1 VSPH 682/2011-A-10
KSUL 69 INS 8744/2011 1 VSPH 682/2011-A-10

USNESENÍ

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Františka Kučery a soudců JUDr. Ing. Jaroslava Zelenky, Ph.D. a JUDr. Ivy Novotné v insolvenčním řízení dlužníka Petra anonymizovano , anonymizovano , IČ 27394018, bytem a místem podnikání Mikulášovice 1054, adresa pro doručení: Velký Šenov 441, o odvolání dlužníka proti usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 25. května 2011, č.j. KSUL 69 INS 8744/2011-A-5,

takto:

Usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 25. května 2011, č.j. KSUL 69 INS 8744/2011-A-5, se mění jen tak, že dlužníkovi se ukládá uhradit do 15 dnů ode dne právní moci tohoto usnesení zálohu na náklady insolvenčního řízení ve výši 35.000,-Kč; jinak se potvrzuje.

Odůvodnění:

Ve výroku uvedeným usnesením Krajský soud v Ústí nad Labem uložil dlužníkovi Petru Procházkovi (dále jen dlužník), aby do 7 dnů ode dne jeho právní moci zaplatil na uvedený účet soudu zálohu na náklady insolvenčního řízení ve výši 50.000,-Kč.

V odůvodnění tohoto usnesení soud I. stupně uvedl, že z insolvenčního návrhu dlužníka a k němu připojenému seznamu majetku zjistil, že dlužník je nemajetný a že jeho úpadek bude řešen konkursem. S přihlédnutím k tomu, že minimální odměna insolvenčního správce činí 45.000,-Kč, uložil soud I. stupně dlužníkovi povinnost zaplatit zálohu na náklady insolvenčního řízení ve výši 50.000,-Kč.

Proti tomuto usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem se dlužník včas odvolal, neboť zálohu v předepsané výši není schopen zaplatit a může složit max. 20.000,-Kč. Proto požadoval, aby odvolací soud vyměřenou zálohu snížil na jím požadovanou výši.

Vrchní soud v Praze přezkoumal napadené usnesení i řízení jeho vydání předcházející a dospěl k těmto zjištěním a závěrům:

Povinnost navrhovatele uhradit zálohu na náklady insolvenčního řízení vyplývá z § 108 odst. 1 až 3 IZ, podle nějž insolvenční soud může před rozhodnutím o insolvenčním návrhu uložit insolvenčnímu navrhovateli, aby ve stanovené lhůtě zaplatil zálohu na náklady insolvenčního řízení až do částky 50.000,-Kč, je-li to nutné ke krytí nákladů řízení a prostředky k tomu nelze zajistit jinak. Nebude-li záloha na náklady insolvenčního řízení ve stanovené lhůtě zaplacena, může insolvenční soud před rozhodnutím o insolvenčním návrhu insolvenční řízení zastavit, a neučiní-li tak, může přikročit k jejímu vymáhání; o tom musí insolvenčního navrhovatele poučit. Účelem institutu zálohy je především překlenout nedostatek finančních prostředků po rozhodnutí o úpadku, umožnit insolvenčnímu správci výkon jeho funkce a rovněž poskytnout záruku úhrady odměny a hotových výdajů a odměny insolvenčního správce pro případ, že by je nebylo možno uhradit z majetkové podstaty (§ 38 odst. 2 IZ). Zálohu na náklady insolvenčního řízení soud nepožaduje po insolvenčním navrhovateli, který je zaměstnancem dlužníka (§ 108 odst. 1 věta druhá IZ).

V daném případě dlužník podal dne 23.5.2011 insolvenční návrh, jímž se domáhal zjištění svého úpadku a prohlášení konkursu na svůj majetek. Z tohoto návrhu a z jeho příloh odvolací soud zjistil, že dlužník má 23 věřitelů, jimž dluží přes 1,8 miliónů Kč, dlužník je zaměstnán s hrubým měsíčním příjmem ve výši 8.000,-Kč, jinak je nemajetný.

Z uvedeného je zřejmé, že úpadek dlužníka nebude možné řešit jiným způsobem než konkursem, resp. nepatrným konkursem dle § 314, § 315 IZ. V konkursu představují náklady insolvenčního řízení mimo jiné vždy i hotové výdaje a odměna insolvenčního správce, která dosahuje dle vyhlášky č. 313/2007 Sb. nejméně 45 tisíc Kč. S ohledem na absenci majetku dlužníka nelze mít za dostatečně odůvodněný předpoklad, že jeho zpeněžením (zpeněžením věcí, jež nejsou z majetkové podstaty vyloučeny-§ 207 odst. 1 IZ) mohou být získány finanční prostředky postačující k úplné úhradě nákladů insolvenčního řízení.

S ohledem na uvedené postupoval soud I. stupně správně, když dlužníkovi povinnost k zaplacení zálohy na náklady insolvenčního řízení uložil, nicméně s ohledem na okolnosti věci se odvolacímu soudu nejeví nezbytným požadovat po dlužníkovi zaplacení zálohy v bezmála maximální možné výši, a k zajištění úhrady budoucích nákladů insolvenčního řízení (předpokládaného nepatrného konkursu) považuje za postačující zálohu ve výši 35.000,-Kč. Proto odvolací soud postupoval podle § 220 odst. 1 za použití § 167 odst. 2 o.s.ř. a napadené usnesení změnil, jak uvedeno výše.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není dovolání přípustné.

V Praze dne 9. června 2011

JUDr. František K u č e r a , v.r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: Vladimíra Chalupová