvádí, že přihlášku pohledávky zpět nevzala a má za to, že je i nadále účastníkem tohoto insolvenčního řízení, také s ohledem na rozdílnou podobu připojených podpisů k přihlášce a k listině označené jako zpětvzetí této přihlášky, je nutné zabývat se tím, zda věřitelka č. 5 skutečně vzala svoji přihlášku zpět a zda v důsledku tohoto zpětvzetí skončila její účast v insolvenčním řízení.

Pochybnosti o pravosti podpisu věřitelky č. 5 na listině označené jako zpětvzetí této přihlášky by mohl odstranit jen znalecký grafologický posudek. To je ovšem relativně nákladný důkaz, který by navíc byl prováděn jen za účelem zjištění, zda věřitelka č. 5 vskutku učinila procesní úkon představující její volnou dispozici s přihláškou pohledávky, která se v insolvenčním řízení jiné osoby přímo (procesně) nedotýká a k níž se ovšem věřitelka č. 5 nehlásí.

Za takové situace, i s ohledem na to, že podpis na zpětvzetí skutečně vzbuzuje pochybnosti o jeho autentičnosti co podpisu věřitelky č. 5, považuje odvolací soud za adekvátní bez dalšího věc posoudit ve prospěch argumentace věřitelky č. 5, to je nenahlížet na listinu doručenou soudu dne 13.2.2015 jako na věřitelkou č. 5 učiněné zpětvzetí její přihlášky pohledávky. Tím se stává bezdůvodným i rozhodnutí o ukončení její účasti v insolvenčním řízení dle § 185 insolvenčního zákona, o němž soud napadeným usnesením rozhodl.

Z těchto důvodů odvolací soud postupoval podle § 220 odst. 1 ve spojení s ust. § 167 odst. 2 o.s.ř. a napadené usnesení změnil tak, že se nebere na vědomí zpětvzetí přihlášky Ivany Ulrichové a její účast v insolvenčním řízení nekončí.

P o u č e n í: Proti tomuto rozhodnutí j e dovolání přípustné, jestliže na základě dovolání podaného do dvou měsíců od doručení rozhodnutí k Nejvyššímu soudu ČR prostřednictvím Krajského soudu v Plzni dovolací soud dospěje k závěru, že napadené rozhodnutí odvolacího soudu závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak (§ 237, § 239 a § 240 odst. 1 o.s.ř.).

V Praze dne 9. listopadu 2015

JUDr. Jiří G o l d s t e i n , v. r. předseda senátu Za správnost vyhotovení: Mandáková