1 VSPH 683/2011-P6-7
KSHK 45 INS 12148/2010 1 VSPH 683/2011-P6-7

Usnesení

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Františka Kučery a soudců JUDr. Ing. Jaroslava Zelenky, Ph.D. a JUDr. Ivy Novotné v insolvenčním řízení dlužníka Ivana anonymizovano , anonymizovano , bytem Hostinné, U Konírny čp. 412, o odvolání věřitelky Andrey Kratochvílové, nar. 7.11.1979, bytem Rudník u Vrchlabí, Rudník 435, proti usnesení Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 3. května 2011, č.j. KSHK 45 INS 12148/2010-P6-2/celk.1,

takto:

Usnesení Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 3. května 2011, č.j. KSHK 45 INS 12148/2010-P6-2/celk.1, se potvrzuje.

Odůvodnění:

Ve výroku uvedeným usnesením Krajský soud v Hradci Králové v insolvenčním řízení dlužníka Ivana anonymizovano (dále jen dlužník) rozhodl, že přihláška pohledávky věřitelky č. 6 Andrey Kratochvílové (dále jen odvolatelka) ve výši 784.225,03 Kč se odmítá a že právní mocí tohoto usnesení účast odvolatelky v insolvenčním řízení končí.

V odůvodnění usnesení soud uvedl, že usnesením ze dne 4.11.2010 (A-7) vyzval věřitele, aby do 30 dnů ode dne rozhodnutí o úpadku dlužníka přihlásili své pohledávky do insolvenčního řízení s poučením o následcích pozdě podané přihlášky. Poslední den lhůty k podání přihlášek připadl na den 6.12.2010. Protože odvolatelka podala přihlášku pohledávky k poštovní přepravě až dne 28.2.2011, tedy po uplynutí lhůty k přihlášení pohledávek, postupoval soud podle § 185 insolvenčního zákona (dále jen IZ) a rozhodl, jak uvedeno výše.

Proti tomuto usnesení se odvolatelka včas odvolala. Vysvětlovala, že spolu s Josefem Ryndou ručila Komerční bance, a.s. (dále jen KB, a.s.) za splacení úvěru dlužníka ve výši 300.000,-Kč a doufala, že KB, a.s. toto uvede ve své přihlášce, což se nestalo a namísto toho obdržela exekuční příkaz znějící na částku 784.225,03 Kč. Netušila, že též ručitel se musí přihlásit do insolvenčního řízení, jak posléze učinila, avšak vzápětí obdržela napadené usnesení. Žádala o řešení své situace a vysvětlení, proč se liší výše dlužné částky pro dlužníka a pro ručitele.

Vrchní soud v Praze přezkoumal napadené usnesení i řízení jeho vydání předcházející a dospěl k závěru, že odvolání není opodstatněno.

Podle § 173 odst. 1 IZ věřitelé podávají přihlášky pohledávek u insolvenčního soudu od zahájení insolvenčního řízení až do uplynutí lhůty stanovené rozhodnutím o úpadku. K přihláškám, které jsou podány později, insolvenční soud nepřihlíží a takto uplatněné pohledávky se v insolvenčním řízení neuspokojují. Insolvenčním soudem se dle § 2 písm. b) téhož zákona rozumí soud, před nímž probíhá insolvenční řízení.

V rozhodnutí o úpadku insolvenční soud dle § 136 odst. 2 písm. d) IZ vyzve věřitele, kteří dosud nepřihlásili své pohledávky, aby tak učinili ve stanovené lhůtě, a poučí je -2-KSHK 45 INS 12148/2010 o následcích jejího zmeškání dle § 173 odst. 1 IZ. Stanovená lhůta k přihlášení pohledávek nesmí být kratší 30 dnů a delší 2 měsíců (§ 136 odst. 3 IZ), a je-li s rozhodnutím o úpadku spojeno rozhodnutí o povolení oddlužení, činí tato lhůta 30 dnů (§ 136 odst. 4 IZ).

Podle § 173 odst. 4 IZ má přihláška pohledávky pro běh lhůty k promlčení nebo pro zánik práva stejné účinky jako žaloba či jiné uplatnění práva u soudu, a to ode dne, kdy došla insolvenčnímu soudu. Přihlášku pohledávky, která je podána u jiného soudu, postoupí tento soud neprodleně soudu insolvenčnímu, aniž o tom vydává rozhodnutí; účinky spojené s podáním takové přihlášky nastávají dnem, kdy přihláška dojde insolvenčnímu soudu.

Podle § 185 IZ nastala-li v průběhu insolvenčního řízení skutečnost, na základě které se podle tohoto zákona k přihlášce pohledávky nebo k přihlášené pohledávce nepřihlíží, insolvenční soud odmítne přihlášku rozhodnutím, proti kterému je odvolání přípustné a které se doručuje zvlášť přihlášenému věřiteli, dlužníku a insolvenčnímu správci; odvolání proti němu může podat jen přihlášený věřitel. Právní mocí takového rozhodnutí účast tohoto věřitele v insolvenčním řízení končí; o tom insolvenční soud přihlášeného věřitele uvědomí ve výroku rozhodnutí.

K otázce včasnosti přihlášky se soudní praxe ustálila na tom, že k zachování lhůty pro podání přihlášek stanovené insolvenčním soudem v rozhodnutí o úpadku (§ 136 IZ) postačí, je-li přihláška posledního dne lhůty odevzdána orgánu, který má povinnost písemnost doručit (§ 57 odst. 3 o.s.ř.). Nejde-li o známé věřitele dlužníka, kteří mají své obvyklé místo pobytu, bydliště nebo sídlo v některém z členských států Evropské unie s výjimkou Dánska (§ 430 IZ), nedoručuje insolvenční soud známým věřitelům dlužníka zvlášť (jinak než vyhláškou podle § 71 IZ) ani vyhlášku, kterou se oznamuje zahájení insolvenčního řízení, ani rozhodnutí o úpadku (blíže k tomu viz usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 4.9.2008, sp. zn. KSBR 38 INS 735/2008, 29 NSČR 4/2008-P11, (R 25/2009), usnesení Ústavního soudu ze dne 26.1.2009, sp. zn. I. ÚS 2536/08).

Ze spisu odvolací soud zjistil, že insolvenční řízení týkající se dlužníka bylo zahájeno na návrh dlužníka dne 19.10.2010. Vyhláška o zahájení insolvenčního řízení (A-2) byla zveřejněna v insolvenčním rejstříku téhož dne v 9 hod. 32 min. Usnesením ze dne 4.11.2010 (A-7) rozhodl insolvenční soud o úpadku dlužníka a povolení jeho oddlužení a stanovil lhůtu k podání přihlášek do 30 dnů ode dne zveřejnění usnesení. V insolvenčním rejstříku je zveřejnil téhož dne v 11 hod. 38 min. Co se týče tohoto usnesení, je třeba uvést, že nepostrádá žádnou ze zákonem předepsaných náležitostí, jinými slovy obsahuje vše, co podle § 136 odst. 2 IZ obsahovat má, včetně třicetidenní lhůty stanovené k přihlášení pohledávek a poučení o následcích jejího zmeškání. Konec stanovené lhůty připadl v dané věci na pondělí 6.12.2010.

Nutno vyjít z toho, že koncepce insolvenčního zákona je založena na informovanosti účastníků a dalších osob o průběhu insolvenčního řízení prostřednictvím insolvenčního rejstříku, který je informačním systémem veřejné správy veřejně přístupným na internetu. Proto i zahájení insolvenčního řízení, od nějž počíná běžet lhůta pro podávání přihlášek, oznamuje insolvenční soud dle § 101 IZ pouze vyhláškou dle § 71 téhož zákona, jež spočívá ve vyvěšení oznámení na úřední desce insolvenčního soudu s jeho současným zveřejněním v insolvenčním rejstříku, s nímž se dle § 74 odst. 1 IZ pojí i účinky doručení písemnosti. -3-KSHK 45 INS 12148/2010

Zvlášť doručuje soud vyhlášku o zahájení řízení jen stávajícím účastníkům řízení a dle § 430 IZ známým věřitelům s obvyklým místem pobytu, bydlištěm nebo sídlem v některém z členských států Evropské unie (s výjimkou Dánska), a vyrozumí o ní orgány a instituce uvedené v § 102 IZ. Obdobně i rozhodnutí o úpadku, jímž je stanovena konečná lhůta pro podávání přihlášek do insolvenčního řízení, doručuje soud pouze vyhláškou (dle § 71 IZ) a zvlášť je dle § 138 IZ doručuje pouze dlužníkovi, insolvenčnímu správci, předběžnému správci, insolvenčnímu navrhovateli a osobám, které přistoupily k řízení (dle úvahy soudu i věřitelům, kteří již své pohledávky přihlásili, a jsou tedy již účastníky řízení) a zahraničním věřitelům dle § 430 IZ, a vyrozumí o něm orgány a instituce uvedené v § 139 IZ.

Je tedy zřejmé, že pokud se odvolatelka s řádně zveřejněnou vyhláškou o zahájení insolvenčního řízení (A-2) ani se zveřejněným rozhodnutím o úpadku a s ním spojenou výzvou k přihlášení pohledávek (A-7) včas neseznámila, jde tato okolnost-při stávající zákonné úpravě, kterou musí soud respektovat-toliko k její tíži. Jelikož prominutí zmeškání této lhůty (i pokud by o ně věřitelka dle § 58 o.s.ř. včas požádala) není podle § 83 IZ přípustné, je nezvratný závěr, že přihláška odvolatelky podaná po uplynutí stanovené přihlašovací lhůty, nenastolila procesní účinky zákonem s ní spojené, není předmětem insolvenčního řízení a nemůže v něm být přezkoumána ani uspokojována.

V daném případě soud I. stupně nepochybil, když o přihlášce odvolatelky a o ukončení její účasti v insolvenčním řízení rozhodl podle § 185 IZ, neboť odvolatelka podala přihlášku do insolvenčního řízení opožděně, až dne 28.2.2011, kdy ji podala k poštovní přepravě, a insolvenčnímu soudu došla dne 1.3.2011.

Na základě těchto zjištění a veden názory vyjádřenými shora neshledal odvolací soud odvolání odvolatelky důvodným a napadené usnesení podle § 219 občanského soudního řádu jako ve výroku věcně správné potvrdil.

Toliko pro úplnost odkazuje odvolací soud odvolatelku na znění § 183 IZ, jež řeší postavení ručitele v insolvenčním řízení, zejména pak na jeho třetí odstavec, jenž umožňuje, aby se ručitel domáhal vstupu do řízení na místo věřitele postupem podle § 18 IZ, pokud uspokojil pohledávku věřitele dlužníka. K otázce různé výše dlužné částky pro dlužníka a pro ručitele tak, jak ji vznesla odvolatelka, nepřísluší odvolacímu soudu se vyjadřovat; tento dotaz je třeba směřovat na věřitele (KB, a.s.).

Poučení: Proti tomuto usnesení lze podat dovolání do dvou měsíců od jeho doručení k Nejvyššímu soudu ČR prostřednictvím Krajského soudu v Hradci Králové.

V Praze dne 14. června 2011

JUDr. František K u č e r a , v.r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: V. Chalupová