1 VSPH 673/2012-A-18
KSCB 25 INS 13679/2011 1 VSPH 673/2012-A-18

USNESENÍ

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Františka Kučery a soudců JUDr. Ing. Jaroslava Zelenky, Ph.D. a JUDr. Ivy Novotné v insolvenčním řízení dlužnice Leony anonymizovano , anonymizovano , bytem Tábor, Husova 3963, o odvolání dlužnice proti usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 20. ledna 2012, č.j. KSCB 25 INS 13679/2011-A-13,

takto:

Usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 20. ledna 2012, č.j. KSCB 25 INS 13679/2011-A-13, se p o t v r z u j e .

Odůvodnění:

Ve výroku uvedeným usnesením Krajský soud v Českých Budějovicích uložil dlužnici Leoně anonymizovano (dále jen dlužnice), aby do 7 dnů od právní moci usnesení zaplatila zálohu na náklady insolvenčního řízení ve výši 15.000,-Kč.

V odůvodnění svého usnesení soud I. stupně zejména uvedl, že dne 3.8.2011 obdržel insolvenční návrh dlužnice, jímž se dlužnice domáhala zjištění svého úpadku a povolení oddlužení plněním splátkového kalendáře a z něhož zjistil, že výše splatných závazků dlužnice činí 3,261.294,26,-Kč, z toho zajištěný závazek vůči Komerční bance, a.s. činí 1,972.318,01 Kč a výše nezajištěných závazků dlužnice činí 1,288.976,25 Kč. Dále zjistil, že průměrný čistý měsíční příjem dlužnice činí 12.000,-Kč, což umožňuje měsíční splátky jen ve výši 4.104,-Kč, z nichž je třeba zapravit odměnu insolvenčního správce (1.080,-Kč) a pohledávky nezajištěných věřitelů. Z toho shledal, že hodnota plnění, které by při oddlužení obdrželi nezajištění věřitelé, bude jen 14%, což je méně než minimálních 30 % jejich pohledávek. S přihlédnutím k majetkovým poměrům dlužnice a k tomu, že záloha by měla umožnit aktivní činnost insolvenčního správce bezprostředně po rozhodnutí o úpadku, rozhodl soud I. stupně o uložení zálohy na náklady insolvenčního řízení jen ve výši 15.000,-Kč.

Proti tomuto usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích se dlužnice včas odvolala a požadovala, aby je odvolací soud zrušil a vyměřenou zálohu jí prominul. Namítala, že nemá žádné úspory, vyměřená záloha převyšuje její měsíční příjem a není schopna ji zaplatit. Vysvětlovala příčiny svého úpadku s tím, že šlo o případ tzv. bílého koně, když sama nikdy nepodnikala a ve svých 18 letech podepsala plnou moc Martinovi Dvořákovi, který ji zadlužil.

Vrchní soud v Praze přezkoumal napadené usnesení i řízení jeho vydání předcházející a dospěl k závěru, že odvolání není opodstatněno.

Povinnost navrhovatele uhradit zálohu na náklady insolvenčního řízení vyplývá z § 108 odst. 1 až 3 IZ, podle nějž insolvenční soud může před rozhodnutím o insolvenčním návrhu uložit insolvenčnímu navrhovateli, aby ve stanovené lhůtě zaplatil zálohu na náklady insolvenčního řízení až do částky 50.000,-Kč, je-li to nutné ke krytí nákladů řízení a prostředky k tomu nelze zajistit jinak. Nebude-li záloha na náklady insolvenčního řízení ve stanovené lhůtě zaplacena, může insolvenční soud před rozhodnutím o insolvenčním návrhu insolvenční řízení zastavit, a neučiní-li tak, může přikročit k jejímu vymáhání; o tom musí insolvenčního navrhovatele poučit.

Účelem institutu zálohy dle § 108 IZ je především překlenout po rozhodnutí o úpadku nedostatek finančních prostředků potřebných k úhradě prvotních nákladů insolvenčního řízení a umožnit tak insolvenčnímu správci výkon jeho funkce, a rovněž poskytnout záruku úhrady celkových nákladů insolvenčního řízení, včetně hotových výdajů a odměny insolvenčního správce, pro případ, že by je nebylo možno uhradit z majetkové podstaty (srovnej § 38 odst. 2 IZ). Zálohu na náklady insolvenčního řízení soud nepožaduje, jen pokud jde o insolvenčního navrhovatele odlišného od dlužníka, který je jeho zaměstnancem a jehož pohledávka uplatněná v návrhu spočívá pouze v pracovněprávních nárocích (§ 108 odst. 1 věta druhá IZ).

Z obsahu návrhu na povolení oddlužení odvolací soud zjistil, že celková výše tří nezajištěných závazků dlužnice vůči dvěma věřitelům činí 1,288.976,25 Kč a výše čtvrtého zajištěného závazku činí 1,972.318,01 Kč, že dlužnice je nemajetná a její příjem z pracovního poměru činí 12.000,-Kč hrubého měsíčně.

Z uvedeného je zřejmé, že úpadek dlužnice bude řešen konkursem, resp. nepatrným konkursem dle § 314, 315 IZ. V konkursu tvoří náklady insolvenčního řízení-mimo jiné-vždy i hotové výdaje a odměna insolvenčního správce-ta dosahuje v případě jejího určení dle § 1 vyhlášky č. 313/2007 Sb. nejméně částky 45 tis. Kč (bez DPH). V konkursu dosažený výtěžek (určený k uspokojení nákladů insolvenčního řízení a poté k rozvržení mezi věřitele) je generován jak ze zpeněžení majetku dlužnice (včetně zpeněžení věcí, jež nejsou z majetkové podstaty vyloučeny -§ 207 odst. 1 IZ), tak z postižitelné části příjmů, jež dlužnice v průběhu konkursu získá (§ 207 odst. 2 IZ).

Odvolací soud sdílí názor soudu I. stupně, že s ohledem na absenci majetku dlužnice nelze mít za dostatečně odůvodněný předpoklad, že jeho zpeněžením (zpeněžením majetku podléhajícího konkursu) mohou být získány finanční prostředky postačující k úplné úhradě nákladů insolvenčního řízení, a to ani s přihlédnutím k možným dalším přínosům podstaty odpovídajícím postižitelné části očekávaných budoucích příjmů dlužnice, jež by mohly být získány z jejího pracovního poměru. Okolnost, jak se dlužnice dostala do úpadku, není pro posouzení dané věci významná.

Nutno dodat, že záloha na náklady insolvenčního řízení uložená podle § 108 IZ není soudním poplatkem, proto ustanovení o soudním poplatku obsažená v o.s.ř. ani v zákonu o soudních poplatcích nelze na tuto zálohu ani přiměřeně použít. To platí jak pro postup soudu při ukládání povinnosti zálohu zaplatit, tak pro případ požadavku na osvobození od placení zálohy.

Protože z těchto důvodů dospěl odvolací soud k závěru, že soud I. stupně správně posoudil podmínky pro uložení zálohy na náklady insolvenčního řízení, včetně její výše, napadené usnesení podle § 219 občanského soudního řádu jako věcně správné potvrdil.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e n í dovolání přípustné.

V Praze dne 29. května 2012

JUDr. František Kučera, v.r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: Vladimíra Chalupová