1 VSPH 674/2016-B-16
KSCB 26 INS 34737/2014 1 VSPH 674/2016-B-16

USNESENÍ

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jiřího Goldsteina a soudců JUDr. Františka Kučery a JUDr. Ladislava Derky v insolvenční věci dlužnice Jindřišky Mikolášové, Žižkovo nám. 107, Borovany, zahájené k návrhu dlužnice, o odvolání dlužnice proti usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích č.j. KSCB 26 INS 34737/2014-B-10 ze dne 10. března 2016,

takto:

Usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích č.j. KSCB 26 INS 34737/2014-B-10 ze dne 10. března 2016 s e z r u š u j e a věc se vrací tomuto soudu k dalšímu řízení.

Odůvodnění:

Krajský soud v Českých Budějovicích usnesením č.j. KSCB 26 INS 34737/2014-B-10 ze dne 10. 3. 2016 neschválil oddlužení Jindřišky Mikolášové (dále dlužnice; bod I. výroku), na její majetek prohlásil nepatrný konkurs (body II. a III. výroku).

V odůvodnění usnesení soud prvního stupně zejména uvedl, že k návrhu dlužnice usnesením č.j. KSCB 26 INS 34737/2014-A-8 ze dne 26. 1. 2015 zjistil její úpadek a povolil jeho řešení oddlužením. Podle protokolu o přezkumném jednání konaném 9. 4. 2015 byly přezkoumány přihlášené pohledávky v celkové výši 1.751.491,91 Kč, když pohledávka P25 je pohledávkou postavenou na roveň pohledávkám za majetkovou podstatou, insolvenční správce popřel pohledávku P1 co do výše a pravosti 4.140,-Kč z důvodu promlčení, dlužnice popřela ji do výše 7.935,-Kč. Dále dlužnice popřela pohledávky P3, P11 a P12 včetně jejich vykonatelnosti a pohledávku P24. Ostatní pohledávky byly zjištěny. Na schůzi věřitelů dlužnice uvedla, že neprodleně insolvenčnímu správci sdělí, jakou kolik bude ochoten její otec přispívat za účelem splnění oddlužení. Ze zprávy insolvenčního správce vyplývá, že s ním dlužnice nekomunikuje, výši svých příjmů nedoložila.

Na základě těchto zjištění soud prvního stupně dospěl k závěru, že ze skutečnosti, že dlužnice nedoložila výši svého příjmu, přestala zcela komunikovat s insolvenčním správcem, lze dovodit, že v průběhu příštích pěti let nebude schopna uhradit zjištěné pohledávky nezajištěných věřitelů v minimální výši 30 %, a to ani zpeněžením svého majetku. isir.justi ce.cz

Proti tomuto usnesení se dlužnice včas odvolala. V odvolání uvedla, že je schopna sama uhradit pohledávky věřitelů aspoň v minimální výši 30 % jejich pohledávek. Připojila výplatní pásky za účelem doložení svého příjmu.

Vrchní soud v Praze, aniž nařizoval jednání (§ 94 odst. 2 písm. c, insolvenčního zákona), přezkoumal podle § 212 a 212a o.s.ř. napadené usnesení i řízení jeho vydání předcházející a dospěl k následujícím zjištěním a závěrům:

Podle § 405 insolvenčního zákona, insolvenční soud oddlužení neschválí, jestliže v průběhu insolvenčního řízení vyšly najevo skutečnosti, které by jinak odůvodňovaly odmítnutí nebo zamítnutí návrhu na povolení oddlužení (odst. 1). Jestliže insolvenční soud oddlužení neschválí, rozhodne současně o způsobu řešení dlužníkova úpadku konkursem (odst. 2).

Podle § 395, insolvenčního zákona, insolvenční soud zamítne návrh na povolení oddlužení, jestliže se zřetelem ke všem okolnostem lze důvodně předpokládat, a) že jím je sledován nepoctivý záměr, nebo b) že hodnota plnění, které by při oddlužení obdrželi nezajištění věřitelé, bude nižší než 30 % jejich pohledávek, ledaže tito věřitelé s nižším plněním souhlasí (odst. 1). Insolvenční soud zamítne návrh na povolení oddlužení i tehdy, jestliže dosavadní výsledky řízení dokládají lehkomyslný nebo nedbalý přístup dlužníka k plnění povinností v insolvenčním řízení (odst. 2).

Podle § 7 insolvenčního zákona, nestanoví-li tento zákon jinak nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení, použijí se pro insolvenční řízení a pro incidenční spory přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu (dále jen o.s.ř.) týkající se sporného řízení, a není-li to možné, ustanovení zákona o zvláštních řízeních soudních; ustanovení týkající se výkonu rozhodnutí nebo exekuce se však použijí přiměřeně jen tehdy, jestliže na ně tento zákon odkazuje.

Z obsahu insolvenčního spisu odvolací soud zjistil, že soud prvního stupně usnesením č.j. KSCB 26 INS 34737/2014-A-8 ze dne 26. 1. 2015 zjistil úpadek dlužnice a povolil jeho řešení oddlužením. Podle protokolu o přezkumném jednání konaném 9. 4. 2015 byly přezkoumány přihlášené pohledávky v celkové výši 1.751.491,91 Kč, když pohledávka P25 je pohledávkou postavenou na roveň pohledávkám za majetkovou podstatou, insolvenční správce popřel pohledávku P1 co do výše a pravosti 4.140,-Kč z důvodu promlčení, dlužnice ji popřela do výše 7.935,-Kč. Dále dlužnice popřela pohledávky P3, P11 a P12 včetně vykonatelnosti a pohledávku P24. Ostatní pohledávky byly zjištěny. Podáním ze dne 8. 6. 2015 dlužnice soudu sdělila, že je zaměstnána u společnosti SODEXO, s.r.o. a připojila pracovní smlouvu. Podle výplatních pásek připojených k odvolání měsíční mzda dlužnice v únoru 2016 činila cca 17.700,-Kč.

Z napadeného usnesení není zřejmé, jak soud prvního stupně dopěl k závěru, že dlužnice nebude schopna splnit podmínky oddlužení. Především není z napadeného usnesení zřejmé, kolik činí celková výše nezajištěných pohledávek, které byly zjištěny na přezkumném jednání, soud prvního stupně pouze uvedl celkovou výši přihlášených pohledávek. Soud prvního stupně dále nezjišťoval, zda je dlužnice zaměstnána a kolik činí její příjem, přitom z odvolání vyplývá, že dlužnice je zaměstnána a její příjem činí cca 17.700,-Kč. Výši příjmů dlužnice nepoměřil s výši zjištěných nezajištěných pohledávek, proto není zřejmé, jak soud dospěl k závěru, že dlužnice nebude schopna splnit podmínky povoleného oddlužení.

Za těchto okolností považuje odvolací soud závěr soudu prvního stupně o tom, že hodnota plnění, které by při oddlužení obdrželi nezajištění věřitelé, bude nižší než 30 % jejich pohledávek v insolvenčním řízení ve smyslu § 395 odst. 1 písm. b) insolvenčního zákona za předčasný.

Z těchto důvodů postupoval odvolací soud podle § 219a odst. 1 písm. a) o.s.ř. ve spojení s § 221 odst. 1 písm. a) o.s.ř. a napadené usnesení zrušil a věc vrátil soudu prvního stupně k dalšímu řízení.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí j e dovolání přípustné, jestliže na základě dovolání podaného do dvou měsíců od doručení rozhodnutí k Nejvyššímu soudu ČR prostřednictvím Krajského soudu v Praze dovolací soud dospěje k závěru, že napadené rozhodnutí odvolacího soudu závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak (§ 237, § 239 a § 240 odst. 1 o.s.ř.).

V Praze dne 13. května 2016

JUDr. Jiří G o l d s t e i n, v.r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: Bc. Jiří Slavík