1 VSPH 673/2016-B-30
MSPH 60 INS 19210/2014 1 VSPH 673/2016-B-30

U S N E S EN Í Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jiřího Goldsteina a soudců JUDr. Ivy Novotné a JUDr. Ladislava Derky v insolvenční věci dlužnice Adriany Lukasové, bytem Vondroušova 1196, Praha 6, o odvolání dlužnice proti usnesení Městského soudu v Praze č.j. MSPH 60 INS 19210/2014-B-15 ze dne 23. února 2016

takto:

Usnesení Městského soudu v Praze č.j. MSPH 60 INS 19210/2014- B-15 ze dne 23. února 2016 se v bodech I. a II. výroku m ě n í tak, že se oddlužení dlužnice nezrušuje a na její majetek se konkurs n e p r o h l a š u j e.

Odůvodnění:

Městský soud v Praze usnesením č.j. MSPH 60 INS 19210/2014-B-15 ze dne 23.2.2016 zrušil oddlužení Adriany Lukasové (dále jen dlužnice) a na její majetek prohlásil konkurs (body I. a II. výroku), určil, že účinky rozhodnutí o prohlášení konkursu nastanou zveřejněním v insolvenčním rejstříku (bod III. výroku).

V odůvodnění usnesení soud zejména uvedl, že usnesením č.j. MSPH 60 INS 19210/2014-B-7 ze dne 22.10.2014 schválil oddlužení dlužnice plněním splátkového kalendáře. Podáním doručeným soudu dne 11.1.2016 insolvenční správce sdělil, že dlužnici byl ukončen pracovní poměr ke dni 21.8.2015, že ji upozornil na neplnění splátkového kalendáře a vyzval ji, aby mu sdělila současného plátce jejích příjmů. Dlužnice na výzvu správce nereagovala. Soud proto předvolal dlužnici, na jednání za účelem projednání plnění splátkového kalendáře a plnění povinností souvisejících se schváleným způsobem oddlužení. Dlužnici bylo předvolání na jednání doručeno do vlastních rukou náhradním způsobem dne 29.1.2016, dlužnice se na jednání bez omluvy nedostavila. Ze zprávy insolvenčního správce doručené soudu dne 16.2.2016 vyplývá, že dlužnice i nadále neplní splátkový kalendář, očekávaná míra uspokojení věřitelů dlužnice za dobu pěti let schváleného oddlužení činí pouze 23,35 % jejich pohledávek.

Na základě těchto zjištění soud prvního stupně dospěl k závěru, že jsou dány důvody pro zrušení schváleného oddlužení, neboť dlužnice neplní povinnosti vyplývající ze schváleného způsobu oddlužení. Dlužnice žádným způsobem neřeší svoji neschopnost plnit splátkový kalendář, když na výzvu správce související s neplněním splátkového kalendáře nereagovala, o ukončení pracovního poměru soud isir.justi ce.cz neinformovala, následně se bez omluvy nedostavila na jednání soudu, na kterém měla důvody neplnění splátkového kalendáře objasnit. Protože dlužnice nebude schopna splnit podstatnou část splátkového kalendáře, neboť lze předpokládat, že při současném rozsahu plnění budou nezajištěné pohledávky uhrazeny pouze v rozsahu 23,35 % zjištěných pohledávek, postupoval soud prvního stupně podle ust. § 418 odst. 1 písm. a) a písm. b/ insolvenčního zákona, schválené oddlužení zrušil a rozhodl o řešení úpadku dlužnice konkursem.

Proti tomuto usnesení se dlužnice včas odvolala a požadovala, aby odvolací soud napadené usnesení zrušil a věc vrátil soudu prvního stupně k dalšímu řízení. V odůvodnění odvolání uvedla, že insolvenčnímu soudu i insolvenčnímu správci omlouvá za svoji komunikační pasivitu, způsobenou do značné míry psychickým vypětím po nečekané a nenadálé ztrátě zaměstnání (které bylo sice formálně ukončeno dohodou) a dále i záležitostmi osobního charakteru. Zdravotní problémy ji bohužel znemožnili zúčastnit se jednání s insolvenčním správcem i soudem. Její komunikační pasivita nebyla záměrná, ale vygenerovaná psychickým vypětím, které bohužel vyústilo až v její dočasnou pracovní neschopnost. Dlužnice požádala o výplatu podpory v nezaměstnanosti, která jí byla přiznána na dobu šesti měsíců. Dne 7.3.2016 byla mezi dlužnicí a jejím rodinným přítelem Ing. Jaroslavem Krejčím, uzavřena smlouva o důchodu, na jejímž základě ji bude poskytována měsíčně částka ve výši 4.000,-Kč. Dlužnice se zavazuje se do budoucnosti poskytovat soudu a insolvenčnímu správci plnou součinnost, řešit aktivně svůj úpadek a aktivně se ucházet o získání příjmů, a to přes svoji již několik měsíců trvající pracovní neschopnost. Dlužnice současně prohlašuje, že dne 18.3.2016 zaplatila na bankovní účet insolvenčního správce dlužnou částku ve výši 6.500,-Kč, což je částečná platba dlužné částky ve výši 18.832,-Kč, kterou se odklonila od splátkového kalendáře .

Vrchní soud v Praze podle ust. § 212 a 212a o.s.ř. přezkoumal napadené usnesení i řízení jeho vydání předcházející a dospěl k těmto zjištěním a závěrům:

Podle ust. § 418 odst. 1 insolvenčního zákona zruší insolvenční soud schválené oddlužení a současně rozhodne o způsobu řešení dlužníkova úpadku konkursem, jestliže dlužník neplní podstatné povinnosti podle schváleného způsobu oddlužení (písm. a), nebo se ukáže, že podstatnou část splátkového kalendáře nebude možné splnit (písm. b), nebo v důsledku zaviněného jednání vznikl dlužníku po schválení plánu oddlužení peněžitý závazek po dobu delší 30 dnů po lhůtě splatnosti (písm. c), anebo to navrhne dlužník (písm. d). Podle ust. § 418 odst. 4 téhož zákona může insolvenční soud vydat rozhodnutí podle odstavce 1 a 3, jen dokud nevezme na vědomí splnění oddlužení. Učiní tak po jednání, ke kterému předvolá dlužníka, insolvenčního správce, věřitelský výbor a věřitele, který zrušení oddlužení navrhl. Rozhodnutí podle odstavce 1 písm. a) až c) může insolvenční soud vydat i bez návrhu.

Nutno zdůraznit, že oddlužení je způsobem řešení dlužníkova úpadku, který za zákonem stanovených podmínek vede k osvobození dlužníka od placení zbytku jeho dluhů podle ust. § 414 a násl. insolvenčního zákona. K tomu však může dojít, jen pokud dlužník všechny své povinnosti podle schváleného způsobu oddlužení řádně a včas splnil. Při oddlužení formou splátkového kalendáře je přitom soud již v jeho průběhu povinen zohlednit zjištění, že dlužník s ním spojené povinnosti v podstatné míře neplní, a že z tohoto důvodu nelze očekávat završení oddlužení osvobozením dlužníka od placení zbytku jeho dluhů. Pak není důvodu vyčkávat splnění celého splátkového kalendáře a naopak je třeba proces oddlužení za podmínek stanovených v ust. § 418 insolvenčního zákona ukončit. K takovému rozhodnutí učiněnému ve prospěch všech věřitelů nepotřebuje insolvenční soud jako strážce jejich společného zájmu ani návrh žádného z věřitelů.

Ze spisu odvolací soud zjistil, že soud prvního stupně usnesením č.j. MSPH 60 INS 19210/2014-A-10 ze dne 13.8.2014 zjistil úpadek dlužnice a povolil jeho řešení oddlužením. Usnesením č.j. MSPH 60 INS 19210/2014-B-7 ze dne 22.10.2014 soud schválil oddlužení dlužnice plněním splátkového kalendáře. Nezajištěné závazky dlužnice vůči šesti věřitelům činí celkem 568.760,-Kč, příjem dlužnice umožňoval, aby za dobu trvání oddlužení uhradila více jak 34 % zjištěných pohledávek. Ze zprávy insolvenčního správce ze 30.8.2013 vyplývá, že dlužnice v červenci a v srpnu 2013 na plnění splátkového kalendáře nic neuhradila. Podle zprávy insolvenčního správce ze dne 6.1.2016 byly pohledávky uspokojeny v rozsahu 5,84 %. Aby pohledávky podle splátkového kalendáře mohli být uspokojeny v minimálním rozsahu 30 % chybí částka ve výši 6.610,20 Kč, dlužnice ukončila pracovní poměr ke dni 21.8.2015. Insolvenčnímu správci nepodala žádnou zprávu ohledně dalšího zaměstnání a ani o svých příjmech. Na jednání konaném dne 18.2.2016 insolvenční správce sdělil, že splátkový kalendář je plněn pouze v rozsahu 23,35 %.

Zprávy insolvenčního správce ze dne 9.9.2016 (č.d. B-25) vyplývá, že v období listopadu 2014 do ledna 2016 bylo nezajištěným věřitelům vyplaceno ve splátkách celkem 33.203,00 Kč, tj. 5,84 % zjištěných nepodmíněných pohledávek nezajištěných věřitelů. V období od března 2016 až do srpna 2016 dlužnice zaslala čtyři mimořádné splátky v celkové výši 27.500,-Kč, uvedená částka je v současné době deponována na účtu zřízeném pro insolvenční řízení dlužnice. Dne 6.9.2016 dlužnice zaslala insolvenčnímu správci pracovní smlouvu uzavřenou se zaměstnavatelem LendigBankers P2P s.r.o., IČO 04705718, s datem nástupu do zaměstnání 15.8.2016, podle níž jí za vykonanou práci přísluší měsíční mzda ve výši 16.500,-Kč. Čistá mzda by měla činit 14.541,-Kč; částka, která může být sražena pro přednostní pohledávky, činí 4.544,-Kč. Minimální výše měsíčních splátek pro zbývající období trvání oddlužení (38 měsíců včetně září 2016) nezbytná k naplnění předpokladu úhrady 30 % uspokojení pohledávek nezajištěných věřitelů činí 4.325,66 Kč. Za současných poměrů lze dovodit, že v průběhu příštích 38 měsíců může na uspokojení zjištěných pohledávek nezajištěných věřitelů zaplatit takovou částku, aby byli nezajištění věřitelé uspokojeni alespoň ve výši ze zákona potřebných 30 %. Dále doplnil, že požádal Pražskou správu sociálního zabezpečení poskytnutí informací ohledně pracovního poměru dlužnice a podle jejího sdělení, dlužnice ke dni 7.9.2016 nebyla registrován jako osoba samostatně výdělečně činná ani jako zaměstnanec u žádného zaměstnavatele. Podle Úřadu práce ČR, je dlužnice evidována jako uchazeč o zaměstnání a v tuto chvíli je s ní vedeno správní řízení, neboť v zákonem stanovené lhůtě neoznámila nástup do pracovního poměru k zaměstnavateli, vedeno správní řízení. Dlužnice insolvenčnímu správci dne 6.9.2016 doložila pracovní smlouvu ze dne 15.8.2016, která byla podepsána jednatelem společnosti Kryštofem Lukasem-synem dlužnice. Insolvenční správce dlužnici vyzval, aby mu předložila doklad o tom, že od 15.8.2016 není evidována v evidenci uchazečů o zaměstnání, doklad o studiu syna, oznámení o nástupu do zaměstnání, které její zaměstnavatel zaslal k příslušné správě sociálního zabezpečení, o zaslání korespondenční příp. e-mailové adresy zaměstnavatele, na které bude přebírat korespondenci, pokud je rozdílná od adresy v pracovní smlouvě. Dlužnice dosud žádný z uvedených dokladů nepředložila.

Z insolvenčního spisu odvolací soud ověřil správnost všech rozhodných skutečností uvedených v napadeném usnesení, na základě, který soud prvního stupně dovodil, že dlužnice neplnila splátkový kalendář a neplatila zálohy na odměnu a na hotové výdaje správce od srpna a z těchto důvodů soud prvního stupně v souladu s ust. § 418 insolvenčního zákona schválené oddlužení zrušil a současně rozhodl o způsobu řešení úpadku dlužnice konkursem. Těmto závěrům soudu prvního stupně nelze vytknout žádné pochybení. V odvolacím řízení však došlo ke změně v poměrech dlužnice. V období od března 2016 až do srpna 2016 dlužnice zaslala na plnění splátkového kalendáře čtyři mimořádné splátky v celkové výši 27.500,-Kč. Dále si dlužnice našla nové zaměstnání, kde ji podle pracovní smlouvy náleží příjem ve výši 16.500,-Kč, z něhož je možné provádět srážky ve výši 4.544,-Kč. Za této situace bude možné v průběhu příštích 38 měsíců uspokojit zjištěné pohledávky nezajištěných věřitelů minimálně ve výši 30 %. Proto lze důvodně předpokládat se zřetelem ke všem okolnostem, že dlužnice splní předpoklady oddlužení a bude schopna řádně plnit podmínky splátkového kalendáře.

Na základě těchto zjištění a veden názory vyjádřenými shora odvolací soud shledal, že za daného stavu věci nejsou dány podmínky ust. § 418 insolvenčního zákona pro zrušení schváleného oddlužení dlužnice. Postupoval proto podle ust. § 220 odst. 1 za použití ust. § 167 odst. 2 o.s.ř. a usnesení v odvoláním dotčeném rozsahu změnil tak, že se oddlužení dlužnice protentokrát ještě nezrušuje a konkurs na její majetek se neprohlašuje.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí j e dovolání přípustné, jestliže na základě dovolání podaného do dvou měsíců od doručení rozhodnutí k Nejvyššímu soudu ČR prostřednictvím Městského soudu v Praze dovolací soud dospěje k závěru, že napadené rozhodnutí odvolacího soudu závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak (§ 237, § 239 a § 240 odst. 1 o.s.ř.).

V Praze dne 15. září 2016

JUDr. Jiří G o l d s t e i n , v.r. předseda senátu

Za správnost: J. Vlasáková