1 VSPH 675/2009-A-27
KSUL 43 INS 4068/2009 1 VSPH 675/2009-A-27

Usnesení

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Františka Kučery a soudců JUDr. Jaroslava Bureše a Mgr. Ivany Mlejnkové v insolvenční věci navrhovatele a) Leonarda Grunského, bytem Nám. Dr. E. Beneše 1, Jirkov, b) HS Cínovec, s.r.o., sídlem Cínovec 89, Dubí, identifikační číslo 48293954, proti dlužníku BusMat plus, s.r.o. sídlem Zeměchy 111, Louny, identifikační číslo 27315665, o odvolání navrhovatele a) proti usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem č.j. KSUL 43 INS 4068/2009-A-19 ze dne 30. září 2009

takto:

Odvolací řízení se z a s t a v u j e .

Odůvodnění:

Krajský soud v Ústí nad Labem v daném insolvenčním řízení zahájeném k návrhu věřitele Leonarda Grunského usnesením č.j. KSUL 43 INS 4068/2009-A-19 ze dne 30.9.2009 zamítl jeho insolvenční návrh (bod I. výroku) a uložil mu povinnost uhradit dlužníku náklady řízení (bod II. výroku).

Proti tomuto usnesení podal dlužník včasné odvolání. Insolvenčním návrhem podaným soudu dne 9.11.2009 přistoupil k řízení jako další navrhovatel věřitel HS Cínovec, s.r.o. Protože navrhovatel a) podáním ze dne 8. října 2009 (spolu se zpětvzetím svého insolvenčního návrhu) vzal odvolání proti usnesení ze dne 30.9.2009 v plném rozsahu zpět, odvolací soud postupoval ve smyslu § 7 odst. 1 insolvenčního zákona dle § 207 odst. 2 občanského soudního řádu a odvolací řízení zastavil.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není dovolání přípustné.

V Praze dne 13. listopadu 2009

JUDr. František Kučera, v.r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: Borodáčová